Kooperatif Genel Kurulu Nasıl Yapılır ?

Kooperatiflerin Her yıl Genel Kurullarının yapılması kanuni bir zorunluluktur.

Yurdumuzda bulunan Binlerce kooperatifin Yönetiminde bulunanların kanun

hükümlerini takip ederek Genel Kurullarını nasıl toplamaları gerektiğini,

hangi resmi kurumnlara müracaat edeceklerini, hazırlanması gereken evrakları

ve diğer birçok konuyu bilmeleri mümkün olmuyor. 

Bu bakımdan bir kooperatifin Genel Kurulunu toplamak için öncesinde nelerin

yapılacağını bildiren bu yazı, bütün kooperatiflere yardımcı olacaktır.

Ancak burada önemli olan, Bazı kooperatiflerde Sanayi İl Müdürlüğüne müracaat

edilirken, bazılarında Tarım İl Müdürlüğüne veya başka bir bakanlığa müracaat

gerekmektedir. Bunu sitemizdeki diğer yazılarda bulabilirsiniz

Bu yazıda, yapılacak işler sıralanmaıştır.

Diğer konuları okuyucu Kooperatifin Ana statüsünden de bulabilir.

 

GENEL KURUL NASIL YAPILIR ?

 I- Genel Kurul yapılması ve Gündemi için Yönetim Kurulu kararı alınır.

 Örnek karar:

——————————————————

 ( KARAR :

 1- Kooperatifimizin Genel Kurul toplantısının, ……………… tarihinde Saat: ….. de kooperatif merkezi olan …………………………………………………………………. (veya …………… )  adresinde yapılmasına,

 2- İlk toplantıda yeterli çoğunluğun bulunamaması  ( Yapı kooperatiflerinde kayıtlı ortakların en az ¼ nün asaleten veya vekaleten bulunması gerekir)  halinde ikinci toplantının ……………… tarihinde  ( İki toplantı arasında en az 7 en çok 30 gün olabilir)   gelen üyelerle yapılmasına

 3- Toplantı Gündeminin aşağıdaki gibi olmasına;

 4- Toplantı Daveti ve Gündem’in ortakların tamamına imza alarak elden veya iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilmesine, adresleri belli olmayanlara da gazete yoluyla duyuru ilanı yapılmasına,

 Oybirliği ile karar verildi.

 Koop. Bşk             Bşk Yrd.            Üye          Üye             Üye

  GÜNDEM  

1-AÇILIŞ VE SAYGI DURUŞU

2-DİVAN HEYETİNİN TEŞKİLİ İÇİN 1 BAŞKAN 2 KATİP ÜYE SEÇİMİ

3-YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI

4-DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI

5-BİLANÇONUN OKUNMASI

6-BİLANÇONUN MÜZAKERE VE KABULÜ

7-YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULUNUN AYRI AYRI İBRASI,

8-YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ VE YEDEKLERİNİN SEÇİMİ

9-TAHMİNİ BÜTÇE GÖRÜŞÜLMESİ

10-ÖDENMEMİŞ AİDAT BORÇLARINI ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARININ TESPİTİ

11-YENİ AİDAT MİKTARININ TESPİTİ, ÖDEMEYENLER HAKKINDA UYGULANACAK GEÇİKME ZAMMININ BELİRLENMESİ, ÖDEMEMEKTE DEVAM EDENLERİN ANA SÖZLEŞMENİN 14 VE KOOP. KANUNUNUN 27. MD GEREGİNCE ORTAKLIKTAN İHRACI KONUSUNDA KARAR ALINMASI

12-YÖNETİM KURULU BAŞKANINA ÖDENECEK HUZUR HAKKI İLE KOOPERATİF YOLLUK MİKTARININ BELİRLENMESİ

13-KOOPERATİFİN BORÇLARININ TEDİYE EDİLEBİLMESİ İÇİN HER ÜYENİN ÖDEMESİ GREKEN “EK ÖDEME” NİN TESPİT EDİLMESİ

14-YENİ KAYIT OLACAK ÜYELERDEN DİĞER ÜYELERİN ÖDEDİĞİ SERMAYE VE AİDATLARIN TAMAMINDAN BAŞKA EK OLARAK ALINACAK MİKTARIN TESPİT EDİLMESİ

15-ÜYELİKTEN İHRAÇ EDİLMESİNE YÖNETİM KURULUNCA KARAR VERİLMİŞ BULUNAN………… VE ……………… VE             ‘NİN İHRAÇ EDİLMELERİ KONUSUNUN GÖRÜŞÜLÜP, KARAR ALINMASI

16-ÜST KURU İÇİN TEMSİLCİ SEÇİMİ

17-DİLEK VE TEMENNİLER

18-KAPANIŞ

 ———————————–

(NOT: Gündemde her  kooperatifin kendi  sorunları ile ilgili
hususlara yer verilir. Yukarıdaki Gündem bir örnektir.)

————————————

Dört ortaktan az olmamak üzere ortakların en az onda biri tarafından ve genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur. Bu sebeple, Gündem hazırlandıktan sonra böyle bir talep yazılı olarak veya Noter yoluyla gelirse, gündemde gerekli değişiklik yapılarak istenilen konuların gündeme dahil edilmesi gereklidir. Yapılmaması görevi suiistimal suçunu teşkil eder.

II-   Toplantı öncesi Yapılacak işlemler ve Hazırlanacak Evraklar:

1-    Toplantıdan önce Yönetim Kurulu, kendi dönemine ait belgeleri ayırır ve Muhasebeci ile birlikte Bilanço ve Gelir-Gider farkı Cetvelini hazırlar.

2-     Üye Defterine kayıtlı üyelerin (ortak Numarası, isim, ikametgâh, asaleten ve vekaleten imzalanacak kısmı) ihtiva eden Ortaklar Cetveli hazırlar.(Örneği aşağıda)  Bunun altını Yönetim Kurulu üyeleri imzalar. Davet yazısı elden teslim edenlerin imzaları alınır. Posta ile gönderilenlerin gönderme ve iade makbuzları da bu cetvele iliştirilir. Adresi belli olmayanlar için Gazete ilanı yapılmış ise, bu gazete kupürü de buna iliştirilir.

3-     Aynı şekildeki bir Cetveli daha HAZİRUN CETVELİ olarak (Örneği aşağıda)  2 nüsha hazırlanarak, Toplantıya gelenlerin imzaları alınır. Vekaleten gelenlerin vekalet yazıları bu cetvele iliştirilir. Vekil olanların (Koop K. Md.49 a göre bir ortak sadece bir diğer ortağı temsil edebilir. Ortak olmayanlara vekalet verilemez. Ortağın Avukatlara verdiği vekaletle de toplantıya iştirak edilemez) İmzaları da ilgili bölüme alınır.

4-     Gelir-Gider Evrakları ve Bilanço Denetçiye teslim edilerek Rapor hazırlaması istenir. Denetçi de DENETÇİ RAPORU’nu (Örneği aşağıda)  hazırlar. Burada dikkat edilecek husus Bakanlığın yeni kararına göre Denetçi ve Yönetim Kurulu Raporlarında bulunması gereken hususlar vardır. Bunları aşağıda bulacaksınız. Ortakların bilgi edinmelerini sağlamak açısından Bilanço, gelir gider tablosu ile denetim kurulu raporu olağan genel kurul toplantısından en az 15 gün önce ve bir yıl süre ile kooperatif merkezinde asılı bulundurulur. Talep eden ortaklara da bilanço ile gelir gider tablosunun bir örneği verilir (KK Md.24).

5-     Yönetim Kurulu, görevde bulunduğu süreyi içine alan bir Faaliyet Raporu (Örneği aşağıda)  hazırlar. Bunu bütün Yönetim Kurulu üyeleri imzalar. İsteyen üye sadece kendisi için de bir rapor hazırlayabilir.  Bakanlığın istediği şekildeki bir Raporu aşağıda bulacaksınız.

6-     Toplantı aşağıdaki gibi bir yazı ile bütün üyelere duyurulur. Yazıda bahsettiğimiz gibi bu duyuru elden yapılıp imza alınabileceği gibi, iadeli Taahhütlü mektupla da yapılabilir. Adresi belli olamayanlar için gazete ilanı yapılır.

 (Örnek Anasözleşme Md. 28). ye göre; Genel kurula katılma hakkına sahip olan ortaklar toplantı tarihinden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde taahhütlü mektupla gerektiğinde gazete, gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve âdete göre ilan yoluyla toplantıya davet edilir. Davet yazıları elden imza karşılığı da ortaklara teslim edilebilir

ÖRNEK YAZI:

———————————————-

Sayın Üyemiz,

 Kooperatifimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30/06/2010 tarihi Saat 13.30 ……………………………………………………… adresinde bulunan Kooperatif Merkezinde yapılacaktır. Toplantı nisabının bulunamaması halinde ise; aynı gündemi görüşmek üzere aynı adreste 12.07.2010 tarihinde iştirak edenlerle yapılacaktır.

 2009 Yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulları Raporları ile Gelir-gider farkları ve bilanço özetleri toplantı tarihinden 15 gün önce Kooperatif merkezimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

 Bu toplantıya bizzat veya vekâleten teşrifinizi bekler, saygılarımızı sunarız.

 S.S. ……………………….. . KOOPERATİFİ

 Başkan                                 Başkan Yardımcısı                       Üye

 GÜNDEM

1- AÇILIŞ VE SAYGI DURUŞU
2- DİVAN HEYETİNİN TEŞKİLİ İÇİN 1 BAŞKAN 2 KATİP ÜYE SEÇİMİ
3- YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI
4-  ………………….  (Devamı yazılır)

 —————————————————-

7-       Toplantı tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce ilgili bakanlığa (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne) yazılı olarak bildirilir (KK Md.45/4). Bu bildirime, Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili Maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir (Anasözleşme. Md.30).

8-    Temsilci ücretlerinin ne kadar olduğunu ve hangi hesaba yatırılması gerektiğini Sanayi İl Müdürlüğü müracaatta bildirecektir. Ücreti ödenmesine rağmen temsilcinin gelmemesi halinde Kooperatifin başvurusu üzerine, ödediği temsilci ücreti kooperatife iade edilir. 

Yönetim kurulunca usulüne uygun olarak başvuru yapıldığı halde temsilci toplantıya katılmaz ise bir saat beklendikten sonra Temsilcinin gelmediğine dair bir tutanak yapılır ve toplantıya başlanır (KK Md.87).

9-   Toplantı yapılacak yerin toplantı saatinden önce açık bulundurulması için gerekli tedbirler önceden alınır. Toplantı salonunda oturulacak yerlerin, havalandırmanın, ortaklar için gerekirse kağıt ve kalem bulundurulması, fazladan gündem ve bilanço hazırlanır.  Gerekiyorsa toplantı yerini ve gidilecek yönü gösteren ok işaretli Levhalar konur.

10-  Toplantıdan önce, Toplantıya Başkanlık ve Katiplik yapacak kişileri belirlemek gerekir. Hatta bunlar için önergeler de hazırlanır. Örnek.

————————————————

S.S. ………………….. KOOPERATİFİ 

2010 yılı Olağan Genel Kurulu BAŞKANLIĞINA

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA:……………………..

KATİP ÜYELİĞE : ………………………..  SEÇİLMESİNİ TEKLİF EDERİZ.

ÜYE                       ÜYE                     ÜYE    

 —————————————————-

11-    Toplantıdan önce, Yönetim Kurulu gelecek yıl için TAHMİNİ BÜTÇE hazırlar. BU daha önceki yıllardaki giderlere göre hazırlanır. Eğer Yönetim Kurulu bu bütçeyi hazırlamamışsa, üyeler teklif olarak verebilir. ÖRNEK:

——————————————————-

2010 OLAGAN GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE

HAZIRLANAN 2010 yılı TAHMİNİ BÜTÇESİ 

GİDERLER                            TL  GELİRLER  TL 
MAAAŞLAR              40.000,00    ÜYE AİDATLARI              15.000,00   
SSK+VERGİLER              20.000,00    GEÇİKMİŞ AİDATLARI                  30.000,00   
KİRA             100.000,00    YENİ ÜYELERDEN                500.000,00   
HAT TAHSİS BEDELİ          3.000.000,00    EK ÖDEMELERDEN          2.750.000,00   
GENEL GİDERLER             315.000,00       
TOPLAM          3.475.000,00     TOPLAM          3.475.000,00   

 2010 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ OLARAK TEKLİF EDERİZ.

                ÜYE                                                           ÜYE     

 ————————————————— 

12-  Toplantıya asaleten veya vekaleten gelen üyelerin hemen gelişlerinde HAZIRUN ÇETVELİ’ne imzalarının alınması, adreslerinde ve telefonlarında bir değişiklik varsa kaydedilmesi, gelenlere Gündem’in verilmesi doğru olur . Zira toplantı ilerledikçe hem kalabalık hem de çoğu zaman meydana gelen sinirli hava sebebiyle bunlar yapılamamaktadır.

13-  Toplantıyı Yönetim Kurulu adına Başkan veya bir üye açar. Hazirun Çetvelindeki imzalara göre  toplantı yapılabilecek sayıda üyenin hazır bulunduğunu bildirir ve Gündeme geçileceğini söyler.  Gündemin 1. maddesine göre Saygı Duruşuna davet eder. 1 dk lık saygı duruşundan sonra, Gündemin 2. maddesine göre Divan Başkanı ve Katip üyenin seçiminin yapılacağını bildirir. Bu konuda daha önce hazırlanan teklifi veya başka üyeler tarafından verilecek teklifleri ayrı ayrı okur. Teklifleri veriliş sırasına göre oylayacağını bildirerek 1. teklifi oylar. Eğer çoğunluk kabul ederse, diğerlerinin oylanmasına gerek kalmadığını bildirir. 1. teklif kabul edilmezse sırası ile diğerlerini oylar. Divan Başkanı ve Katip olarak seçilen üyeleri Divana davet eder. Burada dikkat edilecek husus, tekliflerde kooperatif üyesi olmayan bir kişi yazılmış ise (Kooperatifler Birliğinden toplantıyı takip etmek üzere görevlendirilmiş kişiler üye olmadıkları halde Divanda görev alabilirler) o teklifin o ismi oylamaya sunulmaz. Mesela Başkan üyelerden, katip üye dışarıdan teklif edilmiş ise; toplantıyı idare eden Yönetim Kurulu üyesi katip üyenin oya sunulmayacağını, zira kooperatif üyesi olmadığını belirtir ve sadece Başkanı oylar. Başkan seçildi ise; diğer teklifleri sırası ile sadece katip üyeler için oya sunar.  Böylece Başkanlık Divanı kurulur, toplantıyı idare etme yetkisi Başkana geçer.

14-  Bu arada gündeme yeni madde ilave ettirmek isteyen üyelerden bir talep var ise; Başkan gündemden önce bunu Genel Kurula sunar ve oylar. Eğer kabul edilir ise, günden buna göre değişmiş olur. 

Bilindiği gibi Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, (Hesap tetkik komisyonu seçilmesi-Bilançonun görüşülmesinin ve ibranın geriye bırakılması-çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması- Genel Kurulun yeni bir toplantıya çağrılması-Yönetim Kurulunun bir kararının iptali-Yönetim Kurulu ve Denetçilerin azli– Yeni Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimi ile ilgili hususlar için) Kooperatife kayıtlı toplam üyenin en az 1/10 nun, gündeme geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, bildirilecek hususların gündeme konulması Kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile yapılır (KK Md.46/2).

Böyle bir talep olmasına rağmen Divan bunu nazara almazsa, durum bir zabıtla tespit edilir, Bakanlık Temsilcisine verilir. Önerge sahiplerinden biri de toplantıda bu konuda konuşarak bunun oylanması gerektiğini, oylanmayacaksa bu talebin zapta geçirilmesini ister. Zira bu husus Genel Kurul Toplantısının iptal sebebidir.

————————————————–

 ORTAKLAR CETVELİ – HAZİRUN ÇETVELİ

Üye No   Üyenin Adı-Soyadı    Üyenin Adresi Asaleten İmza Vekaleten İmza
1        
2            
3        

 Üye defterimizde kayıtlı bulunan ortaklarımızın tamamının yukarıya yazıldığı tasdik olunur.

Koop. Bşk        Bşk. Yrd.      Üye

 ————————————————-

DENETİM RAPORU

………………………. KOOPERATİFİ

GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

Rp. Düzenleme Tarihi       : ( toplantıdan en az 15 gün önce)

İncelenen Dönem             :

Genel Kurul Tarihi            :

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.6.2008 günlü Tebliği esasları dâhilinde yaptığımız incelemeye göre Kooperatifimizin Denetim Kurulu Raporunu bilgilerinize sunarız.

 A – YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ:

        1) Yönetim Kurulu üyelerinin, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif ana sözleşmesinde öngörülen üyelik şartlarını taşıdığı,

        2) Raporun ilgili olduğu dönemde, yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmediği,

        3) Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, kooperatifi zarara uğratıcı eylemleri dolayısıyla açılmış hukuki sorumluluk davası veya göreve devam konusunu etkileyecek nitelikte Kooperatifler Kanununda belirtilen suçlarla ilgili açılmış kamu davası bulunmadığı.

(Eğer böyle bir dava varsa şunlar ilave edilir:

Davacı                          Dava Konusu               Mahkemesi           Dosya No

…………..                              ………………….           ……………                  …………….

        4) Yönetim Kurulu üyelerine, aylık ücret, huzur hakkı, risturn, yolluk veya başka bir ad altında bir ödeme yapılmadığı,

        5) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırı olarak, genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkilerin Yönetim Kurulu üyelerince kullanılmadığı,

        6) Yönetim Kurulu üyeleri ve kooperatif memurlarının, kooperatifle, kooperatif konusuna giren bir ticari muamelede bulunmadıkları,

        7) Yönetim Kurulu üyelerinin, kooperatife ait defter ve belgeleri incelenmek üzere denetim kuruluna verdikleri, bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı,

        8) Genel kurul toplantısına sunulan Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun, kooperatifin gerçek durumunu yansıtır şekilde eksiksiz ve hatasız hazırlanmadığı,

        9) Kooperatifimizde Müdür ve kooperatif memurları bulunmadığından ödenen ücret yoktur, dolayısıyla SSK ya bir prim yatırılmamış olduğu görülmüştür.

B – Ortaklık işlemleri:

        1) Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesinin, kooperatif anasözleşmesinde belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği,

        2) Kooperatife ortak kaydedilen veya ortaklığı sona erenlerle ilgili olarak yönetim kurulu kararlarının mevcut olduğu,

        3) Genel kurul toplantısına ilişkin düzenlenen ortaklar listesinin, kooperatifin ortaklar defterindeki kayıtlarla uygun bulunduğu; bu bağlamda, genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayanların ortaklar listesinde yer almadığı, genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayanların listede yer almadığı,

        4) Kooperatifimizde bu dönem ihraç edilmiş üye bulunmadığı,

        5) Kooperatif ortakları tarafından, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında, denetim kuruluna intikal ettirilmiş bir şikayet olmadığı,

        6) Yönetim Kurulu tarafından, ortaklar arasında hak ve vecibelerde eşitlik ilkesine uygun hareket edildiği yapılan incelemelerle anlaşılmıştır.

C – DEFTER VE BELGELER:

        1) Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul karar defterinin kullanıldığı,

        2) Yevmiye defteri kayıtlarının kanunda öngörülen sürede yapıldığı, kayıt nizamına uyulduğu,

        3) Envanter ve bilanço defterine, kooperatifin dönem sonu bilançosu ile dönem başı açılış bilançosunun işlendiği,

        4) Yevmiye ve envanter defterlerinin, kanunda öngörülen süre içerisinde noter kapanış tasdikinin  yaptırıldığı,

        5) Defterler ile saklanması zorunlu olan belgelerin, Türk Ticaret Kanununda öngörülen süreyle  saklandığı,

        6) Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilât ve ödemelerin tümünün kanunen geçerli belgeye  dayandığı anlaşılmıştır.

D – Bilanço, gelir gider farkı hesabı ve mali durum bölümü:

        1) Bilanço ve gelir gider tablosunun, kooperatifin muhasebe defterlerine uygun olarak hazırlandığı, yanlış, eksik bilgi bulunmadığı, bilanço kalemlerinin ayrıntılı bilgi içerdiği,

        2) Bilanço ve gelir gider tablosunun muhasebe standartları ve ilkelerine göre düzenlenip hazırlandığı,

        3) Bir önceki genel kurulda görüşülerek kabul edilen bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olduğu,

        4) Bilançoda “Hazır Değerler”, “Menkul Kıymetler” bölümünde yer alan tutarların sayım sonucu fiilen bulunduğu,

        5) Kooperatifin alacaklarının üyelerin aidatlarını ödememelerinden kaynaklandığı, alacakların takibi ve tahsili konusunda Genel Kurulca sarih karar alınmadığından yönetim kurulunca gerekli çalışmanın yapılamadığı,

        6) Kooperatif kayıtlarında görünen avans bulunmadığı anlaşılmıştır.

        7) Kooperatifin borçlarının dökümü şu şekildedir:

* ……………….

* ……………….

* …………………

Borçlar gerçek bir mal / hizmet alımına dayanmakta olup, borçların vadesinde ödenmesi konusunda yönetim kurulunca gerekli tedbirlerin üyelerin aidatlarını ödememiş olmaları sebebiyle alınmadığı anlaşılmaktadır.

        8) Ortaklardan yapılan her türlü tahsilâtın kayıtlara eksiksiz intikal ettirildiği ancak Genel Kurulu kararı olmadığından gecikme faizi tahakkuk ve tahsilatının yapılmadığı anlaşılmıştır.

        9) Vergi ve diğer yasal yükümlülükler zamanında yerine getirildiği, kooperatif faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında herhangi bir faiz, gecikme cezası ödenmediği,

        10) Genel yönetim giderlerinin usulüne uygun, kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olduğu,

        11) Kooperatifin bu dönemindeki işlemleri neticesinde olumlu gelir gider farkı oluşmamış olduğundan Kooperatifler Kanunu ve anasözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtım yapılmadığı,

        12) Kooperatifin mali durumu konusunda Genel Kurulun kesin kararlar alarak, Yönetim Kurulunun çalışmasını kolaylaştırması gerekmektedir. Özellikle ödenmemiş aidatların ödeme şekil ve şartları ile bundan sonra ödenecek aidatların gecikmesi halinde uygulanacak gecikme zammının belirlenmesi şarttır.

E – sonuç:

 Kooperatif İşlemlerinin ve evraklarının Türk Ticaret Kanunu, Kooperatifler Kanunu ve Anasözleşme hükümlerine uygun olduğu görüldüğünden Yönetim Kurulunun ibra edilmesi kanaatinde olduğumuzu beyan eder, saygılarımızı sunarız.

DENETCİLER

 ————————————————-

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

a) Kooperatifin adı  :

b) Kuruluş bilgileri   :

c)Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası:

d) Adresi  :

e) Telefon/Faks Numaraları  :

f)Web adres ve elektronik posta:

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

1)  Yönetim Kurulu Üyeleri         Görev Dönemi       Yıllık Ödemeler Toplamı

     1.

     2.

     3.

2) Denetim Kurulu Üyeleri          Görev Dönemi       Yıllık Ödemeler Toplamı

     1.

     2.

3) Personelin Adı Soyadı      Görev Dönemi     Unvanı  Yıllık Ödeme Top.          SSK Pirimi

     1.

     2.

4) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler:

5) Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:

GELİRLER                   ÖNGÖRÜLEN        GERÇEKLEŞEN                 %

1.

2.

3.

GİDERLER                  ÖNGÖRÜLEN        GERÇEKLEŞEN                     %

1.

2.

3.

C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi :

2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam      gelir               :

Toplam gider                   :

Kalan para                       :

3)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

-Arsa ve Proje ödemeleri            :

-İnşaat giderleri                              :       

-Vergi ve harç giderleri               :

-Sigorta giderleri                            :

-Genel giderler                                :

Diğer giderler                                   :

Toplam                                                :

4) Kullanılan Banka Kredilerinin:

Banka Adı          Tutarı     Faiz Oranı    Vadesi         Ödenen     Kalan

5) Kooperatifin Borçları    :

* Belediyeye               :

* Vergi Dairesine        :

* Sigorta (SSK)           :

*  Piyasaya                 :

*  Yükleniciye             :

*  Personele                :

*  Diğer Borçlar          :

6) Demirbaş ve diğer araçlar            :

Cinsi                                             Bedeli                        Adedi

a.

b.

c. 

7) Tutulan Defterler

Noter Tasdiki        

Defterin Türü                             Açılış Tarihi             Noter        Kapanış Tarih       Noter          

a-Yevmiye Defteri             ……/…../200../….. …………….  …../…../200../…..  …….

b-Envanter ve Bilanço        …../…../200../…..   ……………. …../…../200../…..   ……

c-Defteri-Kebir  Def.                    …../…../200.. /….   …………….         

d-Yönetim Kurulu Karar    …./…../200.. /……   …………….  

e-Genel Kurul Karar         …../…../200.. /…     …………….  

f-Ortak Kayıt Defteri         …../…../200.. /…     …………….        

Ç) ORTAKLIK İŞLEMLERİ :

a) Mevcut Ortak Sayısı                                            :

-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı                 :

-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı  :

-Ortakların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı:

b) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı :        

-Ortaklardan yapılan tahsilat                 :

-Ortakların aidat borcu                        :

c)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar:

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı            :

-Gecikme cezası tahsilat miktarı             :                 

d)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

Devreden              Devralan               Yönt. Krl.Tarih No

*.

*.

*.

e)Çıkarılan ortaklar

Çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortağın

Ortağın adı ve soyadı   Çıkarılma sebebi                yerine ortak alınıp alınmadığı             

6) Ortaklığı sona eren ortaklara  yapılan ödemeler

Adı Soyadı               Odemelerin tarihi                           Ödemenin tutarı

D)ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :

1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı “……………………………………………………………………………………………”

2-Gayrimenkul alım ve satım tutarları :

3-Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar:

4-. İnşaat Yapım Yöntemi :

-Konut/işyeri Sayısı :

-Yapım yöntemi ve konut/işyeri sayısına ilişkin genel kurul kararları “……………………………………………….”

5)Yapılan İhalelerin          :

Yapılan  İhaleler   İmzalanan sözleşmelerin tarihi/Bedeli   Konusu  Tarafları        

a.

b. 

6)Arsa veya arazinin imar durumu:

-Proje                                                :

-İnşaat ruhsatı tarih ve No’su       :

-Altyapı durumu                        :

-Çevre düzenleme çalışmaları      :

7)Hakedişlerin T. No     Müteahhid/taşeron adı         Yapılan Ödeme      Kalan

a.

b.

8) Yılsonu itibariyle İnşaat Seviyesi, inşaatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti:

 9)Kesin Maliyet                :

-Şerefiye Tespiti                :

-Kur’a Çekimi                     :

-Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih ve No’su:

-Tapu Dağıtım Tarihi        :

-Tasfiye Başlangıç Tarihi    :

 E)HUKUKİ FAALİYETLER :

1)Genel Kurul Kararları ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar :

Davacı         Dava Konusu        Davanın Gör.Mahkeme    Dosya No    Aşaması

A).

B).

2)Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme  ve dosya numaraları :

Davacı                  Dava Konusu                   Davanın Gör.Mahkeme    Dosya No

A).

B).

3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

Davacı/şikayetçi               Konusu                 Hazırlık numarası

A)

B)

Bu rapor kooperatifin…… ..…dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

                                                                                               …./…../20..

         ……………………………..Konut Yapı Kooperatifi

        Yönetim Kurulu Başkanı        Bşk Yrd        Yönetim Kurulu Üyesi

 ————————————————-

37 thoughts on “Kooperatif Genel Kurulu Nasıl Yapılır ?

 1. ben bir üyeyim genel kurul karar aldı alt katların korkulukları yapılacak diye ben kendi korkuluğumu yaptırdım ücretini ödedim koop diğer korkulukları yaptırdı benim ödediğim korkulukları hesaba lamadı bu konuda ne yapabilirim faturayı koop daına kesdirğim halde yönetim kurulu benin faturayı dikate almıyor ve benin borcumdan düşmüyor. ne yapabilirim

 2. Sayın Hayrettin Bey,

  Huzur hakkını biz tespit etmiyoruz. Üyeler kendileri de tespit etmiyorlar.
  Huzur hakkı; Kooperatif Genel Kurulunda alınan kararda belirtilen miktarda ödenir. Bu miktarı da başkası değiştiremez.
  Ancak, bu miktarın yüksek olduğu kanaatında iseniz, bu kararın alındığı Genel Kurulda buna itiraz edip, oy vermemeniz ve bunu da zapta yazdırmanız gerekirdi. Bunu yaptıktan sonra yani Genel Kuruldan sonraki 1 ay içinde mahkemeye giderek bunun iptalini isteyebildiniz. Eğer bunu yapmadı iseniz, bir dahaki Genel Kurulda yapmalısınız.

  Şu anda sizin yapacağınız bir husus yok maalesef..

  Muzaffer Deligöz

 3. Merhaba Muzaffer Bey,
  Genel kurul toplantısının en az 15 öncesinden İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne bildirilmemiş olması durumunda genel kurul toplantısından önce ne yapılması gerekir? Cezai bir yaptırım söz konusu mudur?

 4. sayın muzaffer bey 64 üyesi olan bir koop 1/4 olmasın gereken saf çoğunlgu 16 kişi yapıyor 16 kişi olunca genel kurul yapılabilir anladığım kadar ile 14 kişi geldi genel kurula fakat genel kurul yapıldı. sanayi ve ticaret müdürlüğünden gelen memur yapılabilir dendi bildiğim kadar ile yapılaz biliyordum bu konuda aydınlatırmısınız

 5. Sayın Hayrettin Bey,

  64 üyeli bir kooperatifin Genel Kurulunun toplanması için 1/4 üyesi olan 16 kişinin asaleten veya vekaleten gelmesi gerekir. Eğer 1. Toplantıda bu sağlanamazsa, 2. toplantıda da u şart aranır.(Anasözleşme md: 33) Sadece Kooperatifin dağıtılması,, başka kooperatifle birleşmesi veya Anasözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili kararlar ortakların 2/3 çoğunluğunun kararı gerekir.

  Sizin Genel Kurulunuza gelince; Genel Kurula 14 kişi gelmiş olabilir ama, bazı ortaklar da diğer üyelere vekalet vermiş olabilirler. Sizin bu durumu incelemeniz gerekir. Bunu da Genel Kurul Toplantı zaptında görebilirsiniz. Bu zaptın suretini Bakanlık İl Müdürlüğünden alabilirsiniz.

  Eğer vekalet olmasa Bakanlık Temsilcisinin genel kuurulu yaptırması suç olacağından yapacağını zannetmiyorum. Ama yine de bu memurun yanına giderek bu konuyu sormanızda fayda var.

  Bir diğer husus ta gelmemiş olmalarına rağmen bazı üyeleri gelmiş gibi Hazirun Cetveline ilave etmeleri suretiyle sayının 16 yı bulması sağlanmış ise; bu Genel Kurul Mahkemece iptal edilir. Ancak bir üyenin bu hsuusu mahkemeye götürmesi gerekir.

  Selamlar

  Muzaffer Deligöz

 6. Sayın Güliz Erbiçer;

  Bazı mazeretim sebebiyle sorunuzun cevabını geçiktirdim. Umarım konunun sıcaklığı geçmiş olmaz.

  Genel Kurul Toplantısının 15 gün önce Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirilmesi Kooperatifler Kanununun 45/4 md ne göre gerekir.

  Bu yapılmadığı takdirde geç de olsa Müdürlüğe müracaat ederek toplantıya temsilci gönderilmesini sağlamak gerekir.

  Bu kanuni gereğin yerine getirilmemesi halinde; kooperatifler kanununda herhangi bir cezai müeyyide tayin edilmemiştir. Burada sadece görevi ihmal bulunabilir ama, bun un için de C.Savcılığına Bakanlığın veya bir üyenin suç duyurusunda bulunması gerekir. Tabii C.Savcılığının ne yolda karar vereceğini bilemeyiz.

  Bakanlık Temsilcisi gelmeden yapılacak Genel Kurulun geçersiz olduğunu belirten herhangi bir kanuni hüküm de yok. Zaten bu konu Yönetim Kurulunun yapmadığı bir iş olduğundan Üyeleri ve üyelerin en tabii hakkı olan Genel Kurula tesir etmez. Zira, Genel Kurulun yapılması Bakanlık Temsilcisinin iznine bağlı değildir. Temsi,lci sadece yapılan işlerde yanlışlık varsa ikaz eder, ama toplantıyı durduramaz, tatil edemez. Sadece Raporunu Bakanlığa verir.

  Burada bazı yazarlar ve mahkemeler Koop K.nun 87/2 maddesindeki ” Genel Kurul Toplantıları, Bakanlık Temsilcisinin huzuruyla açılır ve devam eder” hükmünü Bakanlık Temsilcisi olmadan alınanan kararların geçersiz olacağı şeklinde belirtmektedirler.

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 24 Ocak 2009 Tarihli Resmi Gazete yayınlanan “KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURULTOPLANTILARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ” de de herhangi bir cezayı müeyyide görülmüyor.

  Toplantıya başlanmadan önce, temsilci için Kaymakamlığa yazı ile müracaat edilir. Bu sebeple 1 saat beklenir. Memur gelmezse toplantı açılarak devam edilir.

  Selamlar
  Muzaffer Deligöz

 7. Genel Kurul Kararının kaç gün içerisinde tescil edilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde tescil edilmemiş ise yaptırımı nedir? Bu konuda desteklerinizi rica ederim

 8. Genel Kurul günü temsilci gelmedi. Toplantı günü Pazar günü olduğu için kaymakamlığın kapalı olduğunu düşünerek kaymakamlığa herhangi bir müracaatta bulunmadan 1 saat bekledik ve toplantı tutanağına bu bekleme süresini kayıt ederek toplantımızı yaptık. Bu durumda yani Kaymakamlığa bir müracaatta bulunmadığımız için genel kurul toplantısının iptali söz konusu olurmu veya önümüze ne tür bir sorun çıkabilir?

 9. Sayın Teoman Bey,

  Aslında Pazar günü Kaymakamlıkta nöbetçi bulunur. Bir yazı yazsa idiniz iyi olurdu.
  Ama, bu konuda toplantıya katılan üyelerden itiraz geldi ise ve bunu da zapta yazdırdılar ise sıkıntı olabilir. Yani o üye mahkemeye gidebilir. Böyle olmadığı takdirde mahkemeye gidemez. ..
  Ancak alınan kararlar netice itibariyle Genel Kurul kararıdır ve tatbik edeceksiniz. Böyle bir itirazın mahkemece karara bağlanması da aylar- yıllar sürer.. bu sebeple de size bir engel olmaz.
  Çok önem vermeyin derim.

  Selamlar.
  Muzaffer Deligöz

 10. Sayın Nihat Bey,

  Yeni kurulmuş olan kooperatiflerin Ana statüde gösterilen Yönetim Kurulu ve Denetcileri 1 yıl görev yapabilirler. BU bakımdan 1 yıl içinde, anastatünün gösterdiği tarihte (Bu Ocak ayı veya Haziran ayı olabilir. Ana Sözleşmeden bakın) yapacaksınız.
  Kooperatiflerin Maliye ile bir ilişiği yoktur. Ancak ortaklar dışında iş yapacaksanız yani kooperatif kendi ortaklarının dışındaki kişilerle iş yapacak, alış-veriş yapacak para alıp verecekse ve fatura gerekiyorsa sizin maliyeyey beyanname vererek hesap numarası almanız gerekir. Ayrıca Kooperatifte çalışan memur, müdür, görevli varsa bunlar için SSK ödemesi yapılacağından SGK dan da doaya açtırmanız, numara almanız gerekecektir.
  Ancak bunları almamaış olmak kooperatifin kuruluşuna bir zarar vermez. Belki geçikme cezası ödersiniz.
  Eğer Yapı Kooperatifi ise zaten maliye ile bir ilişkiniz de ( KDV veya Vergi beyannamesi) yoktur. Bunu kooperatifinizin muhasebecisi bilir. Eğer muhasebeciniz yoksa, kooperatif hesaplarının noterden tasdikli defterlere işlenme şeklini sizin yapabileceğinizi sanmadığımdan bir muhasebeci ile anlaşıp, defter ve hesaplarınızı tutturun.
  Sakın ola ki, bakkal hesabı gibi, kendiniz kağıtlara veya noterden tasdik edilmemş defetrlere kaydetmeyin.
  BU hususları yerine getirmezseniz ilerde bir şikayet üzerine savcılık tarafından mahkemeye verilebilirsiniz. BU husustaki bazı kararaları bu sitedeki defter ve Belgeler kısmından okuyun. http://www.muzafferdeligoz.com.tr/category/kooperatifler/defter-ve-belgeler/ kısmından okuyunuz.
  Ayrıca Kooperatif Muhasebesi için de şu kısmı okuyunuz: http://www.muzafferdeligoz.com.tr/category/kooperatifler/kooperatif-muhasebesi/

  Kooperatiflerin Üyelik, aidat, Genel Kurul, denetcilik, vs vs konularında bu sitedeki ilgili bölümleri okuyarak öğreniniz.
  Ayrıca Kooperatifinizin Ana Sözleşmesi ve Kooperatifler Kanununu da okuyunuz.

  Bazı konularda sıkıntı olursa bana yazınız.

  Selamlar

  Muzaffer Deligöz

 11. sayın deligöz yazdıklarınız çok güzel bilgilendiriyor teşekkürler. bizim kooperatifin muhasebecisinden senelerdir toplantı öncesinde ve toplantı sırasında gelirgider tablosunu alamıyoruz. yeni sisteme göre hazırlanan formlardaki rakamsal bilgiler ile mizan da da değişik bilgiler var yani aynı değil. bunlara yaptığım bütün itirazlar dikkate alınmıyor. divan başkanıda üye olmuyor genellikle. vekaleti varsa divan başkanı olabilirmi ama eşide toplantıya iştirak ediyor. ne yapmam gerekiyor.bilgilendirirseniz sevinirim 05/08/2012 de toplantı var. mail adresime yazarsanız memnun olurum

 12. Muzaffer bey merhaba,
  bir kooperatifte veya kooperatif birliğinde ortakların sermayedeki paylarını nasıl görebiliriz? bununla ilgili resmi belge bulunuyor mu? teşekkürler

 13. MUZAFFER BEY BİZ YAPI KOOPERATFİYİZ TOPLAM 400 DAİRELİK BİR KONUT BAŞLATTIK İLK ETAP 100 DAİRE FAKAT PROJESİNİ ÇİZDİRİRKEN BÜTÜN OLARAK ÇİZDİRDİK YAPIMI İSE AŞAMA AŞAMA YAPACAĞIZ.YANİ TOPLAM 5 BLOK HALİNDE İNŞAA EDECEĞİZ.TABİ PROJE ÜCRETİNİ İLK 100 DAİREDEKİ ÜYELERDEN TALEP ETTİK DİĞER 300 DAİRE YAPILMAZ İSE 300 DAİRELİK PROJE BEDELİ İLK 100 ÜYEDEN TAHSİL EDİLMİŞ OLACAK BU HUSUSDA BİZİ HUKUKİ OLARAK SIKINTIYA SOKACAK BIR HUSUS OLUSUR MU.BİRDE BİZ KOOPERATİF OLARAK EMANET USULU YAPTIRIYORUZ INŞAATIMIZI HER YAPTIGIMIZ İŞE GENEL KURUL KARARI ALIYORUZ BU BİZİM İÇİN ZOR OLUYOR ORTALAMA 300 KALEM MALZEME VAR İNŞ DA BU KADAR KARAR ALMAMIZ GEREKEBILIR BUNUN KISA BIR YOLU YOK MUDUR.ACABA

 14. Muzaffer bey, genel kurul tescillerini 15 günden daha uzun sürede yaptırmamız mumkunmu, daha geç yaptırırsak ne gibi sakıncası olur. Cevabınızı çok acil rica ediyorum.

 15. Sayın Üstad,
  Tasfiye halindeki kooperatifimiz, (oturum başlayalı 20 yıl oluyor) genel kurul yapmış,
  1-Tarafımıza herhangi bir tebligat gelmedi.
  2-Gene kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanmadan yapılmış (1.oturumda) genel kurul zaptındada bu konu belirtilmiş.
  3-Hiçbir zaman herhangi bir yönetim planı oluşuturup tarafımıza ibraz edilmedi,
  4-Hiçbir zaman mali olarak bir hesap verilmedi.(gelir-gider olarak)
  Ben yakşalık 5 yıldır aidat ödemiyorum, açıklama yapılmadan ortalma 500 TL. (5 yıllık) ana paralı aidatım için 1300 TL para talep ediliyor . (icra, avukat veya mahkeme yolu yok)
  Bilgilendiriseniz minnettar olurum,
  Saygılarımla

 16. Hiç bir üyesi bulunamayan ve genel sorumlularida ortada olmayan bir koperatifi nasıl aktif hale getirebiliriz bunun için yardımcı olabilirsiniz . Kanuni olarak ne yapabiliriz sadece kooperatifin ismi var bunun için yapılacak işlem nedir , yeni bir yönetim kurulu toplansa yetki nasıl alınabilir, yada böyle bir durum mümkünmüdur?

 17. Sayin deligoz.kooperatifimiz aidatlarini gec yatiranlar icin aylik yuzde 5 faiz uygulama karari aldi. Bunun muhasebelestirilmesi odedikce mi veya aylik olarakmi veya yil sonumu yapilmali yani gecikme cezalari nasil tahakkuk ettirilmeli ve muhasebe kayitlarina nasil intikal ettirilmelidir.tesekkurler

 18. MERHABALAR
  Koopeatifimizde genel kurul kararı ile aylık %5 gecikme faizi olduğu halde yönetim kurulu kendi aidatlarını 6 ay bekletti. açığa çıkınca borçlarını hemen yatırıp (faizini yatırıp yatırmadıklarını bilmiyoruz) ödemeyen üyelere direkt noterden ihtar çekip geçikme faizi ile ödettirme girişiminde bulundular. Banka hesapları incelendiğinde yönetim kurulunun toplu yatırdıkları belli olacaktır. ileride yönetimin haksız ve adil olmadığı için kendilerine de gecikme faizi ödettilir mi?
  2. yönetim kurulu genel kurulu mayıs haziranda yapmayıp ağustosa kadar uzatmak istiyorlar. not . şimdiki yönetim olağan üstü kongre ile geldiği için 1 yıllığa seçilmişlerdi görev süreleri ağustos sonunda alıp ağustos sonunda devredecekler. bu özel durum onları 2-3 ay geç kongre yapmalarına dayanak oluşturabilir mi?
  saygılar

 19. merhaba biz kooperatif genel kurulunu yapıcaz fakat birşey öğrenmek istiyorum genel kurula itiraz süresi kaç gün. şimdiden teşekkür ederim.

 20. Sayın Hayrettin DELİGÖZ,
  TASFİYE halindeki bir Arsa ve Yapı Koop. alanında muhkimiz. Burası 20 yıldır talan edilmiş. Yerleşik düzen (yazlık ve yaz-kış oturanlar) sayısı arttıkça, artık bıkkın ve yılgın kişilerden bir grup dur demek ihtiyacı duyarak, 2011 yılı yaz başlangıcında bir nev’i yönetime el koymuş. Sonrası biz oraya taşındık, ama kavga, gürültünün ortasına… Ana sorun, “ilgililerin yarı bilgililiği, geri kalan çoğunluğun ise, tam bilgisizliği ve her kafadan bir ses çıkması”. Arsa sahibi üvey oğlum, yani ortak o, ancak oturan sakin ben ve eşim. Yani arsa sahibi ile soyadlarımız farklı. 2012-13 döneminde Yön.-Krl. Üyeliği için israr edildi, girdim. 3,5 ay sonra tatsızlıklar nedeniyle 1163 ve K.-Sözleşmesini okudum, inceledim ve üye olamayacağımı görerek istifa ettim. Bazı kötü niyetliler bu durumu suiistimal etme sevdasında. 1. SORUM: Çalışmaya çalıştığım 3,5 aylık sürede, Yön.-Krl. Üyesi olduğum için, kanuni cezai bir suç işlemiş sayılır mıyım? 2.SORU: Şayet ortada ayrı bir TASFİYE KURULU yok ise, Noterlik-Vekaleti ile Yön.-Krl. üyesi olunabilir mi? (Yön.-Krl. = aynı zamanda Tasfiye-Kurulu). 3.SORUM: Tasfiye için kanunun izin verdiği süre nedir? (“… en kısa sürede…” gibi lastikli bir tanımlama dışında, çünkü burada tasfiye 10 yılı aşkın süredir sürüyor, boyuna sözde alt yapı yatırımları yapılıyor ve bazılarıda bundan faydalandığı için, bu durumun bitmesi hiç işlerine gelmiyor). 4.SORUM: Koop. üyesi olmayan ve olamayan (yeni üye alımı esasları…) kişilerin HAZİRUN listesine yanlışlıkla girmeleri, Genel Kurula katılmaları hakkını verir mi? Yanıtınız ve zahmetleriniz için şimdiden teşekkürler. Saygılarımla. M.-B. ŞENKÖK

 21. Kooperatif Genel Kurul Toplantısında Divan Başkanı’nın görevleri hakkında bilgi verirseniz çok memnun olurum selam ve saygılar

 22. MERHABALAR
  2004 yılında başlayan emanet usulu yapılan kooparatifimiz hala bitme aşamasına gelmedi .Öyleki yönetim kurulu toplanacak kişi dahi bulunamıyor her şey muallakta herkes birbirinin akrabası ilk başladıgında 25 bin bitecek deniyordu her sene arta arta en son 75 bin oldu ama yine fiyat belli degil surekli uzuyor ve fiyatı artıyor emanet usulu inşaatın bir suresi yokmudur veya var ise el konuldugunda bayındırlık birim fiyatlarımı gecerli olur. Bu konudakı cezai mueyyideler nelerdir.Eminin kayıt ve envarter defteri dahi yoktur.
  ne gibi başvurular yapılabilır.
  SAYGILARIMLA

 23. Kooperatifimiz 6 yıl önce çekilişle evlerimizi verildi. 6 yıl önce üzerinde mal kalmadı. 4 yıl öncede kooperatif kurulu toplantı ile fesih kararı aldı. 1 yıl içinde kooperatifi fesh etmesi gerekirken, 4 yıldır fesh edilmiyor. Bu durumda kooperatif fesh olmadığından dolayı ceza alır mı? Üyelere ceza gelir mi? Üyeler bu durumda neler yapmalıdır.

 24. Merhaba ben ir kooparatiften peşin parayla daire satın aldım. Kooparatifte satış yapanlar haziran ayında evlerin teslim edileceğini söylediler aynı zamanda evle ilgili ilerde otopark ve cevre düzenlemesi için yaklaşık 5 – 6 bin tl ek bi masraf alınabileceği söylendi, bu tutar bize cazip geldiğinden kabul ettik. Kooparatif haziran ayında evi teslim etmediği gibi sözle taahhüt edilen 5- 6 binlik masrafı 34 bine çıkardı( 181 üye var yaklaşık 6 milyon tl yapıyor) aynı zamanda evin teslim tarihi konusunda kesin bişeyde söylenmiyor.Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul toplantısında üyelerin nerdeyse 3 te 1 yoktu ve kendi yanlarında çalışanlarla müteahhit firmada çalışanlar üye olduklarını iddaa ederek toplantıda oy kullandılar, şahıslar 2 şer oy kullanarak bir oy’un kendilerine diğerinin vekaletini aldıkları bir başka üyeden olduğunu iddaa ederek oy kullandılar. 34 binlik otopark ve çevre maliyetine ilişkin oylama 2 kez tekrarlandı nerdeyse oylamanın kabulu için ellerinden geleni yaptılar 3. kez tekrar oylama yapmak istediler ama kaymakamlıktan gelen görevli başka oylama yapmamakta direndi müteahhit ve adamları üyelerle tehditvari konuşarak kimsenin hakkını aramasına fırsat vermiyorlar. Kooparatif gündeminde bu 34 bin tl lik masrafın 5 binini peşin geri kalaınını 2 bin taksitle almayı istediklerini söylediler. Ancak vatandaşın ne bu kadar yüksek bir bedeli ödüyebilecek durumuı var nede bu taksitlere yetecek gücü. Eğer bu gündem maddesi bi sonraki seçimde kabul edilmezse evlerin teslim edilmeyeceği ve cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğimiz söylenip tenkit ediliyoruz. Kooparatif başkanları ana sözleşmede arsa sahibine kapalı otopark yapılacak diye projede anlaşıp sözleştiklerini ve projenin kapalı otopark olarak düzenlenmesi durumunun değiştirilemeyeceğini aynı zamanda bu otopark vs. yüklenici firma olarak müteahhitle anlaştıklarını eğer yapılmaz ise yüklenici firmaya tazminat ödememiz gerektiğini belirtti, ben belediyede imar müdürlüğünü arayarak proje hakkında bilgi istedim ve bana bu projede 315 bağımsız bölüm ile otopark konusunda bahçede yapılmak üzere anlaşıldığı ibaresinin bulunduğu söylendi yani belediyeye verilen projde kapalı otopark ibaresi yok fakat arsa sahibiyle özel bir anlaşma yapılma durumu söz konusu olabilir bu konuda kesin bilgimiz yok. Kısacası büyük bir batağın içine süştük ve çözüm yolu arıyoruz kendimizi kurtarmak için nasıl bir yol izlememiz gerekir lütfen bize yardımcı olun değerli bilgi ve görüşleriniz için şimdiden teşekkürler.

 25. Mrb.Muzaffer Bey

  1998 T.Yılında Kurulan Koop.’miz
  2009 T.Yılı Koop.Toplantısında Üyeler İle Alınan Kararda Aidatların Toplu Ödemesi Ön Görülmüştür.Genel Kurul Kararı İle Kabul Edilmiştir.Ne Kadar Ödeneceği Konusunda Mühendis İle Hesaplamalar Sonucu 2010/07 ‘de Üyelere Posta Yolu İle Bildirimleri Yapıldı.Bende Banka’dan Çektiğim Kredi İle Birlikte Koop.Toplu Ödeme Yaptım.Ve Aidat Toplu Ödeme Diye Bşk.Makbuzu İmzalı,Kaşe’li Şekilde Verdi.Fakat 2013 Şubat Ayında 2012 Koop.Toplantısında Koop.Hayali Borçları Çıkmış Bunlar Sözleşme Ve Senet Karşılığı Yaptığı Borçlardır.Blonço Ve Mizanda Geçmemiş Borçlardır.Yönetim Üyeler Tarafından Değiştirilmiş Oldu Ve Önceki Yönetim Avukat’a Verildi.Toplu Ödeme Yapan Kişilerin İse Tekrar Aidat Ödemeleri İstendi.Fakat Hükümet Komseri Bunlar Genel Kurulda Alınan Karar Var Bunlar Ödeme Yapamaz Dedi.Genel Kurul Kararında Ne Yazıyorsa onu Öderler Dedi.Çevre Düzenlemesi Ve Tapu Masraf’ı Ödeyecekler Denildi.Sonra Yeni Yönetim Toplu Ödeme Yapanların Koop.Aidatı Ödememesine Karar Verdi.Ancak Şu Anda Tekrar Toplu Ödeme Yapanlarında Aidat Ödeme Yapmalarını İstemekte Ben Toplu Ödeme Yaptım.Sizce Ne yapmalıyım.Teşekkür Ederim

 26. Excellent post however I was wondering if you could write a litte more on this subject?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.
  Appreciate it!

 27. Muzaffer bey;

  tasfiye halinde olan bir kooperatifin kapatılarak site yönetimine geçmesi ve yapılması gereken işlemler hususunda değerli bilgilerinize ihtiyacımız hasıl olmuştur. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz…

 28. yapı kooperatifimizin olağan genel kurulu 1.toplantısında çoğunluk sağlanamadı 9 gün sonra 2. toplantıda da çoğunluk sağlanamadı şimdi genel kurulu olağan olarak yıl sonuna kadar yapmak zorundamıyız yoksa olağanüstü diyemi yapmak zorundayız yada gelecek yıl 2 yılı bir arada yapabilirimiyiz. TEŞEKKÜRLER

 29. tarımsal kalkınma ve süt sığırcılığında başkan yardımcısıyım genel kurulda alınan kararlar bana ters olduğundan imzalamama karaı aldım ne gibi bir zorluk çıkabilir ve benim yerime seçime gitmeden başkası imza atabilirmi

 30. bir kooperatifte hisse sahibiyim. kooperatif toplantı zamanları hiçbir sene bildirimiyor. posta yada telefon hiçbirisi. orada kendi yandaş isimleri ile toplantı yapıyorlar. ve o insanlar vekalet vermiş gibi kendilerini başkan seçtiriyorlar. ve her zaman kendi dediklerini yaptırıp isyan edeni sanki orada kötü kadın yada adammış gibi yönetiyorlar.yani kısacası hesaplar konusunda, toplantıya çağrılmama, vekalet yokken haberi olmayıp gelmeyen insanların oyları konusunda yasal hakkımı öğrenmek ve nerelere şikayette bulunabilirim. yer: Keşan/Edirne/Mecidiye sahili
  yardım istiyorum

 31. Muzaffer bey ; üyesi olduğum kooperatif geçtiğimiz yıl yapmış olduğu toplantıda tasfiye kararı aldı ve bunun için bankaya gerekli ücreti ödememize rağmen tasfiye edilmedi.
  Bu yıl toplantıda ise dış cephe için kooperatif başkanı tarafından baskı kurulmakta ve bizi avukatla tehdit ederek bankaya borçlanmamızı istiyor.Ben şahsen kooperatif yönetimine güvenim kalmadığı için karar defterini imzalamak istemiyorum. bizim yapacağımız bir şey yok mu baskıyla istediklerini yapabilirler mi?
  Teşekkür ederim.

 32. I do accept as true with all of the concepts you have offered in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are very brief for beginners. May you please extend them a little from next time? Thanks for the post. debkbeadkkga

 33. Merhaba,
  Kooperatif genel kurulda yönetime genel yönetim giderleri için aidat belirleme yetkisi vermiş. Şu anda oturum 3/2 olmamasına rağmen ortak giderler için aidat isteniyor. Ortak giderler genel yönetim giderleri kapsamında mıdır?
  teşekkürler

 34. bentarımsal kalkınma kooperatif üyesiyim problemler nedeniyle kooperatifi y.k.ülerini şikayet ettik. il tarım gelip dosyaları götürdü.şimdi biz görüşme ve seçim için genel kurul istiyoruz. yön.kurulu elimizde dosyalar,defterler yok deyip oyalıyorlar hakları varmı .ne yapmamız lazım.05323407285 çağrı yapabilirsiniz saygılarımla

 35. Merhabalar muzaffer bey,

  163 haneli bir yazlik kooperatif uyesiyim, yonetimimiz degisecek ve yeni aday yok! Eski yonetim de birakmak isteginde bu durumda ne olur ? Eski yonetim devam etmek zorunda midir ?

 36. merhaba muzaffer bey .

  Biz s.s agır araç taşıyıcılar kooperatifiyiz en son genel kurulumuzun üzerinden 6 ay geçti,olagan üstü genel kurulu seçim gündemiyle toplamız gerekiyor bunu kanunda yazdıgı gibi 10/1 üye nin imzasıyla toplamamız mümkünmüdür .yönetim kurulu buna cevap vermesse 3 denetçimiz var bunların kaçı genel kurula çagırabilir çok önemli yanıtlarsanız sevinirim saygılarımla……

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.