Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No: 2009 / 4218 Karar No: 2009 / 5438   Tarih: 25/05/2009

Özü : KAT MALİKLERİ KURULU’NA, MALİKİN TAYİN ETTİĞİ VEKİL KATILABİLİR. ANCAK, KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ DAVASINDA HUSUMET, VEKİLE DEĞİL İLGİLİ KAT MALİKİNE YÖNETİLMELİDİR.

DAVA : Dava dilekçesinde 12.05.2001 tarihli olağanüstü kat malikleri kurul kararlarının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davada, 12.05.2001 günlü kat malikleri kurulu toplantısının Yasaya uygun biçimde yapılmadığı ileri sürülerek bu toplantıda alınan kararların iptali istenilmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasası’nın 32. maddesine göre kat malikleri kurulu bağımsız bölüm maliklerinden oluşur. Kurul toplantılarında malikin tayin ettiği vekili tarafından temsil edilmesi halinde de verilen kararlardan da bizzat malik sorumludur. Bu bakımdan Kat Malikleri Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada husumet toplantıya katılan vekile değil doğrudan kat malikine yönetilmelidir.

Somut olayda 12.05.2001 günlü Kat Malikleri Kurulu kararlarının alındığı toplantıda vekille temsil edilen kat malikleri R., S., Z., T., B., E., N., A., M., . Gazetecilik A.Ş, A., M. ve L. davaya dahil edilmemiştir.

Mahkemece adı geçen kişilerin davaya dahil edilerek taraf teşkili sağlandıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeden işin esası hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.05.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.