Kat Malikleri Toplantısı, Olağan – Olağanüstü Toplantı şartları

Apartmanlarda Olağan – Olağanüstü Kat Malikleri Toplantısı

Kat Mülkiyeti Kanununda Olağan toplantı çağrısı ile ilgili 29. maddesinde Olağanüstü toplantı yapılacak ise, “çağrı ve gündem en az 15 gün önce kat maliklerine imza ile veya taahhütlü mektupla bildirilir” hükmü varsa da, Olağan toplantı için herhangi bir hüküm yoktur.  Ancak, Yönetim Planlarının 14. maddesinde ” toplantı tarihinden en az bir hafta önce toplantının yeri, saati, yönetici tarafından kat maliklerine yazılı olarak, dışarıda oalnalara iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.” denilerek belirtilmiştir.

Bu konuda aşağıdaki Yargıtay kararı nazara alınmalıdır:

YARGITAY  18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/3259   K. 2002/4425  T. 17.4.2002

İlgili kanun maddeleri: 634 Sayılı Kanun madde: 21,29/2,33

ÖZET :

  • Yıllık olağan toplantıların genellikle Ocak ayı içerisinde ve son günlerinde yapılmakta olduğu ve bunun yerleşik bir kural halini aldığının ve Yasanın 29.maddesinin 2.fıkrasında olağanüstü toplantı için öngörülen önemli bir sebebin çıkması halinin de sözkonusu olmadığının anlaşılması durumunda, Ocak ayının içinde ancak gecikmeli yapılan toplantının olağan bir toplantı olarak kabulü gerekir.
  • Kat Mülkiyeti Kanununun 33.maddesi hükmü uyarınca bu tür davalar kat malikleri aleyhine açılır. Kat maliki olmadıkları halde iptali istenen toplantıya katılan davalıların temsil ettikleri kat malikleri tespit edilerek bunların da davaya dahil edilmemiş olmaları da doğru değildir.

DAVA : Dava dilekçesinde, 30.1.2000 tarihinde yapılan kat malikleri kurulu toplantısının yönetim planında öngörüldüğü üzere Ocak ayının ilk on günü içerisinde yapılmadığından olağanüstü toplantı niteliğinde olduğu ve buna göre de çağrının toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalatılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla duyurulmasına ilişkin yasa hükmüne uyulmadığı ve toplantıda yapılan yönetici seçiminde yeterli çoğunluk bulunmadığı, yönetici sayısının yönetim planına aykırı olarak bir iken üçe çıkarıldığı, toplantıya katılıp başkaları adına oy kullananların vekaletlerinin olmadığı ileri sürülerek usul ve kanuna aykırı olarak yapılan bu toplantının ve alınan kararların iptali istenilmiştir.