Kooperatif Yönetim Kurulu Kararına Karşı İptal Davası Açılabilir mi ?

KOOPERATİF YÖNETİM KURULU KARARININ İPTAL DAVASI

SORU:

Kooperatif Yönetim Kurulunun almış olduğu bir kararla ilgili olarak  açılacak bir iptal davasında zamanaşımı süresi nedir ? Konu;  Kooperatif alacağını 3. şahıslara temlik etmektir.

CEVAP:

Kooperatif yönetim kurulu kararlarının iptali konusunda ne Türk Ticaret Kanununda ne de Kooperatifler Kanununda açık bir hüküm bulunmamaktadır. (*) Anonim ortaklıklar açısından konuya eğilen yazarların büyük çoğunluğu, Yönetim Kurulu kararlarının iptal edilemeyeceği yönünde birleşmektedirler. (HİRŞ, ARSLANLI, İMREGÜN, DOMANİÇ, ÇAMOĞLU, MOROĞLU, TEKİL, ANSAY).
Buna karşılık azınlıkta kalan yazarlar (TEKİNALP, TEKİL, ÇAMOĞLU), böyle bir imkânın TTK sisteminde mevcut olmadığını kabul etmekle birlikte, tanınmasının menfaatler dengesi açısından yararlı olacağını savunurlar.

Yargıtay ise, istikrarlı olmamakla birlikte yönetim kurulu kararlarının iptali konusunda olumsuz görüşü benimsemektedir. Bunun farklı kararı; PAY SAHİPLERİNİN KİŞİSEL HAKLARINI İHLAL EDEN YÖNETİM KURULU KARARLARI HAKKINDA İPTAL DAVASI AÇILABİLİR.Ayrıca; Yasalara aykırı batıl olan bir Yönetim Kurulu Kararı için Genel Kurula başvurmadan dava açılabilir . (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 1988 / 3414, K. 1989 / 260, T. 1989-01-26, Kaynak: www.HukukTurk.com – İstanbul Barosu Bilgi Bankası)

Kooperatifler Kanununda yönetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin bir hüküm bulunmadığından, Kooperatifler Kanununun  98. maddesi yollaması gereği, anonim ortaklık açısından varılan bu sonucun kooperatiflere de uygulanması mümkündür.
Bununla birlikte Kooperatifler Kanununun..16. maddesi, yönetim kurulu kararlarının iptali sonucunu doğuracak bir “itiraz davası” hakkı tanınmıştır. 16. madde; ortakların kooperatiften çıkarılması konusunda iki alternatif hal öngörmektedir. Birincisi, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile; diğeri, genel kurula baş vurma hakkı saklı kalmak üzere yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılma ile gerçekleşebilir (Kooperatifler Kanunu: md.16/II).
“… Karar yönetim kurulunca verilmiş ise, ortak üç aylık süre içinde genel kurula da itiraz edebilir…Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine itiraz davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı itiraz davası hakkı saklıdır.” (Kooperatifler Kanunu.md:16/IV).
“Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarılma kararları kesinleşir.” (Kooperatifler Kanunu.md:16/V).
Görülüyor ki Kooperatifler Kanunu.md:16 ile çıkarılmaya ilişkin yönetim kurulu kararları aleyhine “iptal davası zımnında itiraz davası” açma hakkı tanınmaktadır. Bu istisnai hüküm dışında kanun koyucunun sessiz kalması, tüm yönetim kurulları aleyhine iptal davası açabilmek hakkından açık olarak söz etmemesi karşısında kooperatif yönetim kurulu kararları açısından da iptal davası imkanının bulunmadığı sonucuna varabiliriz.
HGK, 20.02.1980, 1978/11-1077/1350: “Kooperatifin en yetkili organı genel kuruldur. Diğer organların işlemleri hakkında karar vermeye tam yetkilidir. Yönetim kurulu kararları dolayısıyla bu kurulu baş vurabilir. Kanunda öngörülen haller (Kooperatifler Kanunu.md:.16) dışında, yönetim kurulu kararları dolayısıyla doğrudan doğruya mahkemeye başvurma olanağı yoktur“. Aynı yönde: 11. HD., 02.03.1984, 799/1158
İptali mümkün olan yönetim kurulu kararları aleyhine iptal davası açma hakkı söz konusu olmadığı halde, butlan derecesinden sakat ve açıkça kanuna aykırı yönetim kurulu kararlarına karşı her ilgilinin tespit davası açılabilmesi mümkün olmalıdır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 1988 / 3414, K. 1989 / 260, T. 1989-01-26, Kaynak: www.HukukTurk.com – İstanbul Barosu Bilgi Bankası)

——————————————————————————————————————————-

(*) Yahya DERYAL, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Ankara 1991, s.46-48: