Akrabalık, Kan Hısımlığı, Sıhri Hısımlık nedir ?

*   3. derece akrabalık

*  Kan Hısımlığı

*  Üstsoy-altsoy (Usul ve füru) hısımlığı

*  Civar Kan Hısımlığı

* Sıhri Hısımlık


3. derece akrabalık konusu

Medeni Kanunun “Kan Hısımlığı” başlığı altındaki 17 inci maddesine göre, hısımlığın derecesi, nesillerin adedi ile taayyün eder. Birbirinin sulbünden gelenle arasındaki hısımlık usul ve füru hısımlığı ve birbirinin sulbünden gelmeyip de müşterek bir sulpten gelenler arasında hısımlık civar hısımlığıdır.

1-Kan Hısımlığı:

Kan hısımlığı başlıca iki şekilde kurulur. Üstsoy-altsoy hısımlığı ve civar hısımlığı.

a) Üstsoy-altsoy (Usul ve füru) hısımlığı:

Üstsoy-altsoy hısımlığı birbirinin soyundan gelenler arasındaki hısımlıktır. Bu hısımlığa “düz hat (çizgi) kan hısımlığı” da denir.

Şahıslar arasındaki kan hısımlığının derecesi, hısımlar arasındaki doğumların sayısı ile belli olur. Burada en pratik sayma şekli hısımları birbirine bağlayan çizgileri saymaktır.

Mesela düz hat üzerinde birinci derecede hısımlık ana-baba ile çocuk arasındadır. İkinci derecede hısımlık büyük baba ve büyük ana ile torun arasındadır. Üçüncü derecede hısımlık ise, büyük baba ve büyük ana ile bunların füruundan (alt soyundan) ibarettir.

Civar hısımlığında ise, kavram gereği birinci derecede hısımlık söz konusu olamaz. Kardeşler arasında ikinci derecede bir hısımlıktır. Ancak teyze ve yeğenler arasındaki üçüncü derecede hısımlıktır. Kardeş çocukları arasında ve kardeş çocukları ile büyük amca, büyük teyze arasındaki hısımlık dördüncü derece bir hısımlıktır.

b-Civar Kan Hısımlığı:

Civar kan hısımlığı ortak soydan gelenler arasındadır.Örneğin kardeşler,kardeş çocukları,amca,dayı,hala,teyze arasındaki hısımlıktır.Civar kan hısımlığı, ya tam kan hısımlığıdır ya da yarım kan civar hısımlığı şeklinde ortaya çıkar.Köklerden(Ana-baba) sadece biri ortak ise hısımlık ”yarım kan civar hısımlığı” dır.Ana,bir kardeşler, baba bir kardeşler arasında hısımlık böyledir.Ortak kökleri her ikisi de aynı ise “tam kan civar hısımlığı” söz konusu olur.Burada iki veya daha fazla kimse aynı ana-babada gelmektedir.

II-Sıhri Hısımlık:

Medeni Kanunun18. maddesi sıhri hısımlığı düzenlemiştir. Buna göre; karı ve kocadan her birinin kan hısımları diğerinin diğerlerinin aynı derecede sıhri hısımları olur. Evlenmenin zevaliyle sıhrî hısımlık zail olmaz. Bu hısımlık temelini evlenme akdi ile doğan bir aile ilişkisinden alır.

Sıhri hısımlık, eşlerden birinin, diğerinin kan bağı ile, veya evlatlık ilişkisi ile bağlandığı hısımları arasındaki ilişkidir. Sıhrî hısımlığın doğmasında, diğer bir eşin bağlı olduğu hısımlarına (sahih) düzgün veya (gayri sahih) düzgün olmayan nesep bağı ile bağlanmış olması önem taşımaz.

Karı kocadan birinin kan hısımları diğerinin aynı derecede sıhri hısım olur.