Bütün Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Rızası Olmadıkça Ana Taşınmazın Ortak Yerlerinde Onarım, Tesis ve Değişiklik Yaptırılamaz..

SORU:

Apartman yöneticisi biz kat sahiplerine  ve kiracılara sormadan yada onların ev sahiplerine sormadan apartmanda bahçeye yada kapı girişine ferforjeden diğer apartmanlarda olmayan ve aykırılık gösteren herhangi bir değişiklik yapabilir mi?

Yaparsa bunu bizden parasal olarak talep edebilir mi? haberimiz ve onayımız olmaksızın yaptıysa? 

Aşağıda okuyunuz

AVANS İÇİN İŞLETME PROJESİNİN KESİNLEŞMESİ ŞARTTIR.

AYLIK AVANSLAR ŞEKLİNDE TOPLANAN GENEL GİDERLERİN KAT MALİKLERİNDEN ALINABİLMESİ İÇİN İŞLETME PROJESİNİN KESİNLİK KAZANMIŞ OLMASI GEREKİR. PROJENİN OLMADIĞI, ANCAK KESİN HESABA DAYALI BİLİRKİŞİ RAPORUNUN VARLIĞI HALİNDE DE BU RAPORA DAYANARAK AVANSLARIN ÖDENMESİ TALEP EDİLEBİLİR. Aşağıda okuyunuz

İşletme Projesinin Tebliği

KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMİŞ BİR APARTMANDA, KAT MALİKLERİNDEN BİRİNE KARŞI AÇILAN GENEL GİDER BORCUNUN TAHSİLİ DAVASINDA, İŞLETME PROJESİNİN DAVALIYA TEBLİĞ EDİLİP EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILMADAN BU GİDER BORCUNUN DAVA AÇILDIKTAN SONRA ÖDENDİĞİNDEN BAHİSLE, TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ İSABETSİZDİR.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 

Tarih: 28/01/1989 Esas No: 1988 / 26461 Karar No: 1989 / 828

DAVA : Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca genel gider borcunun ödenmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili yönünden süresinde verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Kat mülkiyetine geçilmiş bir apartmanın kat maliki olan davalı dava konusu 986 yılına ait genel gider borcunu, bu dava açıldıktan sonra ödediğinden, mahkemece esas borç ile ilgili tahsil isteminin reddine, fakat, ödemeler bu dava açıldıktan sonra yapıldığından yargılama gideri ile birlikte aylık yüzde on üzerinden hesap edilen gecikme tazminatının da davalıdan alınmasına karar verilmiştir.
Oysa, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 2814 yasa ile değişen 20. maddesinde yazılı aylık yüzde on gecikme tazminatına hükmedilmesi , 986 yılına ait işletme projesinin davalıya tebliğ edilmiş olması ile mümkündür.
Böyle bir araştırma ve inceleme yapılmadan, gecikme tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

DAVA : Davalının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 23.1.1989 gününde oyçokluğuyla karar verildi.******

Apartman Girişindeki Dükkanların Durumu

SORU:

Merhabalar;

Bizim apartman altında dükkanımız 18 metrekare dükkanımız bulunmakta. Apartman yöneticisi dış cephe tadilatı yaptırmakta ve apartman altındaki dükkanları 3 dükkanı 1 daire sayıp dükkan sahiplerini de sorumlu tutmakta. Dükkanların girişi apartman girişinden ayrı. Yanlış bilmiyorsam dükkan girişi apartman girişinden ayrı ise bu gibi sorumlulukları yoktur. Ayrıca otomatik, asansör  aidatı gibi sorumlulukları yoktur.

Konu ile alakalı bilgi paylaşımınızı rica ederim.

İyi çalışmalar.

Aşağıda okuyunuz

Apartman Boyası Hakkındaki hükümler..

SORU:

1-Kat Malikleri olarak apartmanın iç kısımlarının boyanması kararını aldık. Bu karara bir kat sahibi karşı çıkıyor. Kendisi boş olan dairesi sebebiyle zaten apartmanın hiçbir masrafına katılmıyor

2-Apartmanın girişindeki Dükkanların sahiplerinin apartman aidatına ve iç cephe  boyasına iştirak etmeleri gerekir mi ?

CEVAP: Aşağıda okuyunuz

Dükkanların Genel Gidere iştiraki-Dış Cephe tadilatı

SORU:

Bizim apartman altında 18 metrekare dükkanımız bulunmakta.

Apartman yöneticisi dış cephe tadilatı yaptırmakta ve apartman altındaki dükkanları 3 dükkanı 1 daire sayıp dükkan sahiplerini de sorumlu tutmakta.

Dükkanların girişi apartman girişinden ayrı.Yanlış bilmiyorsam dükkan girişi apartman girişinden ayrı ise bu gibi sorumlulukları yoktur.

Ayrıca otomatik , asansör  aidatı gibi sorumlulukları yoktur.

CEVAP: Aşağıda okuyunuz

Apartmanın Ortak Yerlerinde Yapılacak Değişiklikler..

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Esas No: 2004 / 3 Karar No: 2004 / 41    Tarih: 20/01/2004

KAT MALİKLERİNDEN BİRİ ANA TAŞINMAZIN ORTAK YERLERİ İÇİN, DİĞER KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI DIŞINDA KENDİ BAŞINA DEĞİŞİKLİK YAPTIRAMAYACAĞI GİBİ; MUVAFAKAT ETMEYEN KAT MALİKLERİNİN MAHKEME KARARIYLA MUVAFAKAT ETMİŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ, EŞ DEYİŞLE MAHKEMELERİN KAT MALİKLERİNİN İRADESİ YERİNE GEÇEREK KARAR VERMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR.
Aşağıda okuyunuz

Ortak Giderlere İştirak Şekli

SORU:

Toplam 3 blok 6 giriş ve 60 daireden oluşan bir sitede oturuyorum. Her bir blokta 10 daire apartman köşesinde ve 10 dairede orta bölüm dediğimiz ara katlarda kalmakta. Bende bu ara katlarda oturmaktayım. Yani toplam 30 ara kat, 30 köşe kat var.

Yönetim katılımın çok düşük olduğu bir toplantıda karar alarak ısı yalıtımı ve dış cephe tadilatını yapmaya karar vermiş. Buna kimsenin itirazı yok. Fakat sorun şu, Biz ara katlarda oturanlar hesaplama yapılırken metrekare olarak hesaplanmasını istiyoruz. Çünkü gereksiz yere daha fazla ödemek zorunda bırakılıyoruz. Ayrıca bu köşe katlar dediğimiz yerler olası bir satışta bizim oturduğumuz katlara göre daha fazla paraya satılmakta.

Yönetimin isteği ise tüm giderlerin hesaplanıp kat sahiplerine ortak olarak bölünmesi.

Böyle bir durumda yönetimin kat sahiplerinin 4/5 inin rızasını almak zorunda mıdır? Konu mahkemeye taşındığında sizce kazanma olasılığımız var mıdır?

CEVAP:

Apartman Yönetimi veya Yönetici, Kat maliklerinin vekilidir. (Madde 38 – Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.) Bu sebeple de asıl karar ve icraatlarında Kat Malikleri Kurulunun kararını almadan iş yapamaz. (md :35) Ancak, gecikmesinde zarar olacak konuları yapar ve hemen Kat malikleri kurulunu toplayarak yaptığı iş için karar alır.

Zannedildiği gibi Yönetici “ali kıran, baş kopartan” değildir. Yönetimde herhangi bir yanlışlığı sebebiyle her kat malikine karşı bir vekil, bir avukat gibi sorumludur.

Aşağıda okuyunuz

Bütün Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Rızası Olmadıkça Ana Taşınmazın Ortak Yerlerinde Onarım, Tesis ve Değişiklik Yaptırılamaz..

SORU:

Apartman yöneticisi biz kat sahiplerine  ve kiracılara sormadan yada onlarin ev sahiplerine sormadan apartmanda bahceye yada kapi girisine ferforjeden diger apartmanlarda olmayan ve aykirilik gosteren herhangi bir degisiklik yapabilir mi?

Yaparsa bunu bizden parasal olarak talep edebilir mi? haberimiz ve onayimiz olmaksizin yaptiysa?


CEVAP:

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre; bütün kat maliklerinin beşte dördünün rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz

Binanın dış cephesi, Kat Mülkiyeti Kanununun 4. Maddesinde (Madde aşağıya alınmıştır) ana duvarların Apartmanın Ortak yerlerinden olduğu belirtiliyor.

Aynı Kanunun 19. maddesine göre; her Kat maliki Apartmanın Ortak yerlerini korumak ve muhafaza etmekle görevlidir. (madde aşağıdadır)

Bu bozuklukları sizin yapabilmeniz için kat maliklerin 4/5 nin yazılı rıza vermesi gerekir. (Md. 19/2) Zira, Ortak yerler 16/1 md göre herkesin müşterek malıdır. Bunu Kat Malikleri Kurulundan karar alarak Yöneticinin yaptırması gerekir.

Apartmanın bakım ve onarımını yaptırmak, gerekli hallerde Kat Malikleri Kurulundan bu husustaki kararları aldırmak Yöneticinin görevidir. (Kat Mülkiyeti Kanunu Madde: 35/b, 35/d)

Bunu yerine getirmeyen Yönetici aynı kanunun 38. maddesine göre sorumludur. Zira, Yönetici aynı maddeye göre Kat Maliklerinin vekili gibi hareket etmek zorundadır. Bu nedenle, Borçlar Kanununun vekilliğe ilişkin hükümleri uygulanmaktadır.

Bununla birlikte, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 18. maddesine göre de; kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerin, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

“Yönetici kat maliklerinden her birine ayrı ayrı hesap vermek zorunda değildir. Sadece kat malikleri kuruluna hesap vermekle yükümlüdür. “(Y.5.HD. 19.2.1990   E: 1990/17110 K:1990/4190)

—————————

Yöneticinin görev ve yetkileri Yönetim Planında belirtilir(KMK.md.35/1) :

  • Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakım ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması (Bu tedbirler KMK.nun 18-19 ve 24)
  • Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin onlar adına alınması.

KAT MALİKLERİ ORTAK YERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAMAZLAR.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No: 1998 / 2363 Karar No: 1998 / 3802 Tarih: 16/04/1998

Özü :

KAT MALİKLERİ, PROJEYE UYGUN OLSUN YA DA OLMASIN, KENDİLİKLERİNDEN ANA YAPININ ORTAK YERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAMAZLAR.

Aşağıda okuyunuz

BALKONUN KAPATILMASI, DIŞ DUVARA KLİMA YERLEŞTİRİLMESİ, BİNA ÖNÜNE GÜNEŞLİK VE SUNDURMA YAPILMASI..

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No:  2008 / 6917   Karar No: 2008 / 10777   Tarih: 21/10/2008

Özü :

KAT MALİKLERİNİN BEŞTE DÖRDÜNÜN RIZASI OLMADIKÇA ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE ONARIM, TESİS VE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ. DOSYA KAPSAMINDAN, BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AİT BALKONLARIN KAPATILDIĞI, DIŞ DUVARA KLİMA YERLEŞTİRİLDİĞİ, BİNA ÖNÜNE SAÇTAN GÜNEŞLİK VE SUNDURMA YAPILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR. SÖZ KONUSU EYLEMLER YÖNÜNDEN DAVANIN KABULÜNE; TADİLAT VE DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLI MİMARİ PROJESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMELİDİR.

Aşağıda okuyunuz

Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Onayıyla Ortak Yerlerde Tesis ve Değişiklik Yapılabilir.

YARGITAY   18. Hukuk Dairesi

Esas:2008/9280 Karar:2008/12619  Tarih:27.11.2008

Özet

Kat maliklerinin beşte dördünün katılımıyla ortak yerlerde tesis ve değişiklik yapılabilir. Ancak, yapılan tesis davacıya ait bölüme İs, kurum ve duman gibi zarar verici madde sızmasına neden oluyorsa, bu zararların nasıl giderileceği belirlenip bu önlemlere hükmedilmesi, tüm önlemlere rağmen giderilemiyorsa, tesisin ve değişikliğin eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekir.

Aşağıda okuyunuz

BAHÇEYE HAKSIZ MÜDAHALESİNİN ÖNLENMESİ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Esas No: 2006 / 18-794       Karar No: 2006 / 816      Tarih: 20/12/2006

Özü :

DAVA, DAVALI-KİRACININ ORTAK BAHÇEYE HAKSIZ MÜDAHALESİNİN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL TALEBİNE İLİŞKİNDİR. PAYLI MÜLKİYETTE PAYDAŞLARDAN HER BİRİ DİĞER PAYDAŞ YA DA PAYDAŞLAR  ALEYHİNE EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AÇABİLİR.

Uyuşmazlık konusu yer, kat irtifaklı yapının ortak yerlerinden olan bahçedir. Ortak yerleri kat malikleri payları oranında kullanma hakkına sahiptir. İntifadan men koşulu gerçekleşmedikçe davalı-kiracıdan ecrimisil istenemez. Açıklanan hususlar dikkate alınmadan intifadan men koşulu gerçekleşmeyen dönem için de ecrimisile karar verilmesi isabetsizdir.

Aşağıda okuyunuz

Apartmanı’nın Önündeki Bahçeden Yararlanma Hakkı,

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No: 2005 / 4126     Karar No: 2005 / 6599      Tarih: 23/06/2005

Özü :

MAHKEMECE YERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK DAVALI TARAFIN BAHÇEDE PROJEYE AYKIRI OLARAK YAPTIĞI İLERİ SÜRÜLEN TESİS VE DEĞİŞİKLİKLERİN SAPTANIP, BUNLARIN ESKİ HALE GETİRİLMELİDİR.

Aşağıda okuyunuz

ONARIM GİDERLERİ TÜM KAT MALİKLERİNDEN ARSA PAYLARI ORANINDA ALINIR

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No: 2005 / 10064     Karar No: 2006 / 127   Tarih: 24/01/2006

Özü :

BİLİRKİŞİNİN TESPİT EDECEĞİ ONARIM GİDERİNİN TÜM KAT MALİKLERİNDEN (DAVACI KAT MALİKİ DE DAHİL) ARSA PAYLARI ORANINDA AVANS OLARAK ALINMASINA, BU MİKTARDAN FAZLA BİR GİDERİN DOĞMASI HALİNDE BUNUN DA AYNI ŞEKİLDE TÜM KAT MALİKLERİNDEN TAHSİLİNE, ONARIM İŞİ İÇİN UYGUN VE BELLİ BİR SÜRE VERİLMESİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN, YERİNDE OLMAYAN GEREKÇEYLE KÜÇÜK ODA BACASININ TAMİRİNE İLİŞKİN TALEBİN REDDİ, TERASIN YALITIMI YÖNÜNDEN İSE İNFAZDA DURAKSAMAYA YOL AÇACAK BİÇİMDE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Aşağıda okuyunuz

DUVARIN İNŞASI TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASINI GEREKTİRMEKTEDİR.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No: 2006 / 7600       Karar No: 2006 / 10072       Tarih: 04/12/2006

Özü :

DAVA DİLEKÇESİNDE KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ İSTENİLMİŞTİR. ONAYLI MİMARİ PROJEDE VAR OLDUĞU KESİN OLARAK SAPTANAMAYAN VE BİR BÖLÜMÜ FİİLEN DE YAPILMAMIŞ OLAN DUVARIN İNŞASININ, YASANIN YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN 19. MADDESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASINI GEREKTİRMEKTEDİR.

Aşağıda okuyunuz

ORTAK KALORİFER SİSTEMİNDEN FERDİ ISINMA SİSTEMİNE GEÇİŞ

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No:2005 / 6290        Karar No:2005 / 9363      Tarih:24/10/2005

Özü :

DAVA, ORTAK KALORİFER SİSTEMİNDEN FERDİ ISINMA SİSTEMİNE GEÇİLMESİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. ORTAK KALORİFER SİSTEMİNİN DOĞALGAZ İLE FERDİ ISINMA SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARAR ÜZERİNE YAPILIR. ELDEKİ DAVADA, SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU SAĞLANMIŞTIR. AÇIKLANAN İLKELER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMADAN YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR

Aşağıda okuyunuz

ANA TAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE ONARIM, TESİS VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No: 2008 / 6917        Karar No: 2008 / 10777   Tarih: 21/10/2008

Özü :

KAT MALİKLERİNİN BEŞTE DÖRDÜNÜN RIZASI OLMADIKÇA ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE ONARIM, TESİS VE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ. DOSYA KAPSAMINDAN, BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AİT BALKONLARIN KAPATILDIĞI, DIŞ DUVARA KLİMA YERLEŞTİRİLDİĞİ, BİNA ÖNÜNE SAÇTAN GÜNEŞLİK VE SUNDURMA YAPILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR. SÖZ KONUSU EYLEMLER YÖNÜNDEN DAVANIN KABULÜNE; TADİLAT VE DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLI MİMARİ PROJESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMELİDİR.

Aşağıda okuyunuz

ORTAK YERLERE TESİS YAPILMASI , ANATAŞINMAZIN KORUNMASI

YARGITAY  18. Hukuk Dairesi

2008/9280 E.N , 2008/12619 K.N.

Özet:

Kat maliklerinin beşte dördünün katılımıyla ortak yerlerde tesis ve değişiklik yapılabilir. Ancak, yapılan tesis davacıya ait bölüme İs, kurum ve duman gibi zarar verici madde sızmasına neden oluyorsa, bu zararların nasıl giderileceği belirlenip bu önlemlere hükmedilmesi, tüm önlemlere rağmen giderilemiyorsa, tesisin ve değişikliğin eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekir.

Aşağıda okuyunuz