Limited Şirket Hissesini Devreden Ortağın Sorumluluğu..

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi
Tarih:14.01.2013  Esas: 2012/23675  Karar: 2013/45

Dava, ödeme emirlerinin iptali ve davacının kuruma borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Yıldız Angı Saraçoğlu tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

 

Aşağıda okuyunuz

ANONİM ŞİRKET ORTAKLARININ KAMU ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU

YARGITAY
11. Hukuk Dairesi 2011/4753 E.N , 2011/7389 K.N.

Özet
ANONİM ŞİRKETLERDE, ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN KAMU BORÇLARINDAN, ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TAMAMI KANUNİ TEMSİLCİ SIFATIYLA VE MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR. ANCAK, ANASÖZLEŞMEYE HÜKÜM KONULARAK ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİL YETKİSİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN BİRİNE VEYA BİRKAÇINA VERİLİP, DİĞER YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SORUMLULUKTAN KURTULABİLMEKTEDİR. MAHKEMECE, ÖNCELİKLE ORTAKLARIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLUP OLMADIKLARI VE YÖNETİCİ OLANLARIN GÖREV SÜRELERİNİN NE OLDUĞU, DAVA KONUSU KAMU ALACAĞININ BU SÜRELERE KARŞILIK GELEN MİKTARININ ARAŞTIRILMASINDAN SONRA DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

ÖLÜ DAVALI ALEYHİNE HÜKÜM KURULAMAZ. TARAFLARDAN BİRİSİNİN ÖLÜMÜ İLE MİRASÇILARI DAVADA O TARAFIN YERİNİ ALIR. HÜKÜM DE ÖLEN TARAF ADINA DEĞİL, ONUN MİRASÇILARI ADINA VERİLİR.
Aşağıda okuyunuz

ŞİRKETLERDE ŞUBAT AYI SONUNA KADAR DÜZENLENMESİ GEREKEN YILLIK FAALİYET RAPORLARI

01 Şubat 2013

 

Yazan:  Emrah AYGÜL

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

emrahaygul@yahoo.com

 

Giriş

Halka açık şirketler dışındaki şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının basit , yavan ve genelde tek sayfa hazırlandığı bilinmektedir. Genelde bu raporlar bilgi vermek amacıyla değil de prosedür gereği hazırlanmaktaydı.  Ancak Yeni Türk Ticaret Kanununda şirketlerin yıllık faaliyet raporlarını daha ciddi düzenlemesi öngörülmüştür.

 

Aşağıda okuyunuz

Bağ-Kur Açısından Sigortalılığın Başlangıcı ve Tespiti

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) açısından,sigortalılık durumu, sigortalılığın başlangıcı ve sigortalılığın tespiti ..

 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun “Kanunun amacı, sigortalı sayılanlar ve sayılmayanlar” başlıklı 24.md.,” Sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihi” başlıklı 25.md. ve ”yazılma “ başlıklı 26. maddeleri bu güne kadar  defalarca değişikliğe uğramış olup, sigorta sistemindeki bu istikrarsızlık,hukuki istikrarsızlık ve kanun gereği yüklenen ödevlerin kurumlarca yerine getirilmemesi yüzünden bir çok sigortalı mağdur duruma düşmüş ve düşmektedir. Biz hukukçular dahi değişiklikleri takipte zorlanırken, sade bir vatandaşın tüm bu değişiklikleri takip ederek haklarının zayi olmamasını sağlaması mümkün değildir, bu durum hayatın ve ülkenin gerçekliğiyle bağdaşmamaktadır. Ayrıca Yargıtay İçtihatlarında dahi bu konuda bir istikrar bulunmamakta olup, birçok çelişkili karar mevcuttur.

Bağ-Kur sigortalılığı açısından bakıldığında, her nasılsa tescili yapılmış ve geriye dönük olarak sonradan iptal işlemi de yapılmadan emekli olan bağ-kur sigortalılarını neredeyse şanslı addetmek gerekmektedir.

Aşağıda okuyunuz

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı…

Tayfun Şenol

E.Hesap Uzmanı/YMM
21.09.2011

Şirketlerde, özellikle kurumsal yapısı oturmamış şirketlerde “ortaklar cari hesabı” çok çalışan bir hesaptır.

Bu hesap, muhasebecilerin de aslında pek hoşlanmadığı ama kayıtlarda “can simidi” olarak sıklıkla kullandığı bir hesaptır.

Bu hesap, patronun kredi kartı ödemesi, çocuğunun okul taksiti, gibi şahsi ödeme ve harcamaların izlenmesinin yanında, karşı hesabı bilinemeyen veya bulunamayan işlemlerin ve hesap mutabakatsızlıklarının sıklıkla muhasebeleştirildiği bir hesaptır.
6111 sayılı mali af kanunu ile mükelleflerin geçmişten gelen bu ortaklar cari hesabı probleminden kalıcı olarak kurtulma imkanı ortaya çıkmıştır. Bu imkandan yararlananlar nispeten sorunlarını çözmüştür.

Diğer yandan 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Yeni Ticaret Kanununda şirketlerin,  ortakların ve patronların hiç de alışık olmadığı yeni uygulamalar mevcuttur.

Bu yeniliklerden bir tanesi de kanunun 358, 395 ve 562. Maddelerinde düzenlenen “şirketten para çekilmesini yasaklayan” düzenlemelerdir.

Şu soruyu duyar gibiyim.
“Nasıl yani, kendi şirketimin kasasından para alamayacak mıyım?”
Hayır, artık bu mümkün olmayacak!

Aşağıda okuyunuz

1998 çıkan Yasa Ltd. Şti. Ortaklarının Sorumluluğunu Sermaye Hissesi Olarak Belirledi.

YARGITAY  10. Hukuk Dairesi

Esas : 2005/2397  Karar : 2005/5172   Tarih : 09.05.2005

29.07.1998 gününde yürürlüğe giren 4369 s. Yasanın 21. maddesi ile değişikliğe uğramıştır. Değişiklikten önce limitet şirket ortaklarının sorumluluğu sermaye miktarı ile sınırlı iken yapılan değişiklikle bu sorumluluk sermaye hissesi olarak kabul edilmiştir.

ÖZET :
Davanın kanuni dayanağını oluşturan 6183 s. Yasanın hükmüne göre; öncelikle şirket ortağı aleyhine takibe geçilebilmesi için limitet şirketten borcun tahsil imkanı bulunmaması gerekir. Bu husus mahkemece yeterince araştırılmamıştır. Öte yandan, söz konusu madde 29.07.1998 gününde yürürlüğe giren 4369 s. Yasanın 21. maddesi ile değişikliğe uğramıştır. Değişiklikten önce limitet şirket ortaklarının sorumluluğu sermaye miktarı ile sınırlı iken yapılan değişiklikle bu sorumluluk sermaye hissesi olarak kabul edilmiştir. Davacının sorumlu olduğu dönemdeki mevzuat değişikliğinin dikkate alınarak uyuşmazlığa çözüm getirilmesi gerekir. (4369 sayılı VDK. m. 21) (506 sayılı SSK. m. 82)

Aşağıda okuyunuz

Ltd Şti. Ortağının Borç Sorumluluğu konusunda Yargıtay Kararı

YARGITAY  11. Hukuk Dairesi

E:2004/10822 K:2005/7674  T:14.07.2005
ÖZET:

  • Sermaye şirketlerinden olan limited şirketlerde ortaklar açısından sınırlı sorumluluk ilkesi geçerlidir. Ortakların sorumluluğu sadece ortaklığa karşıdır ve esas sermaye payı ile sınırlıdır. Bu ilkenin istisnalarından biri kamu borçlarından sorumluluktur. Limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı olmayan kamu borçlarından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumludur. Ortakların bu borcu sermaye borcundan ayrı, bağımsız bir borçtur. Kamu borçlarından limited şirket ortakları sermaye miktarı ile değil, sermaye payları oranında sorumludur.
  • Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu Kural Olarak Sadece Şirkete Karşı ve Esas Sermaye Payı ile Sınırlıdır; Şirketten Tahsil Edilemeyen Kamu Borçları ise Sermaye Borcundan Ayrı Bağımsız Bir Borçtur
  • (6762 s. Yasa m. 529,530,531)  (6183 s. Yasa m. 35)

Aşağıda okuyunuz

Aktin Feshi-İhbar ve Kıdem Tazminatı-Sosyal hakların Tazminata İlavesi hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY  9. Hukuk Dairesi

E.2003/3315      K.2003/15978

* HİZMET AKTİNİN FESHİ

* İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI

* İKRAMİYE VE MEVCUT SOSYAL HAKLARIN ÜCRET İÇİNDE AYLIK OLARAK BELİRLENMESİ

Özet

1- DAVACI YENİ YÖNETMELİĞİN İLANINDAN SONRA MUVAFAKATNAMEYİ İMZALAYARAK, ANILAN YÖNETMELİĞİ KABUL ETTİĞİNE GÖRE; İŞVERENCE BU YÖNETMELİĞE GÖRE YAPILAN ÖDEME DOĞRUDUR.

2- ŞAYET; İKRAMİYE VE SOSYAL HAKLARIN TAMAMI ÜCRETİN İÇİNDE ÖDENMİŞ İSE BUNLARIN TAZMİNATA ESAS ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE AYRICA ÜCRETE EKLENEMEZ.

KISMEN ÜCRETİN İÇİNDE ÖDEME VARSA ÖDENMEYEN KISMIN ÜCRETE EKLENMESİ İLE TAZMİNATA ESAS ÜCRETE YANSITILMALI, HİÇ ÖDENMEMİŞSE; BUNLAR AYRICA ÜCRETE EKLENEREK (İLAVE EDİLEREK) TAZMİNATA ESAS ÜCRET BELİRLENMELİDİR.

Aşağıda okuyunuz

Her Görev İçin Farklı Ödeme olabilir..

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

E.2006/9483 K. 2006/30388

Özet

SOMUT OLAYDA DAVACININ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜŞAVİRLİĞE ATANMAKLA TABAN AYLIĞI DEĞİŞMEMİŞ, SADECE AYLIK BRÜT ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE ESAS ALINAN SORUMLULUK ZAMMI VE ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ ZAM ORANLARINDA FARKLILIKLAR OLUŞMUŞTUR.

İŞÇİYE YAPTIĞI İŞİN KARŞILIĞI ÜCRETİN ÖDENMESİ GEREKİR. HER BİR GÖREV İÇİN FARKLI ÖDEMELER ÖNGÖRDÜĞÜNE GÖRE, DAVACININ YAPILAN İŞİN KARŞILIĞI ÜCRETE HAK KAZANDIĞI KABUL EDİLMELİDİR. BU DURUMDA 1475 SAYILI İŞ KANUNU’NUN 60. MADDESİ ANLAMINDA ÜCRETTE İNDİRME YASAĞINA AYKIRILIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. MAHKEMECE DAVANIN REDDİ GEREKİR.

Aşağıda okuyunuz

Hizmet Tespit Davası

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6.ve 79.maddesinde düzenlenmiş bulunan hizmet tespitine ilişkin davalar kamu düzenine ilişkin olup bu tip davalarda hâkimin re’sen inceleme yetkisi vardır. Mahkeme, davacı ve davalı taraf beyanları ile bağlı olmayıp, davalı tarafın kabul beyanı da dâhil olmak üzere çalışmanın fiili olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırmakla mükelleftir.

Aşağıda okuyunuz

Kıdem ve Kötü Niyet Tazminatları, Fazla Çalışma ve İzin Ücreti, Vergi İadesi ile Ücret Alacağı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
Esas No.: 2002/26754   Karar No.: 2003/8865    Tarih: 21.5.2003

Karar Özeti:
Duyuma bağlı tanık anlatımlarına itibar edilmemeli ve işçilik haklarına ilişkin hesaplamalarda, itiraz edilmeksizin imzalanmış bordrolar esas alınmalıdır.
1475 sayılı İş K. 26; 4857 sayılı İş K. 32

Aşağıda okuyunuz

Kurumun Şubesine Dava açılması

YARGITAY  21 HD  Esas : 2003/7375   Karar: 2003/7217   Tarih: 23.09.2003

Sosyal Sigortalar Kanununda, yetki ile ilgili bir düzenlemenin mevcut olmadığı ortadadır. Hal böyle olunca, uyuşmazlığın 5521 Sayılı Yasanın 15. maddesinin yollamada bulunduğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 9.ve 17. maddeleri gereğince çözümlenmesi gerektiği söz götürmez. Sözü geçen 9. maddeye göre, kurum merkezinin bulunduğu Ankara İş Mahkemesinde dava açabileceği gibi, 17. maddeye göre de, şubenin bulunduğu Gaziantep´de de dava açılabilir.(1086 s. HUMK. m. 9, 17) (506 s. SSK. m. 80) (5521 s. İMK. m. 15)

Aşağıda okuyunuz

İşe İade Davasında Yetkili Mahkeme

İŞE İADE DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME

506 sayılı yasanın 134.maddesi

“Bu kanunun uygulanmasından doğan uzlaşmazlıklar, yetkili iş mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde görülür.”

hükmü gereğince görevli mahkeme İŞ MAHKEMELERİDİR.

İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerler de ise bu görev Asliye Hukuk Mahkemelerine verilmiş olup Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Birden fazla Asliye Hukuk Mahkemesi bulunan yerlerde ise İş Mahkemesine bakmak üzere yetkilendirilmiş bulunan Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Aşağıda okuyunuz

Kapatılmış Kooperatif Hakkında Dava Açılması

YARGITAY 11.HD   E:1998/524   K:1998/3554   T:21.05.1998

Davalı kooperatifin kapatıldığından bahisle dava, bir kısım ortağa yöneltilmiş ve yargılama bu şahıslar aleyhine devam olunmuş ise de; öncelikle davalı kooperatifin sicil dosyası Ticaret Sicil Müdürlüğünden getirilerek, sicilden terkin edilip edilmediğinin saptanması, eğer terkin edilmiş ise bu terkin kaydının iptali ve bu suretle davalı kooperatifin yeniden ihyası konusunda dava açılmak üzere davacı tarafa önel verilmesi ve böyle bir dava açıldığında sonucunun beklenmesi ve kooperatifin yeniden sicile yazımının gerçekleşmesi halinde, dava dilekçesi ve duruşma günü kooperatife tebliğ edilerek davada taraf teşkilinin sağlanması gerekir.

(1086 sayılı HUMK. m. 39, 40) (743 sayılı MK. m. 48)

Aşağıda okuyunuz

Tasfiye ve Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi

YARGITAY 10.HD  E:2004/12512 K:2005/1543 Tarih:21.02.2005

Tüzel kişiliğin sona erdiğinin hukuk açısından kabul edilebilmesi için tasfiye işleminin eksiksiz tamamlanmış olması gerekir. Eğer tasfiye işlemleri gerçek olarak tamamlanmamış ve tasfiyede gereken hususlar eksik bırakılmışsa tüzel kişilik ticaret sicilinden terkin edilse bile şirketin tüzel kişiliğinin sona erdiğinden söz edilemez. O itibarla davacı Kurum vekiline uygun süre verilerek tasfiye işlemleri ve ortaklarla olan ilişkilerin tam olarak sona ermediği için Limited Şirketin tüzel kişiliğinin yeniden ihyası hakkında tasfiye kurulu ile ticaret siciline husumet tevcihi suretiyle dava açmasının sağlanması ve dava açıldığı taktirde bu davanın sonucunun beklenmesi tüzel kişiliğin yeniden ihyası halinde bu tüzel kişinin kusuru ile belirlenecek gerçek zarar miktarıyla sorumluluğuna gidilerek karar verilmesi gerekir.

(506 sayılı SSK. m. 26) Aşağıda okuyunuz

Şirketin Kapanmış olması – İş Kazası

YARGITAY  KARARI

10. HD  E:2002/3888     K:2002/4353     T:16.05.2002

Tüzel kişilik, ticaret sicilindeki kaydın terkini ile sona erer. Ancak Tüzel kişiliğin sona erdiğinin hukuk açısından kabul edilebilmesi için tasfiye işleminin eksiksiz tamamlanması gerekir. Eğer tasfiye işlemleri gerçek olarak tamamlanmamış ve tasfiyede gerekli hususlar eksik bırakılmışsa tüzel kişilik ticaret sicilinden terkin edilse bile şirketin tüzel kişiliğinin sona erdiğinden söz edilemez.

506 S.  Yasanın 26.maddesi hükmünde öngörüldüğü üzere işveren ya da 3. kişilerin rücu alacağından sorumluluğu kasda ya da kusura dayanmakta olup, şahsi kusurları saptanamayan şirket ortaklarının tüzel kişiliğin kusurundan dolayı bu sıfatla kurumun rücu alacağından sorumlu tutulmaları da kanun hükümleri karşısında imkansızdır.  (506 sayılı SSK. m. 26) (6762 sayılı TTK. m. 206, 242) Aşağıda okuyunuz

İş Kazası – Firmanın Kapanması

* İŞ KAZASI

* KAPATILMIŞ  FİRMA

YARGITAY 10.HD  E:2002/10069 K:2003/1039 T:24.02.2003

KARAR METNİ :

Davacı, iş kazasında malul kalan sigortalı işçi için yapılan harcamalar üzerine uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.  Mahkeme, ilamında belirtildiği biçimde isteği kısmen hüküm altına almıştır. Aşağıda okuyunuz