Toplantıya Katılan Kat Maliki, Çağrı Kurallarına Uyulmadığı İddiasıyla İptal Davası açamaz

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No: 2005 / 3989    Karar No: 2005 / 6915       Tarih: 30/06/2005

Özü :

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISININ MEVCUT OLUP OLMADIĞI, KAT MALİKLERİ KURULUNA VEKALETEN KATILANLARIN KATILIMLARINDA HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK BULUNUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILARAK BUNUN SONUCUNA GÖRE BİR HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.

DAVA :

Dava dilekçesinde 14.2.2004 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR :

Davacı, dava dilekçesinde, dava konusu taşınmaza ait kat malikleri kurulunca alınan 14.2.2004 günlü olağanüstü genel kurul toplantısının ve bu toplantıda yer alan apartmana kapıcı ataması kararının iptalini istemiş, mahkemece söz konusu olağanüstü genel kurulda alınan kapıcı atamasıyla ilgili kararın iptaline hükmedilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; davacı Oğuz Acara’nın, 14.2.2004 günlü kat malikleri kurulu toplantısına katıldığı ve bu toplantıda alınan kararın kapıcı atamasıyla ilgili bölümüne muhalefet ettiği anlaşılmaktadır.

Kat Mülkiyeti Yasasının 29. maddesinde öngörülen olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısının tabii olduğu kurallar, kat maliklerinin toplantıdan haberdar olmalarını ve katılmalarını sağlamaya yöneliktir. Dosya içeriğine göre davacı iptalini istediği toplantıya katılmış, kapıcı ataması ile ilgili karara katılmadığını bildirmiştir.

Davacının toplantıdan bilgisi olduğu ve toplantıya katılmış bulunduğuna göre toplantı ile ilgili çağrı kurallarına uyulmadığını ileri sürerek toplantının iptalini istemesi bir çelişkidir. Böyle bir davranış her davada olması gereken iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz.

Ancak, mahkemece tüm deliller toplanıp işin esasına girilerek toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olup olmadığı, kat malikleri kuruluna vekaleten katılanların katılımlarında herhangi bir usulsüzlük bulunup bulunmadığı araştırılarak bunun sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken bu hususlar araştırılmadan toplantının çağrı usulüne uyulmadığı gerekçesiyle dava konusu anataşınmaza kapıcı atanması ile ilgili kararın iptali yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ :

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 30.06.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.