Kooperatif Yönetim Kuruluna kimler seçilemez.

Soru:
işletme kooperatifinde kooperatif ile mahkemelik olan ve davası devam eden kişi, yönetim kuruluna seçilebilir mi.

Kooperatifle davası olan ve devam eden kişinin Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna seçilmesinde bir sakınca yoktur.

(Devamı aşağıda)

Aşağıda okuyunuz

Kooperatiflerde Eşitlik İlkesi

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi

Tarih: 29/05/2012    Esas No: 2012 / 2354      Karar No: 2012 / 3762

İlgili Mevzuat:

1086 HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU ( Madde 388 )

1163 KOOPERATİFLER KANUNU ( Madde 23)

Özü : KOOPERATİFİN ORTAKLAR ARASINDA EŞİTLİK İLKESİNE UYGUN DAVRANMAK ZORUNLULUĞU BULUNDUĞUNDAN, DİĞER ORTAKLARA HANGİ ŞARTLARDA TAPU DEVRİNİN YAPILDIĞI HUSUSLARINDA, GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU KARARLARI, KOOPERATİF DEFTER, KAYIT VE BELGELERİ ÜZERİNDE KOOPERATİF UYGULAMALARI VE MALİ KONULARDA UZMAN BİR BİLİRKİŞİ VEYA BİLİRKİŞİ KURULUNA İNCELEME YAPTIRILIP RAPOR ALINARAK KARAR VERİLMELİDİR

Aşağıda okuyunuz

Aidat Alacağının Vadesinden 30 Gün Geçmeden İhtar Yapılamaz

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

 Tarih:17/04/2008Esas No:2007 / 3727     Karar No:2008 / 5194

Özü :  DAVACILARA KEŞİDE EDİLEN BİRİNCİ İHTARNAMELERİN DÜZENLENDİĞİ TARİH İLE EN SON AYA İLİŞKİN AİDAT ALACAĞININ VADE TARİHİNDEN İTİBAREN OTUZ GÜN GEÇMEDEN ÇIKARILAN BİRİNCİ İHTARNAMELERE DAYANILARAK DAVACILAR HAKKINDA İHRAÇ KARARI VERİLEMEYECEĞİ GÖZETİLEREK, DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ -GEREKİRKEN, YAZILI ŞEKİLDE REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR

Aşağıda okuyunuz

KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ MÜKTESEP HAKLARI İHLAL ETMEMESİ GEREKİR

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Tarih:14/07/2005    Esas No:2004 / 9790     Karar No:2005 / 7644

Özü : KURAL OLARAK, KOOPERATİF GENEL KURULUNCA ALINAN BİR KARAR SONRAKİ BİR GENEL KURUL KARARI İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİRSE DE, BUNUN İSTİSNALARINDAN BİR TANESİ ALINAN KARARIN DAHA ÖNCEKİ KARARLA ORTAYA ÇIKAN MÜKTESEP HAKLARI İHLAL ETMEMESİ KOŞULUDUR. SOMUT OLAYDA, 13.1.2002 TARİHLİ GENEL KURUL KARARIYLA DAVACILAR HAKKINDA SORUMLULUK DAVASI AÇILMAMASINA KARAR VERİLDİĞİNE GÖRE, ARTIK BU KARARDAN DÖNÜLEREK BU DEFA DAVA AÇILMASI YÖNÜNDE ALINAN GENEL KURUL KARARI BU HUSUSTA DAVACILARIN KAZANILMIŞ HAKLARINA TECAVÜZ TEŞKİL EDECEĞİNDEN, 23.2.2002 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÜNDEMİN 10’UNCU MADDESİNE ALINAN KARARIN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Aşağıda okuyunuz

Anonim, Limited ve Kooperatiflerin Dikkatine..

ASGARİ SERMAYEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN

ANONİM, LİMİTED ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER

HAKKINDA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ FESİH İÇİN

HAREKETE GEÇİYOR

Aşağıda okuyunuz

Yapı Kooperatifinin Vergilendirilmesi Hakkında

Soru: Yapı kooperatiflerinin vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi

Cevap: A- Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden; 

   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde, tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13’üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatiflerinin, kurumlar vergisinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

              Dolayısıyla, yukarıdaki şartların sağlanması  halinde kooperatilerin kurumlar vergisinden muaf tutulması mümkündür.

Aşağıda okuyunuz

HAK VE VECİBELERDE EŞİTLİK

 Soru – Kooperatif kurucuları,yönetim kurulu üyeleri,emanet komisyonu üyeleri kuraya katılmadan daire seçebilir mi?

  – Ortaklar,hak ve vecibelerde eşittir.

 Soru – Ortak fazla ödediği parayı kooperatiften isteyebilir mi?

 – Ortak fazla ödediği parayı kooperatiften isteyebilir.

 Soru – Sonradan ortak olan kişilerden fazla para istenebilir mi?

 – Ortaklar arasında eşitlik prensibi esastır.

 ORTAKLARIN HAKLARI

 Soru – Ortakların hangi konularda bilgi edinme hakkı vardır?

 – Ortakların her konuda bilgi edinme hakları vardır.

 Soru – Yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarına katılabilmek için ortaklık sürelerine bakılır mı?

 – Yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarına katılabilmek için ortaklık sürelerine bakılmaz.

KOOPERATİF ORTAKLIĞI

 KOOPERATİFE ORTAK OLMA

 Soru – Kooperatife ortak olurken hangi hususlara dikkat etmek gerekir?

 – Kooperatife ortak olmadan önce kişisel araştırma yapılmalıdır.

 Soru – Kooperatife nasıl ortak olunur?

 – Kooperatife ortak olmak için yazılı olarak yönetim kuruluna başvurulur.

KOOPERATİFE NASIL KURULUR?

Bir kooperatif;

-Kurucu en az yedi gerçek veya tüzel kişinin hazırlayacakları anasözleşmeyi imzalaması,
-İmzaların notere tasdik ettirilmesi,
-Noterce onaylı anasözleşme ile Bakanlığımız veya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine başvurarak kuruluş izni alınması, 
-Anasözleşmenin Ticaret Sicili Memurluğuna  tescil ve ilan ettirilmesi suretiyle kurulur ve tüzel kişilik kazanır.   Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Temsilcilerinin Prim Borcundan Dolayı Sorumluluğu

(Yaşar TAŞDEMİR – SGK Müfettişi)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre işverenlerin, ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançların toplamı üzerinden hesaplanacak prim tutarlarını, en geç ertesi ayın sonuna kadar ilgili Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne ödemeleri gerekiyor. İşverenler ödenecek prim hesaplamasını yaparken işçi ve işveren hissesini birlikte hesaplar. Ay içinde çalıştırılan sigortalılar için hesaplanacak prim tutarları da (sigortalı hissesi) işverenlerce sigortalıların ücretlerinden kesilerek, Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne ödenir. İşverenler, sigortalının çalışma karşılığı ay içinde hak ettiği ücretini sigortalıya ödememiş olsa dahi ücretin primini süresinde ödemekle mükelleftir. Aşağıda okuyunuz

Ortaklık Pay devri

—Original Message—–
From: …………..@ Türk Hukuk Sitesi Forum Alanları
Sent: Tuesday, February 27, 2007 8:54 PM
To: muzafferdeligoz@ena-ajans.com
Subject: Makale: Kooperatifcilik Hakkında

makalenizi okudum. ve bu sebep ile size bir soru sormak istiyorum.

koop. kanuna madde 19/1 kooperatife giren her şahıs bir ortaklık payı almalıdır diyor. bulduğum bir yargıtay içtihatında ise ortaklık payının bir kısmının devrinin sadece devredenler arasında hüküm ifade edeceğini, kooperatife karşı geçerli olmayacağı söylüyordu.

benim kafam şu noktada karıştı; kooperatif ana sözleşmesinde ortaklık payının değeri sözgelimi 2.000 ytl olarak belirtilmiş ise, ve kooperatifin bir üyesinin 400 m2lik net yeri olsa değeri de 12.000 ytl etse; bu durumda 400 m2lik alanın 120 m2sinin devri kooperatife karşıda geçerli olacakmıdır? devralan şahsın üye olarak kaydı mümkündür?

ek olarak kooperatif ana sözleşmesinde herkesin farklı oranda payı olsada herkese en az bir ev düşeceği belirtiliyor.

biliyorum çok karışık oldu ama benimde kafam çok karıştı. konuyu araştırırken makalenizle karşılaşınca sizin fikrinizi almak istedim. şimdiden teşekkür ederim. iyi çalışmalar.

STAJYER AV.GÖRKEM ……………… Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Ortağının ikinci hisse alması..

Kooperatifin ortaklarının ikinci hisselerini devir alıp alamayacakları:

1163 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Kooperatife giren her şahıstan en az bir ortaklık payı alınması gerekir. Anasözleşme, en yüksek had tespit ederek bir ortak tarafından bu had dahilinde birden fazla pay alınmasına cevaz verebilir.”  hükmüne yer verilmiş olup, aynı zamanda anılan Anasözleşmenin “Paylar” başlıklı” 8’inci maddesine göre ise; “…Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler…” denilmektedir.

Dolayısıyla, 1163 sayılı Kanunun 19 ve anılan Anasözleşmenin 8’inci maddelerine göre kooperatif ortaklarının en az bir pay taahhüt etmek zorunda oldukları ve en fazla 5.000 pay taahhüt edebileceklerinden, bu hadler dahilinde pay devir etmeleri ve/veya devir almaları imkan dahilindedir.

 

Site Yönetimine Geçme Zorunluluğu var mı?

Her biri 5 katlı 12 bloktan oluşan kooperatifimiz yaklaşık 5 yıl önce fesh edildi ama bir türlü üyeler site yönetimine geçmeyi kimse istemiyor bu durumda binamızın çevre düzenlemesi yapılamıyor. Çok çirkin bir vaziyette kimsede aldırış etmiyor. Site yönetimine geçmenin hukuki bir zorunluluğu var mı?

Aşağıda okuyunuz

Ortaklık senedi nedir?

Her ortağın üyelik haklarının ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senet’e kooperatifin unvanı, senet sahibinin adı ve soyadı, iş ve ev adresi, kooperatife giriş tarihi yazılır. Bu senet kooperatifi temsile yetkisi olan kimseler ve ortak tarafından imzalanır. Ortaklığın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırası ile kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ortağa ait bir belge hükmündedir.

Kooperatif nedir?

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. (KK. md. 1).

Genel Kurul Toplantı yeter sayısı

SORU: 19.06.2010 tarihinde gönderilmiş

64 üyesi olan bir koop 1/4 olması gereken saf çoğunlugu 16 kişi yapıyor 16 kişi olunca genel kurul yapılabilir anladığım kadar

14 kişi geldi genel kurula fakat genel kurul yapıldı.

sanayi ve ticaret müdürlüğünden gelen memur yapılabilir dedi

bildiğim kadar ile yapılamaz biliyordum bu konuda aydınlatır mısınız Aşağıda okuyunuz