KOOPERATİFLER DE VERGİ

Bilindiği üzere; Türkiye’de artık Vergi tahakkuk, tebliğ ve tahsil esasları değişmiş, elektronik ortam başta olmak üzere birçok yeni yollarla takip ve tahsil yoluna gidilmektedir.

BU bakımdan; Yönetim kurulu, kooperatifi temsil ve idare eden organ olması nedeniyle, kooperatifin vergi ve sigorta ile ilgili yükümlülüklerini titizlikle takip ederek usulüne uygun olarak yerine getirmek zorundadırlar.

Aşağıda Kooperatif ve üst kuruluşların vergi mükellefiyeti ile ilgili konularına açıklık getirmek üzere Bakanlık tarafından yapılmış açıklamalardan özetle Kooperatif yöneticilerinin dikkatine sunuyorum.

BELEDİYE ZABITA MEMURUNUN İTFAİYE MEMURU OLARAK ATANMASI HUKUKA AYKIRIDIR

İşsiz vatandaşlarımız, “nerede olursa olsun, devlet dairesinde olsun da bir işe gireyim” diyerek devlet garantisi altına geçmek istemektedirler. Bu bir bakıma doğrudur. Zira özel sektörde çalışanların kanunen var olan iş garatileri tatbikatta maalesef mevcut değildir. İşverenin çeşitli tedbirleri bu garantileri yok etmektedir.

Devlet dairelerine girenlerden en zor durumda olanlar Belediyelerde çalışanlardır. Onların da başında iş veren kafasında bir Belediye Başkanı varsa; çeşitli yollarla işten çıkarılma veya başka yerlere, başka görevlere gönderilme ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bir de Belediyeye işe girdim derken, Belediye teşaronu bir firmaya işe giren geçici işcilerin Allah yardımcısı olsun. Gerçi son dönemde Devlet bunları önlemek için çeşitli mevzuat değişiklikleri yapsa da, “Ben kanunum” diyen Belediye Başkanlarının yapamayacağı zulüm yoktur.

Aşağıda böyle bir zulmün, Yargıdan dönmesinin hikayesini okuyabilirsiniz.

Zabıta olarak görev yapan bir Belediye çalışanını; Belediye Başkanının kanunsuz emri ile itfaiye memurluğuna gönderilmesi üzerine yargıya giden ilgilinin müracaatını Tokat İdare Mahkemesi reddetmiş, Belediyeyi haklı çıkarmış. Ancak bu karar Danıştay 5. Dairesi tarafından bozularak; Belediye Zabıta Memurunun İtfaiye memuru yapılamayacağı sebebiyle, işe geri dönme kararı vermiştir.

İşte Karar:

Kooperatiflerde Ortakların Hak ve Borçları

Konya-Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Sayın Ecem Söyleten’in 2013 de yaptığı çok değerli bir araştırmasını okuyucularımızın dikkatine sunuyorum.

Bu araştırma yazısı , genel itibariyle kooperatiflerde ortakların hakları ve borçlarıyla ilgili olmasına rağmen , yine de bu hakların ve borçların dayandıkları temel ilkeleri ve kooperatifin varoluş sebebini de konunun iyi anlaşılabilmesi için kapsam içine dahil edilmiş.

Kooperatifçiliğin tarihiyle ve oluşumuyla örneklere yer verilmiş.

Bu gayenin gerçekleştirilebilmesi için , öncelikle konuyla ilişkili literatür taraması yapmaktansa Araştırmada; kanun maddelerinin lafzi yorumları yanında, literatür taraması da yapılmış.

Böylece; kooperatif ortaklarının sahip oldukları hakları ve borçları en etkili şekilde ortaya konulmuş.

Bir kooperatifin olanaklarından ve haklarından faydalanmak isteyen kişi , onun ortağı olmaktan doğan borçlara veya kanunda geçen adıyla ödevlere katlanmak , bunları kabullenmek ve yerine getirmek zorundadır. Bu çalışma , bu hakları , borçları ve onların gerekçelerini anlamakta okuyucularına etkili bir kaynak olacaktır.
Yazara bir kooperatifci olarak teşekkürlerimi sunuyorum.

Sitemizdeki diğer araştırmaları (Makaleler) bölümünden okuyabilirsiniz..

KOOPERATİF GENEL KURUL TOPLANTILARI İLE İLGİLİ SORULAR:

1.Kaç türlü genel kurul toplantısı vardır ve hangi sürelerde yapılır?

Kooperatiflerde genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanabilir.

Olağan toplantının en az yılda bir defa ve her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde (örneğin hesap dönemi 1 Ocak – 31 Aralık olan kooperatiflerde olağan genel kurul toplantısının en geç ertesi yılın Haziran ayı sonuna kadarı) yapılması zorunludur (KK Md.45 Ek:2/2).

Olağanüstü genel kurul, kooperatif işlerinin ve anasözleşme hükümlerinin gerektirdiği zamanda ve surette toplanabilir.

Koopertatif Ortaklığı ile İlgili Sorular..

1.Kooperatife kimler “ortak” olabilir? Kooperatifleri oluşturan gerçek ve tüzel kişiler “üye” olarak adlandırılabilir mi?

Kooperatife tüm gerçek ve tüzel kişiler (ticaret şirketleri, dernekler, vakıflar, belediyeler, kooperatifler vs.) ortak olabilir (KK Md.8, 9).

Gerek kuruluşta ve gerekse daha sonraki süreçlerde kooperatifi kuran veya kooperatifi oluşturan kişiler “Ortak” olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla, kooperatif “ortakları” için “Üye” şeklindeki nitelendirmeler doğru bir kullanım değildir.

Rezidans-Tower-Plaza-Gökdelen-Kule Denilen Binalardaki Hırsızlıktan Kim Sorumlu ?

Günümüzde çok katlı yüksek binalar oldukça arttı. Bu binalara Rezidans-Tower-Plaza-Gökdelen-Kule vs gibi isimler veriliyor. İnşaatın Güvenlikli olması yanında en önemli özellikleri, çeşitli Güvenlik önlemlerinin bulunması..

Bu binaların etrafı aşılamayacak beton duvarlarla veya girilemeyecek engelleri taşıyan tel çitlerle çevrili olmasının yanında, girişlerin ve bina içlerinin Özel Güvenlik firmasınca korunmakta olması. BU binaların Satış departmanları; Daire kapılarının da en güvenli Çelik Kapılar olduğunu söylemekteler.

Böyle bir binanın dış kapısına geldiğinizde; öncelikle gideceğiniz kişiden telefonla izin alınıyor. Sonra arabanızın plakası ve isminiz kaydediliyor. Aracınız misafir araçlar bölümüne park ettiriliyor.

Binanın iç kapısında da Danışma bulunuyor. Bu binaların hepsinde; giriş, çevre, asansörler, koridorlar kamera sistemi ile 24 saat kontrol edilip, kaydediliyor.

Bütün bu tedbirler dışında bazılarında daha gelişmiş elektronik sistemler, sitede kalanların güvenliğini korumada kullanılıyor.

Bu kadar korumaya; yani YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE rağmen, yine de hırsızlık oluyor.

Bu binalarla, normal binalara göre, yapılan hırsızlıklar konusunda hukukun görüşü nasıldır diye araştırdık.

Yargının en üst karar mercii olan Hukuk Genel Kurulunun aşağıdaki kararını görünce durum çözüldü.

Normal binadaki hırsızlılardan bina sahibi, kapıcı, yönetici veya bir başkası mesul değil. Oturanın gerekli tedbirleri alması lazım. Bir çok binada gördüğününüz alarm sistemleri bunun için konuyor.

Yüksek güvenlikli binalarda ise; hırsızlıktan Bina Yönetimi, Güvenlik Firması ve bazan da inşaat firması sorumlu tutuluyor. Çalınan malınızın değeri kadar tazminat yanında manevi tazminat olarak da oldukça yüksek para cezalarına çarptırılıyorlar.

BU KONUDA SİTEMİZDEKİ http://www.muzafferdeligoz.com.tr/?cat=871 yazısını okuyabilirsiniz.

Siz siz olun, en güvenlikli binalarda dahi otursanız değerli mücevher ve mallarınızı Banka kasalarında saklayın. Bunun yanında onları siğortalattırın.

Hatta, evinizi, büronuzu;

 • Eşya teminatı
 • Hırsızlık teminatı
 • Deprem teminatı
 • Elektronik cihaz teminatı
 • Kiracı mali sorumluluk teminatı
 • Cam kırılması,
 • Yangın

gibi risklere karşı siğorta yapın.

Bu konudaki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı aşağıdadır..

Kooperatif Kuruluş İşlemleri

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişili eriyle özel İdareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve demekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllerdir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

KOOPERATİF KURULUŞU NASIL YAPILIR ?

Kooperatiflerin kuruluşu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre yapılır.

Bu Kanuna göre; bir kooperatif en az 7 ortak tarafından Noterde imzalanacak ana sözleşme ile kurulur.

Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dahil bulunan diğer kooperatiflerin Ana sözleşmelerindeki, ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir resmi şekil aranmaksızın muteberdir.

Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemez.

En az sermaye miktarları Bakanlıkça açıklanır. Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz.

Kooperatifler Şube açabilir. Şubeler; merkezin sicil kaydı üzerinden bulundukları yer ticaret siciline tescil edilir.

İlgili Bakanlık; ana sözleşmelerin, kanunun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını ileri sürerek kooperatiflerin kuruluşuna izin vermekten kaçınamaz.

Kooperatif kuruluş evrakları nelerdir?

Kooperatiflerden Ayrılan Ortakların Alacaklarının Hesaplanma Şekli

KOOPERATİFTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARIN KOOPERATİF İLE HESAPLAŞMA ŞEKLİ KOOPERATİF ANA SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEBİLİR.

DEVİR DIŞINDA BİR NEDENLE KOOPERATİF ORTAKLIĞI SONA ERENLERİN SERMAYE VE DİĞER ALACAKLARI, O YILIN BİLANÇOSUNA GÖRE HESAPLANARAK ÖDENİR. YANİ ÜYELİKTEN AYRILAN ORTAK, ÖDEMİŞ OLDUĞU AİDATIN TAMAMINI DEĞİL, ANCAK YIL SONU BİLANÇOSUNA GÖRE, PAYINA DÜŞEN MİKTARI ALABİLİR.

KOOPERATİFİN VARLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK NİTELİKTEKİ İADE VE ÖDEMELER ANA SÖZLEŞMEDE DAHA KISA BİR SÜRE TESPİT EDİLMİŞ OLSA BİLE GENEL KURULCA ÜÇ YILI AŞMAMAK ÜZERE GECİKTİRİLEBİLİR.

MAHKEMELER; KOOPERATİFE AİT ANA SÖZLEŞME VE KOOPERATİFE AİT DEFTERLERİNİ CELP EDEREK, BİLANÇO VE KAYITLAR ÜZERİNDE UZMAN BİLİRKİŞİLERE İNCELEME YAPTIRIRLAR. BİLİRKİŞİLER; ANA SÖZLEŞMENİN İLGİLİ HÜKÜMLERİ İLE KOOPERATİF KANUNUN 17.MADDESİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK VARSA YAPILACAK ÖDEME MİKTARINI BELİRLERLER.

BU KONUDAKİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU AŞAĞIDADIR..

MATBU SÖZLEŞME, FORM VEYA BELGENİN BOŞLUKLARININ SONRADAN DOLDURULMASI

KOOPERATİF Ortaklığından istifa veya ihraç belli şartlara tabidir. Kooperatif ortağını, istediği zaman ihraç edemez. Kanunda ve Ana sözleşmede gösterilmiş olan durumlarda ve belli bir prosedürü yerine getirewrek ihraç yapılabilir.

Özellikle Yönetim Kurullarının ihraç kararı, Genel Kurul tarafından onanmadan, ortağın itiraz haklarının zamanı dolmadan veya itirazı kesinleşmeden ortaklıktan çıktığı kabul edilmez. Yani İhraç edilen kişi hakkındaki ihraç kararı kesinleşmediği sürece ortaklık; hak ve vecibeler devam eder.

İstifa konusunda bazı kooperatifler ortaklık payının devri amacıyla düzenlenen matbu form şeklinde hazır istifa dilekçelerinin boş yerlerini doldurarak istifa talebini almaktadırlar.

Matbu formdaki, pay devrine dair ibarenin üzeri çizilerek boşluklara davacının istifa ettiği yazılmıştır. HMK’ nın 201. maddesi hükmü uyarınca senede karşı iddiaların senetle ispatlanması gerekir. Senedin, usulüne uygun şekilde düzenlenmesi halinde anılan kuralın uygulanacağı kuşkusuz olmakla birlikte, somut olayda üzerinde, değişiklikler yapılan bir yazılı belge bulunmaktadır. Aynı Kanunun 207. maddesinde; ‘senetteki çıkıntı, kazıntı veya silinti ayrıca onanmamışsa, inkar halinde göz önünde tutulmaz. Bu tür çıkıntı, kazıntı veya silinti mahkemece senedin geçerliliğine ve anlamına etkili olacak şekilde görülürse, senet kısmen veya tamamen hükümsüz sayılabilir’ hükmü bulunmaktadır.

Bu durumda; hertürlü senet ve sözleşmelerde sonradan doldurulan bölümlerin aleyhine borç ve yükümlülük doğuran kişi tarafından imzalanması ile geçerlilik kazanabilir. BU yapılmadığı zaman, doldurulan kısımlar nazara alınmaz.

Bu konudaki Yargıtay kararları aşağıdadır:

Kooeratiften Ayrılan Ortakla Hesaplaşma Şekli

KOOPERATİFTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARIN KOOPERATİF İLE HESAPLAŞMA ŞEKLİ KOOPERATİF ANA SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEBİLİR.

AYRICA DEVİR DIŞINDA BİR NEDENLE KOOPERATİF ORTAKLIĞI SONA ERENLERİN SERMAYE VE DİĞER ALACAKLARI, O YILIN BİLANÇOSUNA GÖRE HESAPLANARAK ÖDENİR. YANİ ÜYELİKTEN AYRILAN ORTAK, ÖDEMİŞ OLDUĞU AİDATIN TAMAMINI DEĞİL, ANCAK YIL SONU BİLANÇOSUNA GÖRE, PAYINA DÜŞEN MİKTARI ALABİLİR.

KOOPERATİFİN VARLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK NİTELİKTEKİ İADE VE ÖDEMELER ANA SÖZLEŞMEDE DAHA KISA BİR SÜRE TESPİT EDİLMİŞ OLSA BİLE GENEL KURULCA ÜÇ YILI AŞMAMAK ÜZERE GECİKTİRİLEBİLİR.

YARGI, KENDİSİNE İNTİKAL EDEN OLAYLARDA; KOOPERATİFE AİT ANA SÖZLEŞME VE KOOPERATİFE AİT DEFTERLERİ CELP EDİP, BİLANÇO VE KAYITLAR ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ANA SÖZLEŞMENİN İLGİLİ HÜKÜMLERİ İLE KOOPERATİF KANUNUN 17.MADDESİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK VARSA YAPILACAK ÖDEME MİKTARINI BELİRLER.

Kooperatiflerde Müdürlük

Genel Kurulda seçilerek Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan bir kişinin; aynı kooperatifte ücretle Müdür olarak görev yapması durumunda;

 • ÜCRET KARŞILIĞI MÜDÜR OLARAK HİZMET GÖRDÜRÜLMESİ HALİNDE, BU İLİŞKİDEN DOLAYI KOOPERATİFLE ARALARINDA HİZMET AKTİNİN VARLIĞI SÖZ KONUSU OLUR.
 • KİŞİNİN MÜDÜR OLARAK ÇALIŞMASININ HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞMIŞ KABUL EDİLMESİNİ DOĞURACAĞINDAN İŞ KANUNUNA TABİ OLDUĞU ZAMAN DİLİMİ İÇİN KIDEM TAZMİNATINA DA HAK KAZANIR.

AYRILAN ORTAĞIN ALACAĞI, ALACAĞIN ERTELENMESİ, ALACAK HAKKININ 5 YILDA ZAMAN AŞIMINA UĞRAMASI

KOOPERATİF ORTAĞININ ORTAKLIKTAN İHRACI VEYA İSTİFASI SONUCU; KOOPERATİFE ÖDEMİŞ OLDUĞU MİKTARLARI GERİ ALMA HAKKI DOĞAR.

ORTAĞIN GERİ ALACAĞI MİKTAR; AYRILMANIN KESİNLEŞTİĞİ TARİHE KADAR KOOPERATİFE ÖDEDİĞİ MİKTARDAN; BİLANÇOYA GÖRE HER SENEKİ GENEL GİDERLERDEN HİSSESİNE DÜŞEN KISIN ÇIKARILDIKTAN SONRA KALAN MİKTARDIR.

BU ALACAK; İSTİFA VEYA İHRACTAN SONRA YAPILAN GENEL KURUL BİLANÇOSUNUN GENEL KURUL TARAFINDFAN KABULÜNDEN SONRA TAHSİL EDİLEBİLİR.

KOOPERATİF AYRILAN ORTAĞIN YERİNE YENİ BİR ORTAK ALDIĞI TAKDİRDE; ÖDEMEYİ HEMEN YAPAR. ORTAK ALMADIĞI TAKDİRDE KOOPERATİFİN MALİ DURUMU İYİ DEĞİLSE; GENEL KURULDAN ALINMIŞ BİR KARAR VARSA ÖDEME 3 YILA KADAR GEÇİKTİRİLEBİLİR.

BURADA AYRILAN ORTAĞIN DİKKAT EDECEĞİ ÜÇ KONU VARDIR:

ORTAĞIN İHRACI VE TAZMİNAT HAKKI

Kooperatif ortaklarının en çok karşılaştıkları birkaç durumu birden cevaplayan aşağıdaki Yargıtay kararına göre;

 • İhraç edilen ortağın hak ve yükümlülükleri ihraç kararı kesinleşinceye kadar devam edeceği,
 • Ortaklıktan ihraç kesinleşinceye kadar aidat ödeme yükümlülüğü söz konusudur.
 • Konut tahsis edilmeyen ortağın tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple de ihraç kesinleşinceye kadar aidatlardan sorumludur.
 • Ortağın ihraç edilebilmesi için, yapılan İhtarların usulüne uygun olması, kanun ve ana sözleşmede belirtilen şekilde yapılmış olması gerekir.
 • Ortağın tazminat talebi yapabilmesi, ortaklığının devamı süresinde mümkündür. Yani ihraç kesinleşmeden tazminat talebinin yapılması gerekir.
 • Tazminat hesaplanmasında dairenin rayiç değeri nazara alınır. Hesaplama Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca benimsenen formül uygulanarak bulunur. BU formül sitemizdeki kararlarda vardır.

(http://www.muzafferdeligoz.com.tr/?p=6918)

(http://www.muzafferdeligoz.com.tr/?p=6945)

BU konudaki kararı aşağıya alıyorum:

Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Başbakanlık Genelgesi 2004/12

B A Ş B A K A N L I K  Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327 23 OCAK 2004
Genelge:  2004/12
Bireylerin kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında idari makamlara başvuruda bulunmaları ve kendileri veya faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi edinme haklarını kullanmaları, eşitlik tarafsızlık ve açıklık ilkeleri temelinde demokratik ve şeffaf bir yönetimin gereğidir. idare-birey ilişkisinde hukukun üstünlüğünü, demokratikleşmeyi ve saydamlığı sağlayabilmek için, idari faaliyetlerin yürütülmesi sırasında bireysel hak ve özgürlüklere duyarlı davranılması hukuk devletinin en temel niteliğidir.

DİLEKÇE HAKKININ ENGELLENMESİ, VERİLEN DİLEKÇENİN ALINMAMASI

dilekçeciYaşamımızda çoklukla gördüğümüz üzere; resmi daireler, Kurum ve kuruluşlar kendilerine verilen dilekçeyi almamakta, böylece belli hakların kullanılmasına engel olacaklarını sanmaktadırlar.

Birçok kişi bunu önlemek için dilekcelerini Noter yoluyla göndererek bir sürü masarafa girmektedir.

Dilekçe anayasal bir haktır. Dilekçe şahıs için bir hak olduğu gibi; resmi kurumların dilekçeye belli sürelerde cevap vermeleri de kanuni bir görevdir.

Aidat Borcu, Konut Teslim Yükümlülüğünü Kaldırmaz

KOOPERATIFIN AIDAT ALACAĞININ BULUNMASI, 1163 SAYILI KOOPERATIFLER KANUNU?NUN 16 VE 27. MADDESI UYARINCA IHRAÇ PROSEDÜRÜ UYGULANMADIKÇA, KOOPERATIFIN KURULUŞ AMACI OLAN KONUT TESLIMI YÜKÜMLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAZ. KOOPERATIFIN ALACAĞINI AYRICA TAHSIL ETMESI HER ZAMAN MÜMKÜNDÜR. BUNA GÖRE MAHKEMECE, DAVADAKI IDDIANIN BU ILKELERE GÖRE DEĞERLENDIRILMESI GEREKLIDIR.

Bu konudaki bir Yargıtay Kararı aşağıdadır:

Konut Yapı Kooperatiflerinin İşlevinin Sona Ermesi

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Dair Tebliğ 22 Ekim 2004 tarihinde 25621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte Kooperatifler Kanununa Dair Tebliğ esasları…

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1)

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 81’inci maddesinin 2’nci fıkrasında, konut yapı kooperatiflerinin anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılacağı ve dağılacağı, ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde usulüne uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hükmün uygulanmayacağı, mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yönetim kurulunun yapacağı hükme bağlanmıştır.

Kooperatif Genel Kurulu Nasıl Yapılır?

Kooperatiflerin Her yıl Genel Kurullarının yapılması kanuni bir zorunluluktur.  Yurdumuzda bulunan Binlerce kooperatifin Yönetiminde bulunanların kanun hükümlerini takip ederek Genel Kurullarını nasıl toplamaları gerektiğini, hangi resmi kurumnlara müracaat edeceklerini, hazırlanması gereken evrakları ve diğer birçok konuyu bilmeleri mümkün olmuyor.

Bu bakımdan bir kooperatifin Genel Kurulunu toplamak için öncesinde nelerin yapılacağını bildiren bu yazı, bütün kooperatiflere yardımcı olacaktır. Ancak burada önemli olan, Bazı kooperatiflerde Sanayi İl Müdürlüğüne müracaat edilirken, bazılarında Tarım İl Müdürlüğüne veya başka bir bakanlığa müracaat gerekmektedir. Bunu sitemizdeki diğer yazılarda bulabilirsiniz

Bu yazıda, yapılacak işler sıralanmaıştır. Diğer konuları okuyucu Kooperatifin Ana statüsünden de bulabilir.

Defter Tasdikleri İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

Barış Korkmaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Tarih: 11.11.2015 http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/bariskorkmaz/001/

 1. GİRİŞ 

  Defter tasdik işlemlerinde en sık karşılaştığımız tereddüt edilen konuların başında; yetkisiz notere tasdik edilen defterler, ara onay işlemleri ve kapanış onayının aynı anda yapılıp yapılamaması ve damga vergisi defterinin kimlerin tasdik ettirmesi gerektiği konuları gelmektedir. Bu üç hususta son gelişmeler ışığında açıklamalar yapılmıştır.

 2. DEFTERLERİN YETKİLİ NOTERDE TASDİK ETTİRİLMESİ
  Konuya ilişkin yasal düzenleme VUK’nun 223. Maddesinde aşağıdaki şekilde ele alınmıştır.[1]