Kooperatifler Kanununun 90/2 maddesini Anayasa Mahkemesi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi; Kooperatif Kontrolörleri ile ilgili 90. maddenin 2. fıkrasını Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

TC. ANAYASA MAHKEMESİ

Karar Tarihi : 19.1.2012     Esas: 2010/79      Karar: 2012/9

İPTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk) Partisi TBMM Grubu adına Grup Başkanvekilleri M.Akif HAMZAÇEBİ ile Muharrem İNCE

İPTAL DAVASININ KONUSU : 3.6.2010 günlü, 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesiyle 24.4.1969 günlü, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun değiştirilen 90. maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının 2. cümlesinin Anayasa’nın 2., 13., 48., 128. ve 171. maddelerine aykırılığı iddiasıyla iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

IV- ESASIN İNCELENMESİ

Dava dilekçesi ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen Yasa kuralları, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Kooperatiflerde Cezai Sorumluluklar…

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun, EK 2 maddesi görevini yapmayan Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile kooperatif memurlarına verilecek cezaları belirler.

Kanunun,  yapılması veya yapılmaması gereken diğer konulara verilecek cezaları belirlememiş olması, bunların suç olmadığı veya ceza verilmeyeceği manası gelmez.

Kooperatifler Kanununun cezasını belirlemediği diğer hususlar mevzuatımızın genel hükümlerine tabidir.

Mesela; Kooperatif evrakları, paraları ve malları konusunda zimmet suçu işlenmiş ise; bu Türk Ceza Kanununun ilgili maddesine göre cezalandırılacaktir.

Ceza Konusunda diğer bir önemli konu; Kooperatifler Kanununun 62/3 maddesine göre; “Yönetim Kurulu üyeleri ve kooperatif memurları, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunların suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

Bu, cezanın artırılarak verileceği anlamına da gelmektedir.

Kooperatifler Kanununun EK 2 maddesinde bahsedilen sorumluluk ve cezalar aşağıdaki gibidir:

Aşağıda okuyunuz

Kooperatiflerin Denetimi

KOOPERATİFLERİN YASAL DENETİMİ konusundaki Sorunuza cevabımız:

Kooperatiflerin Yasal Denetimi genel bir anlam. Denetimi kimin yapacağına göre cevabı değişecektir.

Denetimi yapacak mercilere göre nasıl bir denetim yapılacağı aşağıdaki Kooperatifler kanunu maddelerinde açıklanmaktadır.

Bunlar incelendiğinde kanuni hükümler görülecektir.

Bir de bu hususta çeşitli Yargıtay kararları vardır ki, bunları sitemizde görebilirsiniz.

Aşağıda okuyunuz

Tasfiye Halindeki Kooperatiften İstifa

SORU:

Sn.Muzaffer bey,

1994 yılında kurulan yapı kooperatifine kurulduğu yıl ortak oldum. 2005 yılında kooperatifimiz evlerimizi bitirip KAT MÜLKİYETİ Tapularımızı verip amacını gerçekleştirdiğinden 2006 yılında kooperatifin tasfiye işlemleri için genel kurul kararı aldı.

Kooperatifin aktifleri pasiflerinden yüksek olduğundan sembolik ayda 10.00 TL gibi bir aidat toplayarak tasfiye sürecine başlamış olduk.Ancak 2006 yılında göreve seçilen yeni  yönetim kurulu üyeleri eski  yöneticiler hakkında eskiye dönük usulsüzlükler iddiasıyla mahkemeye başvurdular. Bu süreç bana anlamsız ve hakkaniyetsiz geldiğinden. Tasfiye kararının alındığı 2006 tarihinden 2 yıl sonra önce 07.04.2008 tarihli bir yazılı dilekçe ile kooperatiften istifa ettiğimi bildirdim. 30 gün içinde yönetim tarafından bana herhangi bir bilgi verilmemesiyle de 12.04.2008 tarihinde noter aracılığıyla kooperatiften istifa ettiğimi bildirdim.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatifler Kanununun Bazı Maddeleri Değiştirildi..

KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5983

Kabul Tarihi: 3/6/2010

Aşağıda okuyunuz

Kooperatifler Kanunu Değişiyor, Tasarı Mecliste Görüşülüyor.. -VII-

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 4. Yasama Yılı
109. Birleşim 01/Haziran/2010 Salı

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.20

BAŞKAN : Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKCİ (Konya)

—–0—-

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109’uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatifler Kanunu Değişiyor, Tasarı Mecliste Görüşülüyor.. -VI-

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı

23. Dönem 4. Yasama Yılı
108. Birleşim 27/Mayıs /2010 Perşembe

İKİNCİ OTURUM    Açılma Saati: 13.11

BAŞKAN : Başkan Vekili Meral AKŞENER    KÂTİP ÜYELER: Gülşen ORHAN (Van), Fatih METİN (Bolu)

—–0—-

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108’inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatifler Kanununda Komisyon Raporları

Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın; Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/811, 2/633)

Not: Tasarı ve Teklif Başkanlıkça; esas olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna, Tasarı ayrıca tali olarak Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına havale edilmiştir.

Aşağıda okuyunuz

TBMM Görüşülen Kooperatifler Kanunu değişikliği Ne Getiriyor ?

TASARI NE GETİRİYOR?

  • Tasarıya göre, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlarıyla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ilgili olacak, bakanlık, bunlarla ilgili görevleri üstelenecek.
  • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yapı kooperatifçiliğinin gelişmesi için önlemler alacak, bu kooperatifler ve üst birliklerinin kurulmasına, işleyişine, tasfiyesine, denetlenmesine, yapı kooperatiflerinin kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasına dair işlemleri yapacak, denetlemede bulunacak.
  • Yapı kooperatifleriyle ilgili görevler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri arasından çıkarılarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilecek.
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca başlatılan veya planlanan işler, bunlara dair her türlü hak, yetki ve görevler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilecek.
  • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yapılan iş ve işlemlerden dolayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının taraf olduğu işlemlerde ve sözleşmelerde taraf olacak.
  • Bayındırlık ve İskan Bakanlığının personel ve teşkilat yapısı, yapı kooperatifleriyle ilgili görevleri yürütmeye hazır hale getirilinceye kadar, ihtiyaç duyulan personel, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçici olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca görevlendirebilecek.

Kooperatifler Kanunu Değişiyor, Tasarı Mecliste Görüşülüyor.. -V-

Kooperatifler Kanunundaki değişikliklerin TBMM deki görüşmeleri devam ediyor..

26 Mayıs 2010

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, tali komisyon olarak ele aldığı Kooperatifler Kanunu ile ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısını benimsedi.

TBMM Genel Kurulunda ”Kooperatifler Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Maddeler üzerindeki görüşmeler devam ediyor..
Milletvekillerimizin ve partilerimizin Kooperatifçiliğe bakış açısını yansıtması bakımından görüşmeleri Meclis tutanaklarından alarak yayınlıyoruz.

Görüşmelerin 5. Bölümü aşağıya alınmıştır.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatifler Kanunu Değişiyor, Tasarı Mecliste Görüşülüyor.. -IV-

Kooperatifler Kanunundaki değişikliklerin TBMM deki görüşmeleri devam ediyor..

26 Mayıs 2010

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, tali komisyon olarak ele aldığı Kooperatifler Kanunu ile ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısını benimsedi.

TBMM Genel Kurulunda ”Kooperatifler Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Maddeler üzerindeki görüşmeler devam ediyor..

Milletvekillerimizin ve partilerimizin Kooperatifçiliğe bakış açısını yansıtması bakımından görüşmeleri Meclis tutanaklarından alarak yayınlıyoruz.

Görüşmelerin 4. Bölümü aşağıya alınmıştır.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatifler Kanunu Değişiyor, Tasarı Mecliste Görüşülüyor.. -III-

Kooperatifler Kanunundaki değişikliklerin TBMM deki görüşmeleri devam ediyor..

26 Mayıs 2010

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, tali komisyon olarak ele aldığı Kooperatifler Kanunu ile ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısını benimsedi.

TBMM Genel Kurulunda ”Kooperatifler Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Maddeler üzerindeki görüşmeler devam ediyor..

Milletvekillerimizin ve partilerimizin Kooperatifçiliğe bakış açısını yansıtması bakımından görüşmeleri Meclis tutanaklarından alarak yayınlıyoruz.

Görüşmelerin 3. Bölümü aşağıya alınmıştır.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatifler Kanunu Değişiyor, Tasarı Mecliste Görüşülüyor.. -II-

Kooperatifler Kanunundaki değişikliklerin TBMM deki görüşmeleri devam ediyor..

26 Mayıs 2010

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, tali komisyon olarak ele aldığı Kooperatifler Kanunu ile ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısını benimsedi.

TBMM Genel Kurulunda ”Kooperatifler Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Maddeler üzerindeki görüşmeler devam ediyor..

Milletvekillerimizin ve partilerimizin Kooperatifçiliğe bakış açısını yansıtması bakımından görüşmeleri Meclis tutanaklarından alarak yayınlıyoruz.

Görüşmelerin 2. Bölümü aşağıya alınmıştır.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatifler Kanunu Değişiyor, Tasarı Mecliste Görüşülüyor.. -I-

Kooperatifler Kanunundaki değişikliklerin TBMM deki görüşmeleri devam ediyor..

15 Nisan 2010

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, tali komisyon olarak ele aldığı Kooperatifler Kanunu ile ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısını benimsedi.

TBMM Genel Kurulunda ”Kooperatifler Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Maddeler üzerindeki görüşmeler devam ediyor..

Milletvekillerimizin ve partilerimizin Kooperatifciliğe bakış açısını yansıtması bakımından görüşmeleri Meclis tutanaklarından alarak yayınlıyoruz.

Görüşmelerin I. Bölümü aşağıya alınmıştır.

Aşağıda okuyunuz