Hizmet Tespit Davası için Örnek Dava Dilekçesi

Hizmet Tespit Davası  Nasıl Açılır ?

Örnek Dava Dilekçesi

……………. …. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE, ……/…./2010

DAVACI : …………………………………..  (TC:  Vatandaşlık Numarası)

ADRES   :…………………………………………….……………….. İSTANBUL

DAVALILAR :

1- …………………………………………….. San. Ve Tic. Ltd. Şti. …………………………………………. İstanbul

2- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü)

Meclis-i Mebusan Caddesi No: 43 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İSTANBUL

KONU :

a ) Davalı şirkette işe başladığım tarih …./…./…… olduğu halde, SGK na …./…./….. bildirilmiş ve bu tarihten itibaren prim yatırılmaya başlandığından;

b ) Davalı şirkette işe başladığımdan itibaren Net …………… TL maaş aldığım halde; gerek SGK na, gerekse Vergi dairesine bildirilmediğinden; sigortaya esas hizmet süresinin tespiti talebidir.

OLAY ve TALEP:

1)     Davalı firmada …/…../….. tarihinde işe başladığım halde SGK’ ya işe giriş tarihim bildirilmemiş ve Sigorta primleri yatırılmamıştır.  506 sayılı S.S.Kanununun 6. maddesinde “ (1)Çalıştırılanlar, işe alınmalarıyla kendiliğinden “Sigortalı” olurlar. (2) Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümleri sigortalının işe alındığı tarihten başlar.” Denildiğine, aynı kanunun 9. maddesindeki hükme göre, işveren işe başlamadan önce “İşe Giriş Bildirgesi” ni vermek zorunda olduğuna göre, işe başlama tarihimin ve fiili çalışma süremin tespitini talep ederim.

2)     Davalı firmada ………………… TL net ücretle işe alındığım ve işime son verilinceye kadar bu şekilde ödendiği halde, işveren bunu göstermemiş bulunuyor.

Davalı şirkette çalışma süreme ilişkin ücretlerimin (Sigorta primine esas ücretimin) Sosyal Sigortalar Kanununun 79. maddesi gereğince tespit edilmesini, Yargılama ücretlerinin davalıdan tahsil edilmesini arz ve talep ederim.

DELİLLER:

Tanıklar, SGK kayıtları, Maaş hesap belgeleri, İbraname, İşyeri kayıtları, Telefon ve mail kayıtları, bilirkişi incelemesi ve diğer kanuni deliller

DAVACI

………………………