Kooperatifin Prim Borcu

Kooperatif  Temsilcilerinin Prim Borcundan Dolayı Sorumluluğu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre işverenlerin, ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançların toplamı üzerinden hesaplanacak prim tutarlarını, en geç ertesi ayın sonuna kadar ilgili Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne ödemeleri gerekiyor. İşverenler ödenecek prim hesaplamasını yaparken işçi ve işveren hissesini birlikte hesaplar. Ay içinde çalıştırılan sigortalılar için hesaplanacak prim tutarları da (sigortalı hissesi) işverenlerce sigortalıların ücretlerinden kesilerek, Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne ödenir. İşverenler, sigortalının çalışma karşılığı ay içinde hak ettiği ücretini sigortalıya ödememiş olsa dahi ücretin primini süresinde ödemekle mükelleftir.

Sosyal sigortalar uygulamasında, 5510 sayılı kanunun 89. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, kooperatif şirketi vb. işverenlerden süresinde tahsil edilemeyen prim ve diğer amme alacaklarının takip ve tahsili 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde yapılmaktadır.

6183 sayılı AATUHK’un mükerrer 35. maddesi hükmüne göre “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.”

* Prim borçlusu X kooperatif  borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi,

* Gerekli şartlar bulunduğu taktirde prim borçlusu konumundaki X kooperatifin  iflasının istenmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Kurum tarafından X kooperatifin prim borcu için şirket hakkında yukarıda izah edilen cebren tahsil ve takip yollarına başvurulmuş ve sonuç alınamamışsa X kooperatifin kanuni temsilcileri hakkında 6183 sayılı mükerrer 35. maddesinin “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir….” hükmüne göre işlem yapılabilecektir.

Anlaşılacağı üzere kooperatifin yanısıra kooperatifin kanuni temsilcileri de 6183 sayılı kanunun mükerrer 35. maddesi gereğince yasal süresinde ödenmeyen prim ve Kurumun amme alacaklarına karşı sorumludurlar. 1163 sayılı Kooperatif Kanunun ışığında prim alacağı için;

* Ana sözleşmede verilen yetkiye dayanılarak, genel kurul veya yönetim kurulunca, kooperatifi idare ve temsil yetkisinin bir veya birkaç müdür ya da yönetim kurulu üyesine bırakılması durumunda, kendisine yetki bırakılan müdür veya yönetim kurulu üyeleri:

* Ana sözleşmede kooperatifi idare ve temsil yetkisinin bir veya birkaç müdüre ya da yönetim kurulu üyelerine bırakılması konusunda yetki verilmemesi veya verilen yetkinin genel kurul ve yönetim kurulunca kullanılmaması durumunda ise yönetim kurulu başkan ve üyeleri, kooperatifin kanuni temsilcisi sayılabilmektedir

Kurum, prim alacağının, asıl borçlusundan (kooperatifden) tahsili imkanının kalmadığı durumlarda kanuni temsilci konumundaki kimseler hakkında alacağın tamamı için ayrı ayrı takibata geçebilmektedir. Diğer taraftan gerekli şartların oluşumundan sonra Kurum, prim alacağını korumak için kanuni temsilciler hakkında teminat isteme, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk ve diğer koruma hükümlerini uygulayabilmektedir.  

(Yaşar TAŞDEMİR - SGK Müfettişi)

One thought on “Kooperatifin Prim Borcu

  1. BİR KOOPERATİF BAŞKANIYIM EVİME SGK İÇRASI GELDİ ÜYELERDEN PARA TOPLAYAMIYORUM 100000 TL BORCUMUZ VAR EVİMİN ÜZERİNDEN ,ÇRAYI NASIL KALDIRIR VE BORCU ÜYELERDEN NASIL TAHSİL EDERİM

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>