Apartmanlarda Çatı masraflarına iştirak

Çatı yapımına bütün kat malikleri eşit olarak ödeme yapmak zorundadır.

Bu konudaki Yargıtay kararlarını siteden okuyabilirsiniz.

Çatı ortak yerlerden olup, muhazafa ve bakımı bütün kat maliklerinin görevidir.

Kat Mülkiyeti Kanunun Madde 20/1
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık, yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi:Tarih : 17/02/2005 Esas No : 2005 / 661 Karar No : 2005 / 922
Özü : ANA YAPIDAKİ ORTAK TERASIN ONARIMINA TÜM KAT MALİKLERİNİN KATILIMI ZORUNLU OLUP, DAVACININ BİR KISIM KAT MALİKİ LEHİNE FERAGATİ HALİNDE ONARIM GERÇEKLEŞ MEYECEĞİNDEN TÜM KAT MALİKLERİNİN ONARIMA KATILMASI GEREKİR

—————————-oOo————————-

  • Giriş Katın Dış Cephesine kaplama yapılması da böyle olup, o masrada bütün kat maliklerinin iştirak etmesi gerekir.

  • Eğer en üst katta oturan kişinin yaptığı masraflar Çatı için ise ona da bütün kat malikleri katılmak zorundadır. Yaptığı masraf çatıdan gelen akıntılar sebebiyle ise; bu giderlerin de bütün kat sahiplerince ödenmesi gerekir.

Çatıdan Su Sızması…

Soru:

Çatımız yapılmadığı için üst dairelere su sızıyor. Ait katlardakiler çatı masraflarına, sizin şerefiye payınıza sayın diye iştirak etmek istemiyorlar.

Ben hasarımı sigortadan alıyorum.  Bu durumda mahkemeye mi gitmam gerek ?

Cevap:

Apartmanınızın belediye tarafından onaylı Projesinde Çatı var ise; bütün daire malikleri eşit olarak yapım masrafına iştirak etmek zorundalar. Bunu kabul etmezlerse; mahkeme yoluyla yaptırabileceğiniz gibi, siz yapıp, masraflarını onlardan dava ile alabilirsiniz.
Kiraya verilen bodrum kiraları ile yaptırılmasında bir mahzur olmaz. Ancak kalan miktar her daireden (Daireler eşit büyüklükte ise) eşit olarak alınır.
Bu durumda Çatıdan sızan su sebebiyle meydana gelecek zararı da bütün kat maliklerini dava ederek isteyebilirsiniz.
Çatı için üst katta oturanlardan Şerefiye payı diye bir şey alınamaz. Şerefiye payı tam tersine aşağıda oturanların vereceği bir miktardir. Tabi bu yapıldığı sırada, ödenecekti
Siğorta sizin hasarınızı ödese bile, bunu Çatıyı yapmayan bütün kat maliklerinden talep edecektir.
Bana göre; mahkeme yolu hem uzun hem de apartman gibi aynı yerde oturanların yapmaması gereken bir yol. Bunu siz iyilikle anlatınız.
Bu konudaki Yargıtay kararlarını sitedeki Çatı ve Yargıtay bölümünden bulun. Diğer kat maliklerine gösterin.

Kat Mülkiyeti Kanununda;
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA:
MADDE 20 – Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) “yüzde beş” hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesine göre; Kat mülkiyetine konu olan bir yapının;

MADDE 4 – Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.
a) Temeller ve ana duvarlar, (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.2) “taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,” bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lâvabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,
b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler; sıcak ve soğuk hava tesisleri,
c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri,
Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.
Öte yandan; yukarıda sayılanlar dışında kalmakla beraber, apartmanın ortak kullanımı ve faydalanması için zorunlu olan bölüm ve eşyalar da “ortak yer” kavramı içerisinde değerlendirilir.
Ortak yerlerin ne şekilde kullanılacağı konusu ise, Kat Mülkiyeti Kanunun 19 ncu maddesinde düzenlenir. KMK 19 ncu maddesi, tüm kat maliklerine; ana gayri menkulün bakımı-güzelliği- mimari durumu ve sağlamlığını müştereken koruma yükümlülüğü getirmektedir. Kanun; ortak yer kapsamında olan yerlerin “inşaat-onarım-boyama ve badana” işlerini kat maliklerinin 4/5 inin yazılı onayı ile yapabilme şartı getirmektedir. Kat malikleri ortak yerlerde kendi kararları ile değişiklik-tadilat vs yapamazlar.
14.11.2007 tarihli Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu “ortak yerler” konusunda eski kanunda bulunmayan bir düzenleme getirerek, 19 ncu maddesinde “ ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.” denilmektedir.

Çatı’nın Durumu:
Ortak Yer Niteliğindeki Çatıdan Sızan Suyun Verdiği Zararlardan Kat Malikleri Arsa Payı Oranında Sorumlu olmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunun 4 ncü maddesine göre “çatı” ortak yer kapsamındadır. Bu nedenle, ana taşınmazın Çatısının yapımı, tamiri, çatıdan su sızması nedeni ile bağımsız bölümlerde veya eşyalarında hasar oluşması halinde kat maliklerinden arsa payları oranında yapılan masrafa iştirakleri istenir. Bu hususta, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’ nin 24.03.2005 tarih, 2005/ 34 Esas, 2005/ 2787.K sayılı örnek kararı da mevcuttur.
DİĞER BİR YARGITAY KARARI:
Anagayrimenkulün bakım, koruma ve onarım giderleri genel gider niteliğinde olup, bu giderlerin ve bunun için toplanacak avansa kat maliklerinin her birisi aksi kararlaştırılmadıkça kendi arsa payları oranında katılmakla yükümlü olduğu gibi, bu konuda kat malikleri kurulunca alınan kararlara da uymaları zorunludur.(Y.18.HD. 2002/10746 E- 2002/12060 K.)

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
Tarih : 17/02/2005 Esas No : 2005 / 661 Karar No : 2005 / 922
Özü : ANA YAPIDAKİ ORTAK TERASIN ONARIMINA TÜM KAT MALİKLERİNİN KATILIMI ZORUNLU OLUP, DAVACININ BİR KISIM KAT MALİKİ LEHİNE FERAGATİ HALİNDE ONARIM GERÇEKLEŞ MEYECEĞİNDEN TÜM KAT MALİKLERİNİN ONARIMA KATILMASI GEREKİR

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
Tarih : 30/03/2006 Esas No : 2006 / 1820 Karar No : 2006 / 2566
Özü :KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ, ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA ANA TAŞINMAZIN BÜTÜN ORTAK YERLERİNİN BAKIM, KORUMA VE ONARIM GİDERLERİ İLE ORTAK TESİSLERİN İŞLETME GİDERLERİNE VE DİĞER GİDERLER İLE İLGİLİ AVANSA KENDİ ARSA PAYI ORANINDA KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. GİDER VEYA AVANS PAYINI ÖDEMEYEN KAT MALİKİ HAKKINDA DİĞER KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ BU KANUNA GÖRE DAVA AÇABİLİR, İCRA TAKİBİ YAPABİLİR. KAT MALİKİNİN PAYINA DÜŞECEK GİDER VE AVANS BORCUNDAN, GECİKME TAZMİNATINDAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN BİRİNDE KİRA AKDİNE, OTURMA HAKKINA VEYA BAŞKA SEBEBE DAYANARAK DEVAMLI BİR ŞEKİLDE FAYDALANANLAR DA MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR. ANCAK, KİRACININ SORUMLULUĞU ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİRA MİKTARI İLE SINIRLI OLUP YAPTIĞI ÖDEME, KİRA BORCUNDAN DÜŞÜLÜR

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
Tarih : 29/06/2004 Esas No : 2004 / 3645 Karar No : 2004 / 5469
Özü : ANATAŞINMAZIN SAĞLAMLIĞI İLE BAKIMI VE KORUNMASI HER KAT MALİKİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR GÖREV OLUP, ACİL VE ZORUNLU HALLERDE VEYA MAHKEMECE YAPTIRILAN TESPİTTE, ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNİN TAMİR VE BAKIMI YANINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ÇÜRÜMESİ YA DA ESKİMESİ HALLERİNE MÜNHASIR OLMAK ÜZERE, KAT MALİKLERİ KURULUNDAN KARAR ALINMADAN, İLGİLİ KAT MALİKİ GEREKLİ ONARIMI YENİLEME VE TAMİRATLARI TEK BAŞINA VE PROJESİNE UYGUN OLARAK YAPTIRARAK, MASRAFLARI DA DİĞER KAT MALİKLERİNDEN İSTEYEBİLİR. ONARIMA MUHTAÇ OLAN BÖLÜMÜN MÜTEMMİM CÜZÜ NİTELİĞİNDEKİ IŞIKLIK VS. GİBİ BÖLÜMLERİNİN DE, -BU İŞİ YAPAN USTANIN GEREK GÖRMESİ DURUMUNDA,- MUTLAKA ONARILMASI GEREKİR

Bu kararları kopya edip, basın ve komşularınızla yapacağınız toplantıda okuyun.

Çatıya Anten Takılması..

Soru: Mevcut Çatımız eternit ile yapıldığından  anten takmaya müsait değil. Ama bir daire sahibi anten takmak için israr ediyor.

Belediyeye müracaat ederek engel olabilir miyim ?

Cevap: Bu konuyu öncelikle Apartman Kat Maliklerini toplantıya çağırarak halletmeye çalışın. Anladığım kadarı ile Binanızda bir yönetici yok. Dolayısıyle Tapuya verilmiş bir Yönetim Planı da yok. Bu durumda her kat maliki toplantı isteyebilir.

Eğer kat malikleri toplantısı yapılamaz veya alınan kararı beğenmez iseniz, karara karşı mahkemeye giderek mevcut çatıya anten takılamayacağınına dair karar alabilirsiniz.

Belediye sadece yapılan eternit çatının Apartmanın projesine uygun olup olmadığına bakarak yapılmasını önleyebilirdi. Siz yaptığınıza göre, şu anda belediyeye yapılacak bir duyuru, çatının projeye uygun olamaması sebebiyle yıkılma kararı alınabilir veya ceza verilebilir.

Bu bakımdan en doğrusu Bütün apartman Kat maliklerinin alacağı kararı tatbik etmek daha uygun olur.

Çatı Yapımına Bütün Kat Malikleri Ödeme Yapmak Zorundadır

1- Çatı yapımına bütün kat malikleri eşit olarak ödeme yapmak zorundadır. Bu konudaki Yargıtay kararlarını siteden okuyabilirsiniz. Çatı ortak yerlerden olup, muhazafa ve bakımı bütün kat maliklerinin görevidir.
Kat Mülkiyeti Kanunun Madde 20/1
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık, yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi:Tarih : 17/02/2005 Esas No : 2005 / 661 Karar No : 2005 / 922
Özü : ANA YAPIDAKİ ORTAK TERASIN ONARIMINA TÜM KAT MALİKLERİNİN KATILIMI ZORUNLU OLUP, DAVACININ BİR KISIM KAT MALİKİ LEHİNE FERAGATİ HALİNDE ONARIM GERÇEKLEŞ MEYECEĞİNDEN TÜM KAT MALİKLERİNİN ONARIMA KATILMASI GEREKİR
—————————-oOo————————-
2- Giriş Katın Dış Cephesine kaplama yapılması da böyle olup, o masrada bütün kat maliklerinin iştirak etmesi gerekir.
3- Eğer en üst katta oturan kişinin yaptığı masraflar Çatı için ise ona da bütün kat malikleri katılmak zorundadır. Yaptığı masraf çatıdan gelen akıntılar sebebiyle ise; bu giderlerin de bütün kat sahiplerince ödenmesi gerekir.

Apartman Kat Malikleri Kurulunan Kararı Olmadan Mantolama-Boya Yapılabilir mi?

SORU:

Apartmanımız 12 daire.. Bunlardan 4 daire  kendi aralarında anlaşıp,  kendi dairelerinin dış cephesinde strafor yaptırıp üzerini istedikleri gibi değişik renge boyattılar. şimdi bina yarıya kadar straforlu va değişik renkli oldu.

Boyanmayan kısımların apartmanın parasıyla boyanmasını da istediler. Fakat diğer daire sakinleri buna karşı çıktığından boyanmadı.

Bütün bunları yönetime danışmadan  yaptıklarından yöneticinin ve diğer dairelerde oturanların yasal hakları nedir?

Ne gibi işlem yapabilecekleri hakkında bilgi verirseniz sevinirim..

CEVAP:

Binanın dış cephesi, Kat Mülkiyeti Kanununun 4. Maddesinde (Madde aşağıya alınmıştır) ana duvarların Apartmanın Ortak yerlerinden olduğu belirtiliyor.

Aynı Kanunun 19. maddesine göre; her Kat maliki Apartmanın Ortak yerlerini korumak ve muhafaza etmekle görevlidir. (madde aşağıdadır)

Bu bozuklukları sizin yapabilmeniz için kat maliklerin 4/5 nin yazılı rıza vermesi gerekir. (Md. 19/2) Zira, Ortak yerler 16/1 md göre herkesin müşterek malıdır. Bunu Kat Malikleri Kurulundan karar alarak Yöneticinin yaptırması gerekir.

Apartmanın bakım ve onarımını yaptırmak, gerekli hallerde Kat Malikleri Kurulundan bu husustaki kararları aldırmak Yöneticinin görevidir. (Kat Mülkiyeti Kanunu Madde: 35/b, 35/d)

Bunu yerine getirmeyen Yönetici aynı kanunun 38. maddesine göre sorumludur. Zira, Yönetici aynı maddeye göre Kat Maliklerinin vekili gibi hareket etmek zorundadır. Bu nedenle, Borçlar Kanununun vekilliğe ilişkin hükümleri uygulanmaktadır.

Yönetici görevini yapmazsa Türk Ceza Kanunundaki 155. madde gereğince “güveni kötüye kullanma” suçu sebebiyle yargılanır.  Sizin apartmanınızın durumu da böyledir. Eğer sizin sözle ikazınıza rağmen Yönetici Kat Malikleri Kurulundan bu konuda karar istemezse, siz talebinizi Noter yoluyla İhtar olarak yapın. Yine de yapmazsa C.Savcılığına yukarıdaki maddeleri de belirterek suç duyurusunda bulunun. BU Yöneticinin cezalandırılması içindir.

Ayrıca Mahkemeye müracaatla apartmanın tamir gerektiğini belirterek bu konuda bilirkişi tespiti isteyerek onarım için Kat Maliklerine gerekli tamiratın yaptırılmasını isteyebilir.

Selamlar.

Muzaffer Deligöz


Kat Mülkiyeti Kanunu:

IV – ORTAK YERLER:

Madde 4 – Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

a) Temeller ve ana duvarlar,(Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./2.mad) taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya, faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.

II – ORTAK YERLER ÜZERİNDE :

Madde 16 – Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.

Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.

Madde 19 – Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

Yargıtay Kararı:

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi : Esas o : 2005 / 4974   Karar No : 2005 / 7124   Tarih : 05/07/2005

Özü : DOSYA İÇERİSİNDEKİ 9.1.2002 GÜNLÜ KAT MALİKLERİ KURULU KARARINDA SALT ANAYAPININ DIŞ CEPHESİNİN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI KARARLAŞTIRILMIŞ, ANCAK DEĞİŞİK RENKTE DIŞ BADANA VEYA BOYA YAPILACAĞI KONUSUNDA BİR HÜKME YER VERİLMEMİŞTİR. BU DURUM KARŞISINDA MAHKEMECE ÖNCELİKLE ANAYAPININ DIŞ CEPHESİNİN KİM YA DA KİMLER TARAFINDAN VE HANGİ GEREKÇEYE DAYANARAK DEĞİŞİK RENKTE BOYANDIĞININ VE ÖZELLİKLE DAVALI KAT MALİKLERİNİN BU EYLEMDE DOĞRUDAN VE DOLAYLI BİR KATKILARININ BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASI, GEREKTİĞİNDE BU KONUDA DİĞER KAT MALİKLERİNİN DE DAVAYA DAHİL EDİLMELERİ İLE OLUŞACAK SONUÇ DOĞRULTUSUNDA GEREK ESKİ HALE GETİRME VE GEREKSE BUNUN GİDERLERİNİN TAHSİLİ KONUSUNDA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN SALT GİDERLER YÖNÜNDEN HÜKÜM KURULUP DIŞ CEPHE BOYASININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ YÖNÜNDEN BİR KARAR VERİLMEMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Daire Dahilindeki Su Boruları Ortak Mal Değildir

SORU:

Bizim apartmanda ana sıcak ve soğuk su boruları (kolonlar) dairelerin hemen girişindeki tuvaletten geçmekte. Kolonlardan tuvaletin zemininden geçen branşmanlarla önce sıcak ve soğuk su sayaçlarına bağlanılıyor ve sayaçlardan da dairelerin sulu bölümlerine dağıtım yapılıyor.  Sayaçlar sadece dairelerin su sarfiyatlarını tespit etmek amacıyla apartman bünyesinde kullanılmaktadır, İSKİ ile ilişkili değildir.

Geçenlerde benim tuvaletten aşağıdaki komşunun tavanına su sızmaya başladı. Kırma sonucunda ana sıcak ve soguk su borularından (kolon) sayaclara giden branşman borularının çürümesi sonucu sızıntı meydana geldiği tesbit edildi ve gerekli tamiratlar yapılarak sızıntı giderildi.

Hem tamiratı yapan firma yetkilisi, ve hem de sigorta eksperi su sayaçlarına kadar olan tamirat işleri apartmana aittir dedi. Ancak apartman yöneticisi boruların benim dairenin içinde kaldığı, ve burasının ortak alan sayılmadığı için masrafların bana ait olduğunu iddia etmekte. Kendisine, ana boruların da buradan geçtiği, bunlara ait tamir giderlerinin niçin karşılandığını sorduğumda onlar apartmanın ana boruları diye cevap vermekle yetiniyor.
Bu masrafların kime ait olduğu hususunda beni bilgilendirmenizi, varsa konu ile ilgili müraccaat edebileceğim kanun maddesini bildirmenizi rica ediyorum.

Aşağıda okuyunuz

Merdiven Temizliği ve Halı Konulması

SORU:

Ben Haziran 2010’da bir ev satın aldım ve taşındım. 3 katlı apartmanın ikinci katı, üst katımızda da bizden bir ay önce alan ev sahibi kendi  kapısının önüne ve çatıya kadar çıkan bölüme halı sermiş bize sormadı biz görünce saygı gösterdik ve çatıya her çıktığımızda ayakkabılarımızı çıkartarak işlerimizi hallettik. Daha sonra merdiven temizliğini kendi aramızda konuştuk ve birini tutmaya karar verdik gelen kişiler 20 TL istedi daire başına ve üst katımızdaki kişi bunu kabul etmedi. Kendileri beş kişiler ve binamızın arkasında bahçe var bahçeye girip çıkıp benim kapımın önünü pisliğe çeviriyorlardı. Bizde eşimle kendi kapımızın önünü ve 7 basamağımızı halı yaptırdık. Bunu gördüklerinde benden izin almadan yapamazsın kaldıracaksın bu halıları diye tehditlerde bulunmaya başladı. Bizde sende bizden izin almadan serdin ama biz birşey demedik deyincede size bu evi 3 gün içerisinde sattıracağım demeye başladı. Ben polise haber vermek istediğimde ise polis mahkeme bu işlere karışamaz yasada böyle şeyler yok diyerek polis kardeşiyle rahatsız etmeye başladı savcılığa şikayette bulundum.
Şimdi;
Size sormak istediğim şey mahkeme gerçekten böyle şeylere karışmazmı, herkes her istediği kişiyi kafasına göre tehdit edebilirmi ve son olarakta benim bu binada onlar gibi 3/1 hakkım yokmu bu merdiven halıları ya komple kaldırılması gerektiği ve temizlikçi tutulması  veya komple serilmesi gerektiği konusundaki düşüncemizin yanlış olup olmadığıdır. Ne olur cevap verin yoksa burada çatlamak üzereyim.

SAYGILARIMLA

Aşağıda okuyunuz

Çatıda Bulunan Terasın Çatıya Katılması

SORU:

21 dairelik apartmanımızda maduriyetimiz söz konusu olup bilgi ve görüşünüzü rica ederim;
Bizim apartmanımızın plan projesinde bina üstü çatı olarak görünmesine karşılık zamanında inşaat aşamasında iken üyeler konuşup anlaşmış ve 2/3 ü çatı 1/3 ü ise teras olarak yapılmıştır (resmiyete dökülmemiş).  Terasımız ortak kullanılmakta olup barbeküsü ve lavabosu da bulunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde apartman sakinlerinden teras katın altında oturmakta olan daire sakini sıcaktan ve soğuktan etkilendiğinide bahane ederek binanın plan projeye uygun olarak çatısının yapılması talebiyle tüm kat maliklerine tek tek dava açmıştır.Yaptığımız ikili görüşmeler çözüme kavuşmamaktadır. Görüştüğümüz bazı kişiler ise plan proje neyse hakimin kararının bu yönde olacağı yönündedir. Biz 20 daire sakini terasın kapanmasını istemediğimiz gibi çatının yapılması için gereken harcamayı da karşılama durumumuz yoktur. Biz bu davanın lehimize sonuçlanması için ne yapabiliriz.? Görüş ve önerilerinizi rica ederim.

Aşağıda okuyunuz

Çatının Tadilat ve Onarımı

SORU:

Çatı dubleks bir dairede oturuyorum; açıklamam gerekirse çatı üçgeninin içerisinde yaratılan alan ve altı olan normal kat evimin bütününü oluşturuyor. Çatı ile ilgili tadilat ve onarımların maliyeti bana mı yoksa site yönetimine mi aittir? Burada sanırım hassas nokta çatının altı ile üzeri arasındaki ince çizgi. Çatının üzeri binanın anten veya genel tamirat işleri için kullanılabiliyor. Bu durumda oluşabilecek hasarların neticesine ben katlanıyorum. Site yönetiminin görüşü bu yönde. Ayrıca çatı sadece benim bağımsız bölümüme mi hizmet vermektedir.?
Açıklayıcı yorumlarınızı istirham ediyorum.  Saygılarımla

Aşağıda okuyunuz

Dökülen Dış Sıvanın Tamiri Konusu

SORU:  Oturduğum evin on cephesinden 2 kat arka cepheden 3 kat  apartman önden 3 katlı arkadan 4 katlı.

Benim balkonumun o balkon demirlerinin üzerine oturduğu duvarın dış cephesindeki sıvalar dökülüyor ve alt kattaki bahçede tehlike yaratıyor aynı şekilde üst katımdaki balkonunda dış cephesi aşağıya dökülüyor. Bunun tamir edilmesi kolay bir işlem olsa kimseye bir şey demeden kendim yaptıracağım ama oldukça zor bir işlemi var iskele filan kurulması lazım ki ayrıca dökülen kısımlar için gerçekten iyi bir duvar temizliği yapılması gerekiyor ki başka dökülmeler olmasın ilerde.

Benim mantığıma göre bu dış cephe ye bağlı bir yer ve bu durumda apartmanın ortak yaptırması gerekiyor. Bu mantığımda hakli miyim? Yönetici ile konuşmadan önce bilgiye ihtiyacım var bununla ilgili beni yönlendireceğiniz bir hüküm yada kanun maddesine yönlendirir misiniz ?

Şimdiden çok teşekkür ederim

Aşağıda okuyunuz

Klimanın Montaj Yeri


YARGITAY   18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/6736    K. 2005/9255   T. 20.10.2005

– KLİMANIN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DUVAR VEYA BALKONUNA KONULMASI ( Anataşınmazın Projesinde Yer Almamış Olsa Bile Komşularını Rahatsız Etmemek Kaydıyla Yargıtay’ın Yerleşmiş Uygulamalarında İzin Verildiği )
– KAT MALİKİNİN BALKONUNA KLİMA MONTAJI ( Motor İle Klima Arasına Çekilen Kablolarının Dış Duvar Delinerek Takıldığı Gerekçesi İle Bunların Tümümün Kaldırılarak Eski Hale Getirilmesine Karar Verilemeyeceği )
– BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DUVAR VEYA BALKONUNA KLİMA KONULMASI ( Anataşınmazın Projesinde Yer Almamış Olsa Bile Komşularını Rahatsız Etmemek Kaydıyla Yargıtay’ın Yerleşmiş Uygulamalarında İzin Verildiği )
– ANATAŞINMAZIN PROJESİNDE YER ALMAYAN KLİMA MONTAJI ( Motor İle Klima Arasına Çekilen Kablolarının Dış Duvar Delinerek Takıldığı Gerekçesi İle Bunların Tümümün Kaldırılarak Eski Hale Getirilmesine Karar Verilemeyeceği – Komşularını Rahatsız Etmemek Kaydıyla Yargıtay’ın Yerleşmiş Uygulamalarında İzin Verildiği )
634/m. 15

Aşağıda okuyunuz

Klimanın, Pencere veya Balkon Kapısına takılması mümkün ise, Dış Duvarlara takılamaz

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi: 08-05-1998    Esas No: 1998 / 4253    Karar No: 1998 / 5094

ÖZÜ : MESKENDE DOKTOR MUAYENEHANİSE AÇILMASINA CEVAZ VERİLMEKTE İSE DE, BU FAALİYETİN ŞİRKET BİÇİMİNDE YAPILMASI BU KAPSAM DIŞINDADIR. EV TİPİ KLİMA CİHAZLARINA PROJEDE OLMASA BİLE UYGULAMADA İZİN VERİLMEKTE İSE DE, BUNLARIN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN PENCERE VEYA BALKONLARINA TAKILMASI MÜMKÜN İKEN ORTAK YER OLAN DIŞ DUVAR DELİNEREK MONTE EDİLMELERİ, ORTAK YERE TEVAVÜZ NİTELİĞİNDEDİR.

Aşağıda okuyunuz

Bazı Daire Sahipleri Kendi Dairelerinin Dış Cephesini Boyayabilirler mi ?

SORU:

apartmanımız 12 daire. Bunlardan 4 daire  kendi aralarında anlaşıp dış cepheden kendi dairelerine strafor yaptırıp üzerini istedikleri gibi değişik renge boyattılar.  şimdi bina yarıya kadar straforlu va değişik renk oldu. Boyanmayan kısımların apartmanın parasıyla boyanmasını da istediler fakat diğer daire sakinleri buna karşı çıktıgından boyanmadı.

Bütün bunları yönetime danışmadan  yaptıklarından yöneticinin ve diğer dairelerde oturanların yasal hakları ne gibi işlem yapabilecekleri hakkında bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkurler

Aşağıda okuyunuz

Kömürlüğü Mesken haline getiren Kat maliki hakkında..

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Esas No : 1996 / 949    Karar No : 1997 / 193  Tarih : 12/03/1997

Özü : PROJEDE KÖMÜRLÜK OLMASI GEREKEN YERİN MESKEN HALE GETİRİLEREK DAVALI TARAFINDAN KULLANILDIĞI ANLAŞILMIŞTIR. BU DURUMDA KÖMÜRLÜK OLARAK GÖSTERİLEN BÖLÜME ELATMANIN ÖNLENMESİNE KARAR VERİLMESİNDE BİR İSABETSİZLİK YOKTUR

Ortak Yerlerde Faydalı Yenilik Yapılması

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No : 1997 / 5980 Karar No : 1997 / 7300 Tarih : 09/07/1997

Özü : ANAGAYRİMENKULÜN ORTAK YERLERİNİN DÜZGÜN VEYA BUNLARIN KULLANIMININ DAHA RAHAT BİR HALE KONULMASINA YA DA BU YERLERDEN ELDE EDİLEBİLECEK FAYDANIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TÜM YENİLİK VE İLAVELERİN YAPILMASI, KAT MALİKLERİNİN YARISININ ARSA PAYI ÇOKLUĞU İLE VERECEKLERİ KARARA BAĞLIDIR.

Depo’ya Bütün Kat Maliklerinin Onayı olmadan Kalorifer Kazanı Konamaz..

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No : 2002 / 10547 Karar No : 2002 / 11953 Tarih : 10/12/2002

Özü : ORTAK YERLERDE KAT MALİKİNİN KENDİ YARARINA YA DA BÜTÜN MALİKLERİN YARARINA DA OLSA ANA TAŞINMAZIN ONAYLI PROJESİNDE VE YÖNETİM PLANINDA ÖZEL BİR AMACA ÖZGÜLENMİŞ OLAN ORTAK YERLERDE ÖZGÜLENDİĞİ AMACA UYGUN DÜŞMEYECEK ŞEKİLDE BİR TESİS VE DEĞİŞİKLİĞİN YAPILMASI BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN YAZILI MUVAFAKATI SAĞLANMADIKÇA MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR. DAVAYA KONU ORTAK YERİN, ANAYAPININ ONAYLI PROJESİNDE DEPO OLARAK KAT MALİKLERİNİN KULLANIMINA ÖZGÜLENDİĞİ KONUSUNDA BİR UYUŞMAZLIK OLMADIĞINA GÖRE YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI SAĞLANMADAN BU YERDE KURULAN KALORİFER TESİSATININ KALDIRILIP ESKİ HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN DAVACI İSTEMİNİN KABULÜ GEREKİRKEN YAZILI GEREKÇE İLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Ana Taşınmazda Değişiklik Hakkında Yargıtay Kararı

Ana Taşınmazda Değişiklik

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No : 2005 / 5880   Karar No : 2005 / 7197   Tarih : 07/07/2005

Özü : KAT MALİKLERİ ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE -DİĞER KAT MALİKLERİNİN RIZASI OLMADIKÇA- KENDİ BAŞLARINA BİR DEĞİŞİKLİK YAPAMAZLAR. BUNA KARŞIN ORTAK YERLERİN DÜZGÜN VEYA BUNLARI KULLANMANIN DAHA RAHAT VE KOLAY BİR DURUMA KONULMASINA YA DA BU YERLERDEN ELDE EDİLECEK FAYDANIN ÇOĞALTILMASINA YARAYACAK TÜM YENİLİK VE İLAVELER KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILIR.

Mantolama Masraflarının Hesaplanması

SORU:

Dairelerin dış yüzeylerinin M2 si birinden farklı olan bir Apartmanda yapılan Mantolama giderlerinin ödemesi nasıl olacaktır ?

Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesi;

Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin GİDERLERİ ARSA PAYI ORANINA göre ödenir.”  dediğine göre; ödemeler Arsa Payı Oranına göre yapılacaktır.