Süresi Dolan Yönetim Genel Kurulu Toplantıya Çağırabilir.

Süresi dolan yönetim kurulu tarafından genel kurulun toplantıya çağırılıp çağırılamayacağı:

Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin “Çağrıya Yetkili Organlar” başlıklı 27’inci maddesinde, genel kurulu toplantıya çağırma yetkisinin; kooperatifin yönetim kurulu veya gerektiğinde denetim kurulu, varsa kooperatifin ortağı olduğu üst birlik veya tasfiye memurları, ayrıca 4 ortaktan az olmamak kaydıyla mevcut ortakların 1/10’unun müştereken ve noter tebligatlı talebi üzerine yönetim kurulunda bulunduğu açıklanmıştır.

Buna göre, anılan Anasözleşme maddesi ile Afyonkarahisar 1. Hukuk Mahkemesinin 27.12.2007 tarihli 2007/461 sayılı kararı da gözetilerek; görev süresi dolmuş olsa bile kooperatifin mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri, kooperatifi bağlayan ve taahhüt altına sokan hukuki işlemlerde bulunma yetkisine sahip olmamakla birlikte kooperatifin rutin işlemlerini (genel kurula çağrı, genel kurul tutanağını tescil ve ilan işlemleri, SSK pirimi, kira, personel ücreti, elektrik-su bedeli gibi ödemeleri vb.) yapabilmekte, dolayısıyla genel kurulu toplantıya çağırabilmektedir.

Bu itibarla, anılan Örnek Anasözleşmenin 27’inci maddesi hükümleri kapsamında adı geçen kooperatifin tescil edilmiş ve görev süresi 11.04.2007 tarihinde sona erdiği belirtilen mevcut yönetim veya denetim kurulunca genel kurulun toplantıya çağrılması, bu çağrının da aynı anasözleşmenin “Çağrının Şekli” başlıklı 28’inci maddesi hükümlerine uygun şekilde yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, yapılacak genel kurul toplantısının gündemine süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesine ilişkin bir maddenin eklenmesi ve seçimlerin anasözleşmenin 33’üncü maddesi hükümlerine uygun şekilde yapılarak kooperatif organlarının oluşturulması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>