Kooperatif Konutlarının Tapu Muamelesi

SORU:

Aldığımız Kooperatif Dairesinin tapusunda şöyle yazıyor. (7/2400 arsa paylı 2 blok 1 kat 5 nolu meskende …… oğlu ………………lehine kat irtifakı) diye yazıyor. Bu yeterlimidir.

Ayriyetten; tapu aldıktan sonra istenilen 25.000 TL ödeme kararını genel kurul iptal davasıyla iptal ettirmiştik.

Tapu şekline göre ayrılma imkanımız var mıdır sizce..

CEVAP:

Kat irtifakı tapusunun Kat mülkiyetine çevrilmesi gerekli. Bunun için sizin gibi diğer arkadaşlarınızı da uyarın. Ve hemen Tapu’ya gidin. Yeni çıkan bir düzenlemede 1 kişi bile müracaat etse Kat mülkiyetine çevriliyor. Size sadece  “Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı)” gerekiyor. Bu da Kooperatifte var. Eğer Kooperatiften alamaz iseniz, Belediyeden alabilirsiniz. Bu bakımdan öncelikle Kat Mülkiyeti meselesini hallediniz.

Kat Mülkiyetine çevrilme işlemi genelde şöyle olacak. (Size sadece 3,6 ve 7. maddedeki belgeler gerekli)

Gerekli Belgeler :

1. Genel İnşaat Projesi : Yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimari proje ve birden çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet planı alınması, Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.

2. Vaziyet Planı : Bir arsa üzerinde yapılan birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir.

Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.

3. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı): Tüm bağımsız bölümlere ilişkin yapı kullanma izin belgesi aranmalıdır.

4. Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ile ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.

5. Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.

6. Maliklerin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde çekilmiş ikişer vesikalık fotoğrafı (Resmi senet ve tapu senetlerine yapıştırmak için).

7. Kat irtifakı kurulmuş bir taşınmaz malın kat mülkiyetine geçişte; 1, 2, 4, 5 inci maddelerdeki belgeler kat irtifakı tesisinde alındığından yeniden ibraz edilmesine gerek yoktur. Sadece, yapı kullanma izni (iskan ruhsatı), fotoğraf ve yönetim planının (verilmemiş ise) ibrazı halinde maliklerden birinin veya yöneticinin talebine istinaden kat mülkiyeti kurulur.

İşlemin Mali Yönü :
1. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil ettirilir.
2. Kat mülkiyeti kurulması işlemi hiç bir vergi ve harca tabi değildir. (Cins tashihi işlemi hariç)  (Tapu Genel Müdürlüğü sitesinden alındı)

Bu iş bittikten sonra, son yazdığım cevaın en sonunda belirttiğim şekilde istifa ediniz.

Muzaffer Deligöz