Apartmanlarda Kat Malikleri Kurulu Toplantısında Vekalet

Kat Malikleri Kurulu Toplantısında oy hakkı konusunu Kat Mülkiyeti Kanununun 31. maddesi düzenlemektedir. Maddenin son fıkrasına göre; toplantıda vekaleten temsil edilmek mümkündür.

Bir kişi oy sayısının %5 den fazlasını temsil edemez. Yani 23 daireli bir apartman toplantısında, bir kişi ancak bir kişiye vekil olabilir. Fakat 40 daireli bir apartmanda ise bir kişi 2 kişiye vekalet edebilir.

Vekilin Kat Maliki olması gerekmediği gibi, Kat malikinin yakını olması da gerekmez. Bu sebeple kiracılar da mal sahibinden vekalet alarak vekil olarak toplantıya katılabilirler.

Madde 31 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

(Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./16.mad.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.