Denetçi Rapor Örneği

Kooperatif Denetçilerinin Bakanlık Tebliğine göre hazırlanması gereken rapor örneği aşağıda sunulmuştur.

………………………………………………………………………………KOOPERATİFİ

………………….YILI GENEL KURULU’NA İLİŞKİN  DENETLEME KURULU  RAPORU   (TASLAK)

Genel Kurul Toplantı Tarihi

İncelemenin ait olduğu Dönem

Rapor Düzenleme Tarihi

Raporun Yönetim Kuruluna teslim tarihi:

I-Kuruluş işlemleri

(Bu bölüm 1. Genel Kurul için doldurulacaktır.)

1)      Kuruluş işlem ve harcamalarından usulsüzlük (Varsa açıkla)

2)      Kooperatif unvanında kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilip verilmediği varsa açıkla)

II-Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri

1.Yönetim Kurulu üyeleri üyelik  şartlarını değilse açıkla

2. İnceleme dönemimiz içerisinde Yönetim Kurulu toplantı çoğunluğunu

(kaybetmiş ise açıkla)

3. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında dava açılmışsa son durumu açıkla:

Davacı
Dava Konusu
Mahkemesi
Dosya No

4. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca tespit edilen ödemelerin dışında veya belirlenen tutarların üzerinde bir ödeme

5. Gayrimenkul alım ve satımında yapılan imalat ve inşaat işlerinde Genel Kurul kararlarına (uyulmamış ise açıkla)

6. Yönetim Kurulu üyeleri ile kooperatif çalışanlarının kooperatifle, yaptığı işin konusuna giren  bir ticari muamele (yapmış ise açıkla)

7. Yapı kooperatiflerinde, genel kurulca alınması kararlaştırılan gayrimenkullerin alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının, yönetim kurulunca tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile yapılıp yapılmadığına yer verilir.

8. Defter ve belgelerin incelenmesinde ve tesliminde bir zorluk (zorluk yaşanmışsa açıkla)

9. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu gerçek durumu eksiksiz ve hatasız olarak yansıtmaktadır. (değilse açıkla)

10. Müdür ve Kooperatif çalışanlarına ödenen ücretlere dair SSK primleri tam ve zamanında yatırılmaktadır. (değilse açıkla)

III-Ortaklık İşlemleri Bölümü

1.      Ortaklar listesi Anasözleşmeye uygun (düzenlenmemiş ise açıkla)

2.      Ortaklıktan ayrılanlar ile yeni ortakların Yönetim Kurulu kararları (alınmamış ise açıkla)

3.      a) Genel Kurul Ortaklar Listesi Ortaklar Defteri kayıtlarına uygundur/uygun değildir.

b) Oy kullanma hakkı olmayan ortaklar listelerinde yeralmıştır/yeralmamıştır

c) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortaklar listelerde yeralmıştır/yeralmamıştır

d) Üç ay öncesinden ortak olmayanlar ortaklar listesinde yer almıştır/almamıştır.

4.      Genel Kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde ortak kaydedilmiştir/kaydedilmemiştir.

5.      a) Usule aykırı ortak ihraç edilmiştir/edilmemiştir

b) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınmıştır/alınmamıştır.

6.      Kooperatif ortakları tarafından denetim kuruluna Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları hakkında intikal ettirilen şikayetler vardır/yoktur. (varsa yapılan incelemeyi açıkla)

7. Yönetim Kurulu, ortaklar arasındaki eşitlik ilkesine uygun davranmıştır/Davranmamıştır

IV-TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BELGELER

1. Defter Adı:
Noter Tasdiki    (Açılış)Tarih  No    (Kapanış)Tarih  No   var/Yok  Noter  Adı

1.      Yev. Def,

2.      Def. Kebir,

3.      En. ve Bilanço Def.

4.      Yön. Krl Karar Def.

5. Gen.Krl. Karar Def.

Envanter defterine bilançolar işlenmiştir/işlenmemiştir.

2. Defter ve belgeler 10 yıl süreyle      Saklanmaktadır / Saklanmamaktadır.

3. Tahsilat ve ödemelerin tümü kanunen geçerli belgelere dayanmamaktadır/ dayanmaktadır.- BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

1.      Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu, kayıtlara ve muhasebe standartları ve ilkelerine

uygundur/uygun değildir. (uygun değilse açıkla:

2.      Bir önceki yıla ait Tahmini Bütçe ile gerçekleşen bilanço uyumludur/uyumlu değildir. (uyumlu değilse açıkla:

3. Hazır Değerler
Tutar

4. Menkul Kıymetler
Tutar

Bu hesaplardaki tutarların sayımı yapılmış olup fiilen bulunduğu/bulunmadığı tespit edilmiştir.

5. Kooperatif Alacakları

Alacağın Türü
Borçlu Adı
Nedeni
Tahsil Tarihi

6. Avanslar
7. Avans Verilen Kişi
Konusu
Tarih
Tutar
Kap. Tarihi

Kooperatif Borçlarının Dökümü

Borcun Konusu
Alacaklısı
Tutar
Ödenen
Bakiye

Ortaklardan

Toplam Alacak Miktarı
Tahsil Edilen
Bakiye

Tahakkuk Eden Gecikme Faizi
Tahsil Edilen
Bakiye

8. 1. Kooperatifin Ödediği Faiz

Kurum
Tutarı
Ödenen
Bakiye

2. Kooperatifin Ödediği Gecikme Cezası

Kurum
Tutarı
Ödenen
Bakiye

9.      Genel Yönetim Giderlerinin usulüne uygun, Kooperatifin iş hacmiyle  uyumlu olup olmadığı:

10.  İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen farkın:         Müsbet       Menfi

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Anasözleşmesine  uygun olarak işlemlerinin yapılıp/yapılmadığı

12. Mali duruma ilişkin genel değerlendirme:

VI- ARSA ALIMI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

a) Alınan arsanın Genel Kurul kararlarına ve kooperatif amaçlarına uygun olup olmadığı :

b) Arsanın Alım Bedeli
Yapılan Ödeme Tutarı
Bakiye Borç

1.      a) Projelerin ilgili Belediyece onay tarihi:

b) Yapı Ruhsatının Tarih ve Numarası:

2.      (Teknik) Yapılan sözleşmeler kooperatif menfaatlerine, ihale sonucuna veya piyasa koşullarına uygundur/ uygun değildir.

3.      Yükleniciye yapılan  Ödemeler :

Ödeme Tarihi
Tutarı
Avans/Hakediş

Yükleniciye yapılan ödemeler sözleşmeye uygundur/ uygun değildir.

4.       (Teknik) hak ediş raporları uygundur/ uygun değildir

5.      (Teknik) İnşaat, projeye ve ruhsata uygundur / uygun değildir

İmalatın iş planlarına uygun olup olmadığı uygun değilse aksaklığın nedenleri :

6.      a) Yapılan Müşterek Altyapının

Cinsi
Miktarı
Tutarı

b) Yapılan Arsa Tahsisi :

Tahsis Yapılan Birlik                 Tahsisin

veya Koop.                                      Mik.(m2)      Tutarı        Tahsil Edilen        Bakiye

VII- AÇIKLAMALAR :

1.      Kur’a Çalışması         :

2.      Tapu işlemleri          :

3.      Tasfiye Çalışması      :

4.      Gerekli Görülen Diğer Hususlar        :

5. İncelemeler sırasında eksiklik ve kanuna aykırılık tespit edilmiş ise yapılacak işlem:

SONUÇ :

Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda, ibra ile ilgili olarak varılan kanaat olumlu/olumsuz

DENETİM KURULU