APARTMANIN ORTAK YERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Esas No: 2004 / 3 Karar No: 2004 / 41    Tarih: 20/01/2004

KAT MALİKLERİNDEN BİRİ ANA TAŞINMAZIN ORTAK YERLERİ İÇİN, DİĞER KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI DIŞINDA KENDİ BAŞINA DEĞİŞİKLİK YAPTIRAMAYACAĞI GİBİ; MUVAFAKAT ETMEYEN KAT MALİKLERİNİN MAHKEME KARARIYLA MUVAFAKAT ETMİŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ, EŞ DEYİŞLE MAHKEMELERİN KAT MALİKLERİNİN İRADESİ YERİNE GEÇEREK KARAR VERMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR.

 

Aşağıda okuyunuz

Apartmanlarda Yapılması Zorunlu Olan İşletme Projesi

Kat Mülkiyeti tesis edilmiş apartmanlarda Her yıl İşletme Projesi hazırlanması 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 37. maddesi gereğince zorunludur.

Aşağıda okuyunuz

Apartmanlarda Çatı masraflarına iştirak

Çatı yapımına bütün kat malikleri eşit olarak ödeme yapmak zorundadır.

Bu konudaki Yargıtay kararlarını siteden okuyabilirsiniz.

Çatı ortak yerlerden olup, muhazafa ve bakımı bütün kat maliklerinin görevidir.

Kat Mülkiyeti Kanunun Madde 20/1
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık, yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi:Tarih : 17/02/2005 Esas No : 2005 / 661 Karar No : 2005 / 922
Özü : ANA YAPIDAKİ ORTAK TERASIN ONARIMINA TÜM KAT MALİKLERİNİN KATILIMI ZORUNLU OLUP, DAVACININ BİR KISIM KAT MALİKİ LEHİNE FERAGATİ HALİNDE ONARIM GERÇEKLEŞ MEYECEĞİNDEN TÜM KAT MALİKLERİNİN ONARIMA KATILMASI GEREKİR

—————————-oOo————————-

  • Giriş Katın Dış Cephesine kaplama yapılması da böyle olup, o masrada bütün kat maliklerinin iştirak etmesi gerekir.

  • Eğer en üst katta oturan kişinin yaptığı masraflar Çatı için ise ona da bütün kat malikleri katılmak zorundadır. Yaptığı masraf çatıdan gelen akıntılar sebebiyle ise; bu giderlerin de bütün kat sahiplerince ödenmesi gerekir.

Çatıdan Su Sızması…

Soru:

Çatımız yapılmadığı için üst dairelere su sızıyor. Ait katlardakiler çatı masraflarına, sizin şerefiye payınıza sayın diye iştirak etmek istemiyorlar.

Ben hasarımı sigortadan alıyorum.  Bu durumda mahkemeye mi gitmam gerek ?

Cevap:

Apartmanınızın belediye tarafından onaylı Projesinde Çatı var ise; bütün daire malikleri eşit olarak yapım masrafına iştirak etmek zorundalar. Bunu kabul etmezlerse; mahkeme yoluyla yaptırabileceğiniz gibi, siz yapıp, masraflarını onlardan dava ile alabilirsiniz.
Kiraya verilen bodrum kiraları ile yaptırılmasında bir mahzur olmaz. Ancak kalan miktar her daireden (Daireler eşit büyüklükte ise) eşit olarak alınır.
Bu durumda Çatıdan sızan su sebebiyle meydana gelecek zararı da bütün kat maliklerini dava ederek isteyebilirsiniz.
Çatı için üst katta oturanlardan Şerefiye payı diye bir şey alınamaz. Şerefiye payı tam tersine aşağıda oturanların vereceği bir miktardir. Tabi bu yapıldığı sırada, ödenecekti
Siğorta sizin hasarınızı ödese bile, bunu Çatıyı yapmayan bütün kat maliklerinden talep edecektir.
Bana göre; mahkeme yolu hem uzun hem de apartman gibi aynı yerde oturanların yapmaması gereken bir yol. Bunu siz iyilikle anlatınız.
Bu konudaki Yargıtay kararlarını sitedeki Çatı ve Yargıtay bölümünden bulun. Diğer kat maliklerine gösterin.

Kat Mülkiyeti Kanununda;
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA:
MADDE 20 – Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) “yüzde beş” hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesine göre; Kat mülkiyetine konu olan bir yapının;

MADDE 4 – Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.
a) Temeller ve ana duvarlar, (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.2) “taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,” bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lâvabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,
b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler; sıcak ve soğuk hava tesisleri,
c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri,
Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.
Öte yandan; yukarıda sayılanlar dışında kalmakla beraber, apartmanın ortak kullanımı ve faydalanması için zorunlu olan bölüm ve eşyalar da “ortak yer” kavramı içerisinde değerlendirilir.
Ortak yerlerin ne şekilde kullanılacağı konusu ise, Kat Mülkiyeti Kanunun 19 ncu maddesinde düzenlenir. KMK 19 ncu maddesi, tüm kat maliklerine; ana gayri menkulün bakımı-güzelliği- mimari durumu ve sağlamlığını müştereken koruma yükümlülüğü getirmektedir. Kanun; ortak yer kapsamında olan yerlerin “inşaat-onarım-boyama ve badana” işlerini kat maliklerinin 4/5 inin yazılı onayı ile yapabilme şartı getirmektedir. Kat malikleri ortak yerlerde kendi kararları ile değişiklik-tadilat vs yapamazlar.
14.11.2007 tarihli Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu “ortak yerler” konusunda eski kanunda bulunmayan bir düzenleme getirerek, 19 ncu maddesinde “ ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.” denilmektedir.

Çatı’nın Durumu:
Ortak Yer Niteliğindeki Çatıdan Sızan Suyun Verdiği Zararlardan Kat Malikleri Arsa Payı Oranında Sorumlu olmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunun 4 ncü maddesine göre “çatı” ortak yer kapsamındadır. Bu nedenle, ana taşınmazın Çatısının yapımı, tamiri, çatıdan su sızması nedeni ile bağımsız bölümlerde veya eşyalarında hasar oluşması halinde kat maliklerinden arsa payları oranında yapılan masrafa iştirakleri istenir. Bu hususta, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’ nin 24.03.2005 tarih, 2005/ 34 Esas, 2005/ 2787.K sayılı örnek kararı da mevcuttur.
DİĞER BİR YARGITAY KARARI:
Anagayrimenkulün bakım, koruma ve onarım giderleri genel gider niteliğinde olup, bu giderlerin ve bunun için toplanacak avansa kat maliklerinin her birisi aksi kararlaştırılmadıkça kendi arsa payları oranında katılmakla yükümlü olduğu gibi, bu konuda kat malikleri kurulunca alınan kararlara da uymaları zorunludur.(Y.18.HD. 2002/10746 E- 2002/12060 K.)

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
Tarih : 17/02/2005 Esas No : 2005 / 661 Karar No : 2005 / 922
Özü : ANA YAPIDAKİ ORTAK TERASIN ONARIMINA TÜM KAT MALİKLERİNİN KATILIMI ZORUNLU OLUP, DAVACININ BİR KISIM KAT MALİKİ LEHİNE FERAGATİ HALİNDE ONARIM GERÇEKLEŞ MEYECEĞİNDEN TÜM KAT MALİKLERİNİN ONARIMA KATILMASI GEREKİR

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
Tarih : 30/03/2006 Esas No : 2006 / 1820 Karar No : 2006 / 2566
Özü :KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ, ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA ANA TAŞINMAZIN BÜTÜN ORTAK YERLERİNİN BAKIM, KORUMA VE ONARIM GİDERLERİ İLE ORTAK TESİSLERİN İŞLETME GİDERLERİNE VE DİĞER GİDERLER İLE İLGİLİ AVANSA KENDİ ARSA PAYI ORANINDA KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. GİDER VEYA AVANS PAYINI ÖDEMEYEN KAT MALİKİ HAKKINDA DİĞER KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ BU KANUNA GÖRE DAVA AÇABİLİR, İCRA TAKİBİ YAPABİLİR. KAT MALİKİNİN PAYINA DÜŞECEK GİDER VE AVANS BORCUNDAN, GECİKME TAZMİNATINDAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN BİRİNDE KİRA AKDİNE, OTURMA HAKKINA VEYA BAŞKA SEBEBE DAYANARAK DEVAMLI BİR ŞEKİLDE FAYDALANANLAR DA MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR. ANCAK, KİRACININ SORUMLULUĞU ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİRA MİKTARI İLE SINIRLI OLUP YAPTIĞI ÖDEME, KİRA BORCUNDAN DÜŞÜLÜR

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
Tarih : 29/06/2004 Esas No : 2004 / 3645 Karar No : 2004 / 5469
Özü : ANATAŞINMAZIN SAĞLAMLIĞI İLE BAKIMI VE KORUNMASI HER KAT MALİKİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR GÖREV OLUP, ACİL VE ZORUNLU HALLERDE VEYA MAHKEMECE YAPTIRILAN TESPİTTE, ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNİN TAMİR VE BAKIMI YANINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ÇÜRÜMESİ YA DA ESKİMESİ HALLERİNE MÜNHASIR OLMAK ÜZERE, KAT MALİKLERİ KURULUNDAN KARAR ALINMADAN, İLGİLİ KAT MALİKİ GEREKLİ ONARIMI YENİLEME VE TAMİRATLARI TEK BAŞINA VE PROJESİNE UYGUN OLARAK YAPTIRARAK, MASRAFLARI DA DİĞER KAT MALİKLERİNDEN İSTEYEBİLİR. ONARIMA MUHTAÇ OLAN BÖLÜMÜN MÜTEMMİM CÜZÜ NİTELİĞİNDEKİ IŞIKLIK VS. GİBİ BÖLÜMLERİNİN DE, -BU İŞİ YAPAN USTANIN GEREK GÖRMESİ DURUMUNDA,- MUTLAKA ONARILMASI GEREKİR

Bu kararları kopya edip, basın ve komşularınızla yapacağınız toplantıda okuyun.

Çatıya Anten Takılması..

Soru: Mevcut Çatımız eternit ile yapıldığından  anten takmaya müsait değil. Ama bir daire sahibi anten takmak için israr ediyor.

Belediyeye müracaat ederek engel olabilir miyim ?

Cevap: Bu konuyu öncelikle Apartman Kat Maliklerini toplantıya çağırarak halletmeye çalışın. Anladığım kadarı ile Binanızda bir yönetici yok. Dolayısıyle Tapuya verilmiş bir Yönetim Planı da yok. Bu durumda her kat maliki toplantı isteyebilir.

Eğer kat malikleri toplantısı yapılamaz veya alınan kararı beğenmez iseniz, karara karşı mahkemeye giderek mevcut çatıya anten takılamayacağınına dair karar alabilirsiniz.

Belediye sadece yapılan eternit çatının Apartmanın projesine uygun olup olmadığına bakarak yapılmasını önleyebilirdi. Siz yaptığınıza göre, şu anda belediyeye yapılacak bir duyuru, çatının projeye uygun olamaması sebebiyle yıkılma kararı alınabilir veya ceza verilebilir.

Bu bakımdan en doğrusu Bütün apartman Kat maliklerinin alacağı kararı tatbik etmek daha uygun olur.

Çatı Yapımına Bütün Kat Malikleri Ödeme Yapmak Zorundadır

1- Çatı yapımına bütün kat malikleri eşit olarak ödeme yapmak zorundadır. Bu konudaki Yargıtay kararlarını siteden okuyabilirsiniz. Çatı ortak yerlerden olup, muhazafa ve bakımı bütün kat maliklerinin görevidir.
Kat Mülkiyeti Kanunun Madde 20/1
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık, yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi:Tarih : 17/02/2005 Esas No : 2005 / 661 Karar No : 2005 / 922
Özü : ANA YAPIDAKİ ORTAK TERASIN ONARIMINA TÜM KAT MALİKLERİNİN KATILIMI ZORUNLU OLUP, DAVACININ BİR KISIM KAT MALİKİ LEHİNE FERAGATİ HALİNDE ONARIM GERÇEKLEŞ MEYECEĞİNDEN TÜM KAT MALİKLERİNİN ONARIMA KATILMASI GEREKİR
—————————-oOo————————-
2- Giriş Katın Dış Cephesine kaplama yapılması da böyle olup, o masrada bütün kat maliklerinin iştirak etmesi gerekir.
3- Eğer en üst katta oturan kişinin yaptığı masraflar Çatı için ise ona da bütün kat malikleri katılmak zorundadır. Yaptığı masraf çatıdan gelen akıntılar sebebiyle ise; bu giderlerin de bütün kat sahiplerince ödenmesi gerekir.

Çatıda Bulunan Terasın Çatıya Katılması

SORU:

21 dairelik apartmanımızda maduriyetimiz söz konusu olup bilgi ve görüşünüzü rica ederim;
Bizim apartmanımızın plan projesinde bina üstü çatı olarak görünmesine karşılık zamanında inşaat aşamasında iken üyeler konuşup anlaşmış ve 2/3 ü çatı 1/3 ü ise teras olarak yapılmıştır (resmiyete dökülmemiş).  Terasımız ortak kullanılmakta olup barbeküsü ve lavabosu da bulunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde apartman sakinlerinden teras katın altında oturmakta olan daire sakini sıcaktan ve soğuktan etkilendiğinide bahane ederek binanın plan projeye uygun olarak çatısının yapılması talebiyle tüm kat maliklerine tek tek dava açmıştır.Yaptığımız ikili görüşmeler çözüme kavuşmamaktadır. Görüştüğümüz bazı kişiler ise plan proje neyse hakimin kararının bu yönde olacağı yönündedir. Biz 20 daire sakini terasın kapanmasını istemediğimiz gibi çatının yapılması için gereken harcamayı da karşılama durumumuz yoktur. Biz bu davanın lehimize sonuçlanması için ne yapabiliriz.? Görüş ve önerilerinizi rica ederim.

Aşağıda okuyunuz

Çatının Tadilat ve Onarımı

SORU:

Çatı dubleks bir dairede oturuyorum; açıklamam gerekirse çatı üçgeninin içerisinde yaratılan alan ve altı olan normal kat evimin bütününü oluşturuyor. Çatı ile ilgili tadilat ve onarımların maliyeti bana mı yoksa site yönetimine mi aittir? Burada sanırım hassas nokta çatının altı ile üzeri arasındaki ince çizgi. Çatının üzeri binanın anten veya genel tamirat işleri için kullanılabiliyor. Bu durumda oluşabilecek hasarların neticesine ben katlanıyorum. Site yönetiminin görüşü bu yönde. Ayrıca çatı sadece benim bağımsız bölümüme mi hizmet vermektedir.?
Açıklayıcı yorumlarınızı istirham ediyorum.  Saygılarımla

Aşağıda okuyunuz

Güneş Enerji Sistemini Kurmak için Kat Maliklerinin Rızası Gerekmez..

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No : 2003 / 938   Karar No : 2003 / 2286     Tarih : 25/03/2003

Özü : YARGITAY’IN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINA GÖRE, PROJEDE YER ALMASA BİLE TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYINA YA DA BU KONUDA KAT MALİKLERİ KURULUNCA OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞ BİR KARARIN VARLIĞINA GEREK GÖRÜLMEKSİZİN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNİN KURULMASINA İZİN VERİLMEKTEDİR. ÇAĞDAŞ YAŞAMIN ZORUNLU İHTİYAÇLARINDAN OLAN TELEVİZYON ANTENİ DE, KOŞULLARA UYGUNLUK BULUNMASI HALİNDE, DİĞER KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI ARANMADAN, ANAYAPININ ÇATISINA VEYA TAŞINMAZDA UYGUN BAŞKA BİR ORTAK YERE KONULABİLİR.

Güneş Enerji Sisteminin Kurulması

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No : 2004 / 1124    Karar No : 2004 / 1972    Tarih :15/03/2004

Özü : GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KURULMASINA KARŞI VAKİ MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASINDA, KURULACAK SİSTEMİN BİNAYA HASAR VERİP VERMEYECEĞİNDEN ZİYADE, ÇATIDA HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN YETERLİ YER BULUNUP BULUNMADIĞI VE ANA YAPIYA BİNECEK İLAVE YÜKÜN STATİK DENGEYİ ETKİLEYİP ETKİLEMEYECEĞİ HUSUSLARININ ARAŞTIRILMASI GEREKİR

Ortak Çatıya Çanak Anten Taktırmak

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No : 2005 / 3990 Karar No : 2005 / 5189    Tarih : 17/05/2005

Özet :

GÜNÜMÜZDEKİ SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM VE BUNUN GEREKLİ KILDIĞI İLETİŞİM VE BİLGİLENME GEREKSİNİMİ GÖZ ÖNÜNDE TUTULDUĞUNDA UYDU ANTENİN YURT VE DÜNYADAKİ GELİŞMELER, YENİLİKLER KONUSUNDA BİLGİLENME VE YARARLANMA OLANAĞI SAĞLAYACAK NİTELİKTE BİR SİSTEM OLDUĞU KUŞKUSUZDUR.

AÇIKLANAN TÜM BU NEDENLER KARŞISINDA DAVACININ ORTAK ÇATIYA KOŞULLARINA VE TEKNİĞİNE UYGUN BİÇİMDE ÇANAK ANTEN TAKTIRMASI KONUSUNDA KENDİSİNE İZİN VERİLMESİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

Çatıya Kurulan, Güneş Enerji Sistemi ve Uydu Anteni Konusunda Yargıtay Kararı

Y A R G I T A Y  18.  HUKUK DAİRESİ
ESAS: 2002/8982   KARAR: 2002/10113

Dava dilekçesinde projeye aykırı tesis ve değişikliklerin kaldırılıp eski hale getirilmesi ve tazminat; birleştirilen davada ise çatıdaki güneş enerjisi sistemlerinin ve uydu antenin kaldırılması, ortak yere müdahalenin men’i ve tazminat istenilmiştir. Mahkemece davaların kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı ve karşı davacılar vekili Av.H ve davalı M ile davalı Ayşe tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

Aşağıda okuyunuz

Çatıda, Uydu Anteni Konusunda Yargıtay Kararı

T.C. Yargıtay Onsekizinci Hukuk Dairesi

Esas No: 2005/3990 Karar No: 2005/5189 Tarihi: 17.05.2005

• Ortak Yerlerden Faydalanma Koşulları

• Çatıya Uydu Anten Tesisi

ÖZET:

Dava kat malikleri kurulu kararının iptali ile bu karara dayanılarak kaldırılan çanak antenin yeniden kurulması istemine ilişkindir.
Kat maliklerinden birinin diğer tüm kat maliklerinin rızası olmaksızın ya da tüm kat maliklerince alınmış bir karar bulunmaksızın ortak çatıya uydu anten takabilmesi için bu tesisin o kat malikinin arsa payını aşmaması, diğer kat maliklerinin de aynı tesisi kurmaları durumunda her birine yeterli bir alanın bulunması, anten sisteminin anayapıya ve bağımsız bölümlere zarar vermemesi ve yapının statiğini olumsuz yönden etkilememesi, ayrıca çatıda aynı nitelik ve özellikte merkezi anten sisteminin bulunmaması gerekir.

Olayda, çatıda merkezi bir anten sisteminin bulunduğu anlaşılmakta ise de bunun uydu anten niteliğinde olmadığı ancak sınırlı sayıda kanalın izlenebildiği belirlenmiştir.
Günümüzdeki sosyal ve kültürel yaşam ve bunun gerekli kıldığı iletişim ve bilgilenme gereksinimi göz önünde tutulduğunda uydu anten yurt ve dünyadaki gelişmeler, yenilikler konusunda bilgilenme ve yararlanma olanağı sağlayacak nitelikte bir sistem olması karşısında davacının ortak çatıya koşullarına ve tekniğine uygun biçimde çanak anten taktırması konusunda kendisine izin verilmesine hükmedilmesi gerekir.
(634 s. Kn. m. 16, 19)

Aşağıda okuyunuz

Apartmanlarda Ortak Yerler ve Çatı

Apartmanlarda Ortak Yerler

Kat mülkiyetine dahil olan apartmanlarda “ortak yerler” Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesinde düzenlenmiştir. 4. maddeye göre, kanunda sayılanlar dışındaki başka yerleri de Apartman Yönetim Planına alarak “ortak yer” olarak tespit etmek mümkündür. Ayrıca; “Ortak yerle” binada kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken tapu memuru huzurunda resmi olarak yapılan sözleşme ile kararlaştırılabilir. Buna rağmen Kanun; ortak yerlerin neler olduğunu genel olarak tek tek sayma yöntemini kullanarak belirlemiştir.

Aşağıda okuyunuz