Kooperatiflerde Vergi Muafiyeti

DANIŞTAY 9. Daire

E.1999/93   K. 1999/4509

İlgili Kavramlar

  • FERAĞ HARCI VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ
  • TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ

Özet

FERAĞ HARCI TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI NEDENİYLE ALICI VE SATICIDAN AYRI AYRI ALINAN VE TAPU KADASTRO HARCI İLE AYNI MAHİYETTE OLAN BİR HARÇ OLDUĞUNDAN DAVACI KOOPERATİFLER 2834 SAYILI KANUNUN 21/C MADDESİ UYARINCA HARÇTAN MUAFTIR.

İçtihat Metni

Temyiz İsteminde Bulunan : … Vergi Dairesi Müdürlüğü

Karşı Taraf : … Tarım Satış Kooperatifi

İstemin Özeti : Yükümlü kooperatif tarafından satın alınan gayrimenkul nedeniyle ihtirazi kayıtla ödenen tapu harcının iadesi istemiyle açılan davayı; 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanunun 21/c maddesinde bu kanuna göre kurulmuş olan satış kooperatifleri ve birliklerinin, satın alacakları taşınmaz mallar için ferağ harcı ile damga vergisinde muaf olacaklarının hükme bağlandığı, olayda Harçlar Kanununda ferağ harcı adı altında bir harcın bulunmaması nedeniyle satın alınan taşınmaz üzerinden tapu kadastro harcı tahakkuk ettirildiğinin anlaşıldığı, ferağ harcının taşınmaz malların satışı nedeniyle alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınan ve tapu kadastro harcı ile aynı mahiyette olan bir harç olduğu bu itibarla davacı kooperatifin anılan Kanunun 21. maddesi gereğince harç muafiyetinden yararlanması gerekeceğinden harç tahakkuk ettirilmesinde ve tahsilinde isabet bulunmadığı gerekçesiyle kabul eden Manisa Vergi Mahkemesinin 8.9.1998 tarih ve K:1998/248 sayılı kararının: 492 sayılı kanunda ferağ harcı adı altında herhangi bir harç bulunmadığı belirtilerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Yasal dayanaktan yoksun istemin reddi gerektiği yolundadır.

Savcı H.Ceyda Kerman’ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi H.Ozan Ülkü’nün Düşüncesi : İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun vergi mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

Temyiz edilen Manisa Vergi Mahkemesinin 8.9.1998 tarih 1998/248 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının onanmasına 1.12.1999 tarihinde oybirliği ile karar verildi.