Tabii Afet Yardımları-Çiftçi Mallarını Koruma

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDAKİ MEVZUAT UYGULAMALARI

* Yardım Hakkındaki Mevzuat
* 2090 SAYILI TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN
* 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA KANUNU  UYGULAMALARI
* BÜTÇE YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


  ·         Herhangi bir tabii afetten dolayı zarar gören çiftçiler, ferdi olarak  veya muhtarlar aracılığı ile İl/ İlçe Müdürlüklerine  başvuruda bulunur.

  ·         Afet tarihinden itibaren 7 gün içerisinde 2090 ve 5254 Sayılı Kanunlara göre kurulan Komisyonlarca ön tespiti yapılarak Valilik kanalı ile Bakanlığa  Afet İhbarı yapılır.

  ·         İhbarı yapılan afet nedeniyle zarar gören varlıkların ve zarar oranının tespiti için  hazırlanan program, yerleşim yerine ait muhtarlık binası ve hoparlörlerden ilan edilerek tüm çiftçilerin belirtilen tarihte afet mahallinde hazır bulunması sağlanır.

  ·         Zarar gören varlıklar ve ilgili Kanunlara göre tespit edilen zarar oranları çiftçi bazında cetvellere işlenir.(Kadastro gören alanlarda tapu kayıtları ve noter onaylı sözleşme esas alınacak, bunun  dışında kalan alanlar için her yıl Bakanlıkça yayınlanan Genelge esaslarına göre işlem yapılacaktır.)

  ·         Tespitin sonunda hazırlanan cetveller muhtemel itirazlar ve hataların düzeltilmesi için Mahalle muhtarlıklarında 10 (on) gün süreyle askıya çıkarılır.

  ·         Bu süre zarfında olabilecek itirazlar değerlendirilerek uygun olanlar için cetveller tanzim edilerek afet tarihinden itibaren en geç 40 günlük süre sonunda Komisyon Kararı ve ekleri İl Müdürlüğüne intikal ettirilir.

  ·         İlçe Komisyonları tarafından alınan  kararlar İl Komisyonlarınca ilgili Kanunlara uygun ise 10 (on) gün içerisinde onaylanır ve bu Komisyon Kararına ait Cetvel-3 düzenlenerek Bakanlık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ve Karar’da bulunan talepler doğrultusunda ilgili Kuruluşlara gönderilir.

  ·         Bakanlık Koruma ve  Kontrol Genel Müdürlüğü, Çevre ve Afet Hizmetleri Daire Başkanlığına intikal eden bu  Kararlar incelenir. Kararda görülen eksiklikler İl Müdürlüğüne bildirilerek düzeltilmesi istenir.

  ·         Alınan Kararın kanunlara uygun olmadığı tespit edilirse ilgili kararın iptal edilmesi gerektiği İl Müdürlüğüne bildirilir.

  ·         Uygun bulunan Kararlar değerlendirilerek borç erteleme talepleri doğrultusunda ilgili kredi kuruluşlarına gönderilir. 5254 Sayılı Kanuna göre alınan Kararlardaki tohumluk talepleri ile 2090 Sayılı Kanuna göre zarar gören çiftçilere ait hayvan kayıplarının ayni olarak karşılanması için çalışmalar, Çevre ve Afet Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılır.

  2090 SAYILI TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN

  ·         Kanun; yer sarsıntısı, yer kayması, fırtına, sel, taşkın, don, dolu, kuraklık, Haşere ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal ürünleri zarar gören veya yok olan ve bu yüzden çalışma ve üretme  imkanları önemli ölçüde bozulan çiftçilere, köylünün kurmuş olduğu Tarımsal  amaçlı üretim Kooperatiflerine  Devletçe gerekli yardımların yapılmasını sağlamak  ve yapılacak yardımlara ilişkin esas ve usulleri belirlemek için çıkarılmıştır.

  ·         Bu Kanuna göre yapılacak Devlet yardımları; Kredi açma, karşılıksız mal veya para verme, teknik yardım yapma, yapılacak/onarılacak tesislerin maliyetine katılma şeklinde  gerçekleşir.

  ·         Afet sebebiyle çalışma ve üretim imkânları önemli ölçüde bozulan çiftçiye yardımda bulunulması için; “ Ürünlerinin, canlı-cansız üretim araçlarının  ve tesislerinin değer itibariyle  en az % 40 oranında zarar görmesi ve bu zararın  diğer tarımsal ve başka gelirleriyle karşılayacak gücü bulunmaması  ve kredi veren banka, kooperatif ve benzeri kuruluşlardan bu zararı karşılayacak borç alma  imkanı olmaması” gerekir.

  ·         4629 Sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun  ile 2090 Sayılı Kanunun Fonla ilgili maddeleri 01.01.2002 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarihten sonraki Tabii Afetler Sonucu  Yapılacak Hasar  Tespitleri ve Yardımlar,Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Esas ve Usuller çerçevesinde  yapılmaktadır.

  4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA KANUNU  UYGULAMALARI

  Çiftçi Mallarının  Korunmasını düzenlemek amacıyla 02.07.1941 tarihinde çıkarılan 4081 Sayılı Yasa, 10.07.1941 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Köy sınırları içinde, belediye hudutları içinde ve dışında bulunan tarım sahalarında bu Kanun uygulanmaktadır.

  Kanunu; köylerde İhtiyar Meclisleri, belediyelik yerlerde Koruma  Meclisleri  tatbik ederken ilçe ve illerde Murakabe Heyetlerinin kurulması öngörülmüştür.

  Kanunun 4. maddesi Koruma  Meclisine ve Murakabe Heyetine  üye seçilmesini düzenlemiştir. Buna göre üye seçileceklerde Belediye Meclisine  üye seçileceklerde istenen şartlar  aranmakta olup, aynı kişilere ziraatla iştigal etme şartı getirilmektedir.

  Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti üyeleri; Ticaret ve sanayi Odası, Ziraat Odası ve Belediye Meclisi tarafından yukarıda sayılan şartları taşıyanlar arasından gizli oyla 5 yıl süre ile  5 asil ve 5 yedek üye olarak seçilir. Seçilen Koruma Meclisi üyeleri kendi aralarında gizli oyla Başkan ve Başkan Vekili tayin eder.

  Murakabe Heyeti, vilayetlerde Valinin seçeceği bir kişinin başkanlığında  Tarım İl Müdürü ve 4. maddeye göre seçilen 5 üyenin iştiraki ile, İlçelerde  Kaymakam başkanlığında Tarım İlçe Müdürü  ve 4. maddeye göre 5 üyenin iştiraki ile teşekkül eder.

  Kanunun 7. maddesine göre Koruma ve İhtiyar Meclislerinin görevleri şöyle belirlenmiştir.

  • Yıllık Koruma kadro, bütçe, tarife, yasak mıntıka kararlarını düzenleyerek Murakabe Heyetinin onayına sunmak.
  • Yeteri kadar bekçi tutmak, tutulan bekçilerin atamalarını İlçelerde Kaymakamlara, İllerde Valilere yaptırmak. (Bekçiler 20 yaşından küçük 60 yaşından büyük olamaz. Aynı kişilerde cürüm işlememiş, iyi huylu, sarhoş olmama  vatandaşlarla iyi ilişkiler kurma gibi şartlar aranır.) Bu şartları taşıyanlar için iki suret bekçi mazbatası düzenlenir. İlçelerde Kaymakam, İllerde Valiler tarafından lüzumlu dairesine havalesi yaptırılır.
  • Kanunun 15. maddesine göre Koruma Bütçelerinin her yıl Aralık ayı içerisinde İhtiyar Meclislerince ve Koruma Meclislerince düzenlenip Murakabe Heyetinin onayına sunulması gerekir. Hazırlanan bütçeler  en geç  30 Haziran tarihinde nihai hale gelir.

  BÜTÇE YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  v      – Bir yıl içerisinde yapılan tüm harcamaların tutarı, Bekçilere ödenen toplam ücretin% 30’unu geçemez.

  v      – Zaruri masraflar, bekçilere ödenen ücretin % 10’unu geçemez.

  v      – Bekçiler asgari ücretin altında çalıştırılamaz.

  v      – Bekçilerin sigorta primi olan % 19.5 oranı asgari ücretten değil, asgari kazançtan kesilir. 2004 yılı ilk  altı aylık dönemi için 423.- TL olan brüt ücretin 59 .22 TL’si sigorta primidir.

  v      – 2004 yılı ilk altı aylık dönemi için asgari ücret  303,08 TL’dır.

  Yapılacak Koruma Bütçesinde:

  1. 1.    İki adet Bütçe Cetveli
  2. İki adet Bekçi Kadro Cetveli
  3. İki adet Koruma Tarife Cetveli
  4. İki adet Yasak Mıntıka Kararı
  5. İki adet Yasak Mıntıka Krokisi
  6. İki adet İlan Askı Tutanağı
  7. İki adet Köy Salma Listesi (Her çiftçinin mevcut mal varlığı ve yapacağı katkı miktarı belirtilir.) Bulunması gerekir.

  Koruma Tarife Cetveli hazırlandıktan sonra mahallin belirli yerlerinde 10 (on) gün süre ile askıda bulundurulur.

  • 4081 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince her  Koruma ve İhtiyar Meclisinin bir koruma sandığı teşekkül ettirmesi gerekmektedir.
  • 4081 Sayılı Kanunun 31/1 maddesini ihlal eden kişilere Koruma ve İhtiyar Meclislerince 2004 yılı hafif para cezalarının alt sınırı olan 111.404.847 TL para cezası uygulanabilecektir. Bu Kanundaki para cezaları, 4421 Sayılı Kanun’un 5. maddesi gereğince  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi hükümlerine göre tespit edilen yeniden değerlendirme oranında her yıl artırılır.