Kooperatiften ayrılan ortağın alacağının taksitlendirilmesi…

SORU:

Sayın meslektaşlarım.

Stajyer avukatım ve yardımınıza ihtiyacım var. Kooperatif genel kurulu üyelikten ayrılan bir üyesinin ödemesini taksitle yapacağı yönünde genel kurulda karar alabilir mi? Erteleme değil, taksitle ödeme.

Şimdiden teşekkür ederim.

 CEVAP:

 (Soruda bahsi geçen kooperatifin cinsi belirtilmediğinden, biz bunu “Yapı Kooperatifi” olarak kabul edip, cevap vermeye çalışacağız.)


Kooperatiften Ayrılan Ortağın Alacakları Hakkında
Çıkan veya çıkarılan ortağın kendisi veya mirasçıları tarafından istenilebilecek olan hakları, Kooperatifler Kanununun 17. maddesinde belirtilmiştir.

Madde 17 – Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların kendilerinin yahut mirasçılarının kooperatif varlığı üzerinde hakları olup olmadığı ve bu hakların nelerden ibaret bulunduğu anasözleşmede gösterilir. Bu haklar, yedek akçeler hariç olmak üzere, ortağın ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanır.
Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitelikteki iade ve ödemeler, anasözleşmede daha kısa bir süre tespit edilmiş olsa bile genel kurulca üç yılı aşmamak üzere geciktirilebilir. Bu durumda kooperatifin muhik bir tazminat isteme hakkı saklıdır. Çıkan veya çıkarılan ortaklar ile mirasçılarının alacak ve hakları bunları isteyebilecekleri günden başlayarak beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
Çıkan veya çıkarılan ortağın sermaye veya mevduatından kısmen veya tamamen yoksun kalacağı hakkındaki şartlar hükümsüzdür
.”

Konut Yapı Kooperatifi Örnek Ana sözleşmesinin 15/1. Maddesinde: “Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları, o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, bilanço tarihinden itibaren 1 ay içinde geri verilir.
Ancak ortaklığı sona erenlerin yerine yeni ortak alınması halinde, eski ortağın 21. madde uyarınca ödediği
[Arsa, alt yapı, inşaat gibi ortaklık payı dışındaki giderler] gider taksitleri derhal geri verilir” denilmektedir.

Bu hükümler nazara alındığında;
1- Kooperatiften ayrılan üyenin alacakları Genel Kurula sunulan bilânço tarihinden itibaren bir ay sonra muaccel hale gelir. Kooperatif Genel Kurulunda bilânçonun görüşülmesinden itibaren alacak ödenebilir hale geldiğinden asıl alacağa faiz talep edilebilir. Ancak, istenecek faiz reeskont faizi değil, yasal faizdir.
(Y.11 HD 20.3.1997 1293/1932) Bu faizin de iade istenirken talep edilmesi gerekir. (BK 113. md. göre)
Bu tarihten itibaren siz alacağınız ve faizi konusunda icra takibi başlatabilirsiniz. Genel Kurulun erteleme veya taksitlendirme konusu ayrı bir konudur ve sizin icra takibinize engel değildir. Bilânço ile sizin alacağınız muaccel hale gelmiştir. BU konuda bir diğer husus, kooperatifi temerrüde düşürmeniz gerektiğidir. Bunun için de icra takibinden önce alacağınız ve faizleri ile ilgili ödeme talebinizi Noter yoluyla kooperatife ihtar etmek ve belli bir süre ve hesap numarası vermektir.
İcra takibinize Kooperatif itiraz ederse; itirazın kaldırılması için görülecek davada sizin dayanağınız Koop. Kanunu 17. maddesidir. Kooperatif ödemeyi geciktirebilmek veya takside bağlamak için yapacağı ödemenin kooperatif varlığını tehlikeye düşürecek boyutta olduğunu iddia ve ispat etmesi gerekir ki, bu sizin alacağınız nazara alındığında mümkün değildir.  Kooperatif varlığının tehlikeye düşmesinin kabulü için Genel Kurula sunulan Bilançonun eksi göstermesi gerekir. Bilançosunda varlıkları ve nakitleri bulunan bir kooperatifin mevcudiyetinin tehlikede olması mümkün değildir. Bu, bilirkişi tetkiki ile ortaya çıkar. Bu konudaki Yargıtay kararları: