Tarım Kooperatiflerine Ortak Olmak

KOOPERATİF ORTAKLARININ HAK VE ÖDEVLERİ

* Ortaklığa giriş

* Ortaklık senedi nedir?

* Ortaklık payları ve sınırları

* Ortağın şahsi alacaklıklarının kooperatifle ilişkisi

* Mal cinsinden sermaye

* Hak ve vecibelerde eşitlik ne demektir?

* Ortakların görevleri

* Ortakların kişisel hakları nelerdir?

* Ortakların toplu olarak kullanabileceği haklar nelerdir?

* Kooperatife hangi tüzel kişilikler ortak olabilir?


Ortaklığa giriş konusunda bilgi verir misiniz?

Kooperatife ortak olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler kooperatif ana sözleşmesinde yer alan bütün hükümleri hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir dilekçe ile kooperatif Yönetim Kurulu’na başvururlar. Sözlü müracaatla ortak olunamaz. Yönetim kurulu, bu başvuruyu ana sözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırarak inceler. Uygun görülenlerin ortaklığa kabulü için karar alınır. Müracaatların sonuçları olumlu veya olumsuz olsun 1 ay içerisinde ilgiliye bildirilmek zorundadır. Ortaklığa girişte aranacak şartlar şunlardır:

1- Türk vatandaşı olmak
2- Kanuni ve medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip olmak.
3- Kooperatifin çalışma bölgesinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak.
4- Aynı bölgede aynı amaçlı başka bir kooperatife ortak olmamak.
5- Kuruluşta kooperatif anasözleşmesini imzalamış olmak veya sonradan kooperatife girişte anasözleşme hükümlerini bütün hak ve ödevleri ile birlikte kabul ettiğine dair bir ortaklık dilekçesi vermiş olmak,
6- Kooperatifin çalışma konularına giren konularda ticaret ve komisyonculuk yapmamak.
7- Ortaklık için taahhüt ettiği sermayenin en az ¼ ‘ünü peşin olarak ödemek.
8- Sulama kooperatifleri için sulanabilir bölge içerisinde arazi sahibi olmak.
9- Su Ürünleri kooperatifi için Avcılık Ruhsat teskeresi ve/veya Yetiştiricilik belgesi sahibi olmak.

****

Ortaklık senedi nedir?

Her ortağın üyelik haklarının ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senet’e kooperatifin unvanı, senet sahibinin adı ve soyadı, iş ve ev adresi, kooperatife giriş tarihi yazılır. Bu senet kooperatifi temsile yetkisi olan kimseler ve ortak tarafından imzalanır.

Ortaklığın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırası ile kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ortağa ait bir belge hükmündedir.

****

Ortaklık payları ve sınırları hakkında bilgi veriniz.

Kooperatife giren her şahsın en az bir ortaklık payı alması gereklidir. Anasözleşmelerde asgari ortaklık payı 100 pay olarak belirlenmiştir. Bir ortak en çok beşbin payı geçmemek üzere istediği miktarda sermaye payına sahip olabilir. Bir ortaklık payının değeri 100.000 Türk Lirasıdır. Birkaç pay bir ortaklık senedinde gösterilebilir. Önceden alınması taahhüt edilen pay miktarı tamamen ödenmedikçe pay artırılması yapılamaz.

****

Ortağın şahsi alacaklıklarının kooperatifle ilişkisini açıklayınız?

Bir ortağın şahsi alacaklıları, ancak ortağa ait faiz ve gelir-gider farklarından hissesine düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenecek payı haczettirebilir.

****

Mal cinsinden sermaye hakkında bilgi veriniz.

Kooperatif, genel kurulca kabul edilecek mal cinsinden sermaye karşılığı ile de ortak kabul edebilir. Ayrıca kendisi mevcut bir işletmeyi veya malları tüzel kişi adına devralabilir.

****

Hak ve vecibelerde eşitlik ne demektir?

Kooperatif anasözleşmesinin kabul ettiği esaslar içinde ortakların hak ve vecibelerde eşit olmaları demektir.

****

Ortakların görevlerini açıklar mısınız?

Ortakların görevleri şunlardır:
a) İlgili kanunlar, anasözleşme ve yönetmelik hükümlerine uymak,
b) Kooperatifin çıkarlarına ve alınan kararlara aykırı davranışlarda bulunmamak, kooperatifin bütün hizmetlerine yardımcı olmak.
c) Yüklendiği ortaklık paylarını, varsa ek ödemelerini, kredi ve avanslardan doğan ve vadesi gelen borcunu zamanında ödemek,
d) Kooperatife olan her türlü vecibelerini yerine getirmek,
e) Finansman müesseselerinden kooperatif adına ortakların müteselsil kefaletiyle kredi alınması sonucunda bu teşekküllere karşı doğan borçların yerine getirilmesinde payına düşeni zamanında yerine getirmek,

****

Ortakların kişisel hakları nelerdir?

-Anasözleşmelerde belirtilen şartlarda ortaklığa girme hakkı,
-Genel Kurul’a katılma, konuşma,seçme ve seçilme hakkı,
-Genel Kurul’da oy kullanma ve temsil hakkı,
-Müspet gelir gider farkı (kardan) pay alma (Risturn) hakkı,
-Bilgi edinme, Genel Kurul’un açık izni ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile ticari defter ve belgeleri inceleme hakkı,
-Ortaklıktan çıkarılma kararına karşı genel kurula itiraz ve mahkemeye dava açma hakkı,
-Genel Kurul kararları aleyhine dava açma hakkı,
-Ortaklık Payının devri hakkı,
-Ortaklıktan çıkma hakkı,
-Tasfiye halinde, tasfiye kalanından pay alma hakkı.

****

Ortakların toplu olarak kullanabileceği haklar nelerdir?

-Anasözleşmede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde genel kurulu toplantıya çağırma hakkı,
-Genel kurul gündemine madde ilave ettirme hakkı,
-Genel kurullarda, kooperatife satın alınacak veya kooperatifçe satılacak menkul veya gayrimenkullerin alt ve üst limit fiyatlarını belirleme hakkı,
-Genel kurullarda, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile tasfiye halinde tasfiye kurulu üyelerini seçme ve ibra etme hakkı,
-Genel kurullarda, kooperatifin bütçesini onaylama, bilanço, müspet gelir- gider farkının nasıl kullanılacağına karar verme hakkı,
-Genel kurul kararıyla kooperatifin feshine karar verme hakkı.

****

Kooperatife hangi tüzel kişilikler ortak olabilir?

Kooperatiflere kamu tüzel kişilikleri ile özel idareler,belediyeler,köyler, cemiyetler ve dernekler ortak olabilirler