Komşuluk Hukuku konusunda Kanun maddeleri ve Yargıtay Karar özetleri

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

Madde 18 Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna,) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

————————————————-

TÜRK MEDENİ KANUNU

Madde 737Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.

Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel adete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.

Yerel adete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır.

YARGITAY KARARLARINDAN ÖZETLER AŞAĞIDADIR.


YARGITAY

14. Hukuk Dairesi  Esas No:  2004/6467  Karar No: 2005/470

….. Gerçekten Medeni Kanunun 683. maddesi uyarınca malik olan kimse taşınmazında kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisine sahip ise de, anılan yasanın taşınmaz mülkiyet hakkının kısıtlanmalarını düzenleyen “komşu hakkı” bölümünde yer alan 737 maddesinde taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkilerin kullanımında komşuları etkileyecek taşkınlıktan kaçınılması gereği hükme bağlanmıştır.

Komşuları etkileyecek durumun varlığını uyuşmazlığın niteliğine, yerel adete göre komşular arasında hoşgörüyü aşan bir olgu olup olmadığına bakarak saptamak gerekir. Eğer sözü edilen ölçülere göre komşuluk hukukunun öngördüğü sınırları aşan kullanımın varlığı belirlenirse, mahkemece bu zararlı davranışın giderilmesi ve giderimin nasıl yerine getirileceğinin, bu konudaki taraf yükümlülüklerinin neler olduğunun hüküm yerinde açıkça gösterilmesi zorunludur.