Apartmanda Muayenehane Açmak İçin Kat Maliklerinin izni Gerekir mi?

Apartmanda Muayenehane açmak için Kat Maliklerinin izni Gerekir mi ?

1-Böyle bir durumda öncelikle, Apartman Yönetimi kurulurken Bütün Kat Maliklerinin imzasını taşıyan ve Tapu İdaresine verilmiş olan “YÖNETİM PLANI” bakmak gerekir. Eğer Yönetim Planında Apartman dairelerinin sadece konut olarak kullanılacağı, başka bir gayeye tahsis edilemeyeceği hakkında hüküm varsa, apartman dairelerinde işyeri açılamaz.

2-Eğer Yönetim Planında bu konuda hüküm yoksa; Doktor muayenehanesi, muhasebe bürosu, mühendislik bürosu gibi işyerlerinin açılabilmesi için Kat Maliklerinin onayı gerekmez. Bugüne kadar verilmiş Yargıtay kararları bu yöndedir. Bunlardan birini aşağıya alıyoruz.

3- Apartmanda üretim yapan işyeri veya umuma açık işyeri (Kahvehane, oyun salonu vs. gibi) açılmak için Kat Maliklerinin tamamnının onayının bulunması gerekir.

Bu Konudaki Kararı aşağıya alıyoruz:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Tarih: 21/12/2005   Esas No: 2005 / 695 Karar No: 2005 / 759

Özü : YARGITAY UYGULAMALARINDA MESKEN NİTELİKLİ BAĞIMSIZ BİR BÖLÜMDE DOKTOR MUAYENEHANESİ, AVUKAT YAZIHANESİ VEYA MÜHENDİSLİK BÜROSU AÇILABİLMESİ SÖZÜ EDİLEN YASA MADDESİNDE BELİRTİLEN İŞYERİ NİTELİĞİNDE SAYILMAMAKTA VE TÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE ALDIKLARI BİR KARARIN VARLIĞI ARANMAMAKTA İSE DE, TÜM KAT MALİKLERİ İLE ONLARIN KÜLLİ VE CÜZ’İ HALEFLERİNİ BAĞLAYAN SÖZLEŞME NİTELİĞİNDEKİ YÖNETİM PLANININ 12. MADDESİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAPU SİCİLİNDE BELİRTİLEN NİTELİKLERİ DIŞINDA KULLANILAMAYACAĞI AÇIKÇA HÜKME BAĞLANMIŞ OLDUĞUNDAN, “MÜŞAVİRLİK BÜROSU” ŞEKLİNDE KULLANILAN BÜRONUN MESKEN NİTELİĞİNDE OLMADIĞI GÖZETİLEREK DAVALILARA AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAPUDA YAZILI OLAN MESKEN NİTELİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

DAVA : Taraflar arasındaki “işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümün mesken niteliğine dönüştürülmesi istemine ilişkin davanın” yargılaması sonunda; Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 11.6.2004 gün ve 2003/723 E. – 2004/649 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine,     Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 13.12.2004 gün ve 2004/8234 – 9622 sayılı ilamı;     (…Dava konusu edilen 11 numaralı B. K.’ya ait ve 18 numaralı T. V.’a ait bağımsız bölümler tapu kaydında mesken olarak görülmekte olup, yerinde yapılan incelemede buraların müşavirlik bürosu olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Ana taşınmaza ilişkin Yönetim plânının 12. maddesinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile aldığı kararı bulunmadıkça bağımsız bölümlerin tapu sicilinde belirtilen nitelikleri dışında kullanılmayacağı öngörülmektedir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 24. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, tapuda mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümde işyeri açılabilmesi için buna kat malikleri kurulunun oybirliği ile karar vermesi gerekir. Yargıtay uygulamalarında mesken nitelikli bağımsız bir bölümde doktor muayenehanesi, avukat yazıhanesi veya mühendislik bürosu açılabilmesi sözü edilen yasa maddesinde belirtilen işyeri niteliğinde sayılmamakta ve dolayısıyla tüm kat maliklerinin oybirliği ile aldıkları bir kararın varlığı aranmamakta ise de, tüm kat malikleri ile onların külli ve cüz’i haleflerini bağlayan sözleşme niteliğindeki yönetim plânının 12. maddesinde bağımsız bölümlerin tapu sicilinde belirtilen nitelikleri dışında kullanılamayacağı açıkça hükme bağlanmış olduğundan, buna göre büronun da tapu sicilinde belirtilen mesken niteliğinde olmadığı gözetilerek dava konusu 11 ve 18 numaralı davalılara ait bağımsız bölümlerin tapuda yazılı olan mesken niteliğine dönüştürülmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile bu yoldaki istemin reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir…)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: