Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Başbakanlık Genelgesi 2004/12

B A Ş B A K A N L I K  Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327 23 OCAK 2004
Genelge:  2004/12
Bireylerin kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında idari makamlara başvuruda bulunmaları ve kendileri veya faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi edinme haklarını kullanmaları, eşitlik tarafsızlık ve açıklık ilkeleri temelinde demokratik ve şeffaf bir yönetimin gereğidir. idare-birey ilişkisinde hukukun üstünlüğünü, demokratikleşmeyi ve saydamlığı sağlayabilmek için, idari faaliyetlerin yürütülmesi sırasında bireysel hak ve özgürlüklere duyarlı davranılması hukuk devletinin en temel niteliğidir.

DİLEKÇE HAKKININ ENGELLENMESİ, VERİLEN DİLEKÇENİN ALINMAMASI

dilekçeciYaşamımızda çoklukla gördüğümüz üzere; resmi daireler, Kurum ve kuruluşlar kendilerine verilen dilekçeyi almamakta, böylece belli hakların kullanılmasına engel olacaklarını sanmaktadırlar.

Birçok kişi bunu önlemek için dilekcelerini Noter yoluyla göndererek bir sürü masarafa girmektedir.

Dilekçe anayasal bir haktır. Dilekçe şahıs için bir hak olduğu gibi; resmi kurumların dilekçeye belli sürelerde cevap vermeleri de kanuni bir görevdir.

Aidat Borcu, Konut Teslim Yükümlülüğünü Kaldırmaz

KOOPERATIFIN AIDAT ALACAĞININ BULUNMASI, 1163 SAYILI KOOPERATIFLER KANUNU?NUN 16 VE 27. MADDESI UYARINCA IHRAÇ PROSEDÜRÜ UYGULANMADIKÇA, KOOPERATIFIN KURULUŞ AMACI OLAN KONUT TESLIMI YÜKÜMLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAZ. KOOPERATIFIN ALACAĞINI AYRICA TAHSIL ETMESI HER ZAMAN MÜMKÜNDÜR. BUNA GÖRE MAHKEMECE, DAVADAKI IDDIANIN BU ILKELERE GÖRE DEĞERLENDIRILMESI GEREKLIDIR.

Bu konudaki bir Yargıtay Kararı aşağıdadır:

Konut Yapı Kooperatiflerinin İşlevinin Sona Ermesi

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Dair Tebliğ 22 Ekim 2004 tarihinde 25621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte Kooperatifler Kanununa Dair Tebliğ esasları…

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1)

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 81’inci maddesinin 2’nci fıkrasında, konut yapı kooperatiflerinin anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılacağı ve dağılacağı, ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde usulüne uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hükmün uygulanmayacağı, mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yönetim kurulunun yapacağı hükme bağlanmıştır.

Kooperatif Genel Kurulu Nasıl Yapılır?

Kooperatiflerin Her yıl Genel Kurullarının yapılması kanuni bir zorunluluktur.  Yurdumuzda bulunan Binlerce kooperatifin Yönetiminde bulunanların kanun hükümlerini takip ederek Genel Kurullarını nasıl toplamaları gerektiğini, hangi resmi kurumnlara müracaat edeceklerini, hazırlanması gereken evrakları ve diğer birçok konuyu bilmeleri mümkün olmuyor.

Bu bakımdan bir kooperatifin Genel Kurulunu toplamak için öncesinde nelerin yapılacağını bildiren bu yazı, bütün kooperatiflere yardımcı olacaktır. Ancak burada önemli olan, Bazı kooperatiflerde Sanayi İl Müdürlüğüne müracaat edilirken, bazılarında Tarım İl Müdürlüğüne veya başka bir bakanlığa müracaat gerekmektedir. Bunu sitemizdeki diğer yazılarda bulabilirsiniz

Bu yazıda, yapılacak işler sıralanmaıştır. Diğer konuları okuyucu Kooperatifin Ana statüsünden de bulabilir.

Defter Tasdikleri İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

Barış Korkmaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Tarih: 11.11.2015 http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/bariskorkmaz/001/

  1. GİRİŞ 

    Defter tasdik işlemlerinde en sık karşılaştığımız tereddüt edilen konuların başında; yetkisiz notere tasdik edilen defterler, ara onay işlemleri ve kapanış onayının aynı anda yapılıp yapılamaması ve damga vergisi defterinin kimlerin tasdik ettirmesi gerektiği konuları gelmektedir. Bu üç hususta son gelişmeler ışığında açıklamalar yapılmıştır.

  2. DEFTERLERİN YETKİLİ NOTERDE TASDİK ETTİRİLMESİ
    Konuya ilişkin yasal düzenleme VUK’nun 223. Maddesinde aşağıdaki şekilde ele alınmıştır.[1]

Olağanüstü Kat Malikleri Toplantısı

Apartmanlarda Kat Malikleri toplantısının Olağan veya Olağanüstü olabilir.

Olağan toplantılar; Yönetim Planında gösterilen tarihlerde yapılan yıllık toplantılardır.

Olağanüstü toplantılar ise; önemli bir konuda karar gerektiği zaman Yönetim tarafından yapılan veya kat maliklerinin 1/10 nun talebi üzerine yapılan toplanbtılardır.

Olağanüstü toplantıyı yapmak isteyen, toplantının gündemini de belirler. Yani; ya Yönetim veya toplantı isteyen kat malikleri gündemi, belirler.

Toplantıya çağrı Yönetim tarafından yapılır. Ancak, kat maliklerinin 1/10 nun istediği ve gündemini belirttiği toplantılarda Yönetim gündeme madde ekleyemez.

Olağan toplantılarda, toplantıya katılanların çoğunluğunun kararı ile gündeme madde eklenebildiği halde; Olağanüsütü toplantılarda çoğunluk kararı ile gündeme madde eklenemez.

Belirlenen gündem ne ise o bitinceye kadar toplantı devam eder. Yani gündemde fazla madde olması halinde o gün görüşmeler bitirilememiş ise; ertesi günü veya alınacak karara göre bir diğer gün toplantıya devam edilir.

Eğer gündemde varsa Yönetici seçimi de yapılabilir. Zira, Kat malikleri Kuurlu her zaman Yöneticiyi değiştirmek hakkına sahiptir. Belli bir süre için seçilmiş olsa dahi.

Bu konudaki kanun maddeleri ile Yargı kararlarını aşağıda veriyorum:

AİDATI ÖDEMEMİŞ OLMAK, KONUT TESLİMİNİ ENGELLEMEZ..

Kooperatiflerin ortaklarına konutlarını teslim etmesi 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 23. maddesi kapsamında olup, anılan hükme göre kooperatif ortaklarının kabul edilen esaslar dahilinde hak ve yükümlülüklerde eşittirler.

Diğer üyelerin konutları tamamlanıp teslim edilmiş ise konutu verilmemiş olan ortağın dairesinin de bitirilip teslimini istemek hakkıdır.

Kooperatifin aidat alacağının bulunması, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 16 ve 27. maddesi uyarınca ihraç prosedürü uygulamadıkça, kooperatifin kuruluş amacı olan konut teslimi yükümlüğünü ortadan kaldırmaz. Kooperatifin alacağını ayrıca tahsil etmesi her zaman mümkündür.

KOOPERATIFIN AIDAT ALACAĞININ BULUNMASI, 1163 SAYILI KOOPERATIFLER KANUNUNUN 16 VE 27. MADDESI UYARINCA IHRAÇ PROSEDÜRÜ UYGULANMADIKÇA, KOOPERATIFIN KURULUŞ AMACI OLAN KONUT TESLIMI YÜKÜMLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAZ. KOOPERATIFIN ALACAĞINI AYRICA TAHSIL ETMESI HER ZAMAN MÜMKÜNDÜR.

 Bu Konudaki bir mahkeme kararı aşağıdadır:

Balkonun Cephe Giydirme ile Kapalı Hale Getirilmesi…

Bilindiği üzere, Balkonların kapatılması; Kat Malikleri Kurulu kararı ile mümkündür. Bu kararı almadan balkonunu kapatan kişiye verilecek ceza nedir?  Bu durumun kaldırılması nasıl olacaktır?

Kat Malikleri KurUlundan karar almadan yapılması halinde; Kat maliklerinden birinin mahkemeye müracaatla, eski hale getirme kararı alması mümkündür. Buna gerekçe de İmar kirliliğine neden olma olacaktır.

BİR DE GÖMME BALKONLARIN KAPATILMASI VAR.

Konunun iki boyutu var. İmar mevzuatı ve kat mülkiyeti. Danıştay’ın verdiği kararlar imar mevzuatını ilgilendiriyor.

İMAR MEVZUATI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME:

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesinde; “derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir”.

Bu hükme göre yapının bağlı bulunduğu belediyenin imar yönetmeliğine bakılarak durum değerlendirilecektir. Bu konuda imar yönetmeliğinde bir hüküm yoksa, hatta gömme balkonun kapatılması ruhsata tabi olmasa bile, böyle bir uygulama ruhsat eki mimari projeye aykırı olacaktır. Çünkü mimari projedeki plan ve görünüş değişmektedir. Dolayısıyla ruhsat eki mimari porjeye aykırılık nedeniyle İmar Kanununun 32 ve 42. maddelerdeki müeyyidelerin uygulanması gerekir. Danıştay 6. Dairesinin görüşü bu yönden eleştiriye açıktır.

AYRILAN KOOPERATİF ORTAĞININ ALACAĞININ HESAPLANMASI

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 17/1. ve anasözleşmenin 15/1. madde hükümlerine göre devir dışında bir sebeple ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları, ayrıldığı yılın bilançosunun ertesi yıl genel kurulca kabulü suretiyle kesinleşmesinden itibaren bir ay sonra muaccel olur.

Davacıya iade edilmesi gereken meblağ ödediği aidatların toplamı kadar olmayıp, yapılan toplam ödemeden ayrıldığı yıl sonu bilançosunda yer alan genel giderlerden davacıya isabet eden kısımların düşülmesinden sonra bakiyesine hükmedilmesi gerekir.

Bu yasal düzenlemeye uyulmaması diğer ortaklar aleyhine sonuç doğurduğu gibi, çıkma payı hesaplamasında genel giderlerin dikkate alınmaması davacı açısından nedensiz zenginleşmeye yol açacağı kuşkusuzdur.

Kooperatif, bilançonun genel kurulca kabulünden itibaren bir ay içinde ödeme yapmadığı takdirde sürenin sonunda kendiliğinden temerrüde düşer.

Aynı Kanun’un 17/2. maddesi uyarınca kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşüreceği gerekçesiyle ödemelerin 3 yılı aşmamak üzere geciktirilmesine dair anılan aynı genel kurulda karar alınması ve mahkemece, ödemenin kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitelikte olduğunun bilirkişi raporuyla yargılama sırasında saptanması halinde, erteleme kararındaki süre geçmeden önce açılan dava. alacağın muaccel olmasından önce (erken) açıldığı gerekçesiyle reddedilir

ÖRNEK YARGI KARARI:

Yönetim Kuurlundan Alınan “İbraname” ile Farklı Statüde Ortaklık..

Kooperatiflerin bazı ortakların farklı statü tanımaları ancak Genel Kurul Kararı ile mümkündür. Farklı statünün konut farklılığından olması mümkün olduğu gibi, toplu ve peşin ödeme yapmalarından da olabilir.

Farklı ortaklık yapan kooperatifler bu konuyu belgeleyen “İbraname” “Sözleşme” gibi isimlerle bazı belgeleri de bu ortaklara vermektedirler. Bu belgelerde ortağın kooperatife hiçbir borcu kalmadığı, ilerde herhangi bir isimle hiçbir parasal talep yapılamayacağı gibi eskiye ve geleceğe ait taahhütler yer almaktadır.

BU belgelerin geçerli olabilmesi için; öncelikle Genel Kurullarda Yönetim Kuruluna bu belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi gerekir.

Eğer Yönetim Kurulu verdiği bu belge için Genel Kuruldan izin almamış ise; yapılacak ilk Genel Kurullarda bu belgeleri Genel Kurula tasdik ettirmeleri, yani yaptıkları işin onayını almaları gerekir. Ancak bu durumda bu belgeler geçerli sayılır.

Bir diğer önemli husus da, bu belgeyi alan ortağın, diğer ortakların ödemiş olduklarından daha fazla bir parayı kooperatife bir defada ödemeleri gerekir ki, diğer ortaklardan farklı statüye sahip olsun. BU fazlalığı tespit de Genel Kurula aittir.

Bunlar yapılmadan verilen belgeleri, gelecek bir yeni Yönetim Kurulu kabul etmeyerek, ortağa borç çıkarabilir. Eğer ortak ayrılmışsa, konutu geri alabilir.

 

Bu konudaki bir Yargı Kararı aşağıdadır:

Kooperatiften Konut Kendisinde Kalmak Şartıyla İstifa

Kooperatif Ortaklığından istifa etmek isteyen ortak, dilekçe ile Yönetim Kuruluna müracaat ederek istifasını bildirir.

Yönetim Kurulunun istifasını kabul etmemesi veya uzun süre cevap vermemesi halinde; istifasını Noter yoluyla gönderir. BU istifa Yönetim Kurulunun eline geçtiğinde istifa gerçekleşmiş olur.

(Koop. Kanunu Madde 13 – Yönetim kurulu, anasözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, bir ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile kooperatife bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.)

Ortağın, istifasını şartlı yapması halinde istifa geçerli olmaz, Ortaklık devam eder. Ortaklığın devamı botunca da gerekli ödemeleri yapması gerekir.

BU konuda bir Yargıtay kararı şöyledir:

İstifasını Geri Alan Ortak Ödemelere Devam Ederse, Ortaklığı Devam Eder..

ORTAK ÜYELİKTEN İSTİFA ETMİŞ, ANCAK 15 GÜN SONRA İSTİFASINI GERİ ALMIŞ VE ÖDENTİLERİNİ ÖDEMEYE DEVAM ETMİŞTİR. BUNUN ÜZERİNDEN ALTI AY GEÇTİKTEN SONRA KOOPERATİFİN İSTİFAYI KABUL ETTİĞİNİ BİLDİRMESİ HUKUKEN GEÇERLİ SAYILAMAZ

Kooperatiften ayrılan Ortakların Alacakları Konusu..

Kooperatifler ihraç edilen veya istifa eden ortakların en büyük sıkıntısı; ödemiş oldukları miktarları geri alabilmektir.

Bazı kooperatifler; giriş sırasında ortak olmak isteyenlerden aldıkları bir taahhütle “alacaklarını en az bir yıl sonra alabileceklerine” dair imza almaktadırlar.

Bazıları da her Genel Kurulda ayrılanların paralarını kooperatifin durumu iyi olmadığından 3 yıl erteleme kararı almaktadırlar.

Bunların her ikisi de geçerli değildir:

YÖNETİCİNİN, KAT MALİKLERİ KURULU KARARINDAN FAZLA HARCAMASI

KAT MALİKLERİ KURULUNCA VARILAN KARARDAN FAZLA PARA HARCAYAN YÖNETİCİ; FAZLA HARCAMADA KUSUR VE İHMALİ YOK İSE HARCADIĞI PARAYI ALABİLMEK İÇİN MALİKLERE RÜCU EDEBİLİR.

BURADA ÖNEMLİ OLAN FAZLADAN YAPILAN MASRAFIN ZARURİ OLUP OLMADIĞIDIR.

MAHKEMELER BUNU BİLİRKİŞİ YOLUYLA TESPİT EDEREK KARARLARINI VERİRLER.

BU KONUDA ÖRNEK BİR YARGITAY KARARI AŞAĞIDADIR:

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptal Davasında Husumet

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 5711 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 38. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA GÖRE;

“KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVALAR, KAT MALİKLERİNİ TEMSİLEN YÖNETİCİYE HUSUMET YÖNELTİLMESİ SURETİYLE AÇILABİLİR.”

YASADAKİ BU DÜZENLEME İLE TOPLANTIYA KATILAN MALİKLER YANINDA YÖNETİCİYE KARŞI DA HUSUMET YÖNELTME HAKKI TANINMAKTADIR. YOKSA, “KAT MALİKLERİNE HUSUMET TEVCİH EDİLEMEZ, SADECE YÖNETİCİYE KARŞI DAVA AÇILIR” DEMEK DEĞİLDİR.

DAVA AÇAN İSTERSE SADECEYÖNETİCİYE KARŞI, İSTERSE HEM YÖNETİCİ HEM DE KAT MALİKLERİNE KARŞI BİRLİKTE DAVA AÇABİLİR.

BU konudaki bir karar aşağıdadır:

Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinden Aracı Olmayan Ortağın İhracı

MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİNİN ORTAKLIK ŞARTLARINI BELİRTEN 10. MADDESİNDE; KOOPERATİFE ORTAK OLABİLME ŞARTLARI ARASINDA ARAÇ SAHİBİ OLMA ŞARTI DA GÖSTERİLMİŞ İSE DE, ARACIN YİTİRİLMESİ, HEMEN ÜYENİN ORTAKLIK SIFATINI YİTİRMESİ SONUCUNU DOĞURACAK BİR NEDEN OLARAK KABUL EDİLEMEZ.

ORTAĞIN YENİDEN ARAÇ SAHİBİ OLMA VEYA ORTAKLIĞI DEVİR ETME İHTİMALİ MÜMKÜN BULUNDUĞUNDAN, BU KONUDA ORTAĞA MAKUL BİR SÜRE İÇERİSİNDE ARAÇ SAHİBİ OLMASI YÖNÜNDEN EN AZ BİR DEFA İHTAR YAPILMASI VE BU ŞARTI YERİNE GETİRMEDİĞİ TAKDİRDE İHRAÇ EDİLMESİ GEREKİR.

BU UYGULAMANIN HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA, İYİ NİYET KURALLARINA VE KOOPERATİFİN AMACINA UYGUN OLACAĞI AÇIKTIR.

BU KONUDA YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN BİR KARARINI AŞAĞIDA SUNUYORUM:

Ayrılan Ortağın Alacağı İçin İcra Takibi Zamanı

Yapı Kooperatifleri Anasözleşmelerinin 15 nci maddesine göre; devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları, o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, bilançonun kabul tarihinden itibaren bir ay içinde geri verilir.

Kişi; kooperatif ortaklığından çıktığına göre, kooperatif ana sözleşmesinin 15 ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 17/1 nci maddeleri hükümleri gereğince; kooperatife yatırdığı paralarının iadesinden ibaret hakkını, ancak ortaklıktan çıktığı yılın bilançosunun genel kurulca kabulünden bir ay sonra, o da aynı kanunun 17/2 nci maddesi uyarınca iade ve ödemelerin geciktirilmesi hakkında kararı yoksa, isteme hakkına sahiptir.

Mesela; 2001 yılı bilançosunun 21.07.2002 tarihli genel kurulda kabul edildiği varsayalım;. Ayrılan ortak alacak takibini bu tarihten 1 ay sonra yapmış olmalıdır.Bu da 21.08.2002 olur. Eğer bu tarihten önce icra takibi yapılırsa; yatırmış olduğu paraların iadesini isteme hakkı henüz doğmamış olduğundan, takip zamansız açılmıştır ve kabul eidlmez.

Bu konudaki bir Yargıtay kararı:

Kooperatiflere Güveni Artırıcı Bir Fırsat: Bağımsız Denetim

Makalenin Yazarı:Hikmet Yılmaz
Yeminli Mali Müşavir – Bağımsız Denetçi
Eski Yüksek Denetleme Kurulu Başdenetçisi
Eski Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürü

Ülkemizde süregelen kooperatif uygulamalar ve yaşanan kimi olumsuzluklar, günümüz itibarıyla kooperatif kurumlara güveni ciddi düzeyde sarsmış, bazı olumsuz algıların yerleşmesine neden olmuştur. Bugün yaygın bir kanaat olarak açıklık, şeffaflık, denetlenebilirlik ve etkin yönetim bakımından kooperatiflerin notunun iyi olduğunu söylemek oldukça zordur. Dolayısıyla, zaten kooperatif ortak ilişkileri ve ortakların kooperatiflerini sahiplenme bilinci gibi önemli yapısal sorunlar yanında, bir de kooperatiflere güvensizlik büyük bir sorun olarak yaşanmaktadır. Bu durum kooperatif kurumunun kendisinden beklentilerin azalmasına, sorunlar ve ihtiyaçlar için etkin bir çözüm yolu olarak görülmemesine neden olmaktadır. Süregelen ve mevcut uygulamalar ile kooperatiflerin kurumunun ortakları ve toplum nezdinde umut bağlanır bir çözüm yolu görülmesi olasılığı gittikçe zayıflamaktadır. Bunu tersyüz edebilmek için, yeni ticaret yasası ve ona paralel düzenlemeler ile şirketler için öngörülen bağımsız denetimin kooperatiflerde de hayata geçirilmesi önemli bir şans olarak görülmektedir.

Ortaklıktan ayrılan ve konutu kullanmaya devam eden Kooperatif üyeleri için….

Kooperatiflerde konutların tamamı bittikten sonra, herhangi bir sebeple ortaklıktan ayrılan kişi; kooperatif sitesinde oturmaya devam ettiği için, kooperatifin inşaat harici işlerinden istifade ettiğinde bunun bedelini aidat olarak kooperatife ödemek zorundadır.

Bu ödeme yapılmadığı takdirde kooperatif bu kişiden aidatı icra yoluyla alabilir.

Bazı kişiler ortaklıktan ayrıldıktan sonra hiçbir sorumlulukları kalmayacağını sanıyorlar. Halbuki;