AYRILAN ORTAĞIN DÖVİZ ALACAĞI

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 

Tarih: 02/10/2006 Esas No: 2005 / 8779 Karar No: 2006 / 9579 

 Özü : 

MAHKEMECE, DAVALI VEKİLİNİN ORTAKLIKTAN AYRILANLARA GERİ ÖDEMELERİN TL. CİNSİNDEN YAPILMASINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI ALINDIĞI SAVUNMASI ÜZERİNDE DE DURULARAK, ÖDENEN AİDAT İSTER YABANCI PARA, İSTER TL OLARAK MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ OLSUN, YABACI PARA OLARAK İADE EDİLMESİNE İLİŞKİN ALINMIŞ BİR GENEL KURUL KARARI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI VE SONUCUNA GÖRE TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİRKEN, EKSİK İNCELEMEYE DAYALI OLARAK YAZILI ŞEKİLDE HÜKMEDİLMESİ DOĞRU OLMAMIŞ, KARARIN BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

Aşağıda okuyunuz

ORTAĞIN ALACAĞI GENEL KURULDAN BİR AY SONRA MUACCEL OLUR VE ORTAK TEMERRÜT FAİZİNE HAK KAZANIR.

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 

Tarih: 21/10/2009 Esas No: 2008 / 2965 Karar No: 2008 / 6530

 Özü : 

DAVACININ İHRACININ KESİNLEŞTİĞİ 2004 YILININ BİLANÇO GENEL KURULU 15.01.2005’DE YAPILDIĞINDAN, DAVACIYA İADE EDİLECEK AİDAT BEDELLERİ TOPLAMI BUNDAN BİR AY SONRA MUACCEL OLDUĞUNDAN, BU TARİHTEN İTİBAREN DAVACININ TEMERRÜT FAİZİNE HAK KAZANACAĞI DİKKATE ALINMASI GEREKİR.

Aşağıda okuyunuz

KOOPERATİFLERDE ORTAKTAN İSTENEBİLECEK MİKTAR

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 

Tarih: 18/09/2006 Esas No: 2005 / 8259 Karar No: 2006 / 8866

 İLGİLİ KANUN

1163 KOOPERATİFLER KANUNU ( Madde 17 )
7201 TEBLİGAT KANUNU ( Madde 21 )

Özü : 

KOOPERATİFTEN AYRILAN ORTAK ÖDEDİKLERİNİN TAMAMINI DEĞİL, BİLANÇOYA GÖRE PAYINA DÜŞEN ORTAK GİDERLER DÜŞÜLDÜKTEN SONRA KALANI İSTEYEBİLİR. DAVACININ İHRACININ KESİNLEŞTİĞİ 2000 YILI BİLANÇOSUNUN DAVALININ TİCARET SİCİL KAYITLARINDAN TEMİN EDİLMESİ MÜMKÜN OLDUĞU GİBİ, DEFTER VE KAYITLARIN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNE HAZIR EDİLMESİ YÖNÜNDEKİ DAVALIYA ÇIKARILAN MEŞRUHATLI DAVETİYE DE 7201 SAYILI YASA’NIN 21 İNCİ MADDESİNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMİŞ DEĞİLDİR. BU DURUM KARŞISINDA, DAVALININ 2000 YILI BİLANÇOSUNUN TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNDAN GETİRTİLMESİ VEYA GEREKTİĞİNDE DEFTER VE KAYITLAR ÜZERİNDE İNCELEME YAPTIRILARAK BİLİRKİŞİLERDEN EK RAPOR ALINMASI, DAVACI PAYINA DÜŞEN ORTAK GİDERİN SAPTANIP ÖDENEN MİKTARDAN DÜŞÜLEREK SONUCUNA GÖRE BİR HÜKMEDİLMELİDİR.

Aşağıda okuyunuz

Eski Prim Borçlarında Zaman Aşımı..

14 sene öncesinin SSK primi istenebilir mi ve bu primi ödememenin bir yolu yok mu?

Primde zamanaşımı resen dikkate alınmıyor

Soru: 1998 de yaptığım inşaat için SGK ya gittim. Yaklaşık 500 TL eksik işçilik ve 170 TL prim borcu hesapladılar. Ancak gecikme zammıyla birlikte 15.000 TL ödemem için yazı tebliğ ettiler. Bu kadar zammı olur? Ayrıca zamanaşımı diye bir şey yok mu? 14 sene öncenin primi istenebilir mi? Bu primi ödememenin bir yolu yok mu?

Cevap: Sosyal Güvenlik Kurumu primlerde zamanaşımını re’sen dikkate almıyor. Asgari işçilik uygulamasında hesaplanan prim borcunuza ilişkin yazı üzerine, yazıyı tebliğ eden merkez müdürlüğüne yazılı olarak bir dilekçeyle başvuruda bulunarak, borcu kabul etmediğinizi belirttin. Prim borcu inşaat işiniz nedeniyle fark işçilikten kaynaklandığından, dosyanız müfettişe gönderilerek asgari işçilik hesabı istenecektir. Müfettiş marifetiyle asgari işçilik fark prim borcu tespit edilecek ve akabinde size ödeme emri gönderilecektir.  Ödeme emrinin tebliğini takip eden 7 gün içinde 6183 sayılı yasanın 58 nci maddesi gereğince borcun zamanaşımına uğradığı iddiası ile İş Mahkemesine dava açın.

 Ekrem SARISU – POSTA

 

Kooperatiften İhracı İptal Edilen Ortağın Tazminat Hakkı Nasıl Hesap Edilir ?

Kooperatif üyesi iken ortaklıktan ihraç edilen, ancak ihraç kararının iptaline rağmen üyelik haklarını iade etmeyerek kötü niyetli davranan Kooperatifler hakkında Üyeliğin tespiti davası açılabilir.

Eğer, ortağın hakkı olan konut veya işyerinde önemli değişiklik ve ilaveler yapan yeni ortağın ve diğer ortakların da bazı hakları vardır.

Böyle bir durumda eğer kura çekimi iptal edilirse, diğer ortakların teslim edilen yerlere yapmış oldukları inşaatlar ve ilaveler bakımından zarara uğramaları kaçınılmazdır. Bu şekildeki bir davada Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı şöyle olmuştur:

“….kura çekiminin davacının ihracının iptali kararından önce olduğu, çekilen bu kura sonucu herkese yerleri tahsisi edilmiş herkes ilaveler yapmıştır. Bu aşamadan sonra kura çekiminin iptalini istemek diğer üyelerin zararını mucip olacağı gerekçesiyle iptale ve tescile ilişkin kısmı istemeyeceği davalı ancak tazminat isteyebileceğinden (………) lira tazminatın dava tarihinden itibaren % 30 yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, sair isteklerin reddine”  karar verilmiştir.

Kooperatiften ayrılan ortağın alacağının taksitlendirilmesi…

SORU:

Sayın meslektaşlarım.

Stajyer avukatım ve yardımınıza ihtiyacım var. Kooperatif genel kurulu üyelikten ayrılan bir üyesinin ödemesini taksitle yapacağı yönünde genel kurulda karar alabilir mi? Erteleme değil, taksitle ödeme.

Şimdiden teşekkür ederim.

 CEVAP:

 (Soruda bahsi geçen kooperatifin cinsi belirtilmediğinden, biz bunu “Yapı Kooperatifi” olarak kabul edip, cevap vermeye çalışacağız.)

Aşağıda okuyunuz

İstifa Eden Kooperatif Üyesinin Alacağı…

SORU:

2010 yılı Mart ayında bir koopratiften istifa ettim .Kooperatifin daha önceki genel kurullarında ayrılan üyenin alacağı 12 eşit taksitte ödenir diye bir karar alındı. Alacağım ödenmedi. Gerekli ihtarnamalerden sonra 2011 yılı Şubat ayında alacak davası açtım.Kooperatif savunmasını ayrılan üyenin alacağı ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanır ve ödenir diye yaptı davanın erken açıldığını söyledi.Size sormak sitediğim kooperatifin daha önce almış olduğu 12 eşit taksitte ödenir kararı geçerli değil mi?Makemede bunu söyledğimizde bize yukarıda söykeldiğim savunmayı yaptılar .Yardımcı olursanız çok sevinirim.İyi çalışmalar.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Ortakları ile ilgili İşlemler -1-

YÖNETİM KURULUNUN ORTAKLARLA İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRMESİ GEREKEN İŞLEMLER

Bir Kooperatife Kurucu veya ortak olarak üye olan gerçek ve tüzel kişilerin ilk muhatap oldukları kurul Kooperatifin Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu bir Kurul olarak çalıştığı halde; bunun bir Başkanı ve Üyeleri var. Ortağın Kurulla muhatap olması bu üyeler ve bu kurulun aldığı kararlarla oluşmaktadır.

Bu yazımızda ortağın Yönetim Kurulla ilişkisi ve Yönetim Kurulunun ortakla ilgili yapması gereken işlemler ele alınacaktır.

Aşağıda okuyunuz

Aidat Ödemeleri ve Gecikme Faizi

* Aidat ödemeleri esnasında yönetim kurulunca dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Geciken ortak aidatlarına bileşik faiz uygulaması yapılabilir mi?

Kooperatiflerde geciken ortak aidatlarına genel kurulca belirlenen oranda gecikme zammı uygulanarak, ilgili ortaktan tahsil edilir.

Yönetim kurulu, kooperatifi temsil ve idare eden organ olması sebebiyle, aidat ödemelerinde diğer ortaklara örnek teşkil etmeli ve ödemelerini genel kurul toplantılarında belirlenen usullere uygun olarak zamanında yerine getirerek gecikmeye sebebiyet vermemelidir. Buna rağmen, aidat ödemelerinde aksama meydana gelen yönetim kurulu üyelerine de diğer ortaklara yapılan tüm yaptırımlar uygulanmalı, yönetim kurulu üyelerinin diğer ortaklarla aynı yükümlülüklere tabi oldukları unutulmamalıdır.

Diğer yandan, ortak borçlarının cari hesap sözleşmesiyle ya da ticari iş mahiyetindeki ödünç sözleşmesiyle ilgisi bulunmadığından, geciken aidatlara Bileşik Faiz(Faizin anaparaya eklenerek tekrar faize tabi tutulması) uygulanması mümkün değildir(TTK Md.8).