KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISININ İPTALİ DAVASINDA KİMLER HASIM GÖSTERİLİR ?

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No: 2005 / 10162      Karar No: 2005 / 11153     Tarih: 15/12/2005

Özü :

KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISININ VE ALINAN KARARLARIN İPTALİNE İLİŞKİN DAVALARDA İPTALİ İSTENEN KARARLARA OLUMLU OYLARIYLA KATILMIŞ OLAN TÜM KAT MALİKLERİNİN HASIM GÖSTERİLMESİ GEREKİR.

DAVA :

Dava dilekçesinde karar iptali, yönetici ve denetici seçilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR :

Davacı dava dilekçesinde, dava konusu Beyköy Sitesine ait 11.1.2004 günlü olağan kat malikleri kurulu toplantısında alınan yönetici ve denetici seçimine ilişkin kararların pay/paydaş çoğunluğu ile alınmadığını ileri sürerek toplantının ve alınan kararların iptaline, söz konusu siteye yönetici ve denetici tayinine karar verilmesini istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne 11.1.2004 günlü toplantının iptaline yönetici ve denetçi seçimine ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

Kat Malikleri Kurulu toplantısının ve alınan kararların iptaline ilişkin davalarda iptali istenen kararlara olumlu oylarıyla katılmış olan tüm kat maliklerinin hasım gösterilmesi gerekir. Bu bağlamda iptali istenen toplantıya tapu kaydına göre 5B/2 numaralı bağımsız bölüm malikleri olduğu anlaşılan Y. U. ile S. Ç. Ö. kendilerini vekil aracılığıyla temsil ettirmiş olmalarına ve böylece toplantıya katılıp olumlu oyları ile kararın oluşmasını sağladıkları halde bunların davaya dahil edilmemesi ve taraf teşkili sağlanmadan işin esasına girilerek hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ :

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.