Kooperatif Üyelerinin Dikkatine !..

KOOPERATİFTEN ÇIKARILDIĞINIZ VEYA İSTİFA ETTİĞİNİZ TAKDİRDE ALACAĞINIZ 5 YIL SONRA ZAMAN AŞIMINA UĞRAR…

Kooperatif üyelerinin ve kooperatiflerden alacağı olan üyelerin dikkat etmesi gereken önemli İK ÖNEMLİ husus…

Kooperatif üyesi iken çıkan veya çıkarılan üyenin alacağının üzerinden 5 yıl geçmesi halinde üye artık bu alacağını istemek hakkından yoksun olur.

Bu konudaki Kanun maddesi şöyledir:  

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Madde: 17

Madde 17 – Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların kendilerinin yahut mirasçılarının kooperatif varlığı üzerinde hakları olup olmadığı ve bu hakların nelerden ibaret bulunduğu anasözleşmede gösterilir. Bu haklar, yedek akçeler hariç olmak üzere, ortağın ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanır.

Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitelikteki iade ve ödemeler, anasözleşmede daha kısa bir süre tespit edilmiş olsa bile genel kurulca üç yılı aşmamak üzere geciktirilebilir. Bu durumda kooperatifin muhik bir tazminat isteme hakkı saklıdır. Çıkan veya çıkarılan ortaklar ile mirasçılarının alacak ve hakları bunları isteyebilecekleri günden başlayarak beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Bu kanuni hüküm sebebiyle kooperatiflerden ayrılmış veya çıkarılmış üyelerin haklarını 5 yıl içinde kanuni yollara başvurarak talep etmeleri gerekir.

Birçok kooperatif;  üyelerini çıkardıktan veya üyeler istifa ettikten sonra kendilerine hiçbir bilgi, haber veya yazı verilmemekte, üyeler de 5 yıl içinde haklarının zayi olacağını bilmediklerinden ödemeleri beklemektedir.

Birçok kooperatif  de, ayrılan veya çıkarılan üyelere 3-4 yıl vadeli senetler vererek, alacaklarını ödeme yoluna gitmektedirler. Halkımız bu konudaki haklarını bilmediğinden sabırla ödemelerini beklemektedir.

BU KONUDAKİ ÖNEMLİ HUSUSLARI BİLGİNİZE SUNMAK İSTİYORUM:

1-      Kooperatiften istifa edecek kişiler; bu taleplerini Kooperatifler Kanunu’nun 12. maddesi gereğince hesap yılı sonundan en az 6 ay önce kooperatife yazılı bildirmedikleri takdirde, yapılacak ilk genel kurulda talebin görüşülmemesi ve bir yıl sonraki genel kurula kalması mümkündür. Burada dikkat edilecek husus bu 6 aylık süre kanunun belirlediği süredir. Kooperatif Anasözleşmelerinden bazıları bunu 1 aya indirmiş olduğundan mutlaka anasözleşme incelenmelidir. Bazı Yapı Kooperatiflerin ana sözleşmesinin 13. maddesinde, “her ortağın hesap senesi sonundan en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabileceği, yönetim kurulunun bu çıkma isteğinin kayıtlara girmesinden itibaren 1 ay içinde kabulden kaçınması halinde bildiri tarihinden itibaren çıkmanın gerçekleşeceği” belirtilmiştir. O halde  çıkma isteğini yönetim kuruluna öngörülen sürede bildirmesi nedeni ile çıkmanın gerçekleştiğinin kabulü ile ödediği aidatların iadesine ilişkin talebinin değerlendirilmesi gerekir.

2-    Genel Kurulda çıkarılma veya ayrılma onaylandıktan 1 ay geçtikten sonra üyenin alacağı muaccel hale gelir. Bu tarihten sonra tahsilat için gerekli kanuni yollara başvurulmalıdır.

3-    Yapılacak ödemeden, üyenin bulunduğu senelere ait bilançolardaki genel giderler düşüldükten sonra kalan ödenecektir. Bu da üyenin o zamana kadar ödediği paranın azalması yanında, para değeri düşmüş ise bu değerin de alınamaması demektir. Bunu önlemenin yolu, ayrılacak üyelerin istifa yerine; üyeliklerini devralacak birini bulmalarıdır. Bu takdirde üyenin alacağı kooperatif yerine devrettiği kişiden olacağından O’nunla istediği fiyat ve şartlarla anlaşabilecektir. Bu miktarın Kooperatife bildirilmesi kanunen gerekli değildir. Bu iki kişi arasındaki anlaşma olarak kalacaktır. Bu da üyenin zararını önleyecektir.

4-    Bu konuda sorun yaşayan okuyucularımızın Sayfamızın en üst kısmındaki “ÜCRETLİ DANIŞMANLIK ALINMASI” kısmını okumalarını tavsiye ederim:      

http://www.muzafferdeligoz.com.tr/ucretli-danismanlik-alinmasi/

Muzaffer Deligöz

Kooperatif   Danışmanı