Konut Kapıcılarının Yasal Hakları

Konut Kapıcılarının; yasal hakları; 4857 sayılı İş Kanunu ve yönetmeliklerle  belirlenmiştir.

Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Hakları:

·  Çalışma süreleri yaz ve kış düzenlenebilir.

·  Çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir.

·  Sözleşme ile artar veya eksilir.

·  45 saati haftanın belirli günlerinde yoğunlaştırılması yapılabilinir.

·  Çalışma süresi konut kapıcısının işyerinde bulunduğu süredir.

·  Aynı binada ikamet ediyorsa işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir.

·Ara dinlenme çalışma süresinden sayılmaz.

 Konut Kapıcılarının Diğer Hakları

·Ücretleri İş Kanunu esasına göre düzenlenir ve ödenir.

·İş Kanunu statüsünden hafta tatili verilir ,ücreti ödenir.

·  2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.

·  Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.

·Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

KAPICI DAİRESİNİN MESKENE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

YARGITAY  5 HUKUK DAİRESİ
KARAR TARİHİ. 17.11.1986   ESAS NO. 1986/15352     KARAR NO. 1986/15314

DAVA : Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca işyeri olarak kullanılan meskenin eski haline dönüştürülerek davalının tahliyesi ve ortak yer olan kapıcı dairesinin eklenti olarak tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekilleri yönünden süresinde verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

APARTMANIN ORTAK YERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Esas No: 2004 / 3 Karar No: 2004 / 41    Tarih: 20/01/2004

KAT MALİKLERİNDEN BİRİ ANA TAŞINMAZIN ORTAK YERLERİ İÇİN, DİĞER KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI DIŞINDA KENDİ BAŞINA DEĞİŞİKLİK YAPTIRAMAYACAĞI GİBİ; MUVAFAKAT ETMEYEN KAT MALİKLERİNİN MAHKEME KARARIYLA MUVAFAKAT ETMİŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ, EŞ DEYİŞLE MAHKEMELERİN KAT MALİKLERİNİN İRADESİ YERİNE GEÇEREK KARAR VERMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR.

 

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

APARTMANLARDA PROJEYE AYKIRI İNŞAAT VE TADİLATLAR İÇİN TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYI ZORUNLUDUR

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi : 2010-12-02 Esas No : 2010 / 11311 Karar No : 2010 / 15459

ÖZÜ : KAT MÜLKİYETİ YASASI’NIN 19. MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE TÜM KAT MALİKLERİ ANATAŞINMAZIN MİMARİ DURUMUNU PROJESİNE UYGUN OLARAK KORUMAK ZORUNDA OLUP, PROJEYE AYKIRI HER TÜRLÜ İNŞAAT VE TADİLATIN MUTLAKA BU TADİLATA AİT PROJENİN BELEDİYECE TASDİK EDİLDİĞİ TARİHTEKİ TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYININ ALINMASI ZORUNLUDUR.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Kat Malikleri Kurulu Kararlarına Karşı Dava Hakkı

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No : 2011 / 243
Karar No : 2011 / 1980
Karar Tarihi : 2011-02-17

ÖZÜ : 5711 SAYILI YASA’DA, BU YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 14.11.2007 TARİHİNDEN ÖNCE ALINMIŞ KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI HAKKINDA HANGİ SÜREDE DAVA AÇILABİLECEĞİNE DAİR BİR GEÇİŞ HÜKMÜNE YER VERİLMEDİĞİNDEN MADDEDE SÖZÜ EDİLEN SÜRELERİN YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA ALINMIŞ OLAN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARINA KARŞI AÇILAN DAVALARDA UYGULAMA İMKANI VARDIR.

DAVA : Dava dilekçesinde, 26.09.2005 günlü kat malikleri kurulu kararının 4. maddesinin iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Apartman Avanslarını Ödemeyenler Hakkında İcra Takibi

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi : 2011-05-03 Esas No : 2011 / 4483 Karar No : 2011 / 6024

ÖZÜ :

MAHKEMECE BELIRTILEN DÖNEMLERE AIT IŞLETME DEFTERI, KAT MALIKLERI KURULU KARAR DEFTERI VE IŞLETME PROJELERI GIBI TÜM BELGELER GETIRTILIP BILIRKIŞIDEN DAVALININ BORÇLU OLDUĞU MIKTARI BELIRLEYEN RAPOR ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERILMESI GEREKIRKEN, BILIRKIŞININ DAVACI YÖNETIM TARAFINDAN DAVALIYA GÖNDERILEN IHTARNAMEDE DOLAR BORCU ILE ILGILI TALEPTE BULUNULDUĞU GEREKÇESIYLE SADECE DOLAR BORCUNDAN SORUMLU OLDUĞU YOLUNDAKI RAPORUNA ITIBAR EDILEREK EKSIK INCELEMEYLE HÜKÜM KURULMUŞ OLMASI DOĞRU GÖRÜLMEMIŞTIR.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Apartman Yöneticisinin İbra Edilmiş Olması, Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmaz

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi : 2011-10-13 Karar No : 2011 / 10094

ÖZÜ : BILIRKIŞI KURULUNDAN DAVALININ YÖNETICILIĞI DÖNEMINDE YAPMIŞ OLDUĞU HARCAMALAR, KENDI IHMALI SEBEBIYLE HERHANGI BIR ZARARA SEBEBIYET VERMIŞ OLUP OLMADIĞI, APARTMAN GELIRLERINI GÖSTEREN TÜM DEFTER, BELGE, FATURA VE SAIR BELGELERLE TARAFLARIN DELILLERI TOPLANARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERILMESI GEREKIRKEN YÖNETICININ IBRA EDILMIŞ OLDUĞU GEREKÇESIYLE DAVACININ BU YÖNDEKI ISTEMININ DE REDDINE KARAR VERILMIŞ OLMASI DOĞRU GÖRÜLMEMIŞTIR.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Ortak Yerlerle İlgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

ORTAK YERLER:
1) Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler,asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lâvabolar,kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genelkömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasınamahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar,kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,
2) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöpkanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo vetelevizyon için ortak şebeke ve antenler; sıcak ve soğuk hava tesisleri,
3) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağ
mur olukları, yangın emniyet merdivenleri,
Yukarıda sayılanların dış
ında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer)konusuna girer. (Madde 4)

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Kombiye Geçiş İçin Çoğunluk Kararı Yeterlidir.

SORU:

21 yıllık merkezi ısıtma sistemli ve merkezi sıcak su sistemli 11 daireli bir apartmanda oturuyorum. Hali hazırda ısı pay ölçer sistemine geçmedik. Olağanüstü bir toplantı yaparak ferdi ısınma (kombi) sistemine geçme hakkımız var mıdır? Varsa geçiş şartlarımız için yerine getirilmesi gerekenler nelerdir? Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Apartmanlardaki Isınma Sisteminde Değişiklik Yapmak…

Apartmanlarda ısı sisteminin değişikliği konusu kat maliklerinin çok sorduğu sorular arasında..

Bu konu,

1-Kömürlü ısıtma sisteminden Doğalgaza geçiş,

2-Doğalgazlı Merkezi sistemden Ferdi ısıtma sistemine (Kombiye) geçiş şeklinde  ele alıonmalıdır.

Kömürlü Isıtma sisteminden Doğalgaza geçiş için Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları gerekir.

Doğalgazlı Isıtma sisteminde Kombiye (Ferdi ısınmaya) geçişte ise; kat maliklerinin oybirliği gerektiğine dair Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 10.02.1995 E. 1995/360 K. 1995/1726 kararında ; (Merkezi ısıtma kömür ile yapılırken Merkezi Doğalgaz sistemine geçilmiş ise; doğalgaz sisteminin ferdi(kombi)’ye geçirilebilmesi için bütün kat maliklerinin onayı aranır.) şeklindeki içtihadın yanlış olduğunu aynı Yargıtay Dairesinin (Yargıtay 18. Hukuk Dairesi- Tarih: 29.6.1995 Esas No:995/6210  Karar No:1995/7784) kararı ile düzeltilmiştir.

Biz bu yazımızda bazı hususları ve Yargıtay Kararlarını bilginize sunacağız.

Diğer hususları sitemizdeki yazılarda ve Yargıtay kararlarında bulabileceksiniz.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

FERDİ ISINMAYA GEÇİŞ İÇİN, KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU YETERLİDİR

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin Tarih: 10/02/1995 ve Esas No: 1995 / 360 Karar No: 1995 / 1726 sayılı kararında  geçen: “ANCAK MERKEZİ ISITMA KATI YAKITLA YAPILIRKEN DOĞAL GAZA GEÇİLMİŞSE, FERDİ ISINMA İÇİN ALINACAK KARAR İÇİN TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASI ARANIR”  şeklindeki içtihadının sehven yapıldığı, doğrusunun (sayı ve arsa payı çoğunluğu) olacağına dair 10.02.1995 gün ve E:1995/6210 K:1995/7784 sayılı kararla düzeltme yapılmış olduğundan kararı aşağıda veriyoruz:

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Kanalizasyon Borusunun Donması

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 

Tarih: 07/11/2006 Esas No: 2005 / 10007 Karar No: 2006 / 11317 

Özü : MAHKEMECE, DAVANIN KONUSU, ORTAK ALANDA BULUNAN KANALİZASYON BORUSUNUN DONMASI SONUCUNDA OLUŞAN HASARIN TAZMİNİ OLUP, YUKARIDAKİ AÇIKLAMALAR ÇERÇEVESİNDE HASARLANAN KONUT VE BU KONUTUNDA İÇİNDE BULUNDUĞU TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARI GETİRTİLEREK, DAVALILARDAN TAŞINMAZ MALİKİ SERDAR KAVZA YÖNÜNDEN, BK.NUN 58 İNCİ MADDESİ UYARINCA ARSA PAYI ORANINDA DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERMEK GEREKİRKEN, YAZILI ŞEKİLDE DAVANIN BU DAVALI YÖNÜNDEN DE REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU OLMAMIŞTIR.

DAVA :

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Ortak Tesisat Arızasından Kaynaklanan Zarar

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 

Tarih: 16/12/2002 Esas No: 2002 / 10884 Karar No: 2002 / 12160 

Özü : ORTAK TESİSAT ARIZASINDAN KAYNAKLANAN ZARARDAN VE ARIZANIN GİDERİLMESİNDEN ÜST KATTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ TEK BAŞINA SORUMLU TUTULAMAZ İSE DE; ORTAK YERLER TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN ORTAK MÜLKİYETİNDE VE SORUMLULUĞUNDA OLDUĞUNDAN DAVALININ DA DİĞER KAT MALİKLERİYLE BİRLİKTE ARSA PAYIYLA SINIRLI BİR SORUMLULUĞU VARDIR.
Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Sıhhı Tesisattaki Arıza

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

 Tarih: 04/07/2002 Esas No: 2002 / 6558 Karar No: 2002 / 7611 

 Özü : SIHHİ TESİSATTAKİ ARIZANIN, ORTAK TESİSAT VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMDEKİ TESİSATTAN KAYNAKLANDIĞI HUSUSUNDA, BOL MİKTARDA SU AKITILMASI, RENKLİ SIVILARIN KULLANILMASI VB. YÖNTEMLER İLE VE UZMAN BİLİRKİŞİ MARİFETİYLE İNCELEME YAPTIRILMALIDIR.

DAVA VE KARAR :

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Depoya Üst Daireden Su Akması

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 

Tarih: 13/05/2002 Esas No: 2002 / 1413 Karar No: 2002 / 5699 

Özü : DAVACIYA AİT EV EŞYALARININ BULUNDUĞU DEPOYA BİR ÜST KATTAKİ DAİREDEN PİS SU AKARAK EŞYALARA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASINDA, DAVACININ DEPOSUNDAKİ EŞYALARIN APARTMANIN ORTAK YERLERİNDEN OLAN ANA SİSTEME AİT PİS SU BORUSUNDAN MI, YOKSA DAVALININ BANYO VE TUVALETİNDEKİ SU TESİSATINDAN MI KAYNAKLANARAK ZARAR GÖRDÜĞÜ AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMADAN, BU HUSUS TARTIŞILIP TERCİH NEDENLERİ AÇIKLANMADAN, HÜKÜM KURULMASI HATALIDIR.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Kat Malikinin Bağımsız Bölümde Yaptığı Tadilat

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih: 06/02/2002 Esas No: 2001 / 12590 Karar No: 2002 / 1281 

Özü : MAHKEMECE, DAVALI KAT MALİKİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE YAPTIĞI TADİLAT NEDENİYLE ORTAK TESİSAT BORUSUNDA OLUŞAN TIKANMA SONUCU ORTAYA ÇIKAN ARIZANIN GİDERİLMESİNİN GEREKTİRDİĞİ GİDERLERLE, DAVACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE OLUŞAN HASAR VE ZARARIN TAZMİNİNE KARAR VERİLMEKLE YETİNİLMESİ GEREKİRKEN, KANITLANMAMIŞ BULUNAN İŞ KAYBINA DAYALI TAZMİNATA VE YASAL UNSURLARI BULUNMADIĞI HALDE AYRICA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ HATALIDIR.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Su Boruları

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Tarih: 20/02/1989  Esas No: 1988 / 13798 Karar No: 1989 / 3272

Özü : İŞLEMEYEN SU BORULARINI YENİ BİR TESİSATLA DEĞİŞTİREN DAVALI ESKİ HALE GETİRMEYE MAHKUM EDİLMEDEN ÖNCE, YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ZORUNLU OLUP OLMADIĞI VE YENİ HALİN YASANIN 19. MADDESİNDEKİ YASAKLAR KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI BİLİRKİŞİLERE İNCELETTİRİLMELİDİR.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Su Borusunun Ortak Yerlerden Olup Olmadığı…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Tarih: 06/02/1984 Esas No: 1984 / 890 Karar No: 1984 / 936

Özü : ARIZALANAN TALİ PİS SU BORUSU ORTAK BİR TESİS OLMAYIP, SADECE DAVALININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNE AİT BİR SU BORUSUDUR. BU BORUDAN KAYNAKLANAN BİR HASARDAN O BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN MALİKİNİN SORUMLU TUTULMASI GEREKİR. BU DURUMDA AÇILAN DAVANIN ARIZANIN KAYNAKLANDIĞI MALİKE KARŞI AÇILMASI DOĞRUDUR.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Balkon Su Borusundaki Çatlak

Soru:
Muzaffer bey merhaba,

Sizden bir konuyla ilgili olarak yardımınızı rica ediyorum.

Bir kat malikimizin balkonunda bulunan atık su borusu çatlamış ve bu çatlaktan dolayı alt komşusuna su akmaktadır. Sorun damdan aşağıya doğru gelmekte olarak borunun çatal kısmının altında çatlak oluşmuş.

Buradaki masraf yönetim olarak bize mi ait yoksa kat malikine mi aittir.

Okuduklarımda söyle bir sonuç çıkardım. Yağmur olukları ortak yer olarak düşünüldüğünde bu arıza yönetim olarak bize ait oluyor.

Burada öyle bir kararsızım ki, daha sonradan diğer kat maliklerinden biri çıkıp bir şey söyler diye çekiniyorum.

Bana yardımcı olursanız sevinirim. İyi Günler.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Apartmanlarda Yapılması Zorunlu Olan İşletme Projesi

Kat Mülkiyeti tesis edilmiş apartmanlarda Her yıl İşletme Projesi hazırlanması 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 37. maddesi gereğince zorunludur.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)