Merkezi Isınma Sisteminde Isınamayan Dairenin Hukuki Hakları

SORU:

Bir apartmanın en üst katında oturuyorum, Apartmanda merkezi ısınma sistemi mevcut, ancak kalorifer petekleri bir türlü gereken ısıyı vermiyor, aidat ödememe rağmen ayrıca elektrikli ısıtıcı kullanıyorum

Ben bu durumda ne yapabilirim ? Müstakil Kat Kaloriferi sistemine geçme hakkım var mıdır ? Ayrıca, doğalgaz giderinden muaf olabilir miyim ?

CEVAP:

Bu konudaki Yargıtay kararı aşağıya alınmış olup, Konuyu Kat Malikleri Kuruluna götürüp, bir çözüm bulamaz iseniz yasal hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu da Mahkeme yoluyla olacaktır.

Ancak, tüm kat maliklerinin onayı olmadıkça merkezi ısıtma sisteminden ayrılmanız veya yakıt giderlerini daha az ödemeniz mümkün değildir. Bu takdirde sorunun çözümü ancak Mahkeme yoluyla olabilecektir. Mahkeme Bilirkişi tayin ederek ısı durumunu inceleyecek, çözüm konusunda bir karara varacaktır.

Bu konudaki Yargıtay kararı aşağıdadır:

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
T. 27.6.2005   E. 2005/5498  K. 2005/6843

ÖZET : Bağımsız bölüm maliki olan davacı, merkezi sistemle çalışan kalorifer sisteminin yetersizliği nedeniyle ısınmayan dairesinin ek değişiklikler yapılarak ısınır hale gelmesini talep etmektedir.

Ana taşınmazın kullanılmasından ve yönetilmesinden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici arasında çıkan anlaşmazlıkların kat malikleri kurulunca çözülerek karara bağlanması ön koşul olup olayda bu gerçekleşmiştir.

Alınan bilirkişi raporunda bağımsız bölümün sağlıklı ısınabilmesi için merkezi ısınma sisteminden ayrılıp müstakil çalışacak bireysel ısınma sistemine dönüştürülmesinin en uygun ve en ucuz çözüm olacağı belirlendiğinden sorunun Kat Mülkiyeti Kurulunca çözümlenmesi için davalı kat maliklerine istem gibi uyarıda bulunulmasına hükmedilmesi gerekir.

DAVA :

Davacı ile davalı aralarındaki alacak davasına dair Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 21.10.2004 günlü ve 2003/361 – 2004/1349 sayılı hükmün onanması hakkında Dairece verilen 28.03.2005 günlü ve 2005/663 – 2813 sayılı ilama karşı davacı vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

Bu isteğin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR :

Dava Anayapıda 15/1 nolu bağımsız bölüm maliki olan davacının, merkezi sistemle çalışan kalorifer sisteminin yetersizliği nedeniyle ısınmayan dairesinin, müşterek kalorifer tesisatında fen ve sanat kurallarına uygun ek değişiklikler yapılarak, ısınır hale getirilmesinin ihtarı ve 410.000.000 TL zararın giderimi istemine ilişkindir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 32. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre ana taşınmazın kullanılmasından ve yönetilmesinden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici arasında çıkan anlaşmazlıklar kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

Anayapıda bağımsız bölüm maliki olan davacı, dairesinin yeterince ısınmadığını ve buna çözüm getirilmesi istemini davalı apartman yöneticisi noterden gönderdiği 29.03.2002 tarihinde tebliğ edilen ihtarname (ekinde tespit raporu ile) ile duyurmuş ”Kat Malikleri Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılarak ya tesisata gerekli değişikliklerin kat maliklerince yaptırılarak dairenin ısınmasının sağlanmasını veya her türlü gideri kendisine ait olmak koşulu ile dairesinin müşterek tesisattan ayrılarak, ferdi sistemle ısıtılmasına muvafakat edilip yakıt giderlerinden muaf tutulması şeklinde bir çözüm getirilmesini”  ihtar etmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden kat malikleri kurulunca herhangi bir karar alınmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda görülmekte olan davada sorunun önce kat malikleri kuruluna götürülmesi ön koşulu gerçekleşmiştir.

Mahkemece yerinde yapılan incelenme sonucu bilirkişi tarafından düzenlenen rapor ve ek raporda 4 bodrum, zemin ve 2 normal katlı 13 bağımsız bölümden oluşan anayapının merkezi kalorifer sistemiyle ısındığı ve kalorifer tesisatının projesine uygun olarak inşaa edildiği, kazan dairesinin 3. bodrum, dava konusu meskenin ise 4. bodrum katta yer aldığı, kazan dairesinin altındaki bağımsız bölümlerde sıcak su dönüş kolektörü üzerinde bulunan devridaim pompasının borulardaki suyu iyi emmemesi nedeniyle radyatörlerin çok sık hava yaptığı, davacıya ait bir nolu meskende sifon çalışması nedeniyle ısıtmanın zor olduğu, yapılan test ve ölçümler sırasında bazı peteklere ısının hiç ulaşmadığı, söz konusu bağımsız bölümün sağlıklı ısınabilmesi için merkezi ısınma sisteminden ayrılıp müstakil çalışacak doğal gazlı kombi ( bireysel ısınma ) sistemine dönüştürülmesinin en uygun ve en ucuz çözüm olacağı görüşüne yer verilmiş bunun için çizilecek münferit projenin Belediye E.G.O. Genel Müdürlüğüne onaylattırılması, merkezi sisteme bağlı olan tesisatın tamamen iptal edilmesi, kombi sistemi için yeniden tesisat döşenmesi ve kombi cihazının yerine bağlanmasının zorunlu olduğu belirtilerek bu işlemler için yapılacak harcama tutarı hesaplanmıştır.

Davacı anlatımları, bilirkişi raporu içeriği ve mahkemenin gerekçeli kararında da kabulünde olduğu üzere merkezi sistem kaloriferli anayapıya ait kalorifer tesisatının Belediyesince onaylı tesisat uygulama projesine uygun yapıldığı, mevcut kalorifer sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan davacının bağımsız bölümünün ısıtılmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Belirlenen tüm bu olgular karşısında mahkemece, davacının bağımsız bölümünün ısınma sorununun yukarıda değinilen bilirkişi kurulunun düzenlediği raporlarda öngörülen öneriler de dikkate alınarak Kat Mülkiyeti Kurulunca çözümlenmesi için davalı kat maliklerine istem gibi uyarıda bulunulmasına hükmedilmesi gerekirken bu husustaki istemin reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Bu itibarla davacı tarafın yerinde görülen karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin, 28.03.2005 günlü 2005/663 – 2813 sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, istek halinde temyiz onama harcı ile karar düzeltme harcının düzeltme isteyene iadesine, 27.6.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi