Konutların Tamamını Yapmış Kooperatifin Tasfiye Edilmesi Gerekir..

Konutlarını Yapmış ve Tapularını Üyelere Dağıtmış Kooperatifler Kanunun 81. maddesi gereğince Tasfiye Edilmek zorundadır.

Kooperatifler Kanunu Madde: 81-

KOOPERATİFLERİN DAĞILMASI
A) DAĞILMA SEBEPLERİ

MADDE 81 – (Değişik: 3476 – 6.10.1988) Kooperatif:
1. Anasözleşme gereğince,
2. Genel Kurul kararı ile,
3. İflasın açılmasıyla,
4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, ilgili bakanlığın mahkemeden alacağı karar üzerine,
5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,
6. Üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde,
7. Amacına ulaşma imkanının bulunmadığının ilgili Bakanlıkça tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla,
Dağılır.

Konut yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. Ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde usulüne uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hüküm uygulanmaz. Konut kooperatiflerinde yapı kullanma izninin alınmasını müteakip en geç bir yıl içinde ortakların Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ferdi münasebet işleri sonuçlandırılır.

Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yönetim kurulu yapar. Tasfiye kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.
Anasözleşme ile özel bir hesap belirlenmemiş ise, tasfiye halinde kooperatiflerin genel kurul toplantılarında nisap aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile verilir.

Tasfiye kurulunun görevleri anasözleşmede gösterilir.
Tasfiye kurulu üyeleri, tasfiye işlerinin biran önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlüdür.
56 ncı maddenin 1 inci fıkrasının 3 üncü bendi ile 62 inci madde hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.”  demektedir.

************************

Yapı Kooperatifleri Tip Ana Sözleşmesinin 86 ve 87. maddeleri de şöyledir:

Tasfiye Kurulu :

Madde 86- Tasfiye kurulu genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirilebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı takdirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.

Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkan bulunmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden, tasfiyeye memur kimselerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir.

1163 sayılı Kanunun değişik 56’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının 3’üncü bendi ile 62’nci maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.

Tasfiye kurulu üyelerini tayin eden merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir. Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

Tasfiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi :

Madde 87- Tasfiye kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup tasfiye işlemlerine ilişkin görevlerini aşağıdaki şekilde yürütür.

1.  Dağılma, yönetim kurulunca Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicili Gazetesi ile mahalli bir gazetede birer hafta arayla üç defa yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfiyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir.

2.  Tasfiye süresince kooperatif unvanı “Tasfiye Halinde” ibaresi ilave edilerek kullanılır.

3.  Kooperatif genel kurulu aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memurları menkul malları pazarlık veya açık arttırma usulüyle satabilir. Gayrimenkullerin satılma şekli genel kurul kararıyla belirlenir.

4.  Tasfiye memurları, göreve başladıkları zaman, kooperatifin dağılma kararının verildiği tarihteki durumunu inceleyerek varlıkları, alacakları, borçları gösterir bir envanter defteri ile açılış bilançosu hazırlar; ayrıca kooperatifin mevcut ortakları ile bunların alacak ve borç durumlarını gösterir bir cetvel tanzim edilir.

5.  Kooperatifin eskiden başlamış olup da henüz bitirilmemiş işlerinden tamamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir.

6.  Kooperatif borçlarının mevcutlarından fazla olması halinde tasfiye memurları durumu mahkemeye bildirir.

7.  Tasfiye sırasında tasfiye kurulu kararlarının yer alacağı bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi haline yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri olarak kullanılır.

8.  Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl sonu için ara bilançolar ile tasfiye sonunda kesin bilanço hazırlanır ve genel kurula sunulur.

9.  Gayrimenkul satışının görüşüleceği toplantılar hariç olmak üzere, tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz,

  1. Kooperatiften alacaklı oldukları bilinenleri alacak tutarları ile muaccel olmayan ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ Notere tevdi olunur.
  2. Kooperatifin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktar dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında eşit olarak dağıtılır.
  3. Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatif unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurlarınca sicil memurluğundan talep edilir.

*************************

Kooperatiflerdeki bu durumu nazara alan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 22 Ekim 2004 Tarihli 25621 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  2004/1 Nolu Tebliğ ile konuya açıklık getirmektedir.

Bakanlık Tebliği aynen şöyledir:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1)

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 81’inci maddesinin 2’nci fıkrasında, konut yapı kooperatiflerinin anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılacağı ve dağılacağı, ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde usulüne uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hükmün uygulanmayacağı, mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yönetim kurulunun yapacağı hükme bağlanmıştır.

Konut yapı kooperatiflerinde, ferdi mülkiyete geçilerek, konutların tapuda ortaklar adına tescil edilmesinden sonra kooperatif tüzel kişiliğinin devam etmesi halinde, konut sahipleri ile kooperatifler arasında çeşitli hukuki sorunların meydana geldiği gözlenmektedir.

Bu nedenle;

1- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (m.81) ve konut yapı kooperatifi örnek anasözleşmesi (m.85) hükümleri çerçevesinde, bütün ortakların tapularının dağıtılmış olması halinde kooperatifin amacının gerçekleştiğinin ve ferdileşmenin tamamlandığının kabul edilmesi gerekmektedir.

Böylece ferdileşmesini tamamlamış bir konut yapı kooperatifi, son ortağın tapusunun verildiği tarihten itibaren altı ay içinde amacı değiştirilerek başka bir kooperatif türüne dönüştürülmediği takdirde, herhangi bir genel kurul kararına gerek kalmaksızın dağılma durumuna gireceğinden, yönetim kurulunca anılan Kanunun 81’inci maddesinin verdiği görev ve yetkiye dayanılarak derhal anasözleşmede öngörülen tasfiye işlemlerine başlanması zorunludur. Genel kurul toplantıya çağrılmak suretiyle tasfiye kurulu üyelerinin genel kurulca seçilmesi de mümkündür. Bu durumdaki kooperatiflerin organlarının görev ve yetkileri tasfiyenin yürütülmesi ile sınırlı olup, yeni taahhütler içeren bir tasarruf yapma ehliyetleri bulunmamaktadır.

2- İşletme kooperatiflerine dönüşen konut yapı kooperatifinin ise site işletme kooperatifi anasözleşmesi hükümleri kapsamında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yetki verildiğinde site yönetimini üstlenmeleri mümkün olabilecektir.

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 86’ncı maddesi uyarınca tebliğ olunur.

****************

Bu Konudaki Bir Yargıtay Kararı da şöyledir:

T.C.YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

E. 1998/1750 K. 1998/2012 T. 23.3.1998

Taraflar arasındaki davadan dolayı Marmaris Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 20.5.1997 tarih ve 815-239 sayılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu kerre ikmalen gelmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili, müvekkillerinin 13.1.1988 tarihinde kurulan davalı kooperatifin üyesi olduklarını, kooperatifin kuruluş amacı olan evlerin yaklaşık iki yıl önce tamamlanıp tapuların üyeler adına verildiğini ve ferdi mülkiyete geçildiğini, ancak, kooperatifin tasfiye edilmediğini, infisah yolunun müvekkillerince denendiğini, ancak engellendiklerini iddia ederek, davalı kooperatifin feshine ve tasfiye memuru tayinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, üyelerin münferiden kooperatifin feshi için dava açamayacaklarını belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davalı kooperatifin 30 yıl süre ile kurulduğu, anasözleşmenin 85. maddesinde dağılma sebepleri olarak anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçirilip konutların ortaklar adına tescil edilmesi ile amacına ulaşmış sayılacağı ve dağılacağı, ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içinde usulüne uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının ve türünün değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hükümlerin uygulanamayacağının belirtildiği, kooperatifin 25.9.1992 tarihinde tapuları üyeler adına devrettiği ve ferdi mülkiyete geçirildiği, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlandığı ve ferdi mülkiyete geçirilip konutların ortaklar adına tescil edildiği gerekçesiyle, davalı kooperatifin mahkeme kararı ile tasfiyesine, tasfiye memurunun genel kurul tarafından seçilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1163 sayılı Kooperatifler Yasasının 81/2. maddesine göre, konut yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. Bu madde gereğince ortakların münferiden kooperatifin tasfiyesi için dava açabilirler. Ancak, konutları ortaklar adına tescil ettirmesinden başka çevre düzenlemesinin de kooperatif tarafından bitirilmesi gerekir. Bu işler tamamlanmadan kooperatifin tasfiyesine karar verilemez. 27.4.1996 ve 10.8.1997 tarihli genel kurul toplantılarında çevre düzenlemesinin bitirilmesi ve bazı onarımların yapılması konusunda alınan kararlar gözönüne alınarak mahkemece, davalı kooperatifin iskan ruhsatını alıp almadığı, çevre düzenlemesini ve gerekli onarımları tamamlayıp tamamlamadığı, kooperatif tarafından yapılması gerekli işler olup olmadığı konusunda gerekirse mahallinde uzman bilirkişilerin de katılımı ile keşif yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 23.3.1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

****************************

Kooperatifin feshi için Ya Mahkeme Kararı veya Genel Kurul Kararı alınması gerekir.

Feshe Karar veren merci, Fesih için “TASFİYE MEMURU” nu da seçer. Bu ya dışardan bir kişi veya kişiler  olabileceği gibi Yönetim Kurulu da olabilir.

Tasfiye edilecek kooperatifin Alacak ve borçları bir yıl boyunca yapılacak ilan ve çalışmalarla ortaya konarak gereken ödemeler yapıldıktan sonra artan bir şey varsa ortaklara dağıtılır.

Bu Konuda Tasfiye ile ilgili diğer Yazılarımızı okuyunuz..