SENET YAZILIŞ ŞEKLİ

Kooperatiflerden Alınacak Senetlerde Nelere Dikkat Edilmeli ?

Kooperatifler, ayrılan veya çıkarılan ortaklara çoğunlukla Senet vermektedirler.

Senet (bono) bir alacağın belgesi olup, vadesinde ödenmediği takdirde,  Türk Ticaret Kanununda gösterilen şekillere uygunsa İcra yoluyla taahsil imkanı olan bir belgedir.

Eğer senet kanunun belirttiği şartlardan birini taşınıyorsa, mesela tanzim tarihi yoksa veya metin kısmı noksan yazılmışsa; adi belge hükmüne gecer ve ivcra yoluyla tahsil imkanı kalkar. Yani o alacağın varlığını belgeler ama, bir mahkeme kararına ihtiyaç duyulmadan icra yoluyla tahsil imkanı kalkar. Bu senetler mahkeme yoluyla alacağın tahsili için işe yarayacaktır.

Bütün bunları nazara alaraak, koopertatiflerden ayrılanların alacakları senetlerde bu hususlara dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz.

Bu konudaki yazı aşağıdadır.


1-Senet üzerinde ödeyecek olanın imzası ve adresi olmalıdır.

Eğer ödeyecek olan bir şirket veya kooperatif ise, temsile yetkili iki kişinin imzası olacaktır.

Mesela bir şirket veya kooperatifin müdürü varsa, müdürün değil yetkililerin imzası olmalıdır.

Eğer Müdür temsile yetkili kılınmış ise, müdürün imzası ve diğer bir yetkilinin imzası beraberce olabilir.

Şirket veya Kooperatifi tek imza ile yetkili kılınmış başkan, murahhas üye veya müdür tek imza atabilir. Ancak tek imza ile yetkili olduğunun noter imza sirküleri ile kanıtlanmasından sonra (mesela; bunun aslını görmeniz veya fotokopisinin alınması)

Şirket veya Kooperatif senedi veriyorsa; ödeyecek kısmına kurumun tam ismi yazılmalı, imzalarla birlikte mühür de basılmalıdır.

2-Senette Düzenleme tarihi Zorunlu şartlardandır.

Düzenleme tarihi, senedin üst kısmında varsa oraya yazılır, üstte yoksa, senedin en sonuna veya imzaların üstüne yazılabilir.

Ama mutlaka senet düzenleme tarihi yazılmalıdır.

3-Ödeme Günü : Senedin tahsil edileceği gün yazılır.

Ödeme tarihi hem senedin üst kısmındaki özel yere yazıldığı gibi senedin içinde geçen (mukabilinde   /      /2011 tarihinde …..) şeklindeki yere yazılmalıdır.

Buraya rakam ve yazı birlikte yazılabilir. (mesela 3. Ocak.2011)

Burada dikkat edilecek husus, yukarı yazılan ödeme tarihi ile, senedin metninde bulunan ödeme tarihi aynı olmalıdır.

4-Senedin tutarı yazılır.

Ödenecek miktar hem senedin üst kısmındaki yere, hem de senet metnindeki yere yazılmalıdır.

Üst kısma  sadece Rakamla ( 3000.- ) şeklinde yazılabileceği halde, senedin metnine ( Üçbin Türk Lirası) yazı ile yazılmalıdır.

5- No. Kısmına bir şey yazılıp yazılmaması isteğe bağlıdır.

BU daha ziyade şirketler tarafından portföy numarası takibi için kullanılır. boş bırakılabilir.


6- Senedin içindeki (tarihinde Bay ………) kısmı

Buraya senedi alan kişinin yani alacaklının ismi yazılır.

7- (bedeli …….) yazılı kısım:

Noktalı yere; eğer alacak bir malın satışından doğmuşsa (malen), eğer alacak ödenmiş bir paranın iadesi içinse (nakten) yazılır

8- (ihtilaf vukuunda….) kısmı

Buraya konu icra veya mahkemeye intikal edecekse, bunun hangi şehirde yapılacağını gösteren ibare konulur.

En güzeli alacaklı kendi bulunduğu şehri buraya yazarsa, icra veya mahkeme için borçlunun mahalline gitmek zahmetinden kurtulur.

9- Adres kısmı ve imza

Şahıs veya kurumun adresi açık olarak yazılır.

Yan tarafa da 2 adet yan yana borçluya imza attırılır.

Size verilen senetleri yukarıdaki şekle göre kontrol ediniz.

Yanlışlık varsa veya kooperatif imzasını atan kişi tek kişi ise bunları tamamlattırın. Ancak aynı yazıyı yazan kişinin yazısı ile olmalı veya düzeltilen yere kooperatif mühürü ve imza atılmalı ki, ilerke bunu kendisi düzeltmiş demesinler.

Eğer senetteki yukarıda yazdıklarımızdan biri yanlış veya noksan ise, senedi icra ile tahsil edemezsiniz. Alacak davası açmanız gerekecek. Bu aylar sürer.