APARTMAN KAPICILARININ İŞTEN ÇIKARILMASI

Apartmanlarda görev yapan Kapıcıların işten çıkarılmasına Kat Malikleri Kurulu karar verir. Bu görev daha önce Yöneticiye verilmişse, Yönetici de işten çıkarma yapabilir.

Gerek Yöneticilerin gerekse Kapıcıların bu konudaki hak ve görevlerini, kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre özetleyerek aşağıya alıyoruz: Aşağıda okuyunuz

Emeklilik ve Kıdem Tazminatı..

SORU:

01-05-1991 tarihinden beri sigortalıyım. 04-01-1999 dan bu yana aynı işyerinde çalışıyorum. şuan itibarıyla 5525 günlük sigorta primim doldu.

İşyerimden ayrılmak istiyorum, kıdem tazminatımı sorunsuz bir şekilde alabilirmiyim,  yada bana öneriniz ne olacaktır. teşekkürler.

 CEVAP:

Aşağıda okuyunuz

Kıdem Tazminatı Konusunda Sorular

* Part-time, örneğin haftada 2 gün çalışan işçinin kıdemi ve kıdem tazminatı nasıl hesaplanır ?

* Yargıtay’ın son senelerde yerleşik hale gelen içtihatlarına göre part-time, örneğin haftada iki gün çalışan işçinin kıdem süresi, işyerine ilk girdiği tarih ile işyerinden ayrıldığı son tarihe kadar geçen tüm süre üzerinden hesaplanır. Ancak kıdem tazminatı, bu süre içinde en son aylık ücretinin toplamı olan 4 hafta x 2 gün = 8 günlük aylık kazancı üzerinden çalıştığı tüm süre nazara alınarak hesaplanır.

Aşağıda okuyunuz

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Kadın Kıdem Tazminatını Alır..

Eşim yaklaşık 56 aydır özel bir şirkette çalışıyor.

2011 yılının aralık ayında nikah yaptık.

2012 nin Mart ayının başında istifasını verip kıdem tazminatını isteyecek.

2570 lira bürüt (1750 NET) maaşı var (herhangi bir pirimi veya başka bir ödemesi yok)

14 günlük,  bu yıldan izin hakkı var (en son 2011 in eylül ayında izin kullandı.)

 Bu durumda kullanmadığı yıllık iznini de bürüt maaşı üzerinden mi alması lazım

  Aşağıda okuyunuz

Konut Kapıcıları Yönetmeliği”nin 13. maddesi 2007 Tarihinde İptal Edilmişti.

KAPICILARA KONUT VERİLMESİ İLE İLGİLİ 2004 YILINDA YAYINLANAN YÖNETMELİKTEKİ MADDENİN DANIŞTAY TARAFINDAN İPTALİ ÜZERİNE BAKANLIK 2010 YILINDA YENİ BİR YÖNETMELİK YAYINLADI.

APARTMAN  KONUT KAPICILARI 2010 YÖNETMELİĞİ

Kapıcı konutu ve tahliyesi
Madde 12 – Kapıcı konutu 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olmalıdır.
Kapıcı konutu için kira istenemez.
Kapıcının su ve elektrik giderleri ile ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.
Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda hizmet veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.
03 Mart 2004  Tarihli R.Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “Konut Kapıcıları Yönetmeliği”nin 13. maddesinde yer alan “kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir.” hükmünü Danıştay 10. dairesi 3.03.2007 tarihinde iptal etti. 

Bu iptal kararını aşağıya alıyoruz:

 

Aşağıda okuyunuz

Emekli Olmadan da Kıdem Tazminatı Alınır

SORU:

Sigortalılık sürem ve prim ödeme gün sayım yeterli olduğundan Yaş bakımından emekliliğimi beklemek üzere işten ayrıldı.

Emekli olmadığım için Kıdem Tazminatımı ödemek istemiyorlar.  Bu duruma kanunlar ne diyor ?

CEVAP:

1475 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasına 4447 sayılı Kanunun 45. maddesi ile eklenen 5. bent uyarınca, Sosyal Sigortalar Kanununda öngörülen yaş koşulu dışında kalan ve yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayanlara, kendi istekleriyle işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatlarının ödeneceği belirtilmektedir.
Bu sebeple; SGK dan Sigorta gün sayınızın emekliliğe yeterli olması ve yaş bakımından bekleme sebebiyle işten ayrılabileceğiniz konusunda yazı alabilir ve bu sebebple de iş aktinizi fesh ederseniz Kıdem tazminatı alabilirsiniz. SGK böyle bir belge vermez ise (Bazı yerlerde veriyor, bazı yerlerde vermiyor) işverene iş aktinizi bu sebeple feshettiğinizi belirterek de olabilir. BU hususta Yargıtay Kararı: YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2007/9-615 K. 2007/627 T. 26.9.2007

Bir diğer husus ta işveren sizi işten çıkarırsa alabilirsiniz.
Bu konudaki bazı hususları aşağıya alıyorum:
* Kıdem tazminatı nedir? Bir işyerinde 12 ay süreyle kesintisiz çalışan işçi, işten çıkarılması durumunda bir maaş tutarında tazminat almaya hak kazanıyor. Örneğin, 10 yıl çalışan bir işçi, işten atılması durumunda son aldığı maaşın 12 katını kıdem tazminatı olarak alabiliyor.
* Hangi koşullarda hak ediliyor? İşçinin askere gitmesi, işten çıkarılması, vefatı ve emekliliğini hak etmesi durumunda, çalıştığı her yıl için bir maaş (30 günlük ücret) toplu ödeme yapılıyor. Ayrıca kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusuyla istifa etmesi durumunda da kıdem tazminatı alabiliyor.
*50’den az işçi çalıştırılan (50 dâhil) işyerlerinde, deniz (liman ve iskelelerde yükleme ve boşaltma işlerinde çalışanlar), hava taşıma (yer tesislerinde), tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde, el sanatlarında, ev hizmetlerinde çalışanlar, su ürünleri üreticileri, çıraklar ve sporcular kıdem tazminatından faydalanamıyor.
* Tazminat miktarı nasıl hesaplanıyor? Kıdem tazminatı, işçinin işten çıkarılmadan önce aldığı son maaş tutarı üzerinden hesaplanıyor. Parça başı, yüzde usulü gibi net maaşın belli olmadığı durumlarda, son bir yılda ödenen ücret baz alınıyor
Özetle:

•Kıdem tazminatı hakkı doğuran haller Nelerdir?

* İşverenin iş akdini haksız bir sebeple feshetmesi
* İşçinin iş akdini haklı bir sebeple feshetmesi
* İşçinin askere gitmesi
* Kadın işçinin evlenmesi sebebiyle işten ayrılması
* İşçinin yaşlılık veya malüllük sebebiyle emekli olması
* İşçinin ölmesi

hallerinde kıdem tazminatı hakkı doğar.

* Taraflar arasında bir hizmet akdi (iş ilişkisi) bulunması gerekir
* Çalışma en az 1 sene sürmüş olmalı
* Hizmet akdi sona ermiş olmalı
* Kıdem tazminatı hakkı, sadece işçiye tanınmış bir haktır; işveren kıdem tazminatı isteyemez
* Kıdem tazminatı her bir senelik çalışma için, 30 günlük ücret tutarında hesaplanır
* İşçinin haklı sebep yokken işten istifa etmesi, kıdem tazminatı hakkını düşürür
* Kıdem tazminatının peşin ödenmesi gerekir; aksi halde faize hak kazanılır

İş Aktinin Sağlık Sebebiyle Feshedilmesi..

SORU:

Sağlık sebepleri ile İş Aktimi fesh edersem Tazminat alabilir miyim ?

CEVAP:

1-Sağlığınızın işyerindeki tutumlar sebebiyle bozulduğunu ispat zorunda kalacaksınız. Zira, ailevi veya maddi meseleler veya kalıtım olarak da hastalanmak mümkündür.
2-Sağlık sebebi dışında ayrımcılık yapıldığı içinde (mahkemede ispat etmeniz gerekebilir) tazminat hakkınız var.

Aşağıda okuyunuz

İşverenin Haklı Nedenle İş Aktini Feshetmesi

SORU:

2009 Aralık ayında yaşadığım bir olaya ilişkin bilgi ve görüşlerinizi almak istiyorum. Çalışmakta olduğum işyeri haksız olarak (Başka bir çalışanı işten ayrılması için tehdit ve şantaj yaptığım gerekçesiyle) iş akdimi anında feshetti ve ibraname imzalatılarak işten çıkarıldım. Dolayısıyla kıdem tazminatı hakkımı mahkeme yoluyla talep edemeyeceğimi konuyu paylaştığım yakın dostlarımdan öğrendim.

Bu konuya ilişkin ne yapabileceğimle ilgili bilgi rica ederim.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Ortağını İhraç-İhracın İptali Davası-Tazminat Talebi-Güncellenmiş Değer

YARGITAY  Onbirinci Hukuk Dairesi

Esas No: 2004/641 Karar No: 2004/9853 Tarih: 14.10.2004

  • KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN İHRAÇ ( Ödemelerin Güncel Değerinin Bağımsız Bölümün Rayiç Değerinden Daha Fazla Olması Halinde Yararlanmadan Değil Zarara Uğramaktan Söz Edilebileceği )
  • İHRAÇ KARARININ İPTAL EDİLMESİ ( Davacının Yaptığı Her Bir Ödemenin Ödeme Tarihinden İtibaren Dava Tarihine Kadar Ulaştığı Toplam Güncellenmiş Değeri Saptanarak İstenebilecek Tazminatın Hesaplattırılması Gereği )
  • KONUT TAHSİSİ TALEBİ VEYA TAZMİNAT TALEBİ ( Ödemelerin Güncel Değerinin Bağımsız Bölümün Rayiç Değerinden Daha Fazla Olması Halinde Yararlanmadan Değil Zarara Uğramaktan Söz Edilebileceği)
  • TAZMİNAT HESABI ( Davacının Yaptığı Her Bir Ödemenin Ödeme Tarihinden İtibaren Dava Tarihine Kadar Ulaştığı Toplam Güncellenmiş Değeri Saptanarak İstenebilecek Tazminatın Hesaplattırılması Gereği )
  • TEFE ARTIŞ ORANLARININ BELİRLENMESİ ( İlgili Dönemi Kapsayan Verileri Öğrendikten Sonra Uzman Bir Bilirkişiye Normal Bir Ortağın ve Davacının Yaptığı Her Bir Ödemenin Ödeme Tarihinden İtibaren Dava Tarihine Kadar Ulaştığı Toplam Güncellenmiş Değeri Saptanması Gereği )

ÖZET :

1- Ödemelerini tam yapan normal bir kooperatif ortağı ile eksik ödemede bulunan davacının davalı kooperatifçe ortaklara tahsis edilen bağımsız bölüm edinmesi halinde bir yararlanma sağlayabilmesi için kooperatife yapılan ödemelerin ödeme tarihlerinden itibaren TEFE artış ortalama rakamları esas alınarak dava tarihine kadar ulaştığı toplam güncel değerinin söz konusu bağımsız bölümün dava tarihindeki rayiç değerinden daha az olması zorunlu bir koşuldur. Ödemelerin güncel değerinin bağımsız bölümün rayiç değerinden daha fazla olması halinde yararlanmadan değil, zarara uğramaktan söz edilebilir.

2- Mahkemece yapılması gereken, DİE’den TEFE artış oranlarını gösteren ve ilgili dönemi kapsayan verileri öğrendikten sonra uzman bir bilirkişiye normal bir ortağın ve davacının yaptığı her bir ödemenin ödeme tarihinden itibaren dava tarihine kadar ulaştığı toplam güncellenmiş değeri saptanarak istenebilecek tazminatı hesaplattırmak ve ortaya çıkacak rakama davacı ödemelerinin güncel değeri eklenerek bulunacak miktarın tazminat olarak hüküm altına alınmasından ibarettir.

Aşağıda okuyunuz