APARTMAN, BLOKLAR ve TOPLU YAPI ‘DA YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI SEÇİMİ

SORU:

BEN 94 DAİRE VE 3 BLOKTAN OLUŞAN BİR SİTEDE OTURUYORUM.  YAPILAN KAT MALİKLER TOPLANTISINDA YÖNETİM KURULUNA SEÇİLEN BİR KİRACI YÖNETİMİN YAPMIŞ OLDUĞU GÖREV BÖLÜMÜNDE MUHASİP (SAYMAN) ÜYE OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ. KİRACILAR DENETÇİ VE SAYMAN ÜYE OLABİLİRLER Mİ?

CEVAPLARSANIZ MİNNETTAR OLURUM.

TEŞEKKÜRLER

CEVAP:

Üç Blokta 94 Daireden oluşan bir Sitede;

A- Sitenin “Toplu Yapı” esasına göre “Site Yönetim Planı” yapılmamış; halen “Apartman Yönetim Planı” ile idare ediliyorsa; Kat Mülkiyeti Kanununun 34. maddesine (1) göre Kat Malikleri Kurulu “Yönetici” veya “Yönetim Kurulu”nu “kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir veya üç kişiye verebilir.

Denetçilik ise; aynı kanunun 41/3 maddesine (2) göre; Kat maliklerinin kendi aralarından seçecekleri bir veya üç kişiye verilebilir.

B- Sitede, Kat Mülkiyeti Kanununun Geçici 3 ve 69.  (3) maddelerinde belirtildiği gibi binalar birden çok parsel üzerinde yapılmış ise; “Toplu Yapı” Kapsamında olur ve  “Site Yönetim Planı” yapılmış olması gerekir.  Bu durumda

1-Blok Yönetimi ve Denetimi;  “Blok Kat Malikleri Kurulu” tarafından

2-Toplu Yapı Yönetimi ve Denetimi ise “Toplu Yapı Temsilciler Kurulu” tarafından seçilir.

Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimleri için öncelikle Site Yönetim Planına bakılır.

Örnek Yönetim Planlarının 16 ve 19. maddesinde (4) bu husus “genel kurula katılan kat malikleri ve kat maliklerinin vekili olarak katılanlar arasından (kat malikinin vekalet vereceği eşi ya da çocuğu genel kurula katılıp yönetici seçilebilir) birini “Blok Yöneticisi” olarak, genel kurula katılan kat malikleri ve kat maliklerinin vekili olarak katılanlar arasından (kat malikinin vekalet vereceği eşi ya da çocuğu genel kurula katılıp denetçi seçilebilir) birini” “Blok Denetçisi” olarak seçer.

Burada belirtmemiz gereken; Kat malikleri toplanbtısında vekalet sadece diğer bir kat malikine veya Kat malikinin eşi veya çocuğuna verilebilir.

Toplu Yapı Yönetim ve Toplu Yapı Denetim Kurulu seçimleri ise 29 ve 34. maddeye (5) göre Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından, her yıl en geç Mart ayı sonuna kadar yapılır.

DİP NOTLAR:


(1) Madde 34. Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.

(2) Madde 41. Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.

Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir;

(3) Ek Madde 3. Bir arsa üzerinde birden çok yapının varlığı halinde, bu Kanunda yer alan hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki kurallar dikkate alınır:

c) Blok yapılarda, bunlardan yalnız birine ilişkin sorunların çözümlenmesinde, kat malikleri kurulu, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşur.

Madde 69. Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir. Bir parselde blok niteliğinde olmayan yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulunca yönetilir. Yönetim plânında blokların ve blok niteliğinde olmayan yapıların idare tarzı ayrıca belirtilir.

(4)Madde 16. aBlok Kat Malikleri Kurulu, her yıl Ocak ayında yapacağı toplantıda genel kurula katılan kat malikleri ve kat maliklerinin vekili olarak katılanlar arasından (kat malikinin vekalet vereceği eşi ya da çocuğu genel kurula katılıp yönetici seçilebilir) birini, bir yıl için “Blok Yöneticisi” birini de Blok Yöneticisi Yedeği olarak seçer. Eski Yöneticinin görevi, yenisi seçilinceye kadar devam eder;
Madde 19. Blok Kat Malikleri Kurulu her yıl Ocak ayında yapacağı toplantıda genel kurula katılan kat malikleri ve kat maliklerinin vekili olarak katılanlar arasından (kat malikinin vekalet vereceği eşi ya da çocuğu genel kurula katılıp denetçi seçilebilir) birini 1 yıl için “Blok Denetçisi” birini de “Blok Yöneticisi Yedeği” olarak seçer.

(5)Madde 29. Toplu Yapı Yönetim Kurulu, 1 (bir) yıl için, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından 3 asil, 3 yedek üye olarak, her yıl en geç Mart ayı sonuna kadar Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun salt çoğunluğu ile seçilir. Seçilen Yönetim Kurulu’nun görevi yenisi seçilene kadar devam eder. Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantıda bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir de sayman üye seçerek görev bölümü yapar.
Madde 34. Toplu Yapı Denetim Kurulu, 1 yıl için Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından her yıl en geç Mart ayı sonuna kadar 3 asil 2 yedek olarak seçilir. Denetim Kurulu, 3 ayda bir rapor hazırlar. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun sorumlu tutulması ve aklanmaması önerisini de içerecek biçimde rapor hazırlaması durumunda, bu rapor, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Üyelerine de gönderilir. Denetim Kurulu, zorunlu hallerde Temsilciler Kurulu’nun olağanüstü toplanmasını, Temsilciler Kurulu Başkanı’ndan isteyebilir. Bu istek kesinlikle yerine getirilir. Denetim Kurulu, bütün kararları ile rapor özetlerini, noterce onaylanmış “Toplu Yapı Denetim Kurulu Karar Defteri”ne yazar. Bu defter, eski ve yeni kurullar arasında tutanakla devir/teslim edilir. Toplu Yapı Denetim Kurulu üyeleri, Toplu Yapı Yönetim Kurulu Toplantıları’na katılabilir.