Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2012/50)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ   (TEBLİĞ NO: 2012/50)

30 Haziran 2012 CUMARTESİ     Resmî Gazete   Sayı : 28339

 

Aşağıda okuyunuz

Kooperatiflerin Denetimi

KOOPERATİFLERİN YASAL DENETİMİ konusundaki Sorunuza cevabımız:

Kooperatiflerin Yasal Denetimi genel bir anlam. Denetimi kimin yapacağına göre cevabı değişecektir.

Denetimi yapacak mercilere göre nasıl bir denetim yapılacağı aşağıdaki Kooperatifler kanunu maddelerinde açıklanmaktadır.

Bunlar incelendiğinde kanuni hükümler görülecektir.

Bir de bu hususta çeşitli Yargıtay kararları vardır ki, bunları sitemizde görebilirsiniz.

Aşağıda okuyunuz

Tarım Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından Yatırım ve İşletme Kredisi Tebliği

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİResmî Gazete

(18 Mart 2010 PERŞEMBE Sayı : 27525)

Aşağıda okuyunuz

Genel Kurulda İbra edilmek hakkında..

İBRA

İbra nedir?

Genel kurulca ibra ne  demektir?

Hangi hallerde ibra edilmiş sayılmaz?

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin kaç türlü sorumluluğu vardır?

İbra kararı, hiçbir tazminat talebi kalmadığı sonucunu doğurur mu?

İbrayla ilgili hususlarda karar nisapları nedir?

Aşağıda okuyunuz

Denetçilerin Sorumlulukları

Denetçilerin sorumlulukları

1.Genel hüküm

2.Sorumluluğun hükümleri

3.Sorumluluk halleri

4.Denetçiler için cezai sorumluluk

5.Dava açılması

6.Sorumluluktan kurtulma

7.Yetkili mahkeme

8.Zamanaşımı

* Denetçinin azledilmesi halinde tazminat talebi mümkün müdür?

* Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmeye kimse istekli değilse ne yapılmalıdır?

* Genel kurulca Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine ücret verilmesi mümkün müdür?

Aşağıda okuyunuz

Denetçilerle ilgili konular..

* Denetçilerin Seçimi Nasıl Olur?

* Denetçi seçilen tüzel kişilerin temsilci ataması nasıl olur?

* Denetçilerin sayısı ne kadar olmalıdır?

* Denetçi olma şartları nelerdir?

* Denetçilik görevinin sona ermesi

* Denetçiliğin boşalması

* Denetçilerin çalışma usulü

* Denetçilerin görevleri

* Denetçilerin temsil yetkisi var mı?

* Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik şartlarının araştırılması

* Denetçilerin yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açma hakkı

* Denetçilerin hakları nelerdir?

* Denetçilerin yükümlülükleri

Aşağıda okuyunuz

Akrabalık, Kan Hısımlığı, Sıhri Hısımlık nedir ?

*   3. derece akrabalık

*  Kan Hısımlığı

*  Üstsoy-altsoy (Usul ve füru) hısımlığı

*  Civar Kan Hısımlığı

* Sıhri Hısımlık

Aşağıda okuyunuz

Kooperatiflerde Denetim, Denetim Kurulu

KOOPERATİFLERDE DENETİM

* Denetim nedir?

* Ortaklar tarafından denetim nasıl yapılır?

* Kamu kuruluş ve müesseseleri tarafından yapılan denetim nedir?

* Kooperatif üst kuruluşları tarafından yapılan denetim nedir?

* Bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetim yapılabilir mi?

* Kooperatif denetçileri yolu ile denetim nedir?

Aşağıda okuyunuz

Tarım Kooperatiflerinde Yedek Akçe, Fonlar, Gelir-Gider Farkı, Risturn ve Kâr

* Yedek akçe nedir?

* Sosyal hizmet fonu nedir?

* Yatırım ve Geliştirme Fonu nedir?

* Muhasebe kayıtlarında gelir-gider farkının dağıtımı nasıl yapılacaktır?

* Risturn verilmesi  ilkesi nedir?

* Kurumlar vergisinden muaf  kooperatiflerde risturn dağıtımı nasıldır?

* Ortak dışı işlemlerden elde edilen kar ortaklara dağıtılır mı?

Aşağıda okuyunuz

Tarım Kooperatiflerine Ortak Olmak

KOOPERATİF ORTAKLARININ HAK VE ÖDEVLERİ

* Ortaklığa giriş

* Ortaklık senedi nedir?

* Ortaklık payları ve sınırları

* Ortağın şahsi alacaklıklarının kooperatifle ilişkisi

* Mal cinsinden sermaye

* Hak ve vecibelerde eşitlik ne demektir?

* Ortakların görevleri

* Ortakların kişisel hakları nelerdir?

* Ortakların toplu olarak kullanabileceği haklar nelerdir?

* Kooperatife hangi tüzel kişilikler ortak olabilir?

Aşağıda okuyunuz

Tarım Kooperatiflerinde Cezai Sorumluluk

*Cezai sorumluluk söz konusu olan haller nelerdir?

*Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin devlet memurları gibi cezai sorumlulukları var mıdır? Nelerdir?

* Sorumluluğun şartları nelerdir?

*Yönetim Kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri ve yedekleri yerini doldurmadığı taktirde ne yapılmalıdır?

*Kooperatif yöneticileri Mal Bildiriminde bulunmaları gerekir mi?

Aşağıda okuyunuz

Tarım Kooperatiflerinde Yönetim Kurulunun Sorumluluk Halleri

Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif işlerinin görülmesinde sorumluluğu

*Yönetim Kurulu Üyeleri hangi hallerde sorumlu olmazlar?

*Yönetim Kurulu üyeleri hangi hallerde sorumluluk taşır?

*Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluk niteliklerini açıklar mısınız?

Aşağıda okuyunuz

Tarım Kooperatiflerinde Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

*Kooperatiflerde yönetim kurulu nedir?

*Yönetim Kurulu üyelik şartları nelerdir?

*Yönetim Kurulu üyelik şartlarını kim araştırır?

*Üyelik şartlarını taşımayanlar hakkında kim işlem yapar?

*Genel kurulda yapılacak seçimde Yönetim Kurulu nasıl belirlenir?

*Yönetim Kurulu görev süresi ne kadardır?

*Genel Kurulda ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri tekrar yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçilebilirler mi?

*Yönetim Kurulu’ndan bir üye ayrılırsa yapılacak nedir?

*Yönetim Kurulu toplantı nisabını kaybederse, boşalan yönetim kurulu üyelikleri için ne yapılır?

*Seçimleri müteakip Yönetim Kurulu ilk olarak ne yapmalıdır?

*Yönetim Kurulu’nun imza ve temsil yetkisi nasıldır?

*Yönetim Kurulu ve kooperatifi temsile yetkili kişiler tescil ve ilana tabi midir?

Aşağıda okuyunuz

Tarım Kooperatiflerinde Genel Kurul Kararları

GENEL KURUL KARARLARI

* Kararların muteber olması için ne yapılmalıdır?

* Daha önceki genel kurullarda alınan kararların aksine yeni karar alınabilir mi?

* Genel kurulda alınan kararlar toplantıya katılmayan ortaklar için bağlayıcı olur mu?

* Genel Kurul yasalara ve anasözleşmelere aykırı kararlar alabilir mi? Alır ise hukuki durum nedir?

* Ortaklar genel kurul kararlarına karşı nasıl dava açabilirler ve hak düşürücü süre ne kadardır?

* İyi niyet esaslarına aykırı kararlar aleyhine de dava açılabilir mi?

* Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder mi?

* Genel kurul hangi yetkilerini devreder? Hangilerini devredemez?

*  İlgili Yargıtay Kararları

Aşağıda okuyunuz

Tarım Kooperatifleri Genel Kurullarında Karar Nisabı

KARAR YETER SAYISI  (KARAR NİSABI) –  OYLAMA

*  Genel kurul toplantılarındaki karar nisaplarını açıklar mısınız?

* Karar nisaplarıyla ilgili birkaç örnek verebilir misiniz?

* Çekimser oylar nasıl değerlendirilecektir?

* Her ortak payı ne olursa olsun aynı oy hakkına mı sahiptir?

* Karar yeter sayılarının farklı olduğu durumlar var mıdır?

* Ek ödeme veya sorumluluğun artırılmasın konularında farklı karar nisapları aranır mı? Aranır ise nasıl?

* Gündemde olmayan hususların görüşülebilmesi için karar nisapları ne olmalıdır?

* Oylama nasıl yapılmalıdır?

* Gizli oylama nasıl yapılır?

* Açık(el kaldırarak) oylama nasıl yapılır?
Aşağıda okuyunuz

Tarım Kooperatifleri Genel Kurul Divan Başkanlığı Konuları

GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI KONULARI

* Genel Kurul Başkanlık Divanı

* Genel Kurul Başkanı ve Üyelerin seçimi  gündeme yazılmamış olsa bile yapılır mı?

*  Genel Kurulda gizli oylama yapılacaksa nasıl davranılmalıdır?

*  Başkanlık divanına kimler seçilemez?

*  Genel kurul başkanlık divanı seçimleri nasıl olmalıdır?

*  Başkanlık kurulunda hiçbir ortak görev almak istemiyorsa ne yapılması gerekir?

*  Başkanlık divanı seçiminden önce genel kurulun açılışı nasıl gerçekleşir?

*  Genel Kurul toplantısı öncesinde ve toplantı sırasında güvenlikle ilgili hususta kimler sorumludur?

*  Görüşmeler nasıl başlar ve yürütülür?

*  Gündemde olmayan hususlar görüşülebilir mi? Nasıl?

*  Toplantı tarihinden önce ortaklar tarafından gündeme madde eklemesi nasıl yapılır?

*  Gündemde seçim yoksa seçim yapılabilir mi?

*  Gündeme bağlı kalma ilkesinin başkaca istisnası var mıdır?

*  Gündemde bulunan konuların bir bölümünün karara bağlanmaması veya bu konuların gündemden çıkarılması mümkün müdür?

*  Genel Kurul istediği şekilde karar alma hakkına sahip midir?
Aşağıda okuyunuz