Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri Hangi Suçlardan Devlet Memurları Gibi Cezalandırılır ?

Kooperatif Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlulukları; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 62. maddesinde düzenlenmiştir. Madenin 1 ve 2. fıkrasında Yönetim kurulu üyelerinin hukuki, 3. fıkrasında ise cezai sorumlulukları hükme bağlanmıştır.

Kooperatif yönetim kurulu üyeleri ile memurlarının devlet memuru gibi cezalandırılarak fiil ve hareketleri, kooperatifin yönetimiyle ilgili olanlardır.

Yönetimle ilgisi olmayan fiil ve hareketler ise madde kapsamı dışında olup genel hükümlere tabidir.

Hangi fiil ve davranışların kooperatif yönetimi ile ilgili olacağını, kooperatifler mevzuatı ile ana sözleşme hükümleri belirler.

Kooperatif yönetimiyle ilgili fiil ve davranışların hangi hallerde hangi suçları oluşturulacağı hususunda Kooperatifler Kanununda bir hüküm bulunmamakta bu konuda kanun, ceza kanununa gönderme yapmaktadır.

Bu bakımdan işlenen suçlarda; kooperatifler Kanunu ile ana sözleşmelerinden doğan yönetim görevlerini açıkça ihlal eden kararlar ve davranışlarına bakılır..

Bu konudaki Yargıtay’ın bir Kararı aşağıdadır:

Kooperatiften Noter Yoluyla İstifa, Ayrılan Ortak Aidat öder mi?

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 13. maddesinde ortağın anasözleşmeye uygun olarak yapacağı isteğe rağmen kooperatifin istifayı kabulden kaçınması halinde ortağın çıkma dileğini noter aracılığı ile kooperatife bildirmesi halinde çıkmanın gerçekleşeceği düzenlenmiş olup, davalı kooperatif anasözleşmesinin 13. maddesinde de bu hükme paralel bir düzenleme yer almıştır.

Ortağın istifa bildirimi, hukuken yenilik doğurucu nitelikte olup, kooperatife ulaştığı anda sonuç doğurur. 13.Madde Noter aracılığı ile yapılan bildirime özel önem vermek suretiyle, noter aracılığı ile yapılan bildirimin Yönetim Kurulunca kabulünün gerekli bulunmadığı vurgulanmıştır. Bu durumda ortağın yenilik doğurucu nitelikteki istifa iradesini ilk olarak noter vasıtasıyla kooperatife duyurması ortaklıktan çıkmanın gerçekleşmesi için yeterlidir.

İhraç Kararı ve Gerekçesi, Noterden Tebliğ Edilebileceği Gibi; Taahhütlü Mektupla da Yapılabilir.

Kooperatifler, ortakların ödemelerini yapmamaları halinde ihraç prosedürünü uygularlar. İhracın hukuki dayanağı; Kooperatifler Kanununun 16. Maddesi “”Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler ana sözleşmede açıkça gösterilir. Ortaklar ana sözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri fiilin önem ve mahiyetine göre bir aydan altı aya kadar hapis ve ellibin Liradan beşyüzbin Liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.” Demektedir.

Ödeme yapmayanlarla ilgili Konut Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi ‘nin 14. Maddesi şu hükmü koymuştur: “Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır.

– Parasal yükümlülüklerini otuz gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığıyla yapılacak ihtarı takip eden 10 gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip eden 30 gün içerisinde de yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,”

Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Ana sözleşme, çıkarılanın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere bu hususta yönetim kurulunu da yetkili kılabilir.

Yönetim kurulu ihraç kararının gerekçesinin ve davalıya tebliğ edildiği hususunun noter ihtarnamesi, ihbarnamesi veya taahhütlü bir mektupla da yapılması mümkündür.

Kooperatifler Kanununun 16. Maddesine göre; İhraç Prosedürü ise şöyledir:

Kooperatiften İstifanın Noter Yoluyla Gönderilmesi, Konut Alıp, Ortaklıktan Ayrılan Üyenin Ödeme Yükümlülüğü

Kooperatiften ayrılmak isteyen ortak Yönetim Kuruluna yazılı müracaat ederek talebini iletir.

Çoğunlukla yapılan; Kooperatif Yönetim Kurulu uygun görürse ayrılmayı kabul eder, uygun görmezse reddeder.

BU durumda Ortak için iki yol vardır. Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulda görüşülmesini ister. Ancak Ülkemizdeki Kooperatifçilere göre kanun ve nizam kendileri olduğundan, bu talebi 3-5 ay sonra yapılacak Genel Kurula göndermezler bile.

KOOPERATİF KONUTUNU SATIN ALAN, ORTAKLIK KAYDI YAPMADI İSE, KOOPERATİFE KARŞI SORUMLU OLMAZ

Kooperatiflerde konutlar yapılıp, oturulmaya başlandıktan sonra, birçok kişi bu konutları kooperatif ortaklarından anlaşarak satın almaktadırlar.

Bu satışların tapuda yapılmadığı sürece geçerliliği olmadığını bilmemiz gerekir. Kooperatif ortakları eğer Kooperatiften tapu almışsa, bunu size tapuda satış yapabilir. Eğer sadece ortak ise ve herhangi bir tapu almamışsa size de tapu veremez.

Konut satışlarının noterde yapılması mümkün değildir. Eğer Noterde bir sözleşme yapılmışsa bu sadece bu konutun satış vaadidir. Satıcı her zaman bundan dönebilir.

KOOPERATİFLERDEN TALEP EDİLEN TAZMİNATIN HESAPLANMASI

Kooperatifler aleyhine ortakların açtığı birçok davada TAZMİNAT talepleri de bulunmaktadır. Ancak bu taleplerin miktarları her davacı veya vekili tarafından değişik şekilde belirlenmektedir.

BU konuda Yargıtay, Kooperatiften haksız olarak çıkarılan ve ihraç kararını iptal ettirerek ortaklığa dönen ve kendisine taşınmaz verilemediği için tazminat istiyen ortağın açacağı davada tazminatın hesabına ilişkin olarak uygulanacak hesap tarzını, menfaatler dengesine uygun olarak nasıl yapacağını belirlemiştir.

Hem Davacı ortaklara hem de vekillerine bilgi bakımından bu sistemi açıklıyoruz:

Kooperatif Alacağının Tahsilindeki Faiz

YAPI KOOPERATİFLERİ, KAR ELDE ETME AMAÇLI FAALİYET GÖSTEREN BİR ORTAKLIK DEĞİLDİR. BUNUNLA BERABER, ÜYELERİNDEN TOPLADIĞI PARALARI, İNŞAAT MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞLARA KARŞI KORUMAK İÇİN EN AZINDAN BANKALARDA VADELİ MEVDUAT OLARAK SAKLAYACAĞINDAN, ALACAĞIN TAHSİLİNDEKİ GECİKMEDEN DOLAYI, BANKALARIN UYGULADIĞI ÜÇER AYLIK VADELİ MEVDUATLARDA TUTULAN PARALARIN FAİZİ KADAR KAZANÇ KAYBINA UĞRAYACAĞI KABUL EDİLMEKTEDİR.

DÜŞÜK BİR FAİZ ORANI İLE ALACAĞIN TAHSİL EDİLMESİ DURUMUNDA, GERÇEKTE İSTENEBİLECEK FAİZ MİKTARI FARKININ HESAPLANARAK MUNZAM ZARAR TUTARINDAN İNDİRİLMESİ GEREKİR.

ZARAR OLARAK ZAMANINDA TAHSİLİ MÜMKÜN OLAN BİR ALACAĞIN, ALACAKLININ İHMALİ NEDENİYLE EKSİK TAHSİLİNİN KUSURU BORÇLUYA YÜKLETİLEMEZ.

BU KONUDA; YARGITAY’IN BİR KARARINI AŞAĞIYA ALIYORUM.

Ortağa Konut Tahsis Edilmediğinde, Tazminat Ödenmesi Gerekir.

Kooperatif; ortağına ne sebeple olursa olsun, konut tahsisi yapamaz ise; kendisine konut tahsis hakkının yerine geçmek üzere bir tazminat ödemek zorundadır.

Ortağın isteyebileceği bu tazminatın tutarı, Yargıtay Onbirinci Hukuk dairesinin bu konuda halen uygulamakta olduğu ilke ve yönteme uygun olarak hesaplanır.

Bu hesaplama yöntemini sitemizdeki KOOPERATİFLERDEN TALEP EDİLEN TAZMİNATIN HESAPLANMASI isimli yazımızda bulabilirsiniz

Bu Konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bir kararını aşağıya alıyorum.

Sitemize Günlük ve Aylık giriş Rakamları (Google’dan alınmıştır)

Hastalığım sebebiyle sitemiz 31.03.2015 den itibaren faal değildi. Bu arada yeni yazı da konulamadı. 16.08.2015 den itibaren tekrar faal hale geldi. O günden itibaren sitemize gelen okuyucu sayısı her geçen gün artarak eski haline doğru gidiyor. Bunda en büyük etken sizlersiniz. Siteye reklam almadığım gibi herhangi bir sponsor da yok. Bu sebeple tamamen sizlere bir hizmet olmak üzere bu birikimlerimizi sunuyoruz.

Bu sunumu sağlayan WordPress e teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bizi sizlere duyuran en büyük etken google olduğundan teşekkürlerimi onlara da sunuyorum.

BUrada sizden iki ricada bulunacağım:

1) Eğer istifade ediyorsanız dualarınızla bizi destekleyiniz.

2) Sorunlarınızı sitemizdeki yazı ve yargı kararlarını okuyarak çözmeye çalışın. Bana mail ve telefonla sadece sitede bulamadığınız veya çözemediğiniz soruları iletin.

Bildiğiniz gibi, anında verilen cevaplardan herhangi bir ücret talebimiz yoktur. Eğer bizden belge incelemesi ve rapor isterseniz onun ücretini ödemek zorundasınız. Zaten bunu biz size cevap olarak göndereceğiz.

16.08.2015 den bugüne kadar olan ziyaretci ve sayfa sayısı şöyledir:

 Oturum            Sayfa Görüntüleme Sayısı
  11.121                            22.526
Yani; 31 gün içinde sitemizi 11.121 kişi ziyaret etmiş, bunlar 22.526 sayfayı incelemişler.
Aşağıda en az ve en çok günlük ziyaretci sayısını veriyoruz:

16.08.2015     153

14.09.2015     653

Aşağıdaki grafikte de göreceğiniz üzere, Okurumuz her geçen gün artarak, eski dönemdeki gibi 1.000 kişinin üzerinde olacaktır inşaallah..İstatistik-2015-09-16

 

 

 

 

Enteresan Bir Kooperatif Davası

Bir Kooperatifin ortağı, ödemelerini zamanında yapmadığı için Kooperatiften ihraç ediliyor. Ortak Kur’a sonucu kendisine verilen daireyi ihraca rağmen iade etmiyor.

Kooperatif Mahkemeye müracaatla, ortağın işgalinde bulunan dairenin Kooperatife verilmesini, konutta oturduğu müddet için de aylık ecrimisil tazminatı ödemesini talep ediyor.

İhraç edilen ortak; konut kuralarının 4 yıl önce çekilerek dairelerin teslim edildiğini, tahsisten sonra ihraç yapıldığından bunun geçerli olmadığını, ihraç kararının iptali ile konutun tapuda adına tescil edilmesini talep ediyor.

Ayrıca; ihraç kararından sonra da kooperatife ödemeler yaptığını, bu ödemelerin kooperatifçe kabul edildiğini ileri sürerek, ödemelere ilişkin makbuz ve banka dekont suretlerini mahkemeye ibraz ediyor.

Buna ilaveten; Yargılama aşamasında 22.3.1998 tarihli genel kurulda şarta bağlı olarak davalı ortağın yeniden ortaklığa kabulüne karar verildiği bilirkişilerce tespit ediliyor.

Mahkeme; dosyadaki belgeler ve yapılan bilirkişi incelemesi sonucu; ihraç kararının kesinleştiğini, bu nedenle ortağın kendisine verilen konutta haksız olarak işgalini sürdürmesi sebebiyle konuttaki işgalinin men’ine, istenilen ecrimisil tazminatının ortaktan alınarak kooperatife verilmesine karar veriyor.

Ortak Mahkemenin bu kararını temyiz ediyor.

Türkiye’de KOBİ’ler

Avrupa Bİrliği, 3 tip KOBİ çeşidini kabul ediyor:

1- Mikro Ölçekli – Çalışan sayısı 10 dan az ve Yıllık cirosu 2 milyon Eurodan az

2- Küçük Kobiler- Çalışan sayısı 10-49 ve Yıllık cirosu 10 milyon Eurodan az

3- Orta Ölçekli Kobiler- Çalışan sayısı 50-249 ve Yıllık cirosu 50 milyon Eurodan az

Türkiye’de çalışanı 250 den az olup, KOBİ sayılan işletme sayısının 2013 yılında 3.529.541 olduğu açıklandı. Yine 2013 yılında bilançoları 40 Milyon TL aşıp, çalışan sayısı 250 den az olan İşletme toplamı 7.799 dur.

Devlet destekleri için Kobilerdeki çalışan sayısı dikkate alınmaktadır (Kobilerin sınıflandırılması hk.Yönetmelik Md.2) Türkiyedeki toplam işletmelerin %99,9 unu KOBİ’ler oluşturuyor. 0-9 çalışanı olan Kobiler % 93,6, 10-49 çalışanı olanlar %5,4 ve 50-249 çalışana sahip Kobiler % 0,9 unu oluşturmaktadır.

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi, Ücretli Olarak Müdürlük Yapabilir mi?

Genel Kurulda seçilerek Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan bir kişinin; aynı kooperatifte ücretle Müdür olarak görev yapması durumunda;

  • ÜCRET KARŞILIĞI MÜDÜR OLARAK HİZMET GÖRDÜRÜLMESİ HALİNDE, BU İLİŞKİDEN DOLAYI KOOPERATİFLE ARALARINDA HİZMET AKTİNİN VARLIĞI SÖZ KONUSU OLUR.
  • KİŞİNİN MÜDÜR OLARAK ÇALIŞMASININ HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞMIŞ KABUL EDİLMESİNİ DOĞURACAĞINDAN İŞ KANUNUNA TABİ OLDUĞU ZAMAN DİLİMİ İÇİN KIDEM TAZMİNATINA DA HAK KAZANIR.

MALİYE BİLDİRİMLERİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPACAK

e-devlet projesi, devlet hizmetlerinde verimliliği artırmak ve çağdaş toplum gereği olarak devlet ile vatandaş arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak “dijital ortamda” sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Elektronik tebligat uygulaması da  e-devlet uygulaması bir parçasıdır.

Bilindiği üzere “Elektronik Tebligat” uygulaması1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

Bu konudaki önemli bilgileri S.M.Mali Müşavir Mustafa Bahadır ALTAŞ’ın logo07_alo_altinALOMALİYE Sitesinde yayınlanan yazısında bulabileceksiniz. Önemine binaen aşağıya alıyorum.

Minibüs Hattı ve Ticari Plakanın Satışında Vergi Kaçırma

Minibüs Hattı hakkının satışlarının astronomik rakamlara ulaştığını hepimiz duyuyoruz.  Ancak bu satışı yapanların durumun hukuki ve vergi boyutunu bilmediğinden ilerde büyük cezalara muhatap oldukları görülüyor.

Öncelikle şunu hatırlatmamız gerekiyor: bu hakların iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olduğunu bilmemiz gerekir. Bu sebeple de tam gösterilmeyen satış fiyatları ilerde başınızı ağrıtır.

Vergi daireleri; gazetelerde verilen devir ilanlarındaki rakamları gördüklerinde veya bir ihbar aldıklarında önce olayda değer artış kazancı olup olmadığına bakarlar. Bunu da satınalma ile satış arasında 5 yıl geçip geçmediği belirler. Eğer 5 yıldan önce satış varsa; değer artışı kazancı var demektir ve bunun vergilendirilmesi ve vergi ziyaı cezası verilmesi lazımdır.

“193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’nci maddesinin birinci fıkrasının 6’ncı bendinde, iktisap şekline olursa olsun 70’nci maddenin 1’nci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olduğu belirtilmiş, mükerrer 81’nci maddede ise, değer artışında safi kazancın, elde çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunacağı öngörülmüştür. ”

Bu durumla karşılaşan esnafın, satışı düşük yapmasının sebeplerini ve örneklerini mahkemeye sunması gerekir.

Bu konudaki Danıştay kararı aşağıdadır:

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TAPU HARCI MATRAHI

Zafer ANADOLU –Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

27 Temmuz 2015

http://www.alomaliye.com/2015/zafer-anadolu-kat-karsiligi-insaat-sozlesmesinde-tapu-harci.htm

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TAPU HARCI MATRAHI

I-GİRİŞ

Ülkemizde son yıllarda giderek artan kat karşılığı inşaat işleri ilgili tapu harcı matrahının hesaplanması ile ilgili hükümler Harçlar Kanunu’nda yer almaktadır. Bilindiği gibi, 492 Sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, “Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabi” olduğu açıklanmıştır.

TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK RAPORU 2014

GÜMRÜK VE TİC BAKAN LOGO

 

Ağustos 2015

ÖNSÖZ

Yardımlaşma ve dayanışma yoluyla ortaklarının ihtiyaçlarını karşılama anlayışı etrafında teşekkül eden kooperatifler, toplumun ve ülkenin ekonomik, sosyal ve demokratik gelişimi açısından da önemli bir fonksiyon icra ederler. Dayanışma ve ortak hareket etme anlayışı ekonomik faaliyetlerde verimlilik ve başarı sağlarken, toplumsal huzur ve kardeşliğin gelişmesine de olumlu katkıda bulunur.

Farklı sektörlerde çeşitli hizmetler sunan ve çok sayıda kişinin bir araya gelerek oluşturdukları yapılarda başarıyı yakalamak zor gözükse de temelinde dayanışma ve insan odaklı anlayış olan kooperatifler, günümüzde başarılı işletmecilik modeli haline gelmişlerdir.

Çalınan Eşyadan Site Yönetimi ve Güvenlik Firması da Sorumlu

Kişi ve kurumlar can ve mallarının daha iyi korunmasını istemektedirler. Devletin sağladığı genel güvenlik ve güvenlik hizmetlerinden daha fazlasını görmek isteyen kişi ve kuruluşların bu taleplerini yerine getirmek için devlet kontrolünde ÖZEL GÜVENLİK hizmeti veren kuruluşların yapılanmasına izin verilmiştir. Bu hizmetin maliyeti tamamen bunu talep edenler tarafından karşılanmak zorundadır. Buna devletin katkısı sadece bu kurumların düzen ve denetlenmesi ile ilgilidir.

Modern anlamda Özel Güvenlik hizmetleri; 5188 sayılı (Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun) yürülüğe girdiği 2004 yılından itibaren kurumsallaşmıştır. Bu kanun gereğince bu şirketlerin faaliyetleri İçişleri Bakanlığının iznine bağlanmıştır.

ORTAKLIKTAN AYRILMA SEBEBİYLE ÖDEMELER

Kooperatif Ortaklarının en çok şikâyetçi oldukları konu; ödenmemiş borçlar sebebiyle ortaklıktan ihraç kararının alınmasıdır. Uzun yıllar konut/işyeri hayaliyle her ay ödemede bulunup, maddi imkansızlıklar sebebiyle bir-iki ay ödenmediği zaman kooperatiften ihraç hemen devreye girer. Ortak bakımından böyle olmasına rağmen Yönetim tarafından da haklı olarak; bu ödemelere güvenilerek alınan arsanın, yaptırılan inşaatların bedelleri ödemelerin geciktirilmesi sebebiyle sıkıntıya girmektedir. Ödemelerini yapmayanların adedi artınca, kooperatif yönetimi mecburen alacağını takibe koymaktadır.