Denetçiler, Yönetim Kurulu Üyelerine Dava Açabilirler mi ?

Genel kurul, yönetim kurulu aleyhine dava açmaya karar verirse, kooperatif namına bu davayı açmak denetçilerin görevidir.

Yönetim kurulu üyeleri aleyhine, kooperatif adına dava açılabilmesi için genel kurulca karar alınması veya genel kurulun bu yolda bir karar almamasına rağmen ortakların dörtten az olmamak kaydıyla en az onda birini temsil eden ortakların dava açılmasına dair oy kullanması hallerinde talep tarihinden itibaren, bir ay içinde dava açılması zorunludur (Koop.Kanunu 98 / Türk Ticaret Kanunu: 341).

Denetçiler, Yeni Seçilen Yönetim Kurulunun Üyelik Şartlarını İncelerler..

Kooperatifler Kanununun 56 ncı maddesine göre,  yönetim kurulu üyeliğine seçilen kişilerin, üyelik şartlarına haiz olup olmadığının araştırılması hususu denetçilere görev olarak verilmiştir.

Araştırma görevini yerine getirmeyen denetim kurulu üyeleri hakkında cezai müeyyide  uygulanması söz konusudur (Koop. Kanunu Ek.md. 2/3).

Denetçilerin Temsil Yetkisi

Kooperatifin temsili esas itibariyle yönetim kuruluna aittir (Koop. Kanunu: 55). Ancak bazı hallerde, denetçiler temsil yetkisine haizdirler.

-Genel kurul kararları aleyhine, yönetim kurulunca iptal davası açılmışsa, davada kooperatifi denetçiler temsil eder (KK.53).

-Genel kurul, yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılmasına karar verirse, dava açmak hakkı denetçilere aittir (KK.98/TTK.341).

 

Denetçilerin görevleri

Denetçilerin görevleri genel olarak kooperatifin iş ve muamelelerine ihtimamla nezaret etmek (gözetmek) ve denetlemektir.

Denetçiler bu görevlerinin bir kısmını kurul halinde bir kısmını da münferiden yerine getirirler.

Denetçilerin görevleri kooperatif iş ve muamelelerinin denetimini ilgilendirir ve anasözleşmeye konacak bir hükümle yahut genel kurul kararıyla kısıtlanamaz.

Denetçilerin başlıca görevleri şunlardır:

  Aşağıda okuyunuz

Denetçilerin çalışma usulü

Kooperatiflerde denetçi sayısı bir veya daha çok olabilir (KK.65/2). Birden çok olan denetçiler bir heyet teşkil ederler (KK.98/TTK.347) ve kurul olarak faaliyette bulunurlar. Heyet halinde toplanırlar, oybirliği ile veya çoğunlukla alacakları kararlara dayanarak vazife görürler.

Denetçilerin doğrudan doğruya icraya karışmaları istenmediği için, görevlerini yaparlarken bu durumlara düşülmemesine itina gösterilmelidir.

Tespit ettikleri noksanlığın veya yolsuzlukların giderilmesini sağlamak üzere ilgililere emir ve talimat verme yetkileri yoktur.

Denetçiler, kanuna, anasözleşmeye veya işin icabına aykırı hareketlere, işlemlere muttali oldukları zaman keyfiyeti görüşü ile birlikte en üst mercie (müdür veya genel müdür unvanlı icranın en üst merciine) bildirmekle yetinmelidir.

Denetçiliğin boşalması

Kooperatifler Kanunu, denetçilerin genel kurulca seçileceğini hükme bağlamış, “yedek denetçi” seçilmesine de imkan vermiştir. Denetçilerin ölümü, çekilmesi, bir maniden dolayı görevlerini yapamayacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi nedenlerle görevlerinin sona ermesi ve ağır para cezasıyla veya sahtekarlık, emniyeti suiistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkumiyet halinde, yerlerine sırasıyla denetçilerden en çok oy alanlar birer birer göreve çağrılırlar.

 

Denetçi olabilmenin şartları nelerdir?

Ortak olmayanların denetçi olabileceği:

Denetçiler ve yedeklerinin kooperatif ortaklarından olması şart değildir (KK.65/2).

Denetçilerin yalnız ortaklar arasından veya hariçten seçileceğine dair anasözleşmeye hüküm

konulabilir; bu halde anasözleşme hükmüne riayet edilir.

Denetçilerde aranacak şartlar:

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda denetçilerde aranacak şartlara ilişkin bir hüküm olmadığından, KK.98 yollaması ile TTK.347 nci maddesi kooperatif denetçileri hakkında da uygulanmakta idi.1988 yılında kabul edilen 3476 sayılı kanunla değişiklik sırasında K K . 6 5 ‘ e eklenen bir fıkra ile yönetim kurulu üyelerinde aranacak şartlara ilişkin KK.56 ncı maddenin birinci fıkrasının birinci ve üçüncü bentlerinde yer alan hükümlerin denetçiler hakkında da uygulanacağı öngörülmüştür.

Söz konusu hükümlere göre kooperatif denetçilerinde;

-Türk vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanun’unun zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suiistimal sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suiistimal ve Devlet’in şahsiyetine karşı işlenen suçlara ilişkin hükümlerine veya bu kanuna göre mahkum olmamak şartları aranacaktır.

Yönetim kurulu üyelerinin aynı zamanda denetçi olamayacakları (TTK.347) ve yönetim kurulu

üyelerinin yakın akrabalarının (usul ve furuu, eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımları) denetçiliğe seçilemeyeceği (KK.98/TTK.349) hususlarına özen gösterilmelidir.

Denetçilerin sayısı ne olmalıdır?

Genel kurul, denetleme organı olarak en az bir en çok dört yıl için bir veya daha çok denetçi seçer (KK.65/2).

En az denetçi sayısı (bir) olarak saptanmıştır.

Azami denetçi sayısı için Kooperatifler Kanununda bir sınırlama getirilmemiştir. Bu durumda anonim şirketlere ait hükümlere başvurulmak gerektiğinden kooperatiflerde de azami denetçi sayısı (beş) olmaktadır (KK:98/TTK.347).

Anasözleşme ile denetçi sayısı, belirlenen sınırlama içinde istenilen sayıda saptanabilir.

Anasözleşme, denetçi sayısını sabit bir sayı olarak saptayabileceği gibi bir taban ve tavan belirterek de saptayabilir.

Bakanlıkça kullanılan tip anasözleşmelere göre denetçi sayısı üçtür.

Denetçi seçilen tüzel kişilerin temsilci ataması nasıldır?

Tüzel kişiler, kooperatif ortağı olabildiklerinden, bunların da denetleme kuruluna seçilmeleri mümkündür (KK.55).

Denetleme kuruluna seçilen tüzel kişi, temsilcisinin adını kooperatife bildirir.

Kendisini temsilen atadığı gerçek kişiyi her zaman azledebilir. Değişiklik halinde durumun ticaret siciline tescil ve ilânı zorunludur.

Genel kurul toplantısına tüzel kişiyi temsilen katılmış kişi bizzat kendisi ismen denetçiliğe seçilmiş ise, tüzel kişi tarafından azledilemez.

Denetleme görevi, denetçiliğe seçilen tüzel kişilik adına, temsilci tarafından ifa olunur.

Hesap tetkik komisyonu nedir?

Genel kurulda bazı belirli hususların incelenmesine ihtiyaç duyulabilir.

Türk Ticaret Kanun’unda Özel Denetçi olarak adlandırılan müessese (TTK.348) Kooperatif Kanununda Hesap Tetkik Komisyonu olarak adlandırıldığı için (KK.46/3); Anonim şirketlerde özel denetçiler tarafından yapılacak işlemler kooperatiflerde hesap tetkik komisyonu üyeleri tarafından yerine getirilir.

Kanalizasyon Borusunun Donması

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 

Tarih: 07/11/2006 Esas No: 2005 / 10007 Karar No: 2006 / 11317 

Özü : MAHKEMECE, DAVANIN KONUSU, ORTAK ALANDA BULUNAN KANALİZASYON BORUSUNUN DONMASI SONUCUNDA OLUŞAN HASARIN TAZMİNİ OLUP, YUKARIDAKİ AÇIKLAMALAR ÇERÇEVESİNDE HASARLANAN KONUT VE BU KONUTUNDA İÇİNDE BULUNDUĞU TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARI GETİRTİLEREK, DAVALILARDAN TAŞINMAZ MALİKİ SERDAR KAVZA YÖNÜNDEN, BK.NUN 58 İNCİ MADDESİ UYARINCA ARSA PAYI ORANINDA DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERMEK GEREKİRKEN, YAZILI ŞEKİLDE DAVANIN BU DAVALI YÖNÜNDEN DE REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU OLMAMIŞTIR.

DAVA :

Aşağıda okuyunuz

Ortak Tesisat Arızasından Kaynaklanan Zarar

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 

Tarih: 16/12/2002 Esas No: 2002 / 10884 Karar No: 2002 / 12160 

Özü : ORTAK TESİSAT ARIZASINDAN KAYNAKLANAN ZARARDAN VE ARIZANIN GİDERİLMESİNDEN ÜST KATTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ TEK BAŞINA SORUMLU TUTULAMAZ İSE DE; ORTAK YERLER TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN ORTAK MÜLKİYETİNDE VE SORUMLULUĞUNDA OLDUĞUNDAN DAVALININ DA DİĞER KAT MALİKLERİYLE BİRLİKTE ARSA PAYIYLA SINIRLI BİR SORUMLULUĞU VARDIR.
Aşağıda okuyunuz

Sıhhı Tesisattaki Arıza

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

 Tarih: 04/07/2002 Esas No: 2002 / 6558 Karar No: 2002 / 7611 

 Özü : SIHHİ TESİSATTAKİ ARIZANIN, ORTAK TESİSAT VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMDEKİ TESİSATTAN KAYNAKLANDIĞI HUSUSUNDA, BOL MİKTARDA SU AKITILMASI, RENKLİ SIVILARIN KULLANILMASI VB. YÖNTEMLER İLE VE UZMAN BİLİRKİŞİ MARİFETİYLE İNCELEME YAPTIRILMALIDIR.

DAVA VE KARAR :

Aşağıda okuyunuz

Depoya Üst Daireden Su Akması

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 

Tarih: 13/05/2002 Esas No: 2002 / 1413 Karar No: 2002 / 5699 

Özü : DAVACIYA AİT EV EŞYALARININ BULUNDUĞU DEPOYA BİR ÜST KATTAKİ DAİREDEN PİS SU AKARAK EŞYALARA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASINDA, DAVACININ DEPOSUNDAKİ EŞYALARIN APARTMANIN ORTAK YERLERİNDEN OLAN ANA SİSTEME AİT PİS SU BORUSUNDAN MI, YOKSA DAVALININ BANYO VE TUVALETİNDEKİ SU TESİSATINDAN MI KAYNAKLANARAK ZARAR GÖRDÜĞÜ AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMADAN, BU HUSUS TARTIŞILIP TERCİH NEDENLERİ AÇIKLANMADAN, HÜKÜM KURULMASI HATALIDIR.

Aşağıda okuyunuz

Kat Malikinin Bağımsız Bölümde Yaptığı Tadilat

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih: 06/02/2002 Esas No: 2001 / 12590 Karar No: 2002 / 1281 

Özü : MAHKEMECE, DAVALI KAT MALİKİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE YAPTIĞI TADİLAT NEDENİYLE ORTAK TESİSAT BORUSUNDA OLUŞAN TIKANMA SONUCU ORTAYA ÇIKAN ARIZANIN GİDERİLMESİNİN GEREKTİRDİĞİ GİDERLERLE, DAVACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE OLUŞAN HASAR VE ZARARIN TAZMİNİNE KARAR VERİLMEKLE YETİNİLMESİ GEREKİRKEN, KANITLANMAMIŞ BULUNAN İŞ KAYBINA DAYALI TAZMİNATA VE YASAL UNSURLARI BULUNMADIĞI HALDE AYRICA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ HATALIDIR.

Aşağıda okuyunuz

Su Boruları

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Tarih: 20/02/1989  Esas No: 1988 / 13798 Karar No: 1989 / 3272

Özü : İŞLEMEYEN SU BORULARINI YENİ BİR TESİSATLA DEĞİŞTİREN DAVALI ESKİ HALE GETİRMEYE MAHKUM EDİLMEDEN ÖNCE, YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ZORUNLU OLUP OLMADIĞI VE YENİ HALİN YASANIN 19. MADDESİNDEKİ YASAKLAR KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI BİLİRKİŞİLERE İNCELETTİRİLMELİDİR.

Aşağıda okuyunuz

Su Borusunun Ortak Yerlerden Olup Olmadığı…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Tarih: 06/02/1984 Esas No: 1984 / 890 Karar No: 1984 / 936

Özü : ARIZALANAN TALİ PİS SU BORUSU ORTAK BİR TESİS OLMAYIP, SADECE DAVALININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNE AİT BİR SU BORUSUDUR. BU BORUDAN KAYNAKLANAN BİR HASARDAN O BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN MALİKİNİN SORUMLU TUTULMASI GEREKİR. BU DURUMDA AÇILAN DAVANIN ARIZANIN KAYNAKLANDIĞI MALİKE KARŞI AÇILMASI DOĞRUDUR.

Aşağıda okuyunuz

Balkon Su Borusundaki Çatlak

Soru:
Muzaffer bey merhaba,

Sizden bir konuyla ilgili olarak yardımınızı rica ediyorum.

Bir kat malikimizin balkonunda bulunan atık su borusu çatlamış ve bu çatlaktan dolayı alt komşusuna su akmaktadır. Sorun damdan aşağıya doğru gelmekte olarak borunun çatal kısmının altında çatlak oluşmuş.

Buradaki masraf yönetim olarak bize mi ait yoksa kat malikine mi aittir.

Okuduklarımda söyle bir sonuç çıkardım. Yağmur olukları ortak yer olarak düşünüldüğünde bu arıza yönetim olarak bize ait oluyor.

Burada öyle bir kararsızım ki, daha sonradan diğer kat maliklerinden biri çıkıp bir şey söyler diye çekiniyorum.

Bana yardımcı olursanız sevinirim. İyi Günler.

Aşağıda okuyunuz

Ev Yemekleri Lokantasını Köfteciye Çevirmek…

Soru:

Merhaba Muzaffer Bey, Size bir soru sormak istiyorum.

Ev yemekleri yapıp sattığım bir dükkanım var.Şahıs şirketi ve lokanta ruhsatım var.

Dükkanı köfteciye çevirdim. Branda yaptırıp ……………….. Köftecisi yazdırıp astım.

Bu isim değişikliği ile ilgili ne gibi işlemler yaptırmam gerekir?

Şahıs sirketi olduğu için maliye açısından bir sorun olmaz diye düşündüm.

Belediye açısından isim değişikliği dilekçesi vermem gerekir mi?

Cevabınız için şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Aşağıda okuyunuz