Su Ürünleri Kooperatifi Örnek Sözleşme

SINIRLI SORUMLU………………………….

SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE AMAÇ

KURULUŞ :

Madde 1- Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek ve kamu tüzel kişileri arasında değişik ortalı, değişik sermayeli Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri Kooperatifi Kurulmuştur.

Madde 2-Kooperatifin adı Sınırlı Sorumlu …………………..Su Ürünleri Kooperatifidir.

SÜRE:

Madde 3- Kooperatifin süresi 49 yıldır. Bu süre genel kurul kararı ile uzatılabilir.

YÖNETİM MERKEZİ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ:

Madde4-Kooperatifin yönetim merkezi ……………………………. ili …………………………………………………………..ilçesi……………………….dir.

Madde5- Kooperatifin çalışma bölgesi…………………………………dir.

AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

Madde 6- Kooperatifin amacı, her türlü su ürünlerinin üretimi, yetiştiriciliği, avcılığı, işleme, depolama , pazarlama konularında ortaklarına hizmet vermek ve gerektiğinde bu konularla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek.

Madde 7- Bu amacın gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösterir;

a) Ortakların balık ve diğer su ürünlerini üretme, yetiştirme, avlanma faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek.

b) Çeşitli su ürünlerini cins ve durumlarına göre standart sınıflara ayırmak, sağlık şartlarına ve piyasa taleplerine göre ambalajlamak,

c) Piyasaya sevk işlerinde su ürünlerinin istenen ve ihtiyaca uygun şekilde hazırlanmasını , muhafaza edilmesini ve naklini sağlamak,

d) Taşınır ve taşınmaz mallar, aynlar edinmek, yaptırmak veya gerektiğinde satmak, işletmeleri devralmak, 6 maddedeki amaçları doğrultusunda gerektiğinde her türlü tesisleri kurmak ve işletmek.

e) Ortakların her türlü ihtiyaçlarının temini ve elde edilen su ürünlerinin değerlendirilmesi ve pazarlanması ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini yapmak ve yaptırmak,

f) Kredi alınan banka, kurum ve kuruluşlara kooperatif tüzel kişiliğine ait taşınır ve taşınmaz malları ipotek ettirmek ve ortakları adına kefalette bulunmak.

İKİNCİ BÖLÜM

ORTAKLIK ŞARTLARI VE ORTAKLIĞA

KABUL İŞLEMLERİ

ORTAK SAYISI:

Madde 8- Kooperatifin ortak sayısı sınırsızdır. Kuruluşta en az 7 ortak gereklidir.

ORTAKLIK ŞARTLARI:

Madde 9- Ortaklarda aranacak şartlar;

a) Türk vatandaşı olmak ,

b) Kooperatifin faaliyet sahasında yerleşmiş olmak ve su ürünleri üretimi,yetiştiriciliği veya avlanmasını meslek edindiğini ruhsat teskeresi ve/veya su ürünleri yetiştiricilik belgesi ile tevsik etmek.

c) Kanuni ve medeni haklarını kullanmak ehliyetine sahip olmak,

d) Aynı bölgede aynı amaçla kurulmuş bir su ürünleri kooperatifine ortak olmamak,

e) En az 100 ortaklık payı taahhüt etmiş olmak ve bunun 1/4’ünü peşin ödemek,

f) Yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulun onayından geçen, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tasvip edilen dalyan ve voli işletmeciliği istihsal programları ile ilgili görevleri yapmak,

ORTAKLIĞA KABUL İŞLEMLERİ:

Madde 10- Ortaklığa kabul edilmek için ;

a) Anasözleşmede yazılı ortaklık görev, hak ve sorumluluklarını kabul etmek,

b) Kuruluşta bu anasözleşmeyi imzalamış olmak, sonradan girişte ise anasözleşme şartlarını kabul ettiğine dair ortaklık dilekçesi vermek,

c) Kendi tasarrufu altında bulunan bilumum istihsal araçlarını ve bu araçların güçlerini belirtecek şekilde beyanname vermek,

gerekir.

Ortaklığa kabul yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu giriş isteğinde bulunanların, anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırarak uygun olanların ortaklık dilekçesine kabul kararını yazar. Ortaklığa kabul edilmeyenler denetçiler vasıtasıyla genel kurula müracaat edebilirler. Genel kurulun kararı kesindir.

Yönetim kurulu müracaatların sonucunu bir ay içinde ilgililere bildirmek zorundadır.

ORTAKLIK GÖREVLERİ:

Madde 11- Ortakların kooperatife karşı görevleri şunlardır;

a) Mali taahhütlerini zamanında yerine getirmek,

b) Kooperatifin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmamak,

c) Yetiştiricilik sureti ile ürettiği veya avladığı su ürünlerinin tamamını kooperatife teslim etmek,

d) Sermaye taahhüdü 500.000.000.- lirayı buluncaya kadar kooperatifle yaptığı muamelelerinin (kredi ve avans hariç) beher 2.000.000.- lirası için yeniden 100.000.- liralık bir pay taahhüdünü kabul etmek.

ORTAKLARIN HAKLARI:

Madde 12- Ortakların hakları şunlardır;

a) Genel kurulda bulunmak ve oy kullanmak,

b) Seçmek ve seçilmek hakkına sahip olmak,

c) Anasözleşmede yazılı her türlü haklardan yararlanmak.

ORTAKLIKTAN ÇIKMA:

Madde 13- Ortaklıktan çıkma şekli ve şartları aşağıda belirtilmiştir;

a) Kooperatif faaliyet bölgesinden başka bir bölgeye yerleşenler,

b) Su Ürünleri üretim, yetiştiricilik veya avcılığından vazgeçenler,

c) Sermaye taahhüdünü tamamen yerine getirenler,

Ortaklıktan çıkmayı arzu eden ortaklar en az altı ay evvel haber vermek şartı ile hesap yılının sonunda kooperatiften çıkabilirler. Çıkma keyfiyetinin kooperatif faaliyet ve mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi halinde kooperatiften çıkmak isteyen ortak veya ortaklardan mahalli mahkemece belirlenecek haklı bir tazminat isteme hakkı saklıdır.

SERMAYE VE ORTAKLIK PAYLARI:

Madde 14- Kooperatifin sermayesi değişir olup, ortakların taahhüt ettikleri ortaklık payları tutarından ibarettir. Kuruluş sermayesinin en az haddi ……………………….liradır. Bunun 1/4’ü olan ……………………………. liranın kuruluşta peşin ödenmesi gerekir.

Madde 15- Ortaklık senetleri ada yazılı olup, bir pay 100.- liradır. Her ortak, kooperatife girerken en az 100 pay taahhüt etmeye ve bunun 1/4’ünü peşin, geri kalan kısmın 2 yıl zarfından eşit taksitlerle ödemeğe mecburdur. Bir ortağın taahhüt edebileceği payların toplamı 500.000.- lirayı geçemez, ortakları ilk taahhüt sermayelerini 11. maddenin (d) fırkasına göre arttırmaya mecburdurlar, fakat taahhüt olunmuş sermayeyi azaltmazlar.

Madde 16- Ortaklık payları, kooperatifin gerçekleştireceği amaçların elde edilmesine matuf olduğundan ortağın alacaklıları tarafından haczedilemez, yönetim kurulunun yazılı müsaade ve muvafakati alınmadan başkasına rehin veya devredilemez.

KOOPERATİFİN SORUMLULUĞU:

Madde 17- Kooperatif, borçlarından dolayı alacaklılarına karşı, mal varlığı ve ortaklarının sermaye yüklenmesinin 50 katı ile sorumludur.

SORUMLULUK:

Ortakların Sorumluluğu:

Madde 18- Her ortak, kooperatifin işlerinden, taahhüt ve mes’uliyetinden dolayı, kendi taahhüt ettiği sermaye paylarının 50 katı ile sorumludur.

KOOPERATİFİN KREDİ İŞLERİ:

Madde 19- Kooperatifin ortaklarına temin edeceği kredi aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Mali varlıkları ve ödeme güçleri müsait olan ortaklara açılacak kredi miktarı, ortağın ödediği sermayenin iki misline ilaveten kooperatifle yaptığı muamele toplamını geçemez.

b) Ödeme güçleri müsait olan ortaklar; av malzeme ve teçhizatını tamamen veya kısmen yenilemek gayesiyle yukarıda yazılı miktarlardan fazla kredi istediğinde, malzeme ve teçhizatlarını kooperatif lehine % 50 fazlasıyla teminat olarak gösterip rehin etmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından takdir olunacak miktarda kredi verilebilir. Ancak bu kredi miktarı kooperatifin ödenmiş sermayesi ile yedek akçelerinin % 25’ini geçemez.

VADELER:

Madde 20- Yıllık istihsal masraflarına karşılık ve mahsulü işlemek için verilen kredilerin vadesi bir yıldır. 19. maddenin (b) fırkasındaki kredilerin vadeleri ise 3 yılı geçemez. Ortakların borçları ürünün satış bedellerinden tahsil olunur.

ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA:

Madde 21- Ortaklar aşağıdaki hallerden dolayı ortaklıktan çıkarılır.

a) 9. maddede yazılı şartlardan birini kaybetmiş olanlar,

b) 11. maddeye aykırı davrananlar,

c) Kooperatif yararına aykırı davranışlarda bulunanlar ve av yasaklarına uymayanlar, sebepsiz olarak borcunu iki yıl ödemeyenler.

d) Üç defa arka arkaya genel kurul toplantısına katılmayanlar,

Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile kooperatiften çıkarılırlar.

Madde 22- Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulun teklifi ile genel kurulca karar verilir.

Ortaklar anasözleşmede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamaz.

Kooperatiften çıkarılma gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defterine ve ortaklar defterine işlenir. Yönetim kurulunun kendisi hakkında çıkarılma kararı aldığı ortak, genel kurulun bu konu ile ilgili olarak alacağı kararda oyunu kullanamaz, ancak karşı görüşünü genel kurul tutanağına geçirtir.

Çıkarılma kararının onaylı örneği, çıkarılan ortağa on gün içinde tebliğ edilmek üzere notere verilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz davası açabilir.

Üç aylık süre içinde mahkemeye başvurarak itiraz edilmeyen çıkarılma kararları kesinleşir.

Haklarında çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların, ortaklık hak ve yükümlülükleri çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARLA HESAPLAŞMA:

Madde 23- Kooperatiften çıkan veya çıkarılan yahut ölen ortakların hesapları ayrıldıkları günden itibaren kesilir. Kati sonuç o yılın bilançosu ile birlikte alınır. Bu ortaklar yedek akçe ve kooperatif tüzel kişiliğine ait mallar üzerinde hiç bir hak iddia edemez.

Madde 24- Ortaklıktan çıkan veya çıkarılanların ortaklık zamanına ait muamelelerden doğacak sorumlulukları, ayrılmanın tahakkuk ettiği bilanço yılının bitiminden başlayarak iki yıl devam eder. Bunların ödenmiş sermaye hisselerinin iadesi, tahakkuk etmesi beklenen sorumlulukları bakımından genel kurul kararı ile iki yılı geçmemek üzere geri bırakılabilir.

ORTAKLIĞA YENİDEN KABUL:

Madde 25- Ortaklıktan çıkan veya çıkarılanlar, çıkma veya çıkarılma sebepleri ortadan kalktıktan sonra genel kurul kararı ile tekrar kooperatife girebilir. Bu gibiler hakkında kooperatife yeni girenlerin bağlı olduğu muamele ve formaliteler uygulanır. Ancak 21. maddenin (c) fırkası gereğince çıkarılanların ve ortaklığa katılmaktan kanunen mahrum edilmiş bulunanların tekrar kooperatife alınmaları uygun değildir.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

KOOPERATİF HASAPLARI

GELİR-GİDER FARKLARI VE BÖLÜNMESİ:

Madde 26– Kooperatif münhasıran ortakları ile işlem yapar. Ortaklarla işlem sonucu müsbet veya menfi gelir-gider farkları meydana gelir.

Müsbet gelir-gider farkı, gayri safi hasıladan her türlü masraflar, faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu miktardan vergiler ve geçen yıllara ait zararlar düşüldükten sonra geri kalan kısım aşağıdaki oranlar üzerinden bölünür;

a) % 10 yedek akçeye,

b) % 1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrindeki çiftçi ve kooperatifçilik tanıtma eğitim ve ödüllendirme fonuna,

c) % 4 Yatırım ve geliştirme fonuna,

d) % 8 Sosyal hizmetler fonuna,

e) % 7 Birlik ve merkez birliğine yardım fonuna (birlik ve merkez birliğine ortak olunması halinde),

f) % 70 Risturn (ortakların işlemleri oranında dağıtılmak üzere) ayrılır.

Müsbet gelir-gider farkından, yönetim kurulu başkanı ve üyelerine pay ayrılmayacağı gibi, ortaklara sermaye üzerinden kazanç da verilemez. Ayrılan yedek akçeler, kooperatifin çalışma anında veya dağılmasında ortaklara dağıtılmaz.

Bir yıllık çalışma sonucu gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde, açık yedek akçelerden ve bunların yeterli olmaması halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye payları ile karşılanır. Menfi sonuçlar ortadan kaldırılmadıkça gelir-gider farkı dağıtımı yapılamaz.

KOOPERATİFİN FONLARI:

Madde 27- Yatırım ve geliştirme fonu: üretimi, satışları arttırıcı yönde yapılacak yatırımlarda kullanılır.

Kooperatifin girdiği birlik, kooperatif menfaati ile ilgili üretim ve satışları arttırıcı yönde yatırımlar yapıyorsa kooperatif, genel kurul kararı ile birliğin konu ile ilgili yatırımlarında kullanılmak üzere bu fonun kısmen veya tamamen bu işte kullanılması karar altına alabilir.

Kooperatifler birliği ve merkez birliğine ayrılan fonun %5’i birlik hissesi olarak ödenir. % 2’si birlik kanalı ile merkez birliğine gönderilir.

Kooperatif bölgesinde birlik yoksa veya birliğe girmemiş ise yukarıdaki, % 7 miktar kooperatifin yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.

Kooperatif birliğe ortak olup ta, birlik merkez birliğine ortak değil ise; % 2 merkez birliği hissesi kooperatifin yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.

Bakanlık çiftçi ve kooperatifçilik tanıtma, eğitim ve ödüllendirme fonu olarak ayrılan % 1’ler T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi 30447/2743 no’lu hesaba yatırılır.

SOSYAL HİZMETLER FONU:

Madde 28- Sosyal hizmetler fonu; 26 maddede belirtilen oranda müsbet gelir-gider farkından ayrılacak orandan meydana gelir.

Madde 29- Ortakların sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile kooperatif memur ve işçileri için ölüm, sigorta veya yardımlaşma maksadıyla kullanılır.

Madde 30- Kamu tüzel kişileri ve gerçek kişilerce yatırım ve geliştirme amacı ile yapılacak her türlü yardımlar ve ortakların yatırım için yaptıkları bağışlar, yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.

YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASI:

Madde 31- 5072 Sayılı kanunun 1. maddesi uyarınca devlet tahvillerine yatırılması mecburi olan kanuni yedek akçe ortaklara dağıtılmayıp, bilanço sonucunda ortaya çıkacak menfi fiyat farkının kapatılmasında kullanılır.

Toplanacak yedek akçe miktarı kooperatif sermayesinin % 20’sini geçemez. %20’nin üzerinde olan yedek akçe miktarı yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.

YEDEK AKÇELERİN DAĞITILMA DURUMU:

Madde 32- Kooperatifin dağılmasına karar verildiği zaman yedek akçelerin kooperatifin zararlarının karşılanmasında kullanılan miktardan artan kısmı kooperatifin bağlı olduğu birliğe devredilir. Yahut köyde kurulacak kooperatiflere devredilmek üzere köy sandığına yatırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KOOPERATİF ORGANLARI

Madde 33- Kooperatifin organları şunlardır;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetçiler,

GENEL KURUL

Yetki:

Madde 34- Genel kurul bütün ortakları temsil eden en yetkili organdır. Genel kurul, aşağıdaki yetkilerini devir ve terk edemez.

a) Anasözleşmeyi değiştirmek,

b) Yönetim kurulu ve denetçiler kurulu üyeleri ile gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek,

c) İşletme hesabı ile bilanço ve gerektiğinde gelir-gider farkının bölüşülmesi hakkında karar almak,

d) Yönetim ve denetçiler kurullarını ibra etmek,

e) Kanun veya anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan konular hakkında karar vermek,

f) Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayri menkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayri menkulün asgari fiyatını belirlemek,

g) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usulüne belirlemek.

h)Kooperatifte istihdam edilecek personel,kadro ve ücretleriyle,geçici görevlendirmelerde ödenecek yolluk ve harcırahları belirlemek.

ı)Yeniden değerlendirme yapılıp-yapılmamasına karar almak.

i)Kiralama konusunda karar almak.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ:

Madde 35- Genel kurulun görevleri şunlardır;

a) Ortaklar veya üst birlik temsilcileri arasından genel kurul başkanlık divanını seçmek,

b) Bilanço, gelir-gider farkı hesapları ve yıllık çalışma raporlarını incelemek ve onaylamak,

c) Yönetim kurulu ve denetçilerin raporlarını incelemek,

d) Yönetim kurulunun yetki ve görevlerini tespit etmek,

e) Yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve hesap tetkik komisyonu üyelerini seçmek, ibra etmek veya işten el çektirmek.

f) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından izin almak şartı ile kooperatif ana sözleşmesinde gereken değişiklikleri yapmak,

g) Bölgede kurulmuş veya kurulmuş veya kurulacak su ürünleri kooperatifleri birliğine girme veya çıkma hakkında karar vermek ve birlik temsilcilerini seçmek,

h) Kooperatifin başka bir kooperatifle birleşmesi veya ayrılması hakkında karar almak,

ı) Kooperatifin feshine karar vermek, tasfiye memurlarını seçmek,

j) Ortakların kooperatiften çıkarılmaları hakkındaki yönetim kurulu tekliflerini tasdik veya reddetmek,

k) Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulun niteliğini, yerini ve azami fiyatını satılacak gayrimenkulun asgari fiyatını belirlemek,

l) Ortakların her türlü ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç, canlı cansız demirbaşlar ile üretim ihtiyaçlarına cevap verecek maddelerin sağlanması için karar almak, kooperatifçe ortaklara verilecek ayni ve nakdi kredi avanslarının ödeme şekil ve miktarını belirlemek,

m) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırma usul ve esaslarını belirlemek,

n) Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere verilecek ücret, huzur hakkı ve yolluklarla, çalışanların kadro, ücret ve yolluklarını tespit etmek,

o) Kooperatifin faaliyet süresinin uzatılmasına karar vermek,

p) Çalışma bölgesine dahil edilecek yerleşim merkezlerini belirlemek,

r) Proje konusu ve keşif bedeli de göz önünde tutulmak sureti ile yönetim kuruluna borçlanma yetkisi vermek, yatırım yapılması ve ortaklarla birlikte müteselsilen borçlanmaya karar vermek,

s) Şubeler ve alım satım merkezleri açmak için yönetim kuruluna yetki vermek,

t) Taşınmaz ve taşınır mallar, aynlar edinmek, yaptırmak veya gerektiğinde satmak, işletmeleri devralmak, kooperatifin yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına yetki vermek,

Genel kurul yürürlükteki mevzuata ve kooperatif anasözleşmesine aykırı karar alamaz.

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Madde 36- Genel kurul üç şekilde toplanır;

a) Kuruluş genel kurul toplantısı,

b) Olağan genel kurul toplantısı,

c) Olağanüstü genel kurul toplantısı.

KURULUŞ GENEL KURUL TOPLANTISI:

Madde 37- Kuruluş genel kurulu, anasözleşmesinin ilanından sonra en geç bir ay içerisinde kurucu ortaklardan birinin daveti üzerine toplanır.

Toplantı tarihine kadar kaydedilmiş bütün ortaklar toplantıya katılma hakkına sahiptir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI:

Madde 38- Olağan genel kurul, hesap devresinin sona erdiği günden itibaren en geç altı ay içinde yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI VE ÇAĞRI

Madde 39- Genel kurul olağanüstü olarak yönetim kurulu, denetçiler, ortağı olduğu üst birlik ve tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılır.

Ancak, genel kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

Madde 40- Dört ortaktan az olmamak kaydı ile ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır, toplantı talebinin haklı bir gerekçeye dayanması gerekir.

Yönetim kurulu,denetçiler,ortağı olduğu üst birlik bu isteği sırasıyla onar gün içinde yerine getirmediği takdirde toplantı talebinin haklı bir gerekçeye dayandığının Bakanlıkça tesbiti halinde istek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından genel kurul toplantıya çağrılabilir.

Çağrılmadığı takdirde istek sahipleri mahalli mahkemeye baş vurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.

ŞEKİL VE GÜNDEM:

Madde 41- Yönetim kurulu o yıla ait ilk genel kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce ortakların en kolay ve emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere mahalli örf ve adetlerin gerektirdiği duyurma usullerine göre toplantı çağrısı ve ilanını yapar. ilanda, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının tarihide belirlenir. Bu süre en az 15, en çok 30 günü geçemez. Bu çağrı yazılı olarak imza karşılığı da olabilir, toplantı ilanını ihtiva eden yazıya gündemi de ekleyerek ilan ve toplantının başlama günü hariç 15 gün önceden kooperatifin kapısına, ortakların bulunduğu yerleşim merkezinin muhtarlık ilan yerine asılır. İlanın yapıldığına dair düzenlenen tutanak mahalli muhtarlıkça onaylanır. Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir. İlanın bir örneği toplantıdan en az 15 gün evvel Tarım ve Köyişleri Bakanlığı mahalli teşkilatına ve Mülki İdare Amirliğine gönderilir.

Ayrıca, bakanlık temsilcisine ödenmek üzere Bakanlıkça tesbit edilecek ücret Maliye veznesine yatırılır.

Dörtten az olmamak üzere, ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

Toplantı için bakanlık temsilcisinin atanması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan yazılı olarak istenir, bakanlık temsilcisi toplantıya gelmez ise mahalli idare amirine durum bildirilir, temsilci yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya başlanır ve bu durum bir tutanak ile belirlenir.

Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

TOPLANTIYA BAŞLAMA:

Madde 42- Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya üyeleri, bulunmadıkları zaman denetçilerden biri veya olmadıkları zaman genel kurulca gösterilecek bir ortak tarafından yoklamayı müteakip açılır. Toplantının gerçekleştirildiği tarihten 3 ay evvel kooperatife kaydolmuş olan ortakların çoğunluğunun, ortak sayısı 5000’in üzerinde olan kooperatiflerde ortakların 1/50’sinin bulunduğu anlaşılınca başkanlık divanı seçimine geçilir,toplantıya katılan ortakların çoğunluğu ile toplantıya idare edecek bir başkan, bir başkan vekili, iki katip ve iki oy ayırıcısı seçilerek başkanlık divanı oluşturulur ve gündemin diğer maddelerine geçilir. Başkanlık divanı kooperatif başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerden herhangi biri ile kooperatifin ortağı memurlar seçilemez. Başkanlık divanı ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasından seçilir.

Toplantının açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkan görülmemesi ve divanın çekilmesi halinde, müteakip gündem maddelerini görüşmek üzere ibraya ait madde görüşülmemişse yönetim kurulu,görüşülmüşse Bakanlık veya yetkili mahkemece atanacak yönetim kurul (Kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine genel kurul yeniden toplanır. Çağrıyla ilgili olarak 41. madde hükümleri uygulanır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak ikinci toplantının yapılabilmesi için asgari divan oluşturacak kadar ortağın katılımı şarttır.Şayet bu toplantıda,Kooperatif ve ortakları mali sorumluluk altına sokacak veya kooperatifin dağılmasına dair gündem maddelerinin görüşülmesi söz konusu ise bu taktirde toplantıda tüm ortakların asgari 2/3 ünün katılımı zorunludur.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı temsilcisi, toplantının kanun, anasözleşme ve gündemde belirtildiği şekilde yürütülmesini denetleme ve temin ile görevlidir. Bakanlık temsilcisi bütün genel kurul belgelerini imzalamakla yükümlüdür.

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ:

Madde 43- Genel kurul toplantısına katılan ortaklar için önceden “Hazır bulunanlar listesi” ismi altında 4 adet olmak üzere bütün ortakların numarası, ortaklığa kabul tarihi, adı ve soyadı, taahhüt ve ödenmiş sermayesi, ikamet adresi ile imza hanelerini ihtiva eden liste hazırlanır. Bu liste, toplantıya katılan ortaklara toplantı başlamadan evvel imzalatılır.

KARAR NİSABI:

Madde 44- Genel kurulun toplanabilmesi ve görüşme yapılabilmesi için, toplantı tarihindeki ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların çoğunluğunun toplantıda hazır bulunmaları gereklidir.Vekaleten oy kullanılmaz. Kararlar hazır bulunan ortakların çoğunluğu ile alınır.Çekimser oylar red oyu olarak değerlendirilir. Oyların eşitliği halinde tekrar oylama yapılır. Ancak birliklere girme veya birlikten ayrılma, anasözleşme değişikliği, dağılma, birleşme ve ayrılma hakkındaki kararlarda hazirun listesini imzalayan ortakların 2/3 nisabı aranır.ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4’ünün rızası gereklidir.Anasözleşmenin 14.maddesi değişikliği içinde aynı oran aranır. Genel kurulda verilen kararlar hazır bulunmayan veya olumlu oy kullanmayan bütün ortaklar için de geçerlidir.

Ancak, kamu kuruluşlarından kredi alındığı takdirde kredi miktarının artırılmasından yararlanmak üzere alınacak kararlar çoğunlukla verilir.

BÜTÜN ORTAKLARIN HAZIR BULUNMASI HALİ:

Madde 45- Kooperatifin bütün ortakları toplantıda hazır bulunduğu sürece ve bir itiraz olmadığı takdirde genel kurul toplantılarına ait olan diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi kararlar alınabilir. Bu gibi kararların, ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanması gereklidir.

OY HAKKI:

Madde46- Üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurul kurula katılma hakkına haizdir.Üç ayını doldurmayan ortaklar yönetim ve denetim kurullarına seçilemezler.

Genel kurulda her ortak payı ne olursa olsun yalnız bir oya sahiptir.

OYA KATILAMAYACAKLAR:s

Madde 47- Kooperatif işlerinin yürütülmesinde yönetim kurulunca görevlendirilenler yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz.

Ortaklardan hiç birisi kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve füruu ile kooperatif arasında şahsi bir işe veya davaya dair olan görüşmelerde oy hakkını kullanamazlar.

YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN SEÇİMİ:

Madde 48- Gizli oy, açık tasnifle yapılan yönetim kurulu ve denetçiler seçiminde kooperatifin mühürlü seçim kağıtları kullanılır. Bunlar “Hazır bulunanlar listesi”ni imza eden ortaklara verilir.

Gizli oylamada, kooperatif mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulalarının kullanılması esastır.Ancak, genel kurulca karar alınmak kaydıyla ayrıca basılı oy pusulası da kullanılabilir.Genel kurulun yalnızca basılı oy pusulası kullanılması yolunda alacağı karar geçersizdir.Genel kurulda kooperatif mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulaları ve basılı oy pusulalarından başkaca bir pusula seçim için kullanılmaz.Matbaada basılmış veya yazı makinesi ile yazılmış ya da çoğaltılmış oy pusulaları basılı oy pusulası sayılır.

Seçimlerde oy pusulalarına yönetim kurulu, denetim kurulu ve birlik temsilcisi kadar asil ve aynı sayıda yedek üye adayı ortak numaraları ile birlikte ayrı ayrı bölümler halinde yazılır.Oy pusulalarına organlar ve birlik temsilcileri için seçilecek üye sayısından fazla isim yazılır ise fazla isim yazılı bölüm iptal olunur.Oy pusulalarındaki isimlerin üzeri çizilerek yerlerine yenilerinin yazılması mümkündür.

Seçimlerde en çok oy alanlar seçilmiş sayılır.Oyların eşitliği halinde Divan Başkanının uygun göreceği şekilde kura çekimi yapılır.Seçilmiş olan yedeklerin sıralaması oy sayısına göre yapılır.Oylarda eşitlik halinde listedeki sıralama esas alınır.

Basılı oy pusulaları için de aynı şartlara uyulur.Yönetim Ortaklar oylarını tasnif heyetinin önünde seçim sandığına atarlar. Tasnife başlandığında oy sayıları ortak sayısı ile kontrol edilir. Fazla çıktığı zaman oy pusulaları açılmadan fazlalıklar iptal edilir.

Yönetim kurulu üyeleri , denetçiler ve birlik temsilcisi seçiminde bir tek oy sandığı kullanılır. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.

GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BELGELERİN RESMİ MAKAMLARA GÖNDERİLMESİ:

Madde 49- Genel kuruldaki görüşmeler tutanağa bağlanır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı temsilcisi ile başkan ve katipler tarafından imzalanan bu tutanakta, toplantıya katılan ortak sayıları gösterilir. Yeni seçilip göreve başlayan yönetim kurulu tarafından en geç toplantı gününden itibaren 15 gün içinde gündem, toplantı çağrısı ve ilanı, tutanağı, yönetim kurulu ve denetçiler raporu, bilanço, kar-zarar cetveli, Bakanlık Tanıtma ve Eğitim fonuna yatırılan %1’lerin dekontu, genel kurul toplantısı hazır bulunan ortaklar listesi ile genel kurul toplantı tutanağının her birisinden birer adet olmak üzere hazırlanan evraklar Bakanlık mahalli teşkilatına verilir. Bu evrakların birer adedi aynı zamanda kooperatifin bağlı bulunduğu birliğe de gönderilir.

Ayrıca, alınan genel kurul kararlarından tescil ve ilanı gerektirenler kanuni süresi içinde tescil ve ilan edilir.

KARARLARIN BOZULMASI VE ŞARTLARI:

Madde 50- Aşağıda belirtilen kimseler; kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı takip eden günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.

1- Toplantıda hazır bulunup ta kararlara katılmayarak karşı görüşlerini tutanağa geçirten, oyunu kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantı çağrısının usulüne uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden ortaklar,

2- Yönetim kurulu,

3- Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını gerektirdiğinde bunların her biri,

Ayrıca, bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur.

Genel kurulda alınan bir kararın mahkeme tarafından bozulması bütün ortaklar için hüküm ifade eder.

YÖNETİM KURULU:

Ödevi ve Üye Sayısı:

Madde 51- Yönetim Kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin çalışmasını yöneten ve onu temsil eden yürütme organıdır. Yönetim kurulu kooperatif hükmü şahsiyetinin kanunu temsilcisi olup, kooperatif idaresinde işletme sahibi gibi bir yer tutar.

Yönetim kurulu üyeleri ve yedekleri genel kurul toplantısında ortaklar arasında 3 asil 3 yedek olmak üzere en az bir, en fazla dört yıl için seçilirler. Genel kurulca böyle bir süre tesbiti yapılmaması halinde bir yıl seçilmiş sayılır. Görev süresi sona eren üyelerin seçilme hakkı vardır. Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildirir.

Bu genel kurulda ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri gündemde seçim maddesi var ise tekrar yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçilemezler.Şayet gündemde seçim maddesi yok ise yapılacak ilk genel kurul gündemine seçim maddesi konması zorunludur.

Madde 52- Yönetim kurulu üyeleri, seçimlerini müteakip yapacakları ilk toplantıda gizli oyla görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üyeyi tesbit eder. Aynı toplantıda yönetim kurulunun yapacağı mutat toplantı tarihlerini ve yerini belirler. Bu toplantıda ayrıca, lüzumu halinde yapılması zorunlu mutat dışı toplantılara çağrının nasıl ve kimler tarafından yapılacağına dair karar alınır.

Yönetim kurulu başkanı olmadığı zaman yardımcısı kooperatifi temsilen birinci derecede imzaya yetkilidir. İkinci imza yetkisi yönetim kurulunca muhasip üyeye verilir, kooperatifin hukuken bağlanabilmesi için kooperatif ünvanının yazılıp, altınını kullanmak hakkına sahiptirler.

Kooperatifi temsile yetkili olanlar kooperatif konuları sınırları içerisinde çeşitli işleri ve hukuki işlemleri,kooperatif adına yapmak ve kooperatifin ünvanını kullanmak hakkına sahiptirler.

Yönetim kurulu üyeleri ile kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları tescil ve ilana tabidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELİK ŞARTLARI:

Madde 53- Yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için;

a) Türk vatandaşı olmak

b) Aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak,

c) Türk Ceza Kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan veya 3476 sayılı kanunla değişik 1163 sayılı kanuna göre mahkum olmamak,

d) Birbiriyle ve denetleme kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) akraba olmamak,

e) Aralarında herhangi bir iş ortaklığı bulunmamak,

f) Haciz altında bulunmamak,

g) 18 yaşından küçük olmamak,

h) En az ilkokul mezunu olmak,

gerekmektedir.

(c ) fıkrasındaki suçlardan dolayı hüküm giyenler af kanununa uğrasalar veya memnu hakların iadesi ile ilgili kanundan yararlansalar dahi yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler.

Üyelik şartları denetçiler tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.

Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konur.

Genel kurulda en çok oy alan ortaklar aldıkları oy sayısına göre yönetim kurulu asil ve yedek üyeliğine seçilmiş olurlar. Oylar eşit gelirse kuraya başvurulur. Yönetim kurulundan ayrılan bir üyenin yerine yedek üyelerden, alınan oy sırasına göre biri geçer.

Herhangi bir sebeple, yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu üyeleri tarafından gecikmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır.

Yönetim kurulu üyelerinden biri veya birkaçı kooperatifi temsil yetkisine sahip murahhas üye seçilebilir. Murahhas üyelerin seçilmesi, değiştirilmesi Ticaret siciline tescil ettirilir.

Yönetim kurulu en az iki üyenin katılımı ile toplanır,kararları çoğunlukla alınır.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, denetçiliğe, hakem kurullarına,hesap tetkik komisyonuna seçilemezler. Yönetim kuruluna seçilenler ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başka namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle, kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.

ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Madde 54- Yönetim kurulu toplantılarında üyeler, vekalet veya temsil yoluyla oy veremezler, yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Birbiri ardına mazeretsiz olarak üç defa mutat toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.

Madde 55- Yönetim kurulu üyeleri her zaman görevinden ayrılabilir. Ancak ayrılan üyenin görevli olduğu zaman ait sorumluluğu zararın ve bunun sorumluluklarının öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl, her halükarda zararı doğuran fiilin oluş tarihinden itibaren tazminat davası açma hakkı beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

Madde 56- Yönetim kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri ve yedekler istifa eden üyelerin yerini dolduramadığı takdirde, kooperatif denetçilerce, olmadığı taktirde Bakanlıkça olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılarak yeniden yönetim kurulu üyelerini seçer, yönetim kurulu, ortaklar arasından birisini yönetim kurulu üyeliğine seçerek yeni üyeyi toplanacak ilk genel kurulun onayına sunar.

Yeni üyeler seçilip te göreve başlayıncaya kadar eskileri göreve devam eder.Eski yönetim kurulu görevi devretmemiş ise devredene kadar, genel kurulca karara bağlanmış ödemeler ile önceden ödeme planına bağlı ödemeler, vergi, resim ve harç ödemeleri ile sınırlıdır.

ÜCRET:

Madde 57– Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, risturn ve yolluk dışında hiç bir ad altında başkaca ödeme yapılamaz.

Madde 58- Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar genel kurulun devredemeyeceği yetkileri kullanamaz.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 59- Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

a) Genel kurul tarafından verilen kararları yerine getirmek ve kooperatif işlerini ortaklarının yararına uygun şekilde yürütmek .

b) Defter, hesap ve kayıtları, kanun ve anasözleşmeye uygun olarak tutmak,

c) Kooperatifin nakit varlığı ile menkul ve gayri menkullerini gereği gibi kullanmak, işletmek ve korumak,

d) İmkanlarla orantılı olarak şubeler, alım ve satım merkezleri açılmasını genel kurula teklif etmek,

e) Kooperatifin varlığından, ortakların üretim kapasitelerini artırmak için durumlarına göre bilanço yılı içinde tahsil edilmek üzere avans vermek,

f) Genel kurul olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,

g) Genel kuruldan alınan yetki ile işlerin görülmesi için gerektiğinde ortakları görevlendirmek, müdür, memur, müstahdem ve işçi çalıştırmak,

h) Kanunlara aykırı olarak alınan genel kurul kararları aleyhine iptal davası açmak,

ı) Genel kurul toplantısından otuz beş gün önce çalışma raporu, bilanço, gelir-gider cetvelini ve bütçe teklifini hazırlayıp denetçilere vermek ve genel kurul toplantısından on beş gün önce ortakların incelenmesine sunmak,

k) Kooperatifin aczi veya mali durumunun bozulması halinde genel kurulu toplantıya davet etmek,

l) Kanun ve anasözleşmedeki ortaklık hak ve ödevlerini yerine getirmeyen ortaklar hakkında karar alarak durumu genel kurulun onayına sunmak,

m) Denetçilerin seçim ve görevden alınmalarını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirmek,

n) Gerektiğinde tasfiye işlerini yürütmek,

o) Kooperatifi temsile yetkili şahısları tescil ve ilan ettirmek,

p) Eski yönetim kurulu üyeleri ile kooperatif memurlarının sonradan tesbit edilen yolsuzluklarını ilgili mercilere bildirmek,

r) Kooperatifin amacına uygun gayrimenkul alımlarında, tapu devri veya tapuya şerh verdirilerek bir satış vaadi sözleşmesi yapmak,

s) Tanıtma ve ortak kaydetmek amacıyla yapacak ilan, reklam ve açıklamaları eksik ve gerçeğe aykırı olmayacak şekilde yapmak, bunların yanıltıcı bilgi ve unsurları taşımamasını sağlamak,

t) Kooperatife ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizlide olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek ve incelenmesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmak,

u) Ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,uygun olanları ortak olarak kaydetmek,

v) Mal Beyanında bulunmak,

y) Denetim amacı ile denetçilerin 73. madde doğrultusunda talebi halinde kooperatife ait her türlü defter ve belgeleri vermek,

z) Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yaptırılacak denetim neticesi talimatlara uymak,

Madde 60- Görevi son bulan yönetim kurulu, yeni yönetim kuruluna seçim gününden başlayarak bir hafta içinde bütün hesapları bilgi ve belgeleri devretmek zorundadır.

Madde 61- Yönetim kurulu kararları, sahifeleri noterce tasdik edilmiş “karar defteri”ne sıra numarası ve tarihi ile yazılır ve toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından toplantıda alınan kararlar imzalanır. Verilen karara karşı görüşle veya çekimser kalanlar, muhalefet veya çekinme sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar. Bunu yapanlar kararın uygulanması sırasında doğacak zararlardan dolayı diğer üyelerle birlikte sorumlu olmazlar. Böyle hareket etmeyenler sorumluluğa katılırlar. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI:

Madde 62- Yönetim kurulu; Genel kurul tutanaklarını, gerekli defterlerini ve ortak listelerinin düzenli tutulup saklanmasından, işletme hesabıyla yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanmasından, incelemek üzere denetleme kuruluna verilmesinden, kooperatife, ortaklara ve kooperatif alacaklılarına karşı ortaklaşa sorumludurlar. Ortaklaşa sorumluluğu gerektiren işlerden bir eksikliği olmadığını ispat eden, özellikle bu işlere karşı oy vermiş olup durumu görüşme tutanağına yazdırmakla beraber denetleme kuruluna hemen yazılı olarak bildiren özürüne dayanarak o işlemlerin görüşmelerinde hazır bulunmayan üye, sorumluluktan kurtulur.

Görevlerini gereği gibi yapmadığı anlaşılan yönetim kurulu üyelerinin genel kurul her zaman işine son ve haklarında soruşturma kararı verebilir, her ortağın işten el çektirilenlerin dava açma hakkı saklıdır. Bu kararın gereğini denetleme kurulu yargı organları vasıtasıyla uygular.

Yönetim kurulu üyeleri ortaklık işlemleri dışında kooperatif ile ticari işlemlerde bulunamazlar. Yönetim kurulu üyelerinden her biri, genel kurulun kararı şahsi sorumluluklarını gerektiği durumlarda da karar aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları kasıtları bulunsun veya bulunmasın kendi kusurlarından doğan zararlardan sorumludurlar.Bunların suç sayılan fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlarından dolayı Devlet Memurları gibi ceza görürler.

Yönetim kurulu, tescile bağlı konuları sicil memurlarının isteği üzerine yerine getirmemesi, tescil ve kayıt için kötü niyetli gerçeğe ters beyanda bulunması hallerinde cezai sorumluluk taşır.

Kuruluş sırasında kurucu ortaklar tarafından resmi makamlara verilen ve Türk Ticaret Kanunun 299. Maddesinde ismi geçen, kooperatif ana sözleşmesi,nakdi sermayenin tescil ve ilandan sonra Kooperatif hesaplarına aktarılmak üzere kurucu ortaklarca geçici yönetim kurulu üyelerinden birine ödendiğine dair dilekçe, ayn nevinden sermaye ve kooperatifçe devralınan işletmeye ait değer biçme raporu gibi vesikaların gerçeğe uygun olmayan şekilde düzenlenmesinden kooperatif kurucu ortakları sorumludurlar.

Ayrıca, anasözleşmenin 22. ve 53. maddeleri hükümlerine 57. ve 58. maddeleriyle 59. maddenin r, s, ve t fıkralarına aykırı hareket eden yönetim kurulu üyeleri fiilin önem ve mahiyetine göre üç aydan iki yıla kadar hapis ve yüzbin liradan bir milyon liraya kadar ağır para cezası ile 59. maddenin f, u,y, ve z fıkralarına aykırı hareket eden yönetim kurulu üyeleri fiilin önem ve mahiyetine göre bir aydan altı aya kadar hapis ve ellibin liradan beşyüzbinliraya kadar ağır para cezası ile

Cezalandırılır.

Madde 63- Yönetim kurulu veya temsile yetkili şahısların kooperatife ait görevlerini yürütmeleri anında şahsi kusurları olmaksızın meydana getirdikleri haksız fiillerden doğan zararlardan kooperatif sorumludur.

TESCİL:

Madde 64- Kooperatifi temsile yetkili kılınacak kimseleri yönetim kurulu tayin eder. Yönetim kurulu, bu kimselerin isimlerini, imzalarını ve bu yetkiye dayanan karar suretini notere tasdik ettirdikten sonra ticaret siciline verir.

KOOPERATİFİN ACZE DÜŞMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLER:

Madde 65- Kooperatifin acze düşmesini kabul ettirecek önemli sebepler mevcut ise yönetim kurulu piyasadaki cari fiyatları esas almak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosundaki mevcutların kooperatif borçlarını artık karşılamayacağını gösteriyorsa yönetim kurulu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına keyfiyeti bildirir ve genel kurulu, derhal olağanüstü toplantıya çağırır.

Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatifte son yılın bilançosunda kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkemeye ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bilgi verir. Ancak, ortakları ek ödemelerle yükümlü olan kooperatiflerde, bilançoda tesbit edilen açık, üç ay içinde ortakların ek ödemeleri ile kapanmadığı takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı haberdar edilir.

Mali durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde mahkeme yönetim kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu takdirde, Mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru atanması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirleri alır.

İŞTEN ÇIKARMA:

Madde 66- Yönetim kurulu, genel kuruldan aldığı yetki ile işlerin görülmesiyle görevlendirdiği kimseleri ve atadığı müdürü ve diğer temsilci ve vekilleri her zaman işten çıkarılabilir.İşten çıkarılan kimselerin tazminat isteme hakkı saklıdır. Ancak, ortaklar arasından seçilen müdür sebepsiz işten çıkarılma iddiası ile tazminat isteyemez.

DENETÇİLER:

SEÇİM:

Madde 67- Denetçiler genel kurul adına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder.

Denetçiler ortaklar arasından en az bir, en fazla dört yıl için seçilirler. Genel kurulca böyle bir süre tesbiti yapılmaması halinde bir yıl için üç asil ve üç yedek olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Denetçilerden bir tanesi kooperatif ortaklarından olmayabilir.

Süreleri biten denetçiler tekrar seçilebilirler. Denetçiler birbirleriyle ve yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (3. derece dahil ) akraba olamazlar ve kooperatifte idari görev alamazlar.

Bu genel kurulda ibra edilmeyen denetim kurulu üyeleri gündemde seçim maddesi var ise tekrar yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçilemezler.Şayet gündemde seçim maddesi yok ise yapılacak ilk genel kurul gündemine seçim maddesi konması zorunludur.

Denetçilerin Türk vatandaşı olmaları ve Türk Ceza Kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan veya 3476 Sayılı kanunla değişik 1163 Kanuna göre mahkum olamamaları şarttır.

Söz konusu sulardan affa uğrasalar veya memnu haklarının iadesiyle ilgili kanun hükümlerine göre karar alsalar dahi yönetim ve denetim kurulu üyeliğine seçilemezler.

GÖREVE SON VERME:

Madde 68- Genel kurul, denetçilerin görevlerine her zaman son verebilir.Seçilen denetçiler görevlerine son verilmesinden dolayı tazminat isteyemezler.

BİR ÜYELİĞİN AÇILMASI:

Madde 69- Denetçilerden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevlerini yapamayacak halde bulunması gibi bir sebeple görevlerinin sona ermesi ve yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkumiyetlerinin kesinleşmesi halinde diğer denetçiler, genel kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine yedeklerden birini çağırırlar.

SORUMLULUK:

Madde 70- Denetçiler, kanun veya anasözleşme ile verilen görevlerini hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe ortaklaşa sorumludurlar.

ÇALIŞMA DÜZENİ VE GÖREV, İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE DENETÇİLİKTEN ÇEKİLME:

Madde 71- Denetçiler yılda en az dört defa toplanarak kooperatifin işlemlerini ve hesaplarını denetler, malları ve kasayı sayar ve görülen noksanlıkları, düzensizlikleri inceleyerek bunları birer rapora bağlıyarak “Denetçiler Denetim Raporları” dosyasında saklarlar.

Denetçiler, yıllık genel kurul toplantısından 35 gün önce bilançoyu, yönetim kurulunun hazırladığı yıllık çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü işlemleri, hesap ve mevcutları elden geçirir ve düşüncesini açık olarak belirterek yıllık rapor hazırlar. Denetçiler, yapacağı toplantılarda yönetim kurulunun çalışma düzenini ve başarı derecesini takip ederek gerekli uyarıda bulunurlar.

Madde 72- Denetçilerin görevleri, kooperatifin iş ve işlemlerini kontrol etmektir. Denetçiler şu görevlerle yükümlüdürler.

a) Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonunda buldukları noksan ve yanlışların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve ilgili makam ve organlara haber vermek,

b) Bilançonun Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununa göre hazırlanıp hazırlanmadığına bakmak,

c) Yönetim kurulu üyelerinin üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine son verilmesi için keyfiyeti yönetim kuruluna bildirmek,

d) Muhtelif sebeplerle yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmesi halinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine geçilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak,

e) Üç ayda bir ara denetimi yaparak ve ansızın kooperatif veznesini denetlemek, inceleme sonuçları olumsuz çıktığı takdirde düzenlenecek raporun birer örneğini yönetim kuruluna vermek.

f) Bütçeyi kontrol etmek,

g) Tasfiye işlemlerini denetlemek,

h) Ortaklarla veya kendileri ile kooperatif yöneticileri arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili konuları genel kurul gündemine aldırmak ve gerektiğinde olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya çağırmak,

ı) Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak,

j) Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin ve memurlarının cezayı gerektiren fiillerini savcılığa bildirmek,

l) Anasözleşmede ortakların genel kurul toplantılarına katılmaları için gerektiği belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

m) Denetçilerin yukarıda yazılı kontrol yetkileri genel kurul kararı ile sınırlandırılamaz. Denetçiler ayrıca, kooperatif zararlarını kapatmak için genel kurula sunulacak teklifleri hazırlayarak toplantı gündemine aldırır,

n) Yapılacak denetim sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuki sorumluluğu tesbit edilen yönetim kurulu ve memurlar hakkında genel kurul kararına istinaden gerekli hukuk davalarını açmak.

Madde 73- Denetçiler işletme hesabı ile bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzerli bir suretle tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleri ile mameleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Ortaklar şahsen sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan kooperatiflerde denetçiler, ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar.

Yöneticiler, bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri verirler. Denetçilerin istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir.

Ortaklar gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılmasını istemeye yetkilidirler.

Madde 74- Denetçiler yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle her zaman görevden çekilebilir. Açılan üyeliğe yedek üye getirilir, bir üyelik açık kalıpta yerine geçecek üye bulunmazsa genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılmadan mevcut denetçiler tarafından kooperatif ortakları dışından bir asil bir yedek üye seçilir.

Ancak, denetçilerin toptan çekilmesi veya denetçi sayısının bir kişiye düşmesi halinde yönetim kurulu acilen denetçi seçimini yapmak üzere genel kurulu toplantıya çağırır.

TOPLANTI VE RAPORLARI:

Madde 75- Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunmak zorundadırlar.

Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri eksiklikleri, kanun veya anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.

Denetçiler, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim oy kullanamazlar.

Madde76- Denetçi raporları üç üye tarafından imzalanır. Rapora katılmayan üye çekilme sebeplerini belirterek imzalar. Yıllık genel kurul toplantısında “Denetçiler Raporu” okunmadan bilanço ve dolayısıyla ibralar konusunda karar alınamaz. Denetçiler azledilmiş olursa, yeni denetçiler düzenleyecekleri raporda bu olayı da açıklamak ve sebeplerini belirtmek zorundadırlar.

SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Madde 77- Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatif veya ortaklarının zarara uğrayacağı konularda kooperatif ortaklarının ve üçüncü şahıslara açıklama yapamazlar.

Madde78- Denetçiler anasözleşmenin 73.maddesine ve 72. maddenin c ve d fıkralarına ve 75. maddesine aykırı hareket etmeleri halinde fiilin önem ve mahiyetine göre bir aydan altı aya kadar hapis ve elli bin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

HESAP TETKİK KOMİSYONU SEÇİMİ:

Madde 79- Genel kurul bazı konuların incelenmesi için lüzumu halinde hesap tetkik komisyonu seçebilir.

Mevcut ortakların dörtten az olmamak üzere en az 1/10’u, son iki yıl içinde kooperatifin kuruluşuna veya idari işlemlerine ait bir yolsuzluğun olduğunu, kanun veyahut anasözleşme hükümlerine önemli bir şekilde aksi hareket edilmediği iddia ettikleri takdirde, bunları soruşturmak için hesap tetkik komisyonu teşkilini genel kuruldan isteyebilirler. Bu istek kabul edilmediğinde gerekli masrafları peşin ödemek şartı ile mahkemeye başvurma hakkına sahiptirler.Komisyona seçilen ortaklar gerekli incelemeleri yapacak bilgi ve beceriye sahip olmadıkları takdirde;ücreti kooperatifçe ödenmek üzere dışarıdan uzman kişiler görevlendirerek gerekli raporları düzenletir.

Soruşturma sonuçlarına göre iddia doğru görülmediği takdirde veya denetçilerin vereceği raporda bu talebin haklı sebebe dayanmadığı anlaşılırsa kötü niyetli hareket ettiği ispat edilen ortaklar kooperatifin bu yüzden gördüğü zararlardan sorumludurlar.

MÜDÜR:

Seçimi ve Tayini:

Madde 80- Kooperatif müdür yönetim kurulu kararı ile ortaklar arasından tüzel kişi temsilcilerinden veya dışardan azami yönetim kurulu görev suresiyle sınırlı olmak kaydıyla düzenlenecek sözleşmeye dayalı olarak tayin edilir.

Müdür, kendiliğinden müdürlük görevini devredemez ve yerine vekil bırakamaz. Gerektiğinde müdürün görevine son verilme işlemi yönetim kurulunca karara bağlanarak yapılır.

Yönetim kurulu ayrı bir müdür atayıncaya kadar, yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir veya birkaç üyeyi murahhas üye olarak görevlendirebilir. Bu durumda murahhas üyeye müdürün tabi olduğu hükümler uygulanır.

MÜDÜRLÜK ŞARTLARI:

Madde 81- Müdürlük şartları şunlardır;

a) Kooperatifçilik bilgilerine sahip olmak,

b) Siyasi bir partinin üyesi olmamak,

c) Hukuken memuriyete mani hali bulunmamak,

d) En az lise mezunu olmak.

MÜDÜRLÜK VE PERSONEL ÜCRETLERİ:

Madde 82- Kooperatif müdürü ve hizmet personelinin ücretleri genel kurulca kabul edilen bir kadro ve yıllık tahmini bütçeye göre kararlaştırılır.

Ancak, deniz balıkçılığı yapan kooperatifler dışında kalan kooperatifler kullanımı altında bulundurdukları istihsal alanlarında ortakları dışında , yumurta imalatçısı, şoför, bekçi ve muhasebeci gibi ihtisas isteyen işler hariç, işçi çalıştıramazlar. İstihsal sahasının av sezonuna hazırlanması için gerekli olan (kargı dizme,boğaz ve kanal açma ve kuzuluk yapma vs. ) işlerde çalışan ortaklara anasözleşmenin 9/f maddesi uyarınca ücret ödenmez, çalışmaya kasıtlı olarak katılmayan ortaklar istihsal sahasında avlandırılmazlar.

Kooperatif, istihsal sahasında bir program içinde avlanma ortakların ürünlerini değer fiyatla satın alır, kuzuluklarda istihsal olunan ürünlerle havyar gelirleri doğrudan doğruya kooperatifin gelir-gider farkına eklenir.

MÜDÜRÜN GÖREVLERİ:

Madde 83- Müdürün görevleri şunlardır;

a) Yönetim kurulu kararlarını, yıllık çalışma programlarını göz önünde tutarak uygulamak,

b) Kooperatifin işlerini yürütmek, işlerin uyumunu ve düzenini sağlamak,

c) Yönetim kurulu toplantılarında oy kullanmamak şartı ile hazır bulunmak.

İDARİ VE TEKNİK PERSONEL:

Madde 84- Tarım ve Köyişleri Bakanlığından bir projeye dayalı olarak kredi veya yardım alan kooperatifler, Bakanlığın istediği şartlara uygun idari ve teknik personeli atamak mecburiyetindedir.

MÜDÜRÜN YETKİ VE SORUMLULUĞU:

Madde 85-Kooperatif müdürü, kooperatif hizmet personelinin amiridir,denetçiler ve yönetim kurulu üyelerinden başkasına kooperatifin işleri ile ilgili bilgi veremez.Kooperatif hizmet personeli müdüre karşı sorumludur.Kooperatif müdürü kendisine verilen görevleri gereği gibi veya hiç yerine getirmezse yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Ayrıca gerek müdür gerekse kooperatif memurları anasözleşmenin 22. ve 53. maddesinin 57. ve 58. maddeleriyle 59.maddesinin r, s, ve t fıkralarına aykırı hareket etmeleri halinde fiilin önem ve mahiyetine göre üç aydan iki yıla kadar hapis ve yüzbin liradan bir milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

PERSONELİN İŞTEN ÇIKARILMASI:

Madde 86- Yönetim kurulu, müdür ve hizmet personelinin işine son verebilir,çıkarılma işlerinde yönetim kurulu kararı gereklidir.Müdür ve personelin işten çıkarılması teklifi denetçilerce yapıldığı taktirde, yönetim kurulu başkanı derhal toplantı yapar ve gerekli kararı verir.Şayet çıkarma kararı verilmemişse denetçiler, genel kurulu toplantıya çağırabilir ve konu orada karara bağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

KOOPERATİF BİRLİKLERİ İLE İLİŞKİLER

BİRLİĞE GİRİŞ,BAŞVURMA ŞEKLİ VE İTİRAZ:

Madde 87-Genel kurul kararı ile kooperatifin gelişmesi, çıkarlarının korunması, eğitim yapılması ve Kooperatifçilik konularında tavsiyeler alınması gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için o bölgede kurulmuş,faaliyet konuları aynı nitelikte olan 7 veya daha çok kooperatif tarafından kurulan birliğe ortak olabilir veya bu özellikte birlik kurulabilir.

Madde 88- Kooperatif, birlik kurar veya kurulmuş birliğe girmeye karar verirse birliğe taahhüt edilecek iştirak sermayesinin miktarı ve ödeme şekli, birlik anasözleşmesi hükümleri çerçevesinde genel kurulca belirlenir.

Kooperatif çalışma konuları ile ilgili olarak birliğin yapacağı tesislere taahhüdü dışında genel kurulca belirlenecek miktar üzerinden katılabilir.

Madde 89- Kooperatif, kooperatifler birliğine girmekle ortaklarına bu anasözleşmedeki yükümlülüklerden fazlasını yükleyemez.

TEMSİLCİLİK:

Madde 90 – Birlik genel kurullarında kooperatifi temsil etmek üzere kooperatif genel kurulca ortaklarda en fazla beş temsilci seçilir. Temsilcilerin görev süresi en az bir,en fazla 4 yıldır. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıldır. Seçilen temsilcilerden birisine birlik genel kurulunda kooperatife temsilen oy kullanma yetkisi verilir. Diğer temsilcilerden birisine de aynı yetki haiz olmak ve yetkili temsilcinin birlik genel kuruluna katılmama durumunda kooperatifi temsil yetkisi verilir. Diğer temsilcileri sadece müşahit olarak toplantıya katılabilirler, yetkili temsilcilerde yönetim kurulu üyelik şartları aranır.

DENETİM VE EĞİTİM:

Madde 91- Kooperatif, bağlı bulunduğu üst birlikler tarafından eğitilebilir ve denetlenebilir.

Kooperatif, üst birliklerince kendilerine yönelik denetim ve eğitim hizmetlerine ait giderlere iştirak eder.

ATINCI BÖLÜM

KOOPERATİFİN DAĞILMASI

DAĞILMA SEBEPLERİ:

Madde 92- Kooperatif;

a) Anasözleşmede belirtilen süre genel kurul kararı ile uzatılmadığı takdirde, (bunun için genel kurulda fiilen kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu gereklidir),

b) Genel kurul kararı ile,

c) İflasın açılması ile,

d) Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralması suretiyle (bunun için genel kurulda fiilen kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu gereklidir),

e) Kanunlarda öngörülen diğer hallerde (ortak adedinin yasal kurucu ortak adedinden aşağı düşmesi ile kooperatif organlarının kurulmaması, kooperatifin çalışma konusu dışında veya amme kanunlarına karışı çalışma gösterilmesi, kooperatifin kanuni tanımı dışına çıkması ve kar peşinde koşan ticari bir şirket hüviyetine girmesi, acze düşmesi gibi hallerde) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın mahkemeden alacağı karar üzerine,

f) Üç yıl üst üste olağan genel kurulunu yapmaması halinde,

g) Amacına ulaşma imkanının bulunmadığının Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tesbiti halinde mahkemeden alacağı kararla,

dağılır.

Mahkeme veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yönetim kurulu yapar.

Tasfiye kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tesbit edilecek miktarda ücret ödenir.

TİCARET SİCİLİNE BİRDİRME:

Madde 93- İflasın dışında kooperatifin dağılması, yönetim kurulu veya denetçilerce ticaret siciline tescil ve en çok hafta ara ile üç defa ilan ettirilir. İlana kooperatif alacaklılarının belgeleri ile beraber bir yıl içinde başvurmaları gereği yazılır. Bu sürenin başlangıcı üçüncü ilan tarihidir.

Tasfiyenin bir yılda tamamlanması esastır.Bakanlığın uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilir.Süre ise üçüncü ilandan sonra başlar.

TASFİYE MAMELEKİNİN PAYLAŞTIRILMASI:

Madde 94- Tasfiye haline giren kooperatifin bütün borçları ödendikten ve ortak pay bedelleri geri verildikten sonda kalan mallar ortağı bulunduğu üst birliğe devredilir.Üst birliğe ortak değilse ortaklar arasında bölüştürülür. Paylaştırma, dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefler arasında eşit olarak yapılır.

TASFİYE HALİ:

Madde 95- Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesi hali hariç olmak üzere dağılan kooperatif tasfiye haline girer.

Tasfiye haline giren kooperatif ortaklarla olan ilişkilerinde dahi tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve unvanının (tasfiye halinde) ibaresini eklemek suretiyle kullanmakta devam eder.

AZİL:

Madde 96- Genel kurul kararı ile atanmış olan tasfiye memurları yahut bu görevi yapan yönetim kurulu üyesi, genel kurul tarafından her zaman azledilebilir ve yerlerine yenileri atanabilir.

Ortaklardan birinin isteği ile de mahkeme haklı sebepler dolayısıyla tasfiye işlemini durdurabilir. Yürütmeye memur kimseleri azil ve yerlerine yenilerini atayabilir.

AKTİFLERİ SATMA YETKİSİ:

Madde 97- Genel kurul aksine karar vermedikçe tasfiye memurları kooperatifin aktiflerini pazarlık suretiyle de satabilirler. Aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurullun kararı gereklidir. Bu karar genel kurulun 2/3 çoğunluğu ile alınır.

TASFİYE İŞLERİ

İLK ENVANTER VE BİLANÇO:

Madde 98- Tasfiye memurları görevlerine başlar başlamaz kooperatifin tasfiyesinin başlangıcındaki durumunu inceleyerek buna göre envanter defterleri ile bilançosunu düzenler ve genel kurulun onayına sunarlar. Tasfiye halinde genel kurul toplantılarında nisap aranmaz, kararlar oy çokluğu ile verilir.

Tasfiye memurları, kooperatif yönetim kurulu ve denetçileri davet ederek kooperatifin mali durumunu gösteren bir envanter ile bir bilançoyu birlikte düzenler. Bu düzenleme işinde sözü edilen organ üyelerinde çalışmaya katılmayanları beklemek zorunda değildir.

Tasfiye memurları, lüzum görürlerse kooperatif mallarına değer biçmek için eksperlere başvurabilirler. Düzenlenen envanter ile bilanço tasfiye memurlarının huzurunda kooperatif yönetim kurulu tarafından imzalanır, envanter ve bilançonun imzalanmasından sonra tasfiye memurları dağılma halinde bulunan kooperatifin envanterde yazılı bütün malları ile evrak ve defterlerine el koyar.

ALACAKLILARI DAVET VE KORUMA:

Madde 99 Alacaklı olduklar kooperatif defterleri veya diğer belgelerden anlaşılan ve ikametgahları bilinen şahıslara duyurma işlemi mahalli örf ve adetlerine göre, diğer alacaklılar ise Ticaret Sicili Gazetesinde ilan suretiyle kooperatifin dağılmasından haberdar edilerek alacaklarını beyana çağrılırlar.

Alacaklı oldukları belli olanlar beyanda bulunamazlarsa alacaklarının tutarı notere verilir. Kooperatifin henüz vadesi dolmayan borçları ile ihtilaflı bulunan borçlarının karşılığı olan para notere verilir.

DEFTERLERİN SAKLANMASI:

Madde 100- Tasfiyenin sonunda evrak ve defterler on yıl saklanmak üzere notere verilir.

KOOPERATİFİN ÜNVANININ TİCARET SİCİLİNDEN ÇIKARILMASI:

Madde 101- Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatife ait unvanın ticaret sicilinden çıkarılması tasfiye memurları tarafından sicil memurluğundan talep olunur. Bu talep üzerine sicilden çıkarılma durumu tescil ve ilan ettirilir.

TASFİYE KURULUNUN SORUMLULUĞU:

Madde 102- Tasfiye kurulu üyeleri, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için, çalışmakla yükümlüdür.Tasfiye kurulu üyeleri yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu taşır.

Tasfiye kurulu üyelerinin anasözleşmenin 53. maddesinin c fıkrasındaki niteliklere haiz olması şarttır. Bunlar hakkında 1163 Sayılı Kanunun 62. inci maddesi hükmü uygulanır.

BİRLEŞME SURETİYLE DAĞILMA:

Madde 103- Kooperatif, bütün pasif ve aktifleri ile diğer bir kooperatif tarafından devralınmak suretiyle dağıldığı taktirde sicilden çıkarma işlemi 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 84. ncü maddesi uyarınca yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

USUL:

Madde 104- Kooperatif, muhasebe usulünü bilanço esasına göre kurar ve kanunen tutulması gerekli defterleri tutar ve çalışmalarını iş prensipleri esaslarına uygun olarak düzenler, Tarım ve Köyişler Bakanlığınca örnek muhasebe ve bilanço kabul edildiği takdirde bunun uygulanması sağlanır.

HESAP YILI:

Madde 105-Maliye Bakanlığından özel hesap dönemi istenmedikçe hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının son gününde biter.

DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ:

Madde 106- Kooperatif, ekonomik ve mali durumunu borç ve alacak ilişkilerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri belirlemek amacıyla kooperatifin nitelik ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri, (yevmiye defteri, defteri-kebir, envanter defteri, ortaklık defteri ve karar defteri gibi ) tutmaya mecburdur.

TASDİK ETTİRME VE BAYANNAME VERME MÜKELLEFİYETİ:

Madde 107- 106.inci maddede belirtilen defterler yönetim kurulunca kullanılmaya başlanılmadan önce kooperatifin bulunduğu yerin noterine tasdik ettirilir.

TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE ATIF:

Madde 108- Bu anasözleşmede aksine açıklama olmayan hususlarda 3476 sayılı kanunla değişik 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile bu kanunun 98. maddesine atfen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun genel hükümleri ile Anonim Şirket hükümleri uygulanır.

UYUŞMAZLIK:

Madde 109- Ortaklarla kooperatif arasında ve ortakları kendi aralarında doğacak olan uyuşmazlıklar, öncelikle kooperatif genel kuruluna aksettirilir. Genel kurulca halline imkan bulunamayan uyuşmazlıklara Kooperatifler Kanununun95. maddesine göre halledilir. Hakem yolu ile de giderilemeyen uyuşmazlıklar için kazai mercilere başvurulur. Üçüncü şahıslara kooperatif arasında çıkacak uyuşmazlıklar için kazai mercilere çözümlendirilir.

Madde 110- “Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri Kooperatifi örnek anasözleşmesi “ Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 13.12.2001 tarih ve 892 sayılı onayı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

KOOPERATİF KURUCU ORTAKLARI:

Kooperatif kurucu üyelerinin soyadı, adı, adresi ve imzaları aşağıdadır.

Peşin Ödedikleri payların tutarı………………………………………..TL.dır.

Ortak No. SOYADI, ADI İMZA SERMAYE İKAMETGAH ADRESİ
TAAHHÜT ÖDENEN
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:

Kooperatif kuruluş işleminin tescil ve ilanı ile kuruluş genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucu ortaklar arasından seçilen yönetim kuruludur.

1-Geçici Başkan :

2-Geçici Başkan Yardımcısı :

One thought on “Su Ürünleri Kooperatifi Örnek Sözleşme

  1. slm bizım aydın soke doğanbey koyu su urunlerı kooparatıfı bılıncız sekılde yonetıldığı ıcın borc batagında yuzuyor oysakı gelırı cok yuksek olan kooparatıfın yonetıcıler tarafından borc batağına dusurduler guzelım kooparatıfımızı gırenler ceplerını dodurup kenara cekıldıler krdılerı kooparatıfın uzerıne cektıler cektıler odemedıler mahdur olan fakır balıkcıya oldu balık fıyatlrını dusuk fıyattan alıb yuksek fıyatlara sattılar baskanlık koltuğuna oturanlar cete kurub adam doverek balıkcının gozunu korkuttular krallar gıbı sullalesıyle catır catır yedıler buradan yetkılılere seslenıyorum 2 koyun gecım kannagı olan guzelım kooparıtıfımızı fıkır yardılarınızla kurtaralım saygılarımla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>