Kat Malikleri Kurulunu Toplama

Benim sorum : İşyerimiz için yangın merdiveni vs. düzenlemesindeki değişiklikten dolayı itfaye tarafından onay verilmiyor , dolayısıyla ruhsat alamıyoruz. Bunun ile ilgili ortak alanlarda yapılacak tamir yenileme ve onarım için görüşeceğimiz Apartman yöneticisi Yurt dışında ve 1,5 ay sonra gelecekmiş. Bizim bu durumda yapabileceğimiz bir şey var mı? 

Onun yerine çağrı yapıp toplantı kat maliklerinden toplantı isteye bilirmiyiz? Aşağıda okuyunuz

Denetçilerin görevleri

Denetçilerin görevleri genel olarak kooperatifin iş ve muamelelerine ihtimamla nezaret etmek (gözetmek) ve denetlemektir.

Denetçiler bu görevlerinin bir kısmını kurul halinde bir kısmını da münferiden yerine getirirler.

Denetçilerin görevleri kooperatif iş ve muamelelerinin denetimini ilgilendirir ve anasözleşmeye konacak bir hükümle yahut genel kurul kararıyla kısıtlanamaz.

Denetçilerin başlıca görevleri şunlardır:

  Aşağıda okuyunuz

Denetçilerin çalışma usulü

Kooperatiflerde denetçi sayısı bir veya daha çok olabilir (KK.65/2). Birden çok olan denetçiler bir heyet teşkil ederler (KK.98/TTK.347) ve kurul olarak faaliyette bulunurlar. Heyet halinde toplanırlar, oybirliği ile veya çoğunlukla alacakları kararlara dayanarak vazife görürler.

Denetçilerin doğrudan doğruya icraya karışmaları istenmediği için, görevlerini yaparlarken bu durumlara düşülmemesine itina gösterilmelidir.

Tespit ettikleri noksanlığın veya yolsuzlukların giderilmesini sağlamak üzere ilgililere emir ve talimat verme yetkileri yoktur.

Denetçiler, kanuna, anasözleşmeye veya işin icabına aykırı hareketlere, işlemlere muttali oldukları zaman keyfiyeti görüşü ile birlikte en üst mercie (müdür veya genel müdür unvanlı icranın en üst merciine) bildirmekle yetinmelidir.

Denetçiliğin boşalması

Kooperatifler Kanunu, denetçilerin genel kurulca seçileceğini hükme bağlamış, “yedek denetçi” seçilmesine de imkan vermiştir. Denetçilerin ölümü, çekilmesi, bir maniden dolayı görevlerini yapamayacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi nedenlerle görevlerinin sona ermesi ve ağır para cezasıyla veya sahtekarlık, emniyeti suiistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkumiyet halinde, yerlerine sırasıyla denetçilerden en çok oy alanlar birer birer göreve çağrılırlar.

 

Denetçi olabilmenin şartları nelerdir?

Ortak olmayanların denetçi olabileceği:

Denetçiler ve yedeklerinin kooperatif ortaklarından olması şart değildir (KK.65/2).

Denetçilerin yalnız ortaklar arasından veya hariçten seçileceğine dair anasözleşmeye hüküm

konulabilir; bu halde anasözleşme hükmüne riayet edilir.

Denetçilerde aranacak şartlar:

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda denetçilerde aranacak şartlara ilişkin bir hüküm olmadığından, KK.98 yollaması ile TTK.347 nci maddesi kooperatif denetçileri hakkında da uygulanmakta idi.1988 yılında kabul edilen 3476 sayılı kanunla değişiklik sırasında K K . 6 5 ‘ e eklenen bir fıkra ile yönetim kurulu üyelerinde aranacak şartlara ilişkin KK.56 ncı maddenin birinci fıkrasının birinci ve üçüncü bentlerinde yer alan hükümlerin denetçiler hakkında da uygulanacağı öngörülmüştür.

Söz konusu hükümlere göre kooperatif denetçilerinde;

-Türk vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanun’unun zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suiistimal sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suiistimal ve Devlet’in şahsiyetine karşı işlenen suçlara ilişkin hükümlerine veya bu kanuna göre mahkum olmamak şartları aranacaktır.

Yönetim kurulu üyelerinin aynı zamanda denetçi olamayacakları (TTK.347) ve yönetim kurulu

üyelerinin yakın akrabalarının (usul ve furuu, eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımları) denetçiliğe seçilemeyeceği (KK.98/TTK.349) hususlarına özen gösterilmelidir.

APARTMAN, BLOKLAR ve TOPLU YAPI ‘DA YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI SEÇİMİ

SORU:

BEN 94 DAİRE VE 3 BLOKTAN OLUŞAN BİR SİTEDE OTURUYORUM.  YAPILAN KAT MALİKLER TOPLANTISINDA YÖNETİM KURULUNA SEÇİLEN BİR KİRACI YÖNETİMİN YAPMIŞ OLDUĞU GÖREV BÖLÜMÜNDE MUHASİP (SAYMAN) ÜYE OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ. KİRACILAR DENETÇİ VE SAYMAN ÜYE OLABİLİRLER Mİ?

CEVAPLARSANIZ MİNNETTAR OLURUM.

TEŞEKKÜRLER

Aşağıda okuyunuz

Apartman Denetcisi Ancak Kat Malikleri Arasından Seçilebilir

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No: 2008 / 6229 Karar No: 2008 / 9720   Tarih: 23/09/2008

Özü : BİR ANATAŞINMAZDA DENETİCİ OLABİLMEK İÇİN MUTLAKA KAT MALİKİ OLMAK GEREKİR. KAT MALİKLERİ ARASINDA ÇIKACAK SORUNLARIN HALLİ İÇİN ÖNCELİKLE KAT MALİKLERİ KURULUNCA GEREKTİĞİNDE MAHKEMEYE BAŞVURMAK GEREKİR. YASALARIN VERDİĞİ BU HAKLARDAN KAT MALİKLERİNİ MAHRUM EDECEK BİÇİMDE KARARLAR ALINAMAZ.

Aşağıda okuyunuz

Apartmanlarda Denetçi Seçimi

SORU:

Apartman Denetçiliğine Dışardan biri seçilebilir mi?

CEVAP:

KMK nun 41. maddesinde ”Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir” denilmektedir. Bu maddeye göre, denetçi atanması mutlaka kat malikleri arasından yapılacaktir. Kat maliki olmayan kişiler denetçi veya denetim kurulu üyesi olarak seçilemezler.