Anonim Şirketlerde %51 Paya Sahip Olmanın Avantajları Nelerdir?

 

Ekrem Öncü
Yeminli Mali Müşavir
DKR Denetim

 

Tarih: 25/11/2013

Değerli okurlarımız, bu yazımızda anonim şirketlerde %50’den fazla (örneğin %51) paya sahip olmanın avantajlarını ele alacağız. Gerçekten de %50’den fazla paya sahip olmakla %50’den az paya sahip olmak alınacak kararlar bakımından çok önemlidir. Aşağıda görüleceği üzere %50’den fazla paya sahip ortak birçok konuda tek başına karar alabilecektir. Yeni TTK düzenlemelerinin en önemli konularından biri, %50’den fazla paya sahip olunması halinde alınacak kararlarda çok ciddi avantajlar sağlanmasıdır. Yeni TTK’nın sağladığı bu avantajların yeterince farkında olunmamakla birlikte bu yazı ile konunun önemine dikkat çekilmek istenmiştir.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Kanunilik İlkesi

Şafak BAŞA            : İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Mülkiye Başmüfettişi        

Metin YILMAZ        : İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Mülkiye Başmüfettişi

14.05.2009

 Kanunilik İlkesi:
Ceza hukukunda kanunilik ilkesi, gerek suç adı verilen yasak hareketlerin (suçta kanunilik) gerekse bu yasak hareketlerin işlenmesi halinde uygulanacak cezaların (cezada kanunilik) kanun tarafından açık, kesin ve belirli bir şekilde tespit edilmiş olmasını ifade eder. Bu ilkeyle kişilerin kanunlar tarafından yasaklanmış olan hareketleri önceden bilerek davranışlarını buna göre düzenlemelerine olanak sağlanmış olur.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Masumiyet Karinesi

Şafak BAŞA              : İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Mülkiye Başmüfettişi        

Metin YILMAZ         : İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Mülkiye Başmüfettişi

14.05.2009

Muhakemenin sonuna kadar suçsuz sayılma hakkı, yani masunluk karinesi, Anayasa’nın 38/4. maddesinde, İHEB (m.11)’de, AİHS (m.6/2)’de, MvSHS (m.14/2)’de açıkça tanımlanmaktadır. Masuniyet karinesi ilkesine göre; kendisine suç isnat edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır. Muhakemenin sonuna kadar suçsuz sayılma hakkı bir kimsenin suçluluğu sabit oluncaya kadar suçlu sayılmasına engel olur. Bu nedenle özellikle sanıkla ilk temasa geçen yetkili yakaladığı bir kimsenin suçsuz olabileceğini düşünerek ona göre hareket edecektir. Kovuşturma makamlarının önyargı ile hareket etmesi veya suçluluk karinelerine dayanması bu hakkın ihlali anlamına gelir.

Anayasamızın 38/4. maddesinde; “suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” hükmüne yer verilmiştir. AİHS’nin 6/2.maddesinde de; “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır”, denilmektedir.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

2001 TARİHİNDEN BERİ SÜREN DAVADA BİREYSEL BAŞVURUNUN KABULÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

KARAR
Başvuru Numarası: 2012/650
Karar Tarihi: 5/12/2013

Başkan : Serruh KALELİ
Üyeler : Mehmet ERTEN
Zehra Ayla PERKTAŞ
Burhan ÜSTÜN
Zühtü ARSLAN
Raportör : Şebnem NEBİOĞLU ÖNER
Başvurucu : Y…
Temsilcisi : E…
Vekili : Av…

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvurucu, 2001 yılında açılan hukuk davasının henüz ilk derece mahkemesinde karara bağlanmamış olması nedeniyle Anayasa’nın 2., 5., 10., 36., 40., 90. ve 148. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, ihlalin tespitiyle 10.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

KARAR
Başvuru Numarası: 2013/1213
Karar Tarihi: 4/12/2013

KARAR
Başkan : Alparslan ALTAN
Üyeler : Serdar ÖZGÜLDÜR
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Recep KÖMÜRCÜ
Engin YILDIRIM
Raportör : Şebnem NEBİOĞLU ÖNER
Başvurucular :M…
Temsilcisi : M…
Vekili : Av. Sabri COŞKUN

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvurucular taraflarınca tanzim edilen teminat çekinin mahiyetinin derece mahkemelerince doğru değerlendirilmeyerek açtıkları iptal davasının reddine karar verilmesi ve uyuşmazlık hakkında yürütülen yargılamanın beş yılı aşkın bir süre devam etmesi nedeniyle Anayasa’nın 35., 36., 38., 40., 41. ve 48. maddelerinde yer alan haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, ihlalin tespitiyle uyuşmazlık hakkında yeniden yargılama yapılmasına ve uğradıkları maddi zararın tazminine karar verilmesini talep etmişlerdir.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Sigorta Gün Sayınızın Emeklilik Müracaatından Önce Birleştirilmesi

 

Eğer birkaç kurumda sigortalılığınız varsa; Emekli olduğunuzda bunlar birleştirilerek çalışma gün sayınız bulunur.

Ancak bu işlem emeklilik başvurunuzdan sonra yapılırsa; emeklilik talebinize verilecek cevap gecikecektir.

Bu bakımdan Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur gibi kurumlara tabi olarak çalıştı iseniz; emeklilik başvurunuza 1 yıl veya daha az kala değişik kurumlardaki hizmetlerinizin birleştirilmesi için SGK başvurmanız emeklilik hesabınızın gecikmemesine sebep olacaktır.

Ayrıca; Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlarla 18 yaşına girenlerin çalışmamaları halinde yapılması mümkün olan İSTEĞE BAĞLI SİĞORTALI olmuşsanız bu da hesaplara intikal ettirilecektir.

Bütün kurumlardaki hizmetleriniz en son çalıştığınız Kurum dosyasında birleştirilir. Bunun bir diğer faydası da Ödenmemiş prim borçları ve basamak intibakı bu birleştirme sırasında yapılacaktır. Bunun için birçok yazışma ve hesaplamalar yapıldığından emeklilik müracaatınızdan önce yapılması, emekliliğinizi hızlandıracaktır.

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Bağ-Kur’lu iken Sigortalı Bir işe Girmek ..

Kendisine ait bir işyerinde veya bir şirkette ortak olarak bulunan kişiler Bağ-Kur’lu olmak zorundadır.

Ancak; bu kişi bir başka yerde Sigortalı olarak çalışmaya başladığında Bağ-Kur sigortalılığı otomatik olarak durdurulur. Sigortalı işe devam ettiği süre içinde Bağ-Kur devam etmeyecektir. Burada dikkat edilecek konu Sigortalı işte fiilen çalışılması şarttır.

Burada; herhangi bir şirketin ortağı iken Sigortalı işe girenlerin şirket ortaklığını devretmesi şartı yoktur. SSK’lı çalışmaya devam ettiği sürece Bağ-Kur devreye girmeyecektir.

Sigortalı işten ayrılınca; eğer şirket ortaklığı son bulmamışsa Bağ-Kur devam edecektir. Şirket ortaklığından ayrılmış iseniz Bağ-Kur devam etmeyecektir.

Ortaklık sebebiyle Bağ-Kur, işe giriş sebebiyle Sigortanız arasındaki işe giriş-çıkışlar Bağ-Kur hesabınıza yansımaz. Ancak, Emekli olurken karşınıza borç olarak çıkar. Bunun için Hizmet Sürenizin güncellenmesini Bağ-Kur’dan talep etmeniz gerekir.

Bu konuda en önemli husus; kendi işyerinizde veya ortak olduğunuz şirkette SSK’lı olarak çalışmamanızdır. Bu durumdakilerin sigorta süreleri emeklilik hesaplamasında iptal edilir, sizin ödediğiniz Bağ-Kur primleri size iade edilir.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Doğum Borçlanması

Doğum Borçlanması Nedir ? Neye yarar ?

Bir çocuk için Doğum Borçlanması primi 720 gün artırır. Dolayısıyla; Doğum Borçlanmasının faydası primi artırmaktır.

Eğer çocuklar doğduktan sonraki 2 yılın tamamı boş geçmişse 2 çocuk için borçlanarak 1440 gün kazanabilir.

Borçlanma yapabilmesi için; doğumun 8 Ağustos 1990’dan sonraki bir tarihte olması, doğum tarihinden sonraki iki yılık sürede sigortalı çalışarak prim ödememiş olmanız lazımdır.

Nereye, nasıl başvurulur?

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Kooperatiflerde Eşitlik İlkesi

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi

Tarih: 29/05/2012    Esas No: 2012 / 2354      Karar No: 2012 / 3762

İlgili Mevzuat:

1086 HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU ( Madde 388 )

1163 KOOPERATİFLER KANUNU ( Madde 23)

Özü : KOOPERATİFİN ORTAKLAR ARASINDA EŞİTLİK İLKESİNE UYGUN DAVRANMAK ZORUNLULUĞU BULUNDUĞUNDAN, DİĞER ORTAKLARA HANGİ ŞARTLARDA TAPU DEVRİNİN YAPILDIĞI HUSUSLARINDA, GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU KARARLARI, KOOPERATİF DEFTER, KAYIT VE BELGELERİ ÜZERİNDE KOOPERATİF UYGULAMALARI VE MALİ KONULARDA UZMAN BİR BİLİRKİŞİ VEYA BİLİRKİŞİ KURULUNA İNCELEME YAPTIRILIP RAPOR ALINARAK KARAR VERİLMELİDİR

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Aidat Alacağının Vadesinden 30 Gün Geçmeden İhtar Yapılamaz

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

 Tarih:17/04/2008Esas No:2007 / 3727     Karar No:2008 / 5194

Özü :  DAVACILARA KEŞİDE EDİLEN BİRİNCİ İHTARNAMELERİN DÜZENLENDİĞİ TARİH İLE EN SON AYA İLİŞKİN AİDAT ALACAĞININ VADE TARİHİNDEN İTİBAREN OTUZ GÜN GEÇMEDEN ÇIKARILAN BİRİNCİ İHTARNAMELERE DAYANILARAK DAVACILAR HAKKINDA İHRAÇ KARARI VERİLEMEYECEĞİ GÖZETİLEREK, DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ -GEREKİRKEN, YAZILI ŞEKİLDE REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Şirketler Ödemelerini Bankadan Yapmalı

 

      YUSUF KELEŞ

Ticaret ve iş hayatında rol alan kişi ve kurumlar, mal ve hizmet alım/satımlarına ilişkin ödemeleri resmî kanallardan yapmalı.

 Bu hem alışveriş yapılan kişilerle olabilecek ihtilafları çözmede hem de maliye tarafından yapılacak sorgulamada söz konusu mal veya hizmetin gerçekten alındığını ispatlamada kuvvetli bir delil oluşturacaktır. Mükellefler hem kendi menfaatleri hem de devletin kayıtlı ekonomiyi belirleyebilmesi ve takip edebilmesi için Maliye tarafından getirilen tevsik mecburiyetine uymalı.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Yeni TTK İle Kar Dağıtımı Zorunlu Hale Gelmiş Midir?

Ekrem Öncü

Yeminli Mali Müşavir
DKR Denetim

Değerli okurlarımız bilindiği üzere genel kurulların Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekiyor ve kar dağıtımı yapılıp yapılmayacağı genel kurul gündeminde karara bağlanmalıdır. Genel kurulların Mart ayı sonuna kadar yapılmaması halinde (örneğin Nisan, Mayıs, Haziran’da yapılması hallerinde) cezai bir yaptırım olmadığından birçok şirket genel kurulunu yapmış değil. Yeni Ticaret Kanunu ile sanki geçmiş yıl karların tamamının dağıtımının zorunlu hale geldiği gibi bir algı var. Bu algı doğru bir algı olmayıp kar payı dağıtımına ilişkin olarak yapılan değişikliğin ne anlama geldiği bu yazımızla ele alınacaktır.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Anonim Şirketlerde %51 Paya Sahip Olmanın Avantajları Nelerdir?

 

 

Tarih: 25/11/2013

Ekrem Öncü
Yeminli Mali Müşavir
DKR Denetim

Değerli okurlarımız, bu yazımızda anonim şirketlerde %50’den fazla (örneğin %51) paya sahip olmanın avantajlarını ele alacağız. Gerçekten de %50’den fazla paya sahip olmakla %50’den az paya sahip olmak alınacak kararlar bakımından çok önemlidir. Aşağıda görüleceği üzere %50’den fazla paya sahip ortak birçok konuda tek başına karar alabilecektir. Yeni TTK düzenlemelerinin en önemli konularından biri, %50’den fazla paya sahip olunması halinde alınacak kararlarda çok ciddi avantajlar sağlanmasıdır. Yeni TTK’nın sağladığı bu avantajların yeterince farkında olunmamakla birlikte bu yazı ile konunun önemine dikkat çekilmek istenmiştir.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Alınan Kararın, Sonraki Tarihli Genel Kurulda Kaldırılması

 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Tarih: 21/03/2005       Esas No: 2004 / 6042      Karar No: 2005 / 2497

İlgili mevzuat:  2004 İCRA VE İFLAS KANUNU ( Madde 67 )

 Özü : DAVA, DAVACI KOOPERATİFİN ÜYESİ OLDUĞU DAVA DIŞI ÜST BİRLİĞE OLAN ALTYAPI VE AİDAT KATKI PAYI BORCUNA, KATILIM PAYI BORCUNU ÖDEMEYEN KENDİ ÜYESİ DAVALI ALEYHİNE BAŞLATTIĞI TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİNE İLİŞKİNDİR

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ MÜKTESEP HAKLARI İHLAL ETMEMESİ GEREKİR

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Tarih:14/07/2005    Esas No:2004 / 9790     Karar No:2005 / 7644

Özü : KURAL OLARAK, KOOPERATİF GENEL KURULUNCA ALINAN BİR KARAR SONRAKİ BİR GENEL KURUL KARARI İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİRSE DE, BUNUN İSTİSNALARINDAN BİR TANESİ ALINAN KARARIN DAHA ÖNCEKİ KARARLA ORTAYA ÇIKAN MÜKTESEP HAKLARI İHLAL ETMEMESİ KOŞULUDUR. SOMUT OLAYDA, 13.1.2002 TARİHLİ GENEL KURUL KARARIYLA DAVACILAR HAKKINDA SORUMLULUK DAVASI AÇILMAMASINA KARAR VERİLDİĞİNE GÖRE, ARTIK BU KARARDAN DÖNÜLEREK BU DEFA DAVA AÇILMASI YÖNÜNDE ALINAN GENEL KURUL KARARI BU HUSUSTA DAVACILARIN KAZANILMIŞ HAKLARINA TECAVÜZ TEŞKİL EDECEĞİNDEN, 23.2.2002 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÜNDEMİN 10′UNCU MADDESİNE ALINAN KARARIN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Anonim, Limited ve Kooperatiflerin Dikkatine..

ASGARİ SERMAYEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN

ANONİM, LİMİTED ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER

HAKKINDA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ FESİH İÇİN

HAREKETE GEÇİYOR

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Resmî Gazete: 4 Mart 2014 SALI Sayı : 28931

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)