Apartmanda Pansiyon açmak

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No: 1998 / 5555     Karar No: 1998 / 6226     Karar Tarihi: 27-05-1998

ÖZÜ : YARGITAY UYGULAMALARINDA, BAĞIMSIZ BÖLÜM SINIRLARINI VE EKLENTİLERİNİ GEÇMEMEK VE MESKEN OLARAK KULLANILMAK KOŞULUYLA, MESKENLERİN PANSİYON OLARAK KULLANIMI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 24. MADDESİNDEKİ YASAK KAPSAMINDA GÖRÜLMEMEKLE BİRLİKTE, BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN OTEL OLARAK KULLANIMI BU UYGULAMA DIŞINDADIR.

DAVA: Dava dilekçesinde men’i müdahale ve kal istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

KARAR: Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

1-Bilirkişi tarafından tespit edilen mimari projeye aykırılığın, yapının inşası sırasında gerçekleştirildiği, bu sebeple davalının fiilen yaptığı bir müdahale bulunmadığı gerekçesi ile bu konudaki istem reddedilmiştir. Yargıtay uygulamalarına göre yapının inşaatı sırasında gerçekleşmiş projeye aykırılığın dahi projeye uygun hale getirilmesi gerektiği ilke olarak benimsenmiş olup, projeye uygun hale getirmenin binanın statiğine bir zarar getirmesi ya da davacının da bağımsız bölümünün bundan zarar görecek bir duruma düşmesi hallerinde ve bunlarla sınırlı olmak üzere bu ilkenin uygulanmaması mümkün olmaktadır. Binaya ve diğer bağımsız bölümlere zarar vermeden projeye uygun hale getirilebilecek yerlerin mahkemece saptanıp, bu konuda bilirkişinin vereceği rapor ve çizeceği kroki uyarınca müdahalenin men’i ne ve eski hale getirmeye karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve varit olmayan gerekçelerle bu konudaki istemin reddi;

2-Teras, yapının ortak yerlerinden olup, uygulanan mimari projeye veya kat maliklerinin ortak kararları ile tarasın belli bir bağımsız bölümün kullanımına terk edilmiş olması, kullanan kişiye terasta projeye aykırı tadilat yapmak veya bu şekilde yapılmış bir tadilattan yararlanmayı sürdürme hakkını vermediğinin dikkate alınmamış olması,

3-Yargıtay uygulamalarında bağımsız bölüm sınırlarını ve eklentilerini geçmemek ve mesken gibi kullanılmak koşulu ile meskenlerin pansiyon olarak kullanımı Kat Mülkiyeti Kanununun 24/2 maddesindeki yasak kapsamında görülmemekle beraber, bağımsız bölümün “otel” olarak kullanımı bu uygulama dışındadır. O nedenle “apart otel” şeklinde kullanımın “pansiyon” kullanımına nazaran arz ettiği farklılıklar belirlenerek otel kullanımı bu farklılıklara göre ağırlık kazandığı takdirde bu tür kullanımında men’ine karar verilmesi gerektiğinin dikkate alınmamış olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 27.5.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.


( T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, E. 1998 / 5555, K. 1998 / 6226, T. 1998-05-27, Kaynak: www.HukukTurk.com – İstanbul Barosu Bilgi Bankası )