Balkon Kapatma Konusu

APARTMANLARDA BALKON KAPATMA OLAYI VE DANIŞTAY’IN GÖRÜŞÜ

Yazar: Elif DEMİRHAN – Avukat
Yaklaşım Dergisi / Haziran 2005 / Sayı: 150

I- GİRİŞ

Özellikle son yıllarda, apartmanlardaki balkonların, değişik şekillerde kapatılması yaygınlaşmaya başladı.

Apartman sakinleri arasında tartışmalara ve başta belediye olmak üzere bazı kurumlara şikâyetlere konu olabilen bu uygulama ile ilgili olarak, Danıştay’a intikal eden çok sayıda ihtilaflı olay var.

Geniş bir kesimi ilgilendiren bu konuyu, Danıştay’ın da kararları ışığında, kısaca ortaya koymakta yarar görüyoruz.

II- DANIŞTAY’IN GÖRÜŞÜ

Bu konuda, öncelikle belirtmek gerekirse, balkon kapatmanın yasal olup olmadığı; balkonun gömme balkon olup olmadığına ve balkonu kapatma biçimine göre değişiyor.

Kapatma olayında, balkonun gömme balkon olması, taban alanının artmaması, taşıyıcı unsurların ve çekme mesafelerinin etkilenmemesi durumunda, balkonun camla kapatılmasında, yasaya aykırılı olmadığına karar veriliyor.

Kapatılan balkonlarla ilgili olarak, Danıştay’a intikal eden uyuşmazlıklarda, Danıştay’ca;

“3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesinin 3. fıkrasında, derz, iç ve dış sıva, boya badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik, sıhri tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratların ruhsata tabi olmayacağı hükme bağlanmıştır.

634. sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesinin 2. fıkrasında, kat maliklerinden birinin bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde, inşaat onarım ve tesisleri, değişik renkte dış badana ve boya yaptıramayacağı, kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamayacağı, hükmüne yer verilmiştir.

Gömme balkonun, alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılması suretiyle, taban alanı dışında yeni ve fazladan bir alan kazanılmadığı, çekme mesafesinin ihlal edilmesinin söz konusu olmadığı, yapılan tadilatın taşıyıcı unsurları etkilemediği, cephe görünümünde meydana gelen değişikliğin ise ruhsat almayı gerektirmediği, bu nedenle ruhsat gerektirmeyen bu tür tadilatlar için, yıkım işlemi tesis edilmesinin ve para cezası verilmesinin hukuka uygun olmadığına…” oybirliğiyle karar verilmiştir (1).

III- SONUÇ

Yukarıda özeti verilen Karar’dan da fark edileceği gibi, yapılan tadilatın;

– Taban alanı dışında, yeni ve fazladan bir alan kazandırmaması,

– Çekme mesafesinin ihlal edilmemesi,

– Yapılan tadilatın taşıyıcı unsurları etkilememesi,

– Ruhsat almayı da gerektirmemesi

nedeniyle, bu tür tadilatların yıkımı yoluna gidilemeyeceği ve para cezası da kesilemeyeceği açık ve net olarak belirtilmektedir.

Karar, Danıştay’ın binalarda yapılacak bazı tadilatları yansıtması bakımından önemlidir (2).

——————————-

(1) Danıştay 6. D.’nin 21.11.2003 tarih ve E. 2003/3996, K. 2003/6363; 19.11.2003 tarih ve E. 2003/3206, K. 2003/5987 sayılı Kararları.

(2) Şükrü KIZILOT, “Balkon Kapatmak Yasal mı Değil mi?”, Hürriyet, 04.05.2005, s. 11

 

BALKONUN KAPATILMASI, DIŞ DUVARA KLİMA YERLEŞTİRİLMESİ, BİNA ÖNÜNE GÜNEŞLİK VE SUNDURMA YAPILMASI..

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No:  2008 / 6917   Karar No: 2008 / 10777   Tarih: 21/10/2008

Özü :

KAT MALİKLERİNİN BEŞTE DÖRDÜNÜN RIZASI OLMADIKÇA ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE ONARIM, TESİS VE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ. DOSYA KAPSAMINDAN, BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AİT BALKONLARIN KAPATILDIĞI, DIŞ DUVARA KLİMA YERLEŞTİRİLDİĞİ, BİNA ÖNÜNE SAÇTAN GÜNEŞLİK VE SUNDURMA YAPILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR. SÖZ KONUSU EYLEMLER YÖNÜNDEN DAVANIN KABULÜNE; TADİLAT VE DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLI MİMARİ PROJESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMELİDİR.

Aşağıda okuyunuz

ANA TAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE ONARIM, TESİS VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No: 2008 / 6917        Karar No: 2008 / 10777   Tarih: 21/10/2008

Özü :

KAT MALİKLERİNİN BEŞTE DÖRDÜNÜN RIZASI OLMADIKÇA ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE ONARIM, TESİS VE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ. DOSYA KAPSAMINDAN, BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AİT BALKONLARIN KAPATILDIĞI, DIŞ DUVARA KLİMA YERLEŞTİRİLDİĞİ, BİNA ÖNÜNE SAÇTAN GÜNEŞLİK VE SUNDURMA YAPILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR. SÖZ KONUSU EYLEMLER YÖNÜNDEN DAVANIN KABULÜNE; TADİLAT VE DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLI MİMARİ PROJESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMELİDİR.

Aşağıda okuyunuz

Yönetim Planının Yasaklayıcı Hükmüne Rağmen Mutfak Balkonuna Yaptırılmış Olan Panjurun Kaldırılması Gerekir

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Tarih: 27/09/2005Esas No: 2005 / 6132 Karar No: 2005 / 8331

Özü :

DAVANIN KABULÜYLE, PANJURLARIN KALDIRILMASI SURETİYLE BALKONUN PROJEDEKİ HALİNE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, YAZILI GEREKÇE İLE DAVANIN REDDEDİLMİŞ OLMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Aşağıda okuyunuz