Zimmet suçu Hakkında Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

  • ZİMMET ( Fer’i İştirak-Memurun Zimmetine Geçirmiş Olduğu Parayı İşletip Kendisine Faiz Vermek )
  • FER’İ İŞTİRAK ( Zimmet-Memurun Zimmetine Geçirmiş Olduğu Parayı İşletip Kendisine Faiz Vermek )
  • OYLAMA USULÜ ( Temyiz İncelemesinde )
  • TEMYİZ İNCELEMESİ ( Oylama Usulü )

T.C.
YARGITAY
Ceza Genel Kurulu

Esas No: 1992/5-14 Karar No: 1992/81 Tarih: 16.3.1992

ÖZET :

Zimmet suçunu işlemeye karar veren kişinin bu suçu irtikap kararını takviye eden, müzaheret ve muavenetle icrasını kolaylaştıran, ona çıkar sağlayan sanığın eylemi; zimmet suçuna fer’i fail olarak katılma suçunu oluşturur.

DAVA :

Zimmet suçundan sanık Mustafa’nın TCY.nın 202/1, 80. maddeleri gereğince 7 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına, zimmet miktarının sanıktan tahsiline, nispi harç,vekalet ücreti ve fer’i ceza tayinine ilişkin, ( İzmir Birinci Ağır Ceza Mahkemesi )nce;”Eylemin, TCY.nın 512. maddesine uygun bulunduğu karşı oyu ile oyçokluğuyla” verilen7.3.1991 gün, 315/72 sayılı hükmün, sanık ve davaya katılan vekilleri tarafından temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi 12.7.1991 gün 2856/3593 sayı ile;

“İki Üye; sanığın eylemi, muhafaza ve mesuliyeti altında bulunan emanetteki yabancı paralardan yarar sağlamak hususunda sanık Bekir’in müsnet suçu irtikap kararını takviye, muzaheret ve muavenetle icrasını kolaylaştırmak suretiyle iştirak niteliğinde olup hakkında TCK.nun 65/3. maddesinin uygulanması gerektiği,

Bir Üye; sanığın zimmet suçuna katıldığına dair açık ve kesin delil bulunmadığından eyleminin; diğer sanığın sıfatı ve görevini ve paranın menşeini bildiği hususu da gözetilerek TCY.nın 512. maddesinde yer alan suçu oluşturduğu,

Daire Başkanı ve Bir Üye; kuyumcu olan sanık, borç para aldığı şahsı bakkal olarak bilmektedir. Borç paraları senet karşılığı ve banka yasal faizinin üstünde yüksek faizle almıştır. Bekir’in suçuna katılmadığına ilişkin savunmasının aksi kanıtlanamadığından beraatı gerekir”.

Düşüncesinde olduklarından, CMUY.nın 385. maddesi uyarınca aleyhteki iki oyun,kendisine yakın olan oya ilavesiyle, çoğunluğun sanık hakkında TCK.nun 512. maddesinin uygulanması yolundaki reyde oluşması nedeniyle hükmün bozulmasına” karar vermiş,

Yerel Mahkeme, 10.10.1991 gün 253/284 sayı ile; “Sanık hakkında TCY. nın 512.maddesinin uygulanması gerektiği” karşı oyu ile ve oyçokluğuyla” sanık, aldığı ve İADE etmediği paraların emanet memurluğuna ait olduğunu, parayı aldığı Bekir’in emanet memuru olduğunu bilmektedir. Bekir’in amacı, emanetteki paraları işletip tekrar yerine koymaktır. Sanığın paraları alıp kullanması ve karşılığında Bekir’e faiz adı altında para vermesi suretiyle suç işlemiştir. Sanığın bu paraları almaması halinde Bekir’in zimmet suçunu işlemesi olanaksızdır. Bu nedenle suça asli fail olarak katılmıştır” gerekçesiyle önceki hükümde direnmiştir.

Bu hükmün de, Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından süresinde istenildiğinden dosya, Yargıtay C. Başsavcılığı’nın onama istemli 21.1.1992 tarihli tebliğnamesiyle Birinci Başkanlığa gönderilmekle; Ceza Genel Kurulu’nca okundu, gereği konuşulup düşünüldü: