Apartman Yönetim Planı

 ÖRNEK APARTMAN YÖNETİM PLANI

………..Apartmanı  Yönetim Planı

Birinci Bölüm

Genel Hükümler

Gayrimenkulün Yönetimi

Madde 1- Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan (Henüz kat mülkiyetine çevrilmemiş ise, “Kat Mülkiyetine çevrilecek olan” ibaresi yazılır.)     …….. ili, ………. ilçesi ……….mahallesi, ………..sokakta, …………ada, ……….parsel sayılı ve ………… kapı nolu ……………..apartmanı; Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, Kat Malikleri Kurulu’nca oy birliği ile kabul edilen bu Yönetim Planına göre yönetilir.

Ana Gayrimenkulün Bölümleri

Madde 2- Anagayrimenkul …………..bodrum, ………….zemin, ………..normal ve ………..teras kattan ibarettir.

 1. Bodrum Kat: Bu katta; kazan dairesi, yakıt deposu (veya kömürlük), kapıcı dairesi, sığınak vardır. Bunlar, Anagayrimenkulün ortak yerlerindendir.
 2. Zemin Kat : Bu katın caddeye bakan cephesinde ………adet dükkan ve arka cephesinde de ……..adet konut vardır. Dükkanların arkasında bulunan depolardan , projesinde (A) harfi ile gösterilen depo …….nolu dükkanın, (B) harfi ile gösterilen depo ise ……… nolu dükkânının eklentisidir. (Bu madde zemin katta bulunan bölümlere göre yazılır)
 3. Birinci Kat : Bu katta ,…….adet konut vardır.
 4. Diğer Katlar: Diğer katların her birinde ……………. Adet konut vardır.
 5. Teras (eğer varsa) : Bu katta , ……….konut ile ana gayrimenkulün ortak yerlerinden olan teras vardır

Yasaklar

Madde 3- Zemin kattaki dükkânlar; oyun salonu, içkili lokanta, birahane, bar ve benzeri yer olarak kullanılamaz. Bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da verilemez.

 1. Dükkânlarda patlayıcı maddeler satılamaz; akaryakıt veya tüp gaz bayii olarak da kullanılamaz.
 2. Bu dükkânlarda yanıcı ve parlayıcı maddeler depolanamaz.
 3. Bu dükkânlarda gürültü çıkaran, sarsıntı yapan, pis kokular salan işler yapılamaz.

Dairelerin Kullanım Şekli:

Madde 4- Anagayrimenkulün bütün dairelere konut (mesken) olarak bizzat oturmak veya kiraya verilmek suretiyle kullanılacaktır. Kat malikleri, anagayrimenkulün tüm maliklerinin yazılı izni olmadıkça, daireleri konuttan başka bir maksatla kullanamayacakları gibi, kiraya da verilemezler.

Ortak Yerler:

Madde 5- Bağımsız bölümlere bağlanan eklentiler dışında kalan ve Kat Mülkiyeti Kanunu nun 4’üncü maddesinde sayılan yerler ile; ortaklaşa kullanma, koruma veya yararlanma için gerekli olan diğer yerler ve şeyler, kat maliklerinin ortak yerleri sayılır.

Yönetim Planının Bağlayıcılığı:

Madde 6- Bu Yönetim Planı ve bunda yapılacak değişiklikler bütün kat maliklerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü adı geçenlerden satış veya herhangi bir yolla edinecek olanlar ile yönetici ve denetçileri bağlar.

Yönetim planının değiştirilmesi için tüm kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.

Anlaşmazlıkların Çözümü:

Madde 7- Bu Yönetim Planı’nda hüküm bulunmayan hallerde; anagayrimenkulün yönetiminden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümlenmesi için, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda anlaşmazlık konusuyla ilgili hüküm yoksa; hakkaniyet kuralları ve Kat Malikleri Kurulu’nun emsal kararları uygulanır.

İkinci Bölüm:

Yönetim Organları

Kat Malikleri Kurulu:

Meydana Gelişi:

Madde 8- Kat Malikleri Kurulu, arsa payı ne olursa olsun, anagayrimenkuldeki tüm bağımsız bölüm maliklerinden meydana gelir.

Yönetim:

Madde 9- Anagayrimenkul, Kat Malikleri Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim tarzı, kanunlardaki emredici hükümler saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır.

Anlaşmazlıkların Çözümü:

Madde 10- Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında yahut denetçiler ile yöneticiler arasında çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar, Kat Malikleri Kurulu’nca çözümlenip, karara bağlanır

Kararın Bağlayıcılığı:

Madde 11- Bütün bağımsız bölüm malikleri ile onların mirasçıları ve bağımsız bölümü sonradan satış veya herhangi bir yolla bunlardan iktisap edenler yahut bağımsız bölümlerde kiracı veya başka bir sıfatla oturanlar yahut yararlananlar ile yönetici ve denetçiler Kat Malikleri Kurulu’nun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Toplantı Zamanı:

Madde 12- Kat Malikleri Kurulu, her takvim yılının Ocak aylarının ilk onbeş günü içinde toplanır.

Çağrı Usulü:

Madde 13- Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, yönetici tarafından belirlenerek, toplantı gününden en az bir hafta önce tüm bağımsız bölüm maliklerine taahhütlü bir mektupla veya imza karşılığında verilecek bir yazıyla bildirilir.

İlk çağrı yapılırken; birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve saatte ve nerede yapılacağı da ayrıca belirtilir

Olağanüstü Toplantı:

Madde 14- Önemli bir sebebin çıkması halinde; yöneticinin veya denetçinin yahut kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine, Kat Malikleri Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Bu durumda da; toplantının sebebini belirten bir taahhütlü mektup gönderilmesi veya çağrının imza karşılığı verilecek bir yazıyla yapılması şarttır.

Toplantı ve Karar Yetersayısı:

Madde 15- Kat Malikleri Kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarıdan fazlasıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.

 1. İlk toplantı yetersayısı sağlanamadığı için yapılamazsa, ikinci toplantı en geç onbeş gün sonra yapılır ve yetersayı aranmaksızın, toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verilir.
 2. Ancak, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda özel durumlara ilişkin olarak konulmuş olan emredici nitelikteki yeter sayıyla ilgili hükümler (KMK’nun 24,28,34,42,44 ve 45′;inci maddeleri) saklıdır.

Toplantının Şekli:

Madde 16- Toplantıyı yönetmek için aralarından birini başkan seçerler.

Toplantıda, gündemde belirtilen konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin üçte birinin görüşülmesini önerdiği konular da gündeme alınır.

Oy Hakkı:

Madde 17- Her bağımsız bölüm malikinin bir oy hakkı vardır. Bir kişi, birden çok bağımsız bölümün maliki ise; sahip olacağı oy sayısı, tüm oyların üçte birinden fazla olamaz. Oy hesabında kesirler göz önüne alınmaz.

Vekâleten Temsil:

Madde 18- Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa bunları, içlerinden biri Kat Malikleri Kurulunda temsil edebilir.

 1. Bunun gibi, bağımsız bölüm maliklerinden her biri de, diğer kat maliki veya vekalet verecekleri bir vekil tarafından temsil edilebilir.
 2. Apartmanımız toplantılarında bir kişi en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.
 3. Vekâleten temsil yetkisi, yazılı bir belge ile verilir. Elinde böyle yazılı bir belge olmayan vekil, vekâleten oy kullanamaz.
 4. Ehliyetsiz olan bağımsız bölüm maliki, velisi veya vasisi tarafından temsil edilir.

Oy Kullanma Yasağı:

Madde 19- Kat Malikleri Kurulu toplantısında bir veya birkaç kat malikini doğrudan doğruya ilgilendiren bir karar alınacaksa, haklarında karar alınacak olanlar, o toplantıya ve görüşmelere katılabilirler. Ancak oy kullanamazlar.

Karar Defteri:

Madde 20- Kat Malikleri Kurulu’nun kararları; sıra numaralı ve her sayfası Noterlikçe mühürlenmiş Karar Defteri’ne yönetici tarafından yazılır.

 1. Kararlar, toplantıya katılan tüm kat malikleri tarafından imzalanır.
 2. Karara aykırı oy veren kat malikleri de, aykırılık sebeplerini kararın altına yazıp imzalarlar.

Duyuru:

Madde 21- Kat Malikleri Kurulu’nca alınan kararlar; toplantıya katılmamış olan maliklere ve gerekiyorsa, bağımsız bölümde kiracı veya başka bir sıfatla oturanlara yahut yararlananlara yönetici tarafından duyurulur.

Anlaşmazlıkların Çözümü:

Madde 22- Benzer anlaşmazlıklar, Kat Malikleri Kurulu’nca o konuda alınmış ve Karar Defteri’ne yazılmış kararlara göre çözümlenir.

Kat Malikleri Kurulu’nun aldığı karara rıza göstermeyen kat maliki veya kat malikleri; bu karar aleyhine dava açabilirler.

Yönetim Organları

Yöneticinin Seçimi:

Madde 23- Kat Malikleri Kurulu, her yıl Ocak ayının ilk onbeş günü içinde yapacağı toplantıda, kendi aralarından veya dışarıdan birini yönetici olarak seçer. “Yönetim Kurulu olarak 2-3-5 kişi seçilecekse bu madde ona göre yazılır)

 1. Yönetici, kat maliklerinin hem sayı, hem de arsa payı çoğunluğuyla, bir yıl için seçilir. Eski yöneticinin yeniden seçilmesi mümkündür.
 2. Kat malikleri yönetici seçiminde anlaşamazlarsa; kat maliklerinden herhangi biri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurabilir. Bu durumda yönetici, hakim tarafından ya kat malikleri arasından veya dışarıdan seçilir.
 3. Mahkemece atanan yönetici, Mahkemeden izin alınmadıkça altı aydan önce değiştirilemez.

Yöneticinin Kimliği:

Madde 24- Yöneticinin (veya, Yönetim Kurulu üyelerinin) ad ve soyadı ile iş ve ev adresi, varsa telefon numarası, camlı çerçeve içinde bina girişinde görülebilecek bir yere asılır.

Yöneticinin Ücreti:

Madde 25- Kat Malikleri arasından atanmış yöneticinin normal Yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa hangi oranda katılacağı Kat Malikleri Kurulu’nca kararlaştırılır.

 1. Bu konuda karar alınmamışsa; yönetici görevde bulunduğu süre içinde, payına düşen normal Yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.
 2. Yönetici dışarıdan seçilmişse, alacağı ücret ve şartları, yönetici atanırken kat malikleri tarafından belirlenir ve karara bağlanır.
 3. Kat Malikleri Kurulu’nca atanan yöneticiye, bu görevi sebebiyle bir yer tahsis edilmişse; sözleşmesi herhangi bir sebepten ötürü feshedildiği takdirde, yönetici adı geçen yeri en geç onbeş gün içinde boşaltmak zorundadır. Bu konuda, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
 4. Yöneticinin ücreti; kat malikleri tarafından, arsa payları oranında ödenir.

Yöneticinin Görevleri:

Madde 26- Yöneticinin (veya, Yönetim Kurulu’nun) görevleri şunlardır:

 1. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35,36 ve 37’nci maddeleri ile kendisiyle yapılan Sözleşme’de, Kanunlarda ve bu Yönetim planında gösterilen görevleri yerine getirmek.
 2. Seçilmesini takiben onbeş gün içinde İşletme Projesi’ni usulüne uygun şekilde hazırlayarak kat maliklerinin bilgisine sunmak,
 3. Yedi gün içinde itiraz edilmemek veya itiraz edilmişse, Kat Malikleri Kurulu’nca karara bağlanarak kesinleşen İşletme Projesi’ni uygulamak.
 4. Kat Malikleri Kurulu’nu, gündem hazırlayıp toplantıya çağırmak; alınan kararları usulüne göre Karar Defteri’ne geçirmek, kararları yerine getirmek, Karar Defteri’ni her takvim yılının Ocak ayının ilk haftasında Noter’e götürüp kapattırmak, yönetimle ilgili tüm belgeleri, faturaları, makbuzları en az beş yıl süreyle saklamak.
 5. Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı, onarımı ve temizliği ile asansör, kalorifer, soğuk ve sıcak su ile elektrik tesisatının düzenli şekilde işletilmesi ve işlemesi için gerekli tedbirleri almak.
 6. Avans ve genel gider paralarını toplamak, borçları zamanında ödemek, borç ve yükümlerini yerine getirmeyenler hakkında icra takibi yapmak ve gerektiğinde dava açmak, gerektiğinde Kanuni İpotek hakkını Kat Mülkiyeti Kütüğüne tescil ettirmek.
 7. Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatları kabul etmek ve gerekiyorsa kat maliklerine süresi içinde duyurmak.
 8. Kapıcı, kaloriferci ve gereken diğer personeli atamak; personelle sözleşmeler yapmak; bunların İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemlerini süresinde yapmak ve personelin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak ve denetlemek.

Yöneticinin Hesap Verme Yükümlülüğü:

Madde 27- Yönetici, Kat Malikleri Kurulu’nun olağan toplantılarında; o tarihe kadar sağlanan gelirlerle yapılan harcamaların hesabını kat maliklerine vermekle yükümlüdür.

Yönetici, kat maliklerinin yarısının istemi üzerine yapılacak toplantılarda da gelir-gider hesaplarını kat maliklerine göstermeye mecburdur.

Yöneticinin Sorumluluğu:

Madde 28- Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur ve kural olarak bir vekilin haklarına sahiptir.

Yöneticinin Denetlenmesi:

Madde 29- Kat Malikleri Kurulu, yöneticiyi sürekli olarak denetler.

Haklı bir sebebin varlığı halinde, yöneticiyi her zaman değiştirebilirler.

Denetçinin Seçimi:

Madde 30- Kat Malikleri Kurulu; yapacağı yıllık toplantıda, kendi aralarından veya dışarıdan birini sayı ve arsa payı çoğunluğuyla denetçi olarak seçer. “Denetim Kurulu olarak 2-3 kişi seçilecekse bu madde ona göre yazılır)

Denetçinin Ücreti:

Madde 31- Kat malikleri arasından seçilecek denetçiye (veya, Denetim Kurulu’na ) bir ücret ödenmez; genel giderlere de diğer malikler gibi aynen katılır.

Dışarıdan seçilecek denetçiye (veya, Denetim Kurulu’na), Kat Malikleri Kurulu’nca belirlenecek bir ücret ödenir.

Denetim Şekli:

Madde 32- Denetçi (veya, Denetim Kurulu), her üç ayda bir yöneticinin hesaplarını ve defterleri denetler. Haklı bir sebep olduğunda, bu denetlemeyi her zaman yapabilir.

Denetim Raporu:

Madde 33- Denetçi (veya, Denetim Kurulu), Kat Malikleri Kurulu’nun olağan toplantısında okumak üzere, denetim sonucunu ve yönetimle ilgili düşüncelerini kapsayan bir rapor hazırlar.

Bu raporu kat malikleri sayısınca çoğaltarak toplantıdan en az bir hafta önce, kat maliklerine taahhütlü mektupla veya imzalatacağı bir yazı karşılığında duyurur. Ayrıca, toplantıda okur ve gerekli açıklamaları yapar

Üçüncü Bölüm:

Haklar ve Borçlar

Kural:

Madde 34- Kat malikleri, kendi bağımsız bölümleri üzerinde, Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu Yönetim Planı’nın hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanun’un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Anayapının Korunması:

Madde 35- Kat malikleri, anayapının güzelliğini, mimari durumunu ve sağlamlığını korumak; ayrıca ortak yerlerin bakım ve temizliğine dikkat etmek zorundadırlar.

İzin ile Yapılabilecek İşler:

Madde 36- Kat maliklerinden herhangi biri, tüm kat malilerinin rızası olmadıkça; anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.

Kendi bağımsız bölümünde ise, ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Ancak; tavan, taban veya duvarla birbirine bağlantılı bulunan bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızalarıyla, anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

Ortak Yerlerden Yararlanma:

Madde 37- Kat malikleri, anagayrimenkulün tüm ortak yerlerine, ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Ortak yerlerden, Kanun ve bu Yönetim Planı hükümlerine göre yararlanma hakkına sahiptirler. Ancak, doğruluk kurallarına uymak ve diğer kat maliklerini tedirgin edici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar

Çamaşırhane ve Diğerlerinden Faydalanma:

Madde 38- Genel çamaşırhane, kömürlük ve garajdan yararlanma şekli Kat Malikleri Kurulu’nca kararlaştırılır.

Bağımsız Bölüm ve Eklentilerden Faydalanma:

Madde 39- Kat malikleri, kendi bağımsız bölümlerini ve eklentilerini kullanırken doğruluk kurallarına uymak ve diğer kat maliklerini tedirgin edici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Yasaklar:

Madde 40- Kat malikleri, aşağıdaki yasaklara uymakla yükümlüdürler:

 1. Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevuevi veya bunların benzeri yer olarak ahlaka ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.
 2. Radyo, teyp, pikap, televizyon, müzik seti gibi müzik aletlerini diğer kat maliklerini tedirgin edecek derecede açamazlar, yüksek ses tonuyla ve ara vermeden çalamazlar.
 3. Bağımsız bölümlerinin pencere veya balkonlarından kilim, halı ve benzeri şeyleri silkeleyemezler; çöp ve su dökemezler.
 4. Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde patlayıcı, yanıcı, tehlikeli ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar.
 5. Kat Malikleri Kurulu’nun oy birliği ile verilmiş bir kararı olmadıkça; anayapının hiçbir yerine, hangi amaçla olursa olsun levha veya tabela asamazlar.
 6. Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde ve ortak yerlerde kedi, köpek ve kümes hayvanları gibi hayvanları barındıramazlar, besleyemezler.
 7. Bağımsız bölümlerinde veya ortak yerlerde diğer kat maliklerini tedirgin edecek şekilde müzikli, gürültülü toplantılar düzenleyemezler.
 8. Kabul günü, nişan töreni gibi zorunlu toplantılarda elden geldiğince gürültü yapmamaya, apartmanın huzurunu bozmamaya gayret ederler. Bu gibi toplantılara en geç saat 23’te son verirler.  Anagayrimenkulün bahçesinde hiçbir şekilde toplantı düzenlenemez.
 9. Tapu Kütüğünde konut veya ticaret yeri olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi yerler açamazlar; bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.
 10. Kat Mülkiyeti Kütüğü’nde konut olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde, Kat Malikleri Kurulu’nun oybirliği ile verilmiş bir kararı olmadan, eğlence ve beslenme yerleriyle galeri ve çarşı gibi yerler açamazlar; bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.
 11. Dükkân malikleri, dükkânlarında ve depolarında diğer bağımsız bölüm maliklerini tedirgin edici nitelikte işler yapamazlar; patlayıcı, yanıcı, pis kokulu ve benzeri maddeler bulunduramazlar. Bu maksatla kullanılmak üzere de kiraya veremezler.

Bildirme Mecburiyeti:

Madde 41- Kat malikleri, bağımsız bölümünde kiracı veya başka sıfatlarla oturan yahut faydalananlara, bu Yönetim Planı’ndaki borç ve yükümlülükleri bildirmeye mecburdur

İzin Mecburiyeti:

Madde 42- Diğer bir bağımsız bölümünde; eklenti veya ortak yerlerde yahut tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı yahut giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması zorunlu olan hallerde, bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa; o bağımsız bölüm maliki veya orada başka sıfatla oturanlar, bu işe izin verme ve adı geçen yerde gerekli işlerin yapılmasına katlanmak zorundadırlar.

Bu izin yüzünden kat malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar bir zarara uğrarlarsa; bu zarar, lehine izin verilen bağımsız bölüm malikleri tarafından derhal ödenir.

Kiracıların ve Diğerlerinin Sorumluluğu:

Madde 43- Bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar yahut faydalananlar, yukarıdaki maddelerde ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen hak ve yükümlülüklere kat malikleri gibi uymak zorundadırlar.

Dördüncü Bölüm:

Genel Giderlere Katılma

Kural:

Madde 44- Kat maliklerinden her biri; kapıcı, kaloriferci, bekçi ve bahçıvan giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmakla yükümlüdür.

 1. Kat maliklerinden her biri; anagayrimenkulün sigorta primlerine ve tüm ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ve diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderleri ile giderler için toplanacak avansa kendi payları oranında katılmakla yükümlüdür.
 2. Giderler veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında; diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından; Yönetim Planı’na, Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve Genel Hükümlere göre dava açılabilecek ve icra takibi yapılabilecektir.
 3. Ayrıca, gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla Gecikme Tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır.

Kullanma Hakkından Vazgeçme:

Madde 45- Herhangi bir bağımsız bölüm maliki; ortak yerler veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçtiğini yahut kendi bağımsız bölümünün durumundan ötürü adı geçen yerlerden yararlanmaya ihtiyacı olmadığını ileri sürerek gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Ancak, dükkânlar ile zemin kattaki bağımsız bölümlerin malikleri, asansörün bakım ve işletme giderlerine katılmazlar.

Kusurlu Davranış:

Madde 46- Ortak gidere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir şekilde yararlanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, ortak gider bunlar tarafından ödenir.

Eğer diğer kat malikleri bu ortak gideri ödemişlerse, yaptıkları ödemeler oranında, kusurlu kat malikine veya onun bağımsız bölümünden yararlanan kişiye rücu edebilirler

Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluk:

Madde 47- Kat malikinin, Yönetim Planı’nın 33’üncü maddesi gereğinde payına düşecek gider ve avans borcu ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira sözleşmesine, sükna hakkına veya başka bir sebebe dayanarak sürekli bir şekilde yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Ancak, kiracının sorumluluğu, ödemekle yükümlü olduğu kira miktarıyla sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülecektir.

Kanuni İpotek Hakkı:

Madde 48- Kat malikinin gider ve avans borcu ve gecikme tazminatı herhangi bir yolla alınamadığı takdirde; mahkemece saptanan borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, yöneticinin veya kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine Kanuni İpotek Hakkı tescil edilebilecektir.

Beşinci Bölüm:

Çeşitli Hükümler

Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti:

Madde 49- Kat maliklerinden biri, Kanun ve Yönetim Planına göre kendisine düşen borçları ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, diğer kat malikleri, o kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler

Kaloriferci

Madde 50- Anagayrimenkulün kapıcısı, aynı zamanda kaloriferci olarak çalıştırılır.

Personel Ücretleri:

Madde 51- Anagayrimenkule yönetici tarafından atanacak kapıcı ve diğer personelin ücretleri ve çalışmalarıyla ilgili konular Kat Malikleri Kurulu’nca kararlaştırılır. Yönetici, bu karara dayanarak personelle yapılacak sözleşmeleri düzenler.

Kat Malikleri Kurulu, gerekli görürse atamaları kendisi yapar; çalışmalarını beğenmediği personelin işine son verir

Bağımsız Bölüm İlavesi:

Madde 52- Anagayrimenkulün üstüne kat ilavesi; arsanın boş yerinde yeni bölümler veya tesisler yapılması, Kat Malikleri Kurulu’nun oybirliğiyle vereceği karara bağlıdır.

Ortak Yerlerde Yenilik ve İlaveler:

Madde 53- Ortak yerlerde yapılacak yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara bağlıdır. Bu işlerin giderleri, yenilik ve ilavelerden yararlananlar tarafından, yararlanma oranına göre ödenir.

Diğer İşler:

Madde 54- Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması, arsasının bölünmesi veya bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar yahut anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli Yönetim işleri, ancak Kat Malikleri Kurulu’nun oybirliği ile vereceği kararla yapılabilir.

Zararın Ödenmesi:

Madde 55- Kat malikleri; kiracıları veya bağımsız bölümlerde başka bir sebeple oturanlar; bizzat kendilerinin, çocuklarının, misafirlerinin ana gayrimenkulde ve ortak yerlerde sebep oldukları zararları, derhal ödemek ve gidermek zorundadırlar

Müteselsilen Sorumluluk:

Madde 56- Kat Malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde kiracı veya başka sıfatla oturan yahut yararlananların borç ve yükümlerini yerine getirmemelerinden ötürü doğacak zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

Altıncı Bölüm:

Son Hükümler

Son Maddeler

Madde 57- Bu Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu ile diğer kanunların emredici ve tamamlayıcı nitelikteki hükümleri uygulanır.

Madde 58- 58 maddeden ibaret bu Yönetim Planı ………. tarihinde düzenlenmiştir.

Bu Yönetim Planı’nın bütün maddeleri, ………… ili, ………… ilçesi, …………. mahallesi, ………… sokakta, ………ada, ……….. parsel sayılı ve …………..kapı nolu …………….. apartmanın aşağıda açık kimlikleri ve adresleri yazılı bütün bağımsız bölümleri maliklerince teker teker okunarak isteğe ve usulüne uygun şekilde düzenlenmiş olduğu anlaşmazlıkla oybirliği ile kabul edilip birlikte imza altına alındı. …………../……………./………………

Bağımsız Bölümün

No’su   Nev’i    Arsa Payı        Adı Soyadı                  Adresi                                     İmzası

4 thoughts on “Apartman Yönetim Planı

 1. Sayın Muzaffer Bey
  Hazırlamış olduğunuz Yönetim Planı’nı inceledim. Çok güzel olmuş. Ancak bir sorum olacak. Hazırlanan bu yönetim planına 5711 ve 5912 Sayılı kanunlara uyarlanmış şeklimidir? değilmidir? cevap verirseniz sevinirim. Ayrıca bu örnem yönetim planını alabilirmiyiz. Almamıza izin verir misiniz? Teşekkür eder, işlerinizde ve çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 2. From: tx_35_er@hotmail.com

  Tüm yazılarınızı okuduğumuz halde sorunumuzu çözemedik kooperatifimiz 210 ortaklı ikiz tripleks şeklinde (bahçeler tüm sitede ortak)sitedir.
  2007 tapularımızı alıp tasfiye kararı alındı yönetim kurulu yarım kalan ve diğer pürüzlü işleri bitirip oturma raporu alacaktı. Binalar projeye uymadığı için ruhsat vermediler.Yönetim proje tadilatı yaptırdığı halde (bilmiyoruz acaba??..)gene ruhsat alamadılar ve yarım kalan pürüzlü işleri yapmadılar
  5 haziranda genel kurul toplantısı yapılacak. Yönetimin isteği (tic.md. gelen yazıya göre)kooperatifin acilen feshi ve koop yönetiminin site yönetimi olarak görev yapmasıdır.
  bu bilgiler ışığında

  1) Oturma raporu alınmadan fesh edilirsek milyonlarca denilen kaçak yapı kervanına dahil olur muyuz ?
  2)koop. yönetiminde yapamadıkları işleri site yönetminde yapabilirller mi ?
  3)ticaret müdürlüğünden inceleme talep edelim mi ?
  Ayrıntılı ve acil bilgiye ihtiyacımız lütfen

  saygılarımızla
  19.5.2010
  20 kişi adına Erol Birol
  Sayın Erol Birol,
  ————————————————————–
  Sayın Erol Birol

  2007 de aldığınız tapuların dairelerle ilgisi olduğunu sanmıyorum. Size arsa tapusu vermişlerdir. Bu duruma göre de oturduğunuz dairenin sahibi benim diyemezsiniz.
  Eğer aldığınız tapu. Kat irtifakı tapusu ise; ki o zaman Bina numarası ve daire numarası tapuda belirtilir. Ancak bunu almak için de iskan ruhsatı isteyeceklerinden kooperatifin anlattığınız hali sebebiyle bunun olmadığını tahmin ediyorum. Ama bir suretle eğer size Kat İrtifakı tapusu verilmiş ise; bu durumda bunu derhal kat mülkiyetine tek başınıza bile çevirebilirsiniz.
  Ruhsat verilmedi diyorsunuz. BU ruhsat inşaat ruhsatı mı, iskan ruhsatı mı ? Eğer inşaat ruhsatı ise; konutlarınız tamamen kaçak yapı statüsüne girmiştir. Bunu bir şekilde tamamlayarak mutlaka Belediyeden inşaat ve iskan ruhsatlarını almalısınız. Tabii bunu da kooperatifin yapması gerekir. Bunu site kooperatifi yapamaz. Kaldı ki, site kooperatifine ne gerek var. Zaten Kat Mülkiyeti Kanununa göre Site Yönetimi kurulabilir. Kooperatif sizi daha çok masrafa boğar. Kat Malikleri olarak Yöneticiyi her zaman kontrol altında tutarsınız ama kooperatif siteyi yönetirse, kooperatif mevzuatına göre ortakların müdahalesi olamaz. Yönetim Kurulu işleri istediği gibi yürütür gider. Bana göre kooperatifi tamamen feshetmek site kooperatifi olmasından daha iyidir.
  Sizin için en önemli olan, eğer arsalarınız tek veya 2 parsel şeklinde ise, oldukça sıkıntılı olacaktır. İnşallah resmi parselasyon yapılıp, her bina tek parsel üzerindedir. O takdirde her blok kendi işini kendisi yapar. İskanda da kolaylık olur. Ama tamamı bir parsel ise, bütün ortakların bir araya gelip çözüm yapması zorlaşır. Bu konuyu bilen bir belediyeci ile görüşüp, kooperatif kapanmadan inşaat/iskan ruhsatını halletmeye çalışın.
  Tapuların verilerek tasfiyeye gidilmesi hali, tapuların kat mülkiyeti/Kat irtifakı şeklinde olması halinde olur. Bu zaten zorunlu tasfiyedir. Görev bittiği içindir.
  Bir de Tapu da verilmese, iskan da alınmasa kooperatif Genel Kurulu tasfiyeye karar verebilir. Bu takdirde; tasfiye ederken kooperatif varlıklarının sıfıra indirilmesi gerekecektir. Yani borçlar alacaklar halledilecek, eldeki mal ortaklara devredilecek ve bilanço sıfır hale gelecek. Size toprak tapusu vererek arsayı kooperatiften çıkarmışlar ama, yapılan inşaat sahibi kooperatif olarak görülmektedir. Bunu size devretmek için ya kat irtifakı tapusu vermeleri veya mevcut binaları size devretmeleri gerekecektir. Bunun ne suretle yapılacağını da şu anda bilemiyorum. Bu daha ziyade muhasebe usuludür. Muhasebeciler bilir.
  Eğer inşaatlar inşaat ruhsatına uygun yapıldı ise, iskan almak için ufak tefek işler kalmış olabilir. Ama inşaatlar inşaat ruhsatına göre yapılmamış ise, belediye proje tadilatı veya yıkım isteyebilir. Bunu Belediye ile oturup halletmek gerekir. Gördüğüm kadarı ile kooperatif yönetimi sıkıntılı işler başlamadan ortadan kaçmayı istiyor ama mümkün de değil.
  Zira, tasfiye işlemi en az 1 yıl sürer. Bu arada eğer arsa sahipleri, müteahhit, vergi dairesi SSK gibi yerlerle uyuşmazlık, borç alacak varsa, bunların mutlaka bitmesinden sonra tasfiye gerçekleşebilir. Yoksa bunların resmen sonuçlanmasına kadar kooperatif devam eder, ortakların da mükellefiyeti devam eder.
  Bence bu yönetim bu işleri halledemiyorsa, üyeler haziranda yeni bir yönetim seçerek binalarını yasal hale getirmelidirler.

  Selamlar.
  Muzaffer Deligöz

 3. Biz 22 Daireli Apt Oturuyoruz. Bina yönetimi haberimiz olmadan bina görevlisi almışlar. Alırken sigorta yapmayacaklar için birde 30.000TL lik senet imzalatmışlar. Yani Kiracı gibi gösterecekler.Ben karşı çıktığımda ” arsa sahibi (7 adet dairesi ) diğer arsa sahibi (2 adet dairesi) ve 4 bina sakini kendi aralarında konuşup yani 13 oyla çoğunluğu sağlayarak karar aldıklarını söyledi. Fakat Karar defteri lafan yok, sözde bina görevlisinden aldıkları senedin de bir geçerliliği yok adam binayı şikayet etse haklı . Haklarımı korumak için yönetine nasıl bir ihtar yazmam gerekir. Acele Cevaplarsanız sevinirim Teşekkür ederim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>