Örnek Denetim Kurulu Raporu -Kısaltılmış-

Kısaltılmış Örnek Denetim Kurulu Raporu


DENETİM KURULU RAPORU

………………………. KOOPERATİFİ

GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

Rp. Düzenleme Tarihi              : ( toplantıdan en az 15 gün önce)

İncelenen Dönem                     :

Genel Kurul Tarihi                   :

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.6.2008 günlü Tebliği esasları dâhilinde yaptığımız incelemeye göre Kooperatifimizin Denetim Kurulu Raporunu bilgilerinize sunarız.

A – YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ:

1) Yönetim Kurulu üyelerinin, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif ana sözleşmesinde öngörülen üyelik şartlarını taşıdığı,

2) Raporun ilgili olduğu dönemde, yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmediği,

3) Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, kooperatifi zarara uğratıcı eylemleri dolayısıyla açılmış hukuki sorumluluk davası veya göreve devam konusunu etkileyecek nitelikte Kooperatifler Kanununda belirtilen suçlarla ilgili açılmış kamu davası bulunmadığı.

4) Yönetim Kurulu üyelerine, aylık ücret, huzur hakkı, risturn, yolluk veya başka bir ad altında bir ödeme yapılmadığı,

5) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırı olarak, genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkilerin Yönetim Kurulu üyelerince kullanılmadığı,

6) Yönetim Kurulu üyeleri ve kooperatif memurlarının, kooperatifle, kooperatif konusuna giren bir ticari muamelede bulunmadıkları,

7) Yönetim Kurulu üyelerinin, kooperatife ait defter ve belgeleri incelenmek üzere denetim kuruluna verdikleri, bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı,

8) Genel kurul toplantısına sunulan Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun, kooperatifin gerçek durumunu yansıtır şekilde eksiksiz ve hatasız hazırlanmadığı,

9) Kooperatifimizde Müdür ve kooperatif memurları bulunmadığından ödenen ücret yoktur, dolayısıyla SSK ya bir prim yatırılmamış olduğu görülmüştür.

B – Ortaklık işlemleri:

1) Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesinin, kooperatif anasözleşmesinde belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği,

2) Kooperatife ortak kaydedilen veya ortaklığı sona erenlerle ilgili olarak yönetim kurulu kararlarının mevcut olduğu,

3) Genel kurul toplantısına ilişkin düzenlenen ortaklar listesinin, kooperatifin ortaklar defterindeki kayıtlarla uygun bulunduğu; bu bağlamda, genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayanların ortaklar listesinde yer almadığı, genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayanların listede yer almadığı,

4) Kooperatifimizde bu dönem ihraç edilmiş üye bulunmadığı,

5) Kooperatif ortakları tarafından, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında, denetim kuruluna intikal ettirilmiş bir şikayet olmadığı,

6) Yönetim Kurulu tarafından, ortaklar arasında hak ve vecibelerde eşitlik ilkesine uygun hareket edildiği yapılan incelemelerle anlaşılmıştır.

C – DEFTER VE BELGELER:

1) Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul karar defterinin kullanıldığı,

2) Yevmiye defteri kayıtlarının kanunda öngörülen sürede yapıldığı, kayıt nizamına uyulduğu,

3) Envanter ve bilanço defterine, kooperatifin dönem sonu bilançosu ile dönem başı açılış bilançosunun işlendiği,

4) Yevmiye ve envanter defterlerinin, kanunda öngörülen süre içerisinde noter kapanış tasdikinin  yaptırıldığı,

5) Defterler ile saklanması zorunlu olan belgelerin, Türk Ticaret Kanununda öngörülen süreyle  saklandığı,

6) Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilât ve ödemelerin tümünün kanunen geçerli belgeye  dayandığı anlaşılmıştır.

D – Bilanço, gelir gider farkı hesabı ve mali durum bölümü:

1) Bilanço ve gelir gider tablosunun, kooperatifin muhasebe defterlerine uygun olarak hazırlandığı, yanlış, eksik bilgi bulunmadığı, bilanço kalemlerinin ayrıntılı bilgi içerdiği,

2) Bilanço ve gelir gider tablosunun muhasebe standartları ve ilkelerine göre düzenlenip hazırlandığı,

3) Bir önceki genel kurulda görüşülerek kabul edilen bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olduğu,

4) Bilançoda “Hazır Değerler”, “Menkul Kıymetler” bölümünde yer alan tutarların sayım sonucu fiilen bulunduğu,

5) Kooperatifin alacaklarının üyelerin aidatlarını ödememelerinden kaynaklandığı, alacakların takibi ve tahsili konusunda Genel Kurulca sarih karar alınmadığından yönetim kurulunca gerekli çalışmanın yapılamadığı,

6) Kooperatif kayıtlarında görünen avans bulunmadığı anlaşılmıştır.

7) Kooperatifin borçlarının dökümü şu şekildedir:

Borçlar gerçek bir mal / hizmet alımına dayanmakta olup, borçların vadesinde ödenmesi konusunda yönetim kurulunca gerekli tedbirlerin üyelerin aidatlarını ödememiş olmaları sebebiyle alınmadığı anlaşılmaktadır.

8) Ortaklardan yapılan her türlü tahsilâtın kayıtlara eksiksiz intikal ettirildiği ancak Genel Kurulu kararı olmadığından gecikme faizi tahakkuk ve tahsilatının yapılmadığı anlaşılmıştır.

9) Vergi ve diğer yasal yükümlülükler zamanında yerine getirildiği, kooperatif faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında herhangi bir faiz, gecikme cezası ödenmediği,

10) Genel yönetim giderlerinin usulüne uygun, kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olduğu,

11) Kooperatifin bu dönemindeki işlemleri neticesinde olumlu gelir gider farkı oluşmamış olduğundan Kooperatifler Kanunu ve anasözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtım yapılmadığı,

12) Kooperatifin mali durumu konusunda Genel Kurulun kesin kararlar alarak, Yönetim Kurulunun çalışmasını kolaylaştırması gerekmektedir. Özellikle ödenmemiş aidatların ödeme şekil ve şartları ile bundan sonra ödenecek aidatların gecikmesi halinde uygulanacak gecikme zammının belirlenmesi şarttır.

E – Sonuç:

Kooperatif İşlemlerinin ve evraklarının Türk Ticaret Kanunu, Kooperatifler Kanunu ve Anasözleşme hükümlerine uygun olduğu görüldüğünden Yönetim Kurulunun ibra edilmesi kanaatinde olduğumuzu beyan eder, saygılarımızı sunarız.

DENETCİLER